Nawoordje van hel halfeenwfeest in hel onderwijs. Liberale betooging te Schaerbeek. Het gedenkteeken van Pastoor Daens. Tooneelnieuws. .Conscience-Betooging. De twistende broeders in Christi. ir Sterfgeval. m Men vraagt Nieuwstijdingen. Burgerstand van Dixmude Notaris BAERT Zaailanden, Meersch en Boschje Notaris BAERT INSTEL Notaris BAERT Openbare Verkooping Emile VANDROMME V ENDITIE VENDITIE Emile VANDROMME Schoone Vend it ie Julius DeGraer, Notaris V enditie Herberg Kermissen. MA 11KTPK IJZEN. E. Blontrock-Straetburgh Allerbeste Aardappelen H. VanAckere-Senesael. stroom en zijn snelheid met de jaargetijden periodiek iets heen en weer schrommelen, is de tegenwoordige afwijking toch abnor maal. Welke de oorzaak daarvan is, valt nog niet te zeggen. Woensdag had te Charleroi de aanbeste ding plaats van den kolen voorraad, te leve ren aan den Staat. Voor de eerste maal hebben de 1' ranschen medegedongen. De verkregen prijzen dui den eeue vermindering aan van fr. 1.50 per 1000 kilos op de vorige aanbestedingen. De Engelschen stonden zelfs 2 frank lager dan vroeger. De kolen zullen dus in evenredigheid af slaan. Eene nog grootere daling is korte lings te voorzien daar het spoorwegbestuur 't inzicht heeft de verminderde vervoerta- rieven voor den uitvoer van kolen af te schaffen, wat de kolenbarons zou dwingen hunne waar in Belgie af te zetten aan lager prijs. y M. Solling, inspecteur der Deensche Visscherij, verklaarde dat men visch kan bewaren in parkameutpapier hier gekeud onder den naam van boterpapier. Een Oostendsche reeder wilde dit een voudig en goedkoop middel beproeven. Op de kusten vau Portugaal deed hij daar gevischte terbotten in dit speciaal papier rollen en zestien dagen later hadden die visschen al hunne frischheid en goeden smaak behouden. Dat is eene ontdekking die goud waard is. Er zijn 500 vrijwilligers met premie te kort, om een plaatsvervanger le kunnen be zorgen aan al de milicianen van 1908, die er een gevraagd hebben, 't Is daarom dat een luting heeft plaats gehad, waardoor de mili cianen aangeduid worden, die een plaats vervanger zullen bekomen. De anderen zul len er zelf moeten zoeken ofwel zelf moeten optrekken, ten ware van nu tol 1 October aanslaar.de zich nog de noodige plaatsver vangers kwamen aanbieden. Roomsch-katholieke woelgeesten was ge- bluscht. De burgemeester had iu den morgend de policie bemachtigd een onderzoek in te rich ten en op inlichtingen uit te gaan. Men wilde, men moest den schobbejak vinden Dinsdag op bevel van het gerecht be zochten de gendarmen de huizen der 25 leden der oude Lijnvischersraaatschappij om te weten of zij het gestolen vaandel in hun huis niet in bewaring hadden Allen zegden van neen Nu verwacht men liet parket. Er zijn harde koppen iu 't spel moet ge weten. Jammer dat de Dixmudenaar te klein is, 'l ware genoeg om er een boek van te schrij ven onderden titel van Geschiedenis van een vaandel door de kerk gewijd. M. Geryl dacht de ware man te zijn op de ware plaats, en 't is uen dansmeester dat men kreeg. Tot weerziens Op Zondag 4 October worden te Schaer beek de nieuwe vaandels ingehuldigd der Liberale en Vooruitstrevende Vereen i- ging en der Liberale en Vooruitstre vende Jonge Wacht. Zondag plantte de Christene Volkspartij een kruis op het graf van Pastoor Daens. Zelden heeft rt" stad Aalst een zoo ontzag gelijken optocht gezien. Niet alleen waren alle gemeenten van het arrondissement vertegenwoordigd, maar uit alle hoeken van Vlaanderen, ja uit al de provinciën waren vrije democraten naar de Denderstad getogen. Op het banket werden alle de heildronken en aanspraken geestdriftig toegejuicht, uit genomen die van den hulponderwijzer van Lessen Ach. Develter die met AmouAwou begroet werd. 's Avonds hoorde men van niet anders spreken, iedereen, gemeente- overheid of onderwijzer of inspecteur laak ten zijne handelwijze. Geen markten zonder ezels 1 Plechtig en'indrukwekkend was Zondag laast 'de betooging. ingericht door het Verbond van Vlaamsclie Maatschappijen ter gelegenheid van den 25" eerjaardag var» het afsterven van den beroemden schrijver Hendrik Conscience. Er is maar een Dixmudel plakte een kneupelverzer op zijne woonst bij de inhul diging van M. Moulaert, als Deken, en v 't Is voorwaar een pickpickfijne man die Dixmude in vijf en-twintig jaren kennen kan 1 Beide stadsgenooten spraken waar heid. Ziehier, beminde parochianen, wat er in vier-vijf dagen in de wereldberoemde Boter- stad is voorgevallen. Vrijdag: eindigde met de geestigste en fijnste klucht die in eene eeuw kan gespeeld worden en zal dienen om er vroeg of laat een blijspel op te maken. Om 9 ure 's avonds bood zich. eene onbe kende vrouw aan, in het klooster der fran- sche Carmelitessen, met de complimenten van den Hoofdman, om het vaandel dat hersteld moest worden, mede te nemen. De Zusters liepen het halen en weg was de vrouw met den schat. Gij ziet van hier of er gedronken en gegekt werd op- dit vaandel, dat prijs moest behalen te Oostenhe. Zaterdag: toen de Hoofdman dit vernam was hij over van gramschap en bezat zich- zelven niet van woede, in een oogenblik van geestverbijstering joeg hij al zijne werklie den buiten dat ze nog in mijn aangezicht lachen Pen op papier en eene klacht aan den prokureur des Koning. Men zal met mij niet gekscheeren 1 Zondag, 's morgens en 's avonds was geheel Dixmude op gang om aan de Tram statie der Noordbrug de twistende broeders in Christi te zien vertrekken en terugkeeren uit Oostende. De geheele historie was aldaar reeds gekend met zijne kanten en abouten gelijk in Dixmude en de 750 ingeschreven Lijnvisschers vertelden de farce onder het eeten van drooge visch en lachten om niet te eindigen. Nooit bekwam eene Visschers- maatschappij grooteren bijval,ze verdienden een gouden eermetaal en den lof der Jury. Hou op I... 's Avonds te Dixmude bij het afstappen van den tram kreeg de Hoofdman der oude een schop onder zijn broek Honderden stonden om te vechten Gelukkig dat de policie van Oosteude per telefoon die van Dixmude verwittigd had of bloed zou ge stroomd hebben. Waren de oogen der vijan delijke visschers pistolen geweest men telde dooden Daarop volgde een woelige nacht. Men vloekte en tierde en daagde malkander uit, A. M. D. G. Maandag morgend waren de huizen dei- zienlijke hoofden van stad met drek be smeerd. De wraak der kristene, ja der Vrijdag namiddag, om 3 ure, had de bur- gelijke begraving plaats van den M. Joannes- Baptiste Roeland, gepensionneerd gendarm vereerd met het militair kruis, in den ouder dom van 85 jaar, na eene langdurige ziekte Het tooneelminnend publiek van Dixmude' en omstreken zal met genoegen veruemerl dat onze wakkere liefhebbers vau Nu, Morgen niel op 15 en 16 November aan staande het tooneeljaar zullen openen met de opvoering van een der prachtige meester werken van Nestor DeTière. Twee der beroemdste tooneelspeelsters van Brussel .Mevrouw Malvina Daenens en Mejuffer Joanne Bérodes, wier namen in de vlaamsche tooneel- wereld boven allen lof verheven zijn hebben reeds hare medewerking aan die opvoeringen toegezegd. Voegen wij hier nog bij dat Nu, Morgen niet de stoffelijke inrichting van haren schouwburg, door het aanbrengen van een merkwaardig stelsel van gazverlichting, grootelijks verbeterd heeft en dat er van dien kant haar trouw publiek nog zeer aan gename verrassingen voorbehouden zijn. Alles laat dus bij de vertooningen van 15 en 16 November den schittereudsten uit slag verwachten. J Sai fl/.'nouiaiiu i» gestorven getrouw aan zijne wijsgeerige overtuiging. Velen hadden er aan gehouden een laatste hulde le brengen aan den Vrijdenker die alle geestelijke pogingen trotseerde om hem te doen ver werpen waarover hij een heel leven lier was. Wij deelen in den rouw van vrouw Roeland geboren Salembien. slechts aan de nier- en ruglijders zich door hun eigen te willen overtuigen van de krachtigheid der Foster Pillen voor de Nieren, met de persoon, welke ons deze verklaring deed, een bezoek te brengen. Zij zal hen voorzeker met dezelfden goeden wil dan aan ons bekennen dat de Foster Pillen voor de Niereu van al de beproefde middelen het éénigste is dat gelukte. Hebt gij dezelfde kenteekens Zoo ja, weet gij wat er u te doen staat ;"lees mot aandacht en overweeg. Mm« w8 Vilain, 34 Oustvesten te Dixmude, zegde ons den 14 April 1901 Een jaar lang leed ik aan de nieren zouder verbetering in mijnen toestand te bekomen ondanks al de middelen, die ik beproefde, ik voelde ook eene aanhoudende en stekende pijn in de tijden en door ganscli den rug, 's morgens als ik opstond was ik vermoeider dan doa avond te voren vooraleer slapen te gaan, deze zes laatste weken werd het lijden soms onuitstaanbaar en ik vroeg mij af wat er van mij ging geworden, ik vreesde terecht daar ik 80 jaar oud ben, maar alsdan nam ik de Foster Pillen voor de Nieren ver kocht in de Apotheek Verwaerde, en reeds ran af den vierden dag voelde ik beternis, na een twaalftal dagen verpleging was ik gezonder dan ooit. Deze verklaring werd ons bevestigd den 21 Juni 1907 door dezelfde Mm* w* Vilain, ziehier Tot heden leed ik niet meer aan de nieren, sinds ik het geluk had voor 't eerst uwe Foster Pillen voor de Nieren te nemen, 't is te zeggen, driejaar geleden, ik ben kantwerkster van stiel en dus ver plicht gansch den dag gebukt te werken, dit alles vermoeid mij thans om zoo te zeggen niet meer en mijne 83 jaren schijnen mij zoo licht dat ik soms denk veel jonger te zijn geworden. Ik beveel dus rechtzinnig die goede pillen aan, want zij hebben recht op mijne gansche dankbaarheid.Ik verklaar het bovenstaande waar en veroorloof U het kenbaar te maken. De Foster Pillen voor de Nieren (eigen aardig merk) zijn verkrijgbaar bij alle apo thekers frs 3-50 de doos of 6 doozen voor 19 fr. of vrachtvrij per post Engelsche Apotheek van Ch. Delacre, 50 Coudenberg- straat, Brussel. Iu 'r. belang uwer gezondheid eisch de echte doos met de handteekening James Foster en weiger alle namaaksels en onderschuivingen. D. 19. Op den prijskamp in het lijnvisschen te Oostende van Zondag laatst, waren 757 ingeschrevenen. Dixmude was er vertegen woordigd door drie maatschappijen. De IJzerzonen bekwamen een eermetaal en tweemaal 5 frs voor het schoousle vaan delen de schoonste kosluim. Op hel feest der postfacteurs te Gent van Zondag laatst waren twee muzieken. L)it der facteurs van Gent en dit der facteurs van Dixmude. Hel rundvleesch is duur en bouilli is slecht te verleren Flesch Cibils 1.65 geeft 18 teliooreu fijne consommé, aan 9 centie men de tas. Het gewoon onderzoek der hengsten vanjnlandsch ras, bestemd tot den open baren springdienst in West-Vlaanderen, gedurende het jaar 1939, zal plaats hebben op de liiernagemelde dagen Dixmude, op Zaterdag 7 November 1903 Ghistel, op Maandag 9 Brugge, op Dinsdag 10 Kortrijk, Donderdag 12 Yper, op Maandag 16 Tliourout, Woensdag 18 Onmiddellijk na het onderzoek, prijskamp voor de omschryvings-en bewaringspremiën voor hengsteveulens en hengsten van in- landscli ras. De prijskamp voor de provinciale premiën zal ophouden worden te Brugge op Zaterdag 21 November. Zondag nacht werd te Brugge eene sjAitmoediire bandietenstreek gepleegd, jfiï.'"Van Elstander; die in de Niëuwstïïat ma hare meid een groot huis bewoont, wa'd rond 1 ure plotseling uit haren slaap gevekt. Naast haar bed stond een vermom- dei man. Zij slaakte een luiden kreet, maar opliet geroep van den bandiet, kwamen nog drie andere kerels in de kamer. De meid ward vastgegrepen, eene prop in den mond geluwd en tusschen twee matrassen van eei bed geworpen. Dan werd madame Van E li lander, die 78 jaar oud is, op bare beurt vakgebonden en onder doodsbedreiging ge bood men haar de plaats te wijzen waar bet göd verborgen was. Dc arme vrouw verge- zede de bandieten naar al de kamers. M de meubelen werden opengebroken eei kistje met 1800 frs, al de spaarpennin gen der meidwerd gestolen, evenals eene andere som van 100 frs in goudstukken. De dieven waren binnen geraakt langs een venster van het gelijkvloers, waarvan zij de blinden hadden opengebroken Een uur nadien kwam eene politieronde, die hel geopend venster had opgemerkt, de vrouwen verlossen. BISCUITS PAREIN. Proeft Petit-Beurre. Twee groepen soldaten van de regi mentschool van het 8* linie speelden zondag morgen, rond 9 ure. op het oefeuingsplein le Hariembourg, footbal Terwijl men volop bejig was en er vele nieuwsgierigen rond de kampers stonden, gleed de kaporaal H met een voet in eene grachtde jongeling viel met geweld op een aardhoop. Men droeg hem in een naburig huis, waar een genees heer hem kwam verzorgen alles was ech ter vruchteloos. Eenige oogenblikken later stierf de ongelukkige soldaathij was de borst ingedrukt. Men verzekert dal de uitbating der Belgische Staatsspoorwegen dees jaar een tekort zal opleveren van minstens 5 miljoen frank. Maandag morgen is de sloep P. 44 van De Panne, de haven van Oostende bin nengevaren met een overgrooten ketel op sleeptouw. Dit zonderling wrak draagt niet de minste aanduiding van herkomst het werd opgepikt in zee, in den omtrek van den Noordhinder. De ketel is vier meters hoog en heeft eene doorsnede van 1"o0. Het tuig is voorzien van een tegenwicht en gansch omringd van eene houten omlijsting; deze laatste was losgegaan en werd teruggevon den op de reede van de haven. Sinds men de Engelsche locomotief van den bloktrein heeft vervangen door eene Belgische van de type 12, is de machinist er in gelukt bij elke reis 2 minuten te winnen. Nog eenige pogingen van dien aard en men zal toch eindelijk de reis Brussel- Antwerpen op 18 minuten tijds kunnen doen. Enkele weken geleden overleed te Brussel een Duitsch archimillioenair, Albert Samgon. Hij stierf in zijn weelderig hotel der Louisalaan, waar hij afgezonderd leefde en zich enkel bezig hield met kunst, terwijl hij bovendien weergaloos edelmoedig was. Hij liet 30 miljoen na, welke grootendeels zijn geschonken aan kunstinstellingen. De Academie van Berlijn ontvangt verscheidene miljoenen. Te Londen vierde dezer dagen een kindermeisje haar 70jarig dienstjubileuifl. Al dien lijd was Marianne Stammers bij de zelfde familie in dienst. De achterkleinkin deren van haar oorsponkelijke meesteres konden de trouwe dienstmeid eeren. Zij is thans 86 jaar oud. Eene verzameling van 30 nieuwe post kaarten Gezichten van Dixmude. Fan- taisie postkaarten, nieuwe keus; Drukkerij Van Cuyck. Hoek der Vischmarkt. De Slag van Kortrijk door Th. Sevens, secretaris van het Nationaal Comiteit van Groeninghe. Mei 4 platen. 40 c. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen. KANTOOR vau den TE DIXMUDE. Op Woensditx 23 September 1908, om 2 1/2 ure namiddag, ter herberg De Rhetor ita, bij Henri Tratsaert te DIXMUDE Definitieve Toewijzing van TT. 8-87-42 O. zeer goede te WERCKEN, wijk Schuddebeurzelangs de kalsijde naar de Kruisstraat. Verdeeld in 20 knopen. Gebruikt door verscheidene met recht van pacht tot l October 1909. mits te zamen fr. 1268-60 c. 's jaars, vrij van lasten. 14 A Hf T O O BI van den TE DIXMUDE. Op MARndag 28 September 1908, om 2 t/2 ure namiddag, ter herberg bewoond door René Vanltrberghe-lloet te WERQKEN, van een schoon met 3 aren 50 centiaren erve te YVercken- dorpplaats. Laatst bewoond door wijlen den E. H. August Bemaertrustend pastoor. Aanslag met de geldtelling. 4/9 °/0 Instelpremie. Z-klTTCCB, van den TE DIXMUDE. Op Woensdag 30 September 1908, om 21/2 ure namiddag ter herberg Hel Hoog Landeken, bij Charles Bonvarlé te EESSEN, van een met Schuur, Weide en Zaailand te EESSEN, gehucht Hooglandekenin 't ge heele groot 20 a. 96 c. Bewoond en gebruikt door de roedever- koopers Désiré en Louise Dewaele, om in genot te treden met de geldtelling. Met tusschenkomst van den Notaris Tiburce Proot te Woumen. I4AMTOOK van TE- EESSEX Manuring 28 September 1908, om 1 1/2 ure namiddag, te EESSEN, bij liet Hooglandeken, ten behoeve van Désiré en Louise Dewaele, van Menagiegoederen, Landbouwers gereedschappen en Beestialen. betaalbaar ten kantore van TE EESSEK Oinsring 29 September 1908, om i ure namidd;\g te EESSEN, ten hove en verzoeke van M. Bruno Deleu en kinders, van Menagiegoederen, Landbouw gereedschappen, Wagen, 2 Karren, Hooi, Strooi, 5 Melkkoeien, Jaarlingstier, Jaarlingveerze, 3 Looperzwijns, Zwijn met 4 viggens H. 1-00-00 C. Aardappels en 32 aren Beeten op stam. STUDIE van te Beerst. JVIaandag- 21 September I908 om 2 uren namiddag, ten profijte en ten huize van Jules VanEenoo-Vercruysse te BEERST (Keizer). Beddebakken, Winkeltoog, Tafels, Stoelen, Zetel, Menagère, Spiegel, Kassen, Quinquets, Commode, Bascul, Petrolstoven, Marmieten, IJspeerd en de afbraak van een stalleken Bard en Pannen. flnsnhnllinrr °P K«rmis-kooke-zondag uudiUU.liil^ 4 October ter herberg Oud Gemeentehuis bij Emile Verlinde. 20 fr. Inleg 65 c. lerug 50 c Begin om 4 ure siipt. le bekomen bij Al. Boury, Leegevveg. In den lekkeren koek. 11Weststraat, 11, Dixmude. Chocolade, Nagerecht, Suikergoed, Lekkerkoek van de Maatschappij Patrons Réunis. Specialiteiten van het huis Makarontaartjes Amandelbrood Bernardientjes Grieksch brood Sandwichs. -eC *lo a - 2f Opgepast! Vorslerkt u legen alle slechte en doodedjke ivintertieleten; maakl regelmatig ge bruik van Stdudaertspillen, die't bloed zuiveren en verkloeken; zij verd rij ven slijmen, gal en alle slechte vochten De doos fr. 1 -50 apotheek Ilonoré Stmnilaerf, Sleenslraai 53, Brugge, lt Dixmude, bij Verwaerde en Ghygsaerl, apothekers. UEBOOnTEN. 13 Sept. Marie Louise Vanhee, dochter vao Francis en van Rosalie Rcniers. (paaphoetp). HUWE1.1JKSBEI.OFTEK 13 Sept. Jules Beernaed. handelaar, gehuisvest ie Dixmude met Marie VenEygen, bijzondere, gehuisvest te Sladen. HUWELIJKEN. 19 Sept. Eduard Christiaen, dagwerker, mei Maria Denduyver, werkvrouw, beide le Dixmnde. OVERLIJDENS. 15 Sept. Joannes Baptisle Roeland, gepension- neerde, geboren le Maria Lierde den 5 November 1823, zoon van Josephus en van Viciorine Vanderhaegen, weduwaar in eerste huwelijk van Sophia Acktjl en iu tweede huwelijk van Rosalia Bistiau, echlgenool van Carolina Salembien. (Noordstraal.) Samen afzonderlijk aleclifs gebracht op frs 94895 BH- van 4'omhnl «Paskaart e» Pluimhard zondag 20 Scplember in 'l Gouden Paard bij P. Weyoe, Schoolplaats. Combat «Paskaart cn Vogel pik op zondag 20 September bij Aug. Vanaldet weircldl,Ooslveslen Combat «Paskaart en Vloerbol op zondag 27 September zijnde Woumen-kermis in den Helm bij Henri Ramoul. Jaarlijksche com haf «Paskaart en Vloerbol op zondag 27 September in de Keizerin bij Jules Begraeve-Vilain. Combat «Paskaart en Vogelplk op zondag 27 September zijnde Woumen-kermis in de Lau werlak bij Pol Denyft. Instellutie en combai «Paskaart en vogel- pik op zoudag 27 September in de Sultan bij Florenl Rosseeuw, Oostvcsicn. fVoauien-kerinis. DIXMUDE. 14 Sept. Eieren per 25 2-60 tot 2 70 Doler per kil» 1-00 lot 3-20 V ff URE 3Boter per kilo. 2 70 a 3 10 Bieren per 25, 2 60 a 2,70 lk ondergeteekende maak hel geëerd publiek bekend dal ik mij komt le vestigen, in hol schoen- magazijn het Sloflerlje, Noordslraai 44, waar ik mij goed voorzien heb in alle slach van Schoenen, die ik ter trouw en aan den nauwsien prijs zal„ afzetten ook worden alle vermakingen in het huis aanvaard. Tevens beveel ik mij aan in alles wal mijnen sliel betreftzooals alle slach van l.ood en Zinkwerk. Trouwe en spoedige bediening.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 2