ZONDAGSBLAD Het Yolk J! met de Burgerij Zondag 20 September 1905 10 cent, per nummer 64'^ jaar Nr 38. voor de Stad en het Arrondissement. Treinen van 1 Juli tot i Oct. 1908 't Spookt er iets GESTRUIKELD De keus eener school. Eene nieuwe leening. Ouderdomspensioenen. Liberaal en Klerikaal. Liberale betooging te Tongeren. Een en ander Abonnementen voorop betaalbaar. De a bonnen te ii genieten het recht van kosteloos drie annoncen. De affichen worden eens gratis ingelijfd Annoncen 20 c. per regel Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. per regel en vonnissen 30 c. Men schrijft in bij den drukker-uitgever en in de Posthureelen ofbij de facteurs. Annoncen en artikels franco toe te zenden tegen den Vrijdag-mei d ;:i de Uitgever Eug. VakCuyck, i de. V} Dixmude naar Genten Brussel 4.59 0.44 (.13 10.17 10.22 12.26 4.21 6.31 8 55 Vertrek uit DixmudenaarVeurne en Duinkerke 7.15 9.21 10.26 2.11 5.39 8.06 7.55 9.43 Vertrek uit Dixmude naarNieuport-baden 7 27 9 49 10.20 11.49 12.27 2.17 5.46 6.34 7.45 8.12 9.50 Werkmanspensioen 1 IPÏ?daags aan 65 jaar. Een man, ééne stem. 't Spookt iets langs de rechterzijde. Het is voor iedereen opmerkzaam ge weest, tijdens de laatste besprekingen, dat de twee hoofden der klerikale partij, de heeren staatsministers Woeste en Beer- naert, op vinnige wijze het ministerie aan gerand hebben, en dat hunne redevoeringen beter geleken aan woorden van tegenstre vers, dan aan woorden van vrienden. Tijdens de bespreking der buitengewone begrooting, zijn er bitsige, bijtende woor den gewisseld geweest minister Delbeke heeft de heeren Beernaert en Woeste over den hekel gehaald minister Helleputte heeft gesproken van een cartel Woeste- Neven-Oemblon kortom, de vrede is verre van stichtend te zijn tusschen de klerikale broeders. Ziehier hoe men, volgens de Palrie, van Brugge, de zaak moet uitleggen M. Beernaort is het ministerie vijandig, en hij is logiek in zijnne handelwijze M. Woeste is liet min. Men weet dat hij dik wijls in zienswijze verschild heeft met M. Schollaert, en men weet ook dat hot door zijn toedoen is, dat de heeren Itenkin en Hellebaut in het ministerie getreden zijn, ten tijde nog van M. De Trooz. Sedert M. Schollaert den betreurden hoofdminister vervangen heeft, heeft men opgehouden M. Woeste te raadplegen van daar de woede van dezen laatste, woede die nog verergerd is, wanneer M. Davignon, minister van buitenlandsche zaken, nage laten heeft M. Woeste tot een officieel banket uit te noodigen. Sedert dien hebben de heeren Schollaert en Woeste opgehouden elkander te groeten, en eerstgenoemde zou ministerie nu een schoonvader en een schoonmoeder had, in de personen der tweo achtbare staatsministers. Wat er ook van zij, zeker is het, dat er tusschen de kopstukken der klerikale partij groote oneenigheden bestaan dat die oneenigheden niet gebeterd zijn, door het stommen van de overname van den Congo, en dat zij nog zullen verslechten met het nederleggeo der aangekondigde nieuwe niilitiewet. Wij weten uit goede bron, dat men den toestand der klerikale partij, in hoogere sferen, als zeer netelig aanziet, ja zelfs als volstrekt onhoudelijk. De klerikale kop stukken zelve verlangen om verandering, en ware het niet dat de klerikale» er mor dicus aan houden, van te naasten jare het vijf-en twintigjarig jufelfeest te vieren van hun meesterschap, het ministerie zou reeds lang de Kamers ontbonden en eenen oproep gedaan hebben aan het land. Ondertu8schen bestatigen wij, met vreug de. dat de verstandige klerikalen van langs om meer genegen zijn, ons het liberaal programma te ontstelen en zich toe te eigenen, 't Is waar, zij dui ven nog plataf hun gedacht niet zeggen, maarzij erkennen reeds, op onbewimpelde manier, dat drie belangrijke wetten teenemaal moeten ge wijzigd worden, namelijk de wetten aan Mengelwerk van de Dixmudenaar. looneelspel in 3 bedrijven, door Alfred Bogaerd. TOONEEL VIII. Willem, Deurwaarder, Morgan Deurwaarder. Klopt aanachtergrond opent de deur en meldt aan. Hel tochtscherm belet liem te zien dal de minister niet aanwezig is) Mijnheer Olivier Morgan Morgan. (Vooraleer binnen te treden gaf hij zijnen hoed aan den Deurwaarder). Deurwaarder. (Af achtergrond; sluit de deur). Morgan. (.Vaar vóór tredend) Oh... gij hier... (Blik naar de sthrijflafel), En alleen... (Poos) Weet ge soms waarom de minister me liet ontbieden Om half elf(Bekijkt zijn uurwerkdaarna het uurwerk op den schouwmantelSpreek toch..! Ziet gij niet... Willem. Keert zich naar hem. Schamper)... dat ge vol angst zijtT Dat ge leeft! Dat moogt ge wel,'t zijn niet al vreugdedagen die het leven geeft Morgan. Wat zijt ge opgewonden En waar hebt g't weer over? Half spottend). Over uw geweten StillerIs 't om 't ge babbel in de Kamerzitting van gisteren?... Och, later lacht g'er om (Poos). Kom, Evenredige Vertegenwoordiging in alles «nvco ;lks gaandedekiezingen.de legerinrichting en het onderwijs. Wij, liberalen, wij spreken op duidelijker wijze nog, en wij kondigen volmondig ons programma af, dat door het volk bemind en aanveerd wordt Algemeen Stemrecht, met Evenredige Vertegenwoordiging Persoonlijke Krijgsdienst Verplicht Onderwijs. Werkmanspensioen. De klerikalen kennen de sterkte van dat onoverwinbaar programma ook zullen zij wederom vooruitkomen met hunne oude leugens en lasteringen, en aan ons bedrogen volk op alle toonen zingen De liberalen zijn vijanden van den godsdienst, zij willen de priesters vervolgen, zij willen de kerken sluiten, enz. Liberalen, mijne vrienden, aan u van te werken, opdat die leugen nogmaals niet gelukke. Het lot begunstigt ons aan ons van op te letten, dat het zijne gunsten niet moede worde. De vacanlie is voorbij. De dagen van vreugde eri vermaak der kinderen zijn ver vangen door werk en studie. Immers, dit zijn toch wel twee hoofdpunten van hel mensche- lijk leven. Vele vader», moeders of voogden, die hunne kindei s voor de eerste maal op school zenden, aarzelen te veel op de keus dezer laatste Eene school, hier in Belgie, geeft aan de ouders, alle waarborg dit is de leu. Bestuurt door bekwame, gediplomeerde onderwijzers, stelt zij trouw aan de ouders op het punt van kermis en geleerdheid. Onder het toezicht van den Staat, waarborgt zij de vrijheid. De beste school, die een familiehoofd kan kiezen, is onbetwistbaar de offieieele school, omdat zij bewijzen geeft van hare macht. Uit Brussel wordt gemeld dat het gouver nement op het einde van dit jaar een leening zal,aangaan van 100 miljoen, zoodat het ministerie trouw de voetstappen volgt van minister de Smet de Naeyer, wiens geld- verkwistingen door alle partijen geschand vlekt werden. Nu kan t Gazet je opnieuw beweren dat wij liegen, wanneer wij aanstippen dat '8 lands schuld, onder het klerikaal beheer, op ontzaggelijke wijze aangroeit. Men weet dat de personen geboren in 1843, 1844 en 1845, om het ouderdoms pensioen te kunnen genieten de som van 18 frank moeten storten in de Lijfrentkas, wat hebben we te vreezen Nog tien dagen en de tw.ee nieuwe slagschepen glijden de de werf af!... (Stiller nog).E11 eens cfe bodem is te water worden gij en ik met goud over laden Lach nu eens, schoonpapa Dan kraait er immers geei: haan meer over (Zet zichvóór de schrijftafel). Willem. Wacht nog eenige urei? 1 Dan zult ge anders spreken Morgan. Bah Dat zegt go nu al maan den lang Meent ge nu waarlijk dal men de beide prachtige schepen zal gaan beschieten om wat eenige politieke vijanden van den minister verteld hebben? Willem. De beide schepen zullen niet te water gaan Morgan. (Verrast staal recht). Niet? Waarom niet Willem. Omdat alles ontdekt is Morgan. Niels kan ontdekt zijn I Ner gens bestaat een bewijs 1... Maar sst spreken we stil We zijn hier alleen gelalen dat gebeurt met opzetIk ken die streken. Wijst zonder den arm uit te strekken, naar de deuren). Didtr of dSèr beluistert men ons... Men hoopt dat we beestachtig malka&r gaan beklappen... Willem. Waartoe noodig Ik zeg u dat alles ontdekt is Morgan. Hoe Door wien Willem. UitdagendDoor mij Ik heb alles bekend Morgan.Wat hebt ge hekend? Aan wien? m driemaal, overeenkomstig art. 9 der wet. «p Reu ministerieelen omzendbrief komt daarin verandering te brengen. De J8 frank mogen in eens gestort worden en van het oogenblik dat de aanvrager van het pen- -siOen in bezit is van een lijfreutboekje waar op 18 franken is gestort, zal hij voor het pensioen in aanmerking komen. t-eugens vluchten, waarheid zoeken, »-<eder helpen, niemand vloeken tcraaf in leven, braaf in sterven, tol keen 't zijne laten erven, töecht en plicht voor oogen houden, Mtoos zich van schijn onthouden, t>rmen helpen zonder praal t-ieve vriend is LIBERAAL. konkelfoezen, onrecht plegen, teiegen, maar niet zijn verlegen teer en faam van braven rooven, Söuzie stoken, schijn-geloven, de leering van de Kerk. gunnen huichelen, kunnen sluipen l>rmen helpeD als zij kruipen, ï>an hen geven met veel praal t-ieve vriend is KLERIKAAL. Het is zondag 27 September aanstaande ■£a heeft M Paul Neven, den nieuwen volksver tegenwoordiger, te vieren. Gansch het land heeft, met het grootste behing,dezen strijd gevolgd,die mot zooveel drift door onze vrienden uit het arrondisse ment Tongeren-Mueseyck werd aangevan gen, en die voor uitslag had de verkiezing, voor de eerste nviwl sedert 1830, van eenen liberalen afgevaardigde der Kamer, door deze landstreek, waar tot nu toe alle poging ijdel was Ook zal heel ons land, op zondag 27 Sep tember, te Tongeren vertegenwoordigd zijn. om deze overwinning meê te vieren en tevens aan den dapperen volksvertegen woordiger M. Paul Neven en zijne vrienden een blijk van hulde en erkentenis te brengen. Tot heden too hebben meer dan honderd maatschappijen, waaronder een vijftiental muziekkorpsen, zich laten inschrijveu om aan de betooging deel te nemen eo van alle gewesten des lands komen nog dagelijks toetredingen aan. Om slechts een voorbeeld aan te halen, zeggen wij dat de liberalen van het arrondisaementThuin.per specialen trein, met hunneu sympathieken volksver tegenwoordiger en hoofdman M. Raoul Warocque zullen aankomen en dat deze groep de afgevaardigden en vaandels zal bevatten van al de liberale kringen des arrondisseinents, en drie harmonies, waar- Willem. Aan den minister zelf! Hel vervolg zult ge t'avond vernemen! (Wil weg) Morgan. (Bevelenden toon). Niet zoo! Blijf! Willem. Wie zijt ge om me zoo toe te spreken Morgan. (Anstiqer). Wat praal ge voor dwaasheid De zaak is toch niet verloren Willem. Streel u niet met die hoop Van middag wordt het 'n openbaar schan daal De Kamerleden zullen iets hooren dat hen verbazen zal Morgan. Weihoe ge zoudt dan u zelf, uwe eigene familie in het verderf gestort hebben Willem. (Bitter). Mijne dochter wist wat ze deed toen ze een schurk huwde Morgan. (Dreigend). Pas op Willem. Hare moeder wilde een bestaan vol weelde Gij moest het goud uit het slijk oprapen en alles zou met mijne eer be kostigd worden. Zoo was uwe beraming Morgan. Maar ge hebt tocli toegegeven... Willem. Zoo laf was ik Morgan Welaan, ga nu tot het einde Willem. Ik stikte onder 't verpletterd gewicht...! Morgan Bespottelijk! Ge moet, ge zult die bekentenis intrekken Willem. Nooit Morgan. G'hebt ze afgelegd zonder schrift, zonder getuigen onder de voortreffelijke maatschappij Ze Cercle Grétryvan Mariemont. Om 5 uren namiddag zal het feestmaal gehouden worden, (inschrijving 5 fr.), deu heeren senateurs en volksvertegenwoordi gers aangeboden, die op dezen dag talrijk te Tongeren zullen aanwezig zijn. Na de maaltijd zal er eene bijzondere betooging ter eere van de heeren Prosper Wielemans den grooten Brusselschen nijveraaren Jules Arckens, nij veraar te Tongeren plaats grijpen, die beiden als kandidaten voor den Senaat optraden en 6000 stemmen boven de cijfers van de vorige kiezing behaalden.Nog eene kleine poging en Limburg zal insgelijks een liberalen senateur bezitten. De kringen die nog niet toegetreden zijn en de personen die het Feestmaal verlangen bu te wonen zijn verzocht, ten spoedigste hunne inschrijving te zenden aan de sekre- tanssen MM. Romain Quaedvlieg of Joseph Vanclee te Tongereu. Ter gelegenheid der betooging te Tongeren op 27 September ter eere van M Paul Neven, zal aan den heer Buyl, Kamerlid voor Dixmude-Veurne-Oostende zijn borstbeeld, door beeldhouwer VanHore geboetseerd, aangeboden wordeD. De hoogere gezondheidsraad heeft aan den minister vau Laudbouw een verslag over de oe9terk westie gestuurd, waarvan de besluitselen zullen medegedeeld worden aan de geneesheeren van het rijk. Het verslag spoort de dokters aan hunne klakten op hunne h neile te zotten tegen het oesters Het ziju, inderdaad, ue vreemde oesters die bijna al de gevallen van typnus- koorts hebben verwekt, in den loop van verleden winter vastgesteld. Waarom is het, ten onzent, dezen zomer betrekkelijk koel Doodeenvoudig omdat de golfstroom die ons warmte moet aan brengen, aan 't verloopen is, namelijk dat hij zich meer Noordelijk verlegde. Kapitein L. Lumsdane van het stoomschip Astoria, die goed bekend is op den Atlanti- schen Oceaan, heeft daarop in het Nautical Magazine de aandacht gevestigd, en ook andere kapiteins berichtten, dat zij groote hoeveelheden planten, welke de Golfstroom drijvond medevoert, in den loop van den zomer 1907 verder noordelijk dan vroeger hadden gezien, terwijl anderen midden ia de zee in Februari krachtige N.-O.-stroo mingen van hooge temperatuur hadden opgemerkt. Deze waarnemingen geven aanleiding tot het besluit, dat de Golfstroom niet meer denzelfden koers heeft als in vroegere jaren. Terwijl in 1840 over boord geworpen fles- schenposten nog aankwamen op de Kusten der Britsche eilanden, zal dat tegenwoordig niet meer het geval zijn, doch bewegen zij zich ten W. daarvan in nooiderlijker rich ting. Hoewel de grenzen vao den Golf Willem. Nooit, zeg ik u Morgan. Ik zal er u toe dwingen Willem. (Hoonend) gij Morgan. Ik kan u voor't gerecht doen verschijnen Willem. Ik ben uit mijn ambt ontslagen maar mijn naam zal niet vernoemd wor den Morgan. Gij durft zoo spreken, gij de man met de strenge princiepen van eer en geweten Bestaat de vlek niet omdat zij niet onder 't licht zal gebracht worden Op uwe beurt,streel u niet met die verwachting Uw naam zal vernoemd en geschandvlekt worden door het gerecht Willem. De uwe alleen Morgan, ik bezit een brief van u dien brief waarin ge mij meldt dat ge de voor waarden van Smitworth aanneemt'11 kin derachtige dwaasheid van u, zoo'n brief te schrijven Willem. Met dien brief kunt ge niets Morgan. Met dien brief zal ik zoo'n opspraak verwekken dat de minister ge dwongen zal zijn u aan de Justitie over te leverenGedwongen door 't geschreeuw zijner tegenstrevers, door de pers der oppositie, door de openbare meening 1 (triomfeerend) Ah Willem. (Poos. Schijnt te aarzelen)v Morgan Zult ge ontkennen...? Willem. Korte zelfstrijd. Dan plots, met afstuwend gebaar der handneen nooit Wordt voortgezet. Ke^UeiiderwjjM gez«»g<l hebbón, dut het ofïioi. lo 00!.o .1. r>~. .j- -

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 1