Cl ti^GRIJSHAA ADLEW Huis ft Veresnigde Zeepfabrieken, 88 de Bonnestraat, Brussel. Groote Stoom-Verwerij Gesticht in 1876 WINKELIERS Verlangt ge altijd Dezelfde Kofïles Groote Antwerpsche Stoomkolüebranderij Bursalen en Werkhuizen Verwersrui 21, ANTWERPEN I FR. ROMAN imheieer, Huis Wyllie-Feys, Dixmude. Stöomïerwerij en Nieuwwasscherij 87, Noordzandstraat, Brugge Au^. Soete-Devos, bij de Vischmarkt, Dixmude, HulpimisLoncke-Rooms, 13, Eessenstraat, Dixmude, Ds Bank te Veurne! tegen fijt, gedeeltelijke vleeschontstekingen en de tuber culose aan beenderen. Vraagt het brochure gratis aan de Vereenigde Zeepfabrieken 68, de Bonnestraat, Brussel Het pakje van 10 centiemen vervangt twee kilos Kristalsoda. Ieder pakje bevat eene nuttige pren.ie. Het dubbele pakje van 20 centiemen vervangt vier kilos Kristalsoda. leder pakje bevat eene schoone premie. Vraagt steeds het woord - SODEX en het-Rood Kruis op de pakjes Weigert de namaaksels, die op Sodex slechts gelijken door hunne buitenste verpakking. Hui* lltio .4. l 13. Brugs? Specialiteit in het verwen /an zijden stoffen (Au Tendeur) L >G BRIJ K'S /KR WK RIJ van alle stoffenits vrouwen-, mans- en ^inderkleoderen gordijneD tafe 1 lel eet <1 en en c i osr'uehaugselsjchals; h in 'Is ch oenenpane; eri z MKN WASOHT EN VAVELT OOK WOLLEN SARGIEN. Verwen en visschen van handschoenen. D, <w*rte rouwgtoffen ziin -xeleverd in 8 dagen. Alle stukken ■n in bijhuis toevertrouwd, worden binnen 15 dagen geleverd. Vrriorpd werk. faetia ge prijzen. Dep it bij Pieteb DeCock. Wilgemlijk, 19, Dixmude. te verkoopen, vrij van alle nadeeligc stofFen, samengesteld uil de fijnste soorten, en gebrand volgens de laatste verbeterde stelsels, vraagt dan stalen en prijs aan do j de modelinrichting van het land Huis gesticht »n 1854 Belangrijke voor j raad van ruwe KoHies. Ontzagelijke en steeds aangroeiende verkoop. Recht 1 matige bediening. Levert uilsluitend aan winkels. Concurrentie door hoeda j nigbeid en prijs. B'Ssg "■ï'J'g B E Apotheker-Scheikundige te DENDERMONDE Werken ZACHT, zonder KRAMPEN, Zuiveren liet. BELADEN BLOED en nemen dc LIJMEN WEG Zï 9 FRAN5. ROMAN—g Z&P IJ N M A D« Doos I fr. 25 Weigert alle namakingen t Vraagt het boekje met getuig f)nrnV St81'""""1 n" 2- Gr°0»e keu -»• kJKJl lij va(, Meubelpapieren le beginne! van 15 c. de lol, gedorearde papieren van al 50 c. de rol, vilrauplianie aan 50 c de meier, crème gekleurde gordijnen,fanlaieie sloffen.sloors,schoont keus van Latei vloer- en iraprapijien, linoleum» ei loiles clrée». Eerate soort van erin, vvolle en al wal den lapijttiershandel betref» <ta7iin van Fantaisie-artikelen 6"®J' Van Cuyck, Visehmarkl €m cYHiittt i*vt* rile Powlk a a r t en Woordenboeken Callewaert. Diction) naires Larousso, Benard, Gazier, etc Memento Larousse Le Tout-Savoir. Albums voor postkaarten, handwerl portretten, post tim bers, enz., buvarc doozen voor jnweelen, handschoenen, werl loozenéven'ails voor portretten, passei donzen, pendoozen, dominos, lotos, gafli •polen. prentenboekjes. penmessen, porj feuilles. p >rte-monnaies, cabas voor davi portê-musique, enz GKEEEEN De Nieuwe Londoi iiXvi, 'Ï.-&J STUT: issg^ii Benige depot te Dixmude bij de wedir Venncersch-Notthé, Wilgendijkstraat. De onaantastbare vermaardhei van onverslijtbaarheid en sierlij] heid der is gegrond op eene ondervinding van m( dan 15 jaren in België Vertegenwoordiger voor West-Vlaanderi VERWEN en NIEUWWASSCHEN van allerlei Kleeding- stukken zonder losdoen WASSCHEN en SULFEREN van wollen Dekens, WASSCHEN en CRÊMEEREN van Gordij nen en Stoors, VERWEN en WASSCHEN van Ameuble menten, Kamer- en Tafeltapijten. Magazijn van ciincnt tepels, ceramiek e tog >U, ceramieke ïmitatil tegels el ei sc li - tegels en lijstenfuntaisic tegels, parquetene tegels en lacadesteei» in alle kleuren, dessins.enz - O -k M ig azijn van rood Noordsch deelen Hout, bouwstoffen, zooals kalk, Mechelsch- en zakjes kalk, cunent, pannen, tegels, koeihaar enz. hp SPRCf'A 11'l'E IT li N Degraisseeren en Reinigen van BALK08TUI- MKN. Bijzondere manier voor het YF.RM EN van Zijden en Panen. Nieuw Systeem voor het VERWEN van Handschoenen en Schaap- vellen. ma^azija tan Wijacn. Likeuren. Verfwaren en Vernissen. Verzorgd werk. - Matige prijzen. - Spoedige bediening. LUISTERT EENS VRIENDEN 11 EENEN OUDEN DOKTOORI INDIEN UWE MAAG ONTSTELD ZS? - STANDAERT'S-MAAGPOEIER is gevestigd Appelmarkt, n 7.| Aauüoop er. verkoop van belgische i reem ie woerden Uitwisseling van koopons, cheques vreemde munten Kostelooze inschrijvingen aan alle 1 Es'kompteering van wissels en mandat Geldleeningen op waarborg. Spaarkas, onder do persoonlijke veral woordelijkheid van M. J.-J. Staesf.ks. den i ntrest van ?'0/o 's jaars, uitbetaalhaar met ej waarschuwing van ach t dagen 3 t/i s jaars, uitbetaalhaar met e waarschuwing van driemaanden. irevaar waren, meubelen, vi e Volledige ci» scherf genesrJi njin DE GULDEN Bil o m m N ®t3 O u 3 c: S 3 3 ro d O- a> VERSTOPTHEID. MAAGPIJN CAL. SLIJMEN BBREID DOOR HOOPDPIJN MIGRAINE. ZILT BRAND JICHT. LEVERZIEKTEN IN ALLK APOTHEKEN GEELZUCHT, DBAAIINOEN, enz. schriften, gratis verzonden op aan- Het baat tekende purgeer- 5 vraag door Fr. Reman, apotheker en zuiveringsmiddel DENDERMONDE. I'Irpvii-nsi I van r oor*kappellen. doet de (frijie liaren binnen e '"s\ 't' '1 ^a"rn *eró»ijnen. ma* 'i li.-t baar pUnr- mi en xncht. I "va v\ lel bet ni(va)l«u en neemt A pell'ljti* tui hel l\..ufd Verki-l Ik-wsj* In PI neons van fr. i.so ea fr. 2.50 rngciacü» Bsuu-a tinctuur a*a fr. s.oo por Flccw| Overal Agenten gevraagd. den raad van indien i Jij lijdt van gal, drmmiingtn in hat hoofd alacfata apijav ar tering. Droevige gedachten, een aehera benauwdheid, 'a naofaca niat efapan, hartkloppingen, an*. maakt aan regelmatig gebruik 'UliC ^T A MQ Pilleken en na ieder maaltijd Sj ll I n iQ een hall glas water een koffielepel van J '8 Morgens voor eten een ieder maaltijd glas water een koffielepel van Volgt Beien raad en gü zult alti/H gezond z(/nf lKDER doos 1*60. Apoth. Honorè 8TANDAEBT, Steenitraat, n' 63, te Bruaoe. E N IN «LLI QOBOB A P O T I Alwie zijne gebouvm.f T enz., wil doen ver/el ■egen brandgevaar,wPnde zich mei alle zekert bij de An'wernsehe maatschappij Securitaf beste en oudste irekende van het land. Hoofdagent te Woutnen, Alfun» Ue Urner T»muiel< Men begeve zich ook bij hem voor Verzekering op het Leven. Verzekering derWerk-ongevallen. Verzekering der ongevallen met paarden. van alle rhumati» flerecijn sciatiek, i welpasbeginnende, veiouderde, door gebruik van Bretagne. Pepot SIMONS-HOORI NAERT. Di\mude, goedkoop schoenmagn Weststraat

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 4