Huis E. Cloet en Cie 1 VERHAAL VAN EEN GENEZEN ZIEKE, Belangrijk bericht aan de werkende klassen Beproef eene flesch Cibils. In het Koffiehuis Vraagt eene warme Cibils! 't Is het beste X"o. den Anker Hoek der Noordstraat, (Beerststraat) en Zwijnemarkt Te Koopen of te Pachten Uit ter hand te koopen Allerbeste Aardappelen Invoer tan Sunderlandsche Kolen Ontdekking. Bankhuis BAERT en HOSTEN A. MOREL RENÉ CLOET, wisselagent Aankoop en Verkoop Kostelooze a,ug?£*."m ^.ïêLunge" Kosteloos Kostelooze i Inlichtingen Geldplaatsingen Allerbeste aardappelen (Patrons Patissiers) bij P. Tratsaert-Abeele Oud bier in flessehen, Grootste onderscheidingen Parapluies en Parasols Weduwe Polydoor MINNE en Zoon Alphonse Bolle G. Dekeyser-Rau Huis Ch. Peeren-Ghyssaert Te bekomen iu den Boekhandel Van Guyck, hoek der Noordstraat, Dixmude. aam m <an Ik leed aan alle soorten van ellenden hevige hoofdpijnen, gevoeligheid, pijnen in het f* ,vf* ':ï-i vleesch, in de spieren en in de gewrichten, die mij het leven ondragelyk maakten; soms mm armte naar het hoofd, hartkloppingen, hoofddraaiïngen, WwllEi DijBBMimT IWHffnklL l" ICl l\9 EL li zingen mijne oogen verduisterden, ik verloor het geheugen. Ik vermagerde, ik leed aan slechte spijsvertering, ik verloor mijn haar. Ik was altijd vermoeid, zelfs 's morgends als ik opstond mijne zenuwen waren opgehitstik was zonder kracht,zonder moed,zonder wilskracht, uitgeput, verouderd voor den tijd. Mij docht dat gansch mijn gestel ontred derd was ik had moeite om een gesprek te volgen en het minste werk was mij onmoge lijk. Ik heb uwe zoo belangwekkende brochuur over de zenuwziekte gelezen en ik heb er den sleutel van al mijne kwalen in gevonden, de wijze uitlegging mijner smerten. Het is uwe zoo reddelijke verzorging die mij genezen heeft en uwe zieken kunnen zich tot mij wenden voor alle inlichtingen. Eug. DEBATTY, 94, Keyenveldstraat, Brussel. GESTICHT WINDELINCKX (gesticht in 1860), Bolwerklaan, 2, Brussel Om de verzorging per briefwisseling te volgen, vraagt het raadplegingsbriefje. Zondagen en Maandagen vau 10 tot 1 uur. Opzending der brochuur La Neurasthenie tegen 1 fr. in postzegels. de beste der versterkte ossenvleeschextracten, kost veel minder en is gemakkelijker van verbruik dan het vleesch van het land. Vloeiende Cibils wordt aanbevolen door de uitstekendste geneesheeren der wereld. Eene flesch Cibils aan fr. 1.65 geeft eenen smakelijken krachligen bouillon voor 15 personen. Een kilo vleesch aan 2 franken geeft eenen weinig sterken boullon enkel voor 6 ft 8 personen. fr. 0-70 0-95 1-65 Vaste CIBILS in potten verbetert den smaak der saucen stoverijen, groenten enz. Vradgt een pot bij uwen leverancier fr. 0-75 1-40 2-60 4-80 9-10 Peptona CIBILS in poeier Apotheek Vergauwen, Anspach laan 160, Brussel. Allen, die een gezonden, verkloekenden en niet-aanhitsenden drank verlangen. Allen, die lijden aan het hart, de maag, de lever, enz. Allen die uitputtenden arbeid te verrichten hebben. In een woord, allen die bekommerd zijn om hunne gezondheid. Overal verkocht Algemeen depot in België R. KLEIST, Brussel, ÜIZKnvrOLDE. Groote keus Zijden, Feutre en Strooien Mans- en Itimlerliocrieii gemaakte Trouwhoeden, Mutsen en Toques Fabriek van Klakken, Berêts, Képis enz. Groot assortiment WINTERKLAKKEN, nieuwe modellen aan 1_ ZETjR,. het stuk. Veranderingen, Trouw, Goedkoop, Herstellingen. Groot Magazijn met stallingen en hove nierhof gelegen in de Molenstraat te DIXMUDE. Zich aan te bieden bij de gebr. VerEecke, Groote Markt, Dixmude. Twee Omnibussen, een Calèche, eene Voiture, een Tilbury, al in goeden staat genadigen prijs. Zicli te bevragen bij Charles Verslraete, Camionneur, Noordstraat, Dixmude. te bekomen bij Guslaaf V'anloo, in d'Eundrachl Paaphoek. TE DIXMUDE. Bewaring van londsen. Geldplaatsingen op spaarboekjes. Leeningen op beursweerden en op vaste goederen. Dienst van accréditils. Beursbewerkingen aan i per 0 De aankoop van obligatiën 4 der Eigenaars n is kosteloos. Kas gediplomeerde Weststraat, 13, Tandmeester Dixmude. Woumenstraat, DIXMUDE. vau Openbare Weerden aan 1 fr. per 1000 franken. De aankoop van obligatiën 4 Kas der Eigenaars is kosteloos. De Stadsloten van Antwerpen van 1887, worden van heden af in mijn •x kantoor aangenomen voor de vernieu- wing der couponblade». Het bureel is te Dixmude Eessenstraat, n° 1, (Hoek der Groote Markt) en is open ALLE WERKDAGEN van 81/2 ure 's mor gens tot 's middags. te bekomen in den Olifant,bij Hipoliet Hesschentier, Eessenstraat. Vreugde in Huis Eertijds Was het huisgezin droevig. De Vrouw moest Van 's morgens Vroeg tot 's avonds Iaat hard Werken. Nu is het Wonder geschiedt. Vreugde en gezondheid heer- schen in huis sinds men ei dage- ijks SUNLIGHT ZEEP gebruikt. Vraagt de Chocolade in pakken de beste der chocoladen alsook te bekomen op commande Korte!* en Glacés Stoombrouwerij St Joris, - JULIUS DEGRAER-CLAIS, Beerst-Dixmude. Vraagt overal het vermaard Dit bier is ten minsten 2 jaren oud. ge zond, kloek en aanbevolen door de genees- béereu. Het kan jaren lang bewaren. in de Tentoonstellingen van Parijs. Londen, Brussel, Luik, Florence (Italië). Marseille, Bordeaux, St Louis (Amerika), Antwerpen, Doornijk, enz Prijs 20 c. de flesch voor iedereen, zonder uitzondering Leening van Kapitalen Groote en kleine Kapitalen te bekomen mits borg aan geringen intrest ten kantore van den Deurwaarder Claeys te Dixmude. Oudste en goedkoopste huis van in Zijde, halve Zijde, Salin, Satinlaine enz. Fantaisie-Parasols voor groot en klein en alle slacit van Wandelstokken, alles naar de laatste mode. Overtreksels en vermakingen aan zeer voordeelige prijzen. Molenstraat n' 7, (dicht bij de Botermarkt. DIXMUDE. Standplaats op den Marktdag rechtover de C-oncurde. Diamantzetter, Goud- en Zilversmid, 29, Weststraal, 29, Dixmude. KLEINE LEESGIERIGE BIBLIOTHEEK Hot goedkoopste RAADSELBOEK van heel de wereld, hevaltende meer dan 523 allerschoonste raadsels. LOI.LERENSBOEK om zich kreupel te lachen. GOOCHELBOEK, bevattende eene groote keus van loovorkunslen, gemakkelijk om uit te voeren. STLKEJSBOEK of verzameling van aantrekkelijke kunstjes die met de Phosplioorstekjes kunnen uitge- Vcierd worden. Le Normand's WAARZEGGERSBOEKJE of het leggen en trekken der kaarten en het Handkijken. DROOM BOEKJE of uitlegging der droomen. L1EDJESB0EK of verzameling van vlaamsche Volks liederen. Hel Kleine ORAKEL of de vertrouweling der vrouwen. Reglement van hel GRAVE-JASSEN, gemaakt om alle betwistingen te vermijden. SNOECK'S VERHALEN, met boeiende historiën, 40 deelen. ieder deel bevat 48 bladzijden en is afzon derlijk verkrijgbaar. COMPiJMENTBOEKJE in Verzen en in Proza. VERLIEEDEROEKJE of de kunst der Minne. De kleine KABINET-SECRETARIS of voorbeelden van alle slach van brieven. BLOEMENSPRAAK. KEGELBOEKJE, bijdrage tot de kennis van het Kegelen en van de inrichting der Banen. De kunst om do SERVETTEN te plooien. VLAAMSCH-FRANSCH (Gemeenzame gesprekken). VLAAMSCH-BUITSCH (Gemeenzame gesprekken). V L A A MSC II-EN GELSCII (Gemeenzame gesprekken). De SCHADUWBEELDEN met de Hand DIE ZOEKT, DIE VIMDT, Becldraadsels /HflEi w ...v X1' had ik opdrangen van warmte..ww.u, „„u 1uu,u.l,.„g^, «w.olii- Vijf honderd franks beloonin/t aan degene welke kan bewijzen, dal er nog door andere invoetders van kolen, de Lamhlonkolen hier io België worden ingevoerd, dan door den beer Oscar Helstnooriel, Keizerslaan 21 Ooslende, waarvoor er als vertegen woordiger is aangesteld voor Dixmude en omstre ken, C. Kohbe-I)e IBou. dat alle kolen onder den naam van Sunderlandsche, door sommige concurrenten worden aangeboden, eene grove misleiding is, en dit slechts berust op een schan delijk bedrog. De kolen welke ik vei koop C'amiile S|»iigiiaerls, zijn zuivere lleltom Kolen van Sundeilaud zonder bedrog, en deze zijn herkomstig uil dezelfde si'eek als de Lambion Kolen, de eeue zijn zooveel waard als de andere, al deze kolen en nog andere kool mijnen liggen in bet graafschap Durham, Sunderland dit is eene kleine stad, Haven op de kust van dit graafschap Das verkoop ik mijne kolen in vertrouwen en zonder bedrog Sunderlandsche Altijd ie verkrijgen in magazijn C. Spagnaerts. 00 Pasteibakker. Kiekenslraal, 3. Klokkenmaker, Statiestraat, Dixmude. Aangekomen epn groot en schoon assoriimen Hoeden en Klakken naar de laatste mode en aan buitengewone voordeelige pn'«»en. publiek hekend dal zijn Magazijn thans vooizien is van alle slacli van Arduin, Cimcnl, Cimeutlcgels. Bolertafels, Pilasters voor holbaliën. Terre, Schip- werk. Pek. Plaaster, geleische Tegels enz. Hij beveelt zich in de gunst van eenieder. tfer gedachtenis Van Karei Miry, toondichter. Met zyn portret. 1 Tr. De verstandige Hovenier, nuilig boek voor alle Landbouwers. 0,75. Lotgevallen van Jan-Paul Choppart, zeer curieus, mei platen. 1 fr. Ceschiedenis van den sprekenden Vogel, den zingenden Boom. 25c. Het Dmfken in de Steenrots, met 21 fijne houlsneêplalen. 2 fr. Historie van Ludovicus Mandrin. zeer beruclile Slruikroover. 0.50. Forlunalus, zijne borzc en zijn wenschhoedeken, met plantjes. 0,75. Historiën van Helena, Griseldis en Florenlina. Prijs 50 cenlimen. Malagys, die hel verVoai lyk peerd Bos Beiaert overwon. 0.75. Josafal, zoon eens koning van Indië. Trefl'ende geschiedenis. 0,75. Hel Blocmenkorfje, of onschuld cn lastertaal. 0,75. Historie van de broeders Valentyn en Ouvsson de Wildeman. 0,75. Vermiikelyk levon van Thijl Uili-nspioKot. Mei veel plaaljes. 0,60, Leven van Cenoveva van Brabant. Vei beierde uitgave. 0,75. Jellen en Mietje. C.entsrhe vrijagie, mei een Avondpartijtje. 0,75. Het gebocheld Manneken en du zes broeders van den Barbier. 0,5C Rosa van Tanneburg, of een voorbeeld van Kinderliefde. 0,75. De zeven wonderbare reizen van Sindbad den Zeeman. 0,50. Vermakelijke Klucht verleider, mei koddig Sermoen van Bacchus 0,50. Schoone historie van Jan van Parijs, koning van Frankrijk. 0,50. Wonderbaar leven van den roovers-kapilem ('.art due he. 0,75. Reinaert de Vos, of hel oordeel der Dieren. 0,50. Onverbreekbare en standvastige liefde v«n Cobonus en Peravia. 0.50. Lïvcn cn einde van Doctor Jan Fausius, groulcn lonveraar. 0,75. De laatste dagen en verwoesting van Pompei». Fraai werk. 1,00. De lotgevallen van Teleuiachus. Met IS Iraaie platen. 75 cl. Tooververlellingen.niel 5 plaien Naar 'I fransch van Pcrraull. 0,75 Bietioek of de ware wyze van Honigbijen te kweeken 0,50. Het nieuw Tooverboek niet allerhande looverioeren. 0,75. 0o8ler8che Vertellingen, vermeerderd met 8 schoone verhalen. 1.50. De Duizend en Ken Nachl. Vier boekdoelen met vier platen, t (r. Paul en Virgime. Aandocnelyk verhaal niet eene fraaie plaat. 0,75. Rackelandt en zyne schrikkelijke tooversbende, uiet "2 platen. 1 fr. De groote ttaekeland, bevallende 544 bladzijden. Piys fr. 3,00. AtIgs of Reis rond de Wereld. Nuttig bock voor oud en jung. 1 fr. Leven, misdaden or. straffen van Robespierre. I Ir Onpartijdige levensbeschrijving van Napoleon I I fr. Aladdyn, of de wonderbare Lamp. Ken tooververhrnl. 0,25 Antoon en Maurils, geschiedenis van twee misdadigers 0.75. De baron Pennmck, door Duvillers. Luimig volksboek 0,75 De vier lleemskirdercn en hei ros Beiaert. Nieuwe druk. 0.75. De Troost der Armen of remcdién legen allerhande ziekten. 0.5O.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 3