01 RIJS HAAR Huis MA.DSBN Veins ABLER Vereenigde Zeepfabrieken, 68 de Bonnestraat, Brussel. i3 G-roote Stoom-Verwerij JrUticht in 18Ï6 WINKELIERS Verlangt ge altijd üezelfd.© Graote Antwerpscfce FR. ROMAN Burden en Werkhuizen Verwersrui 21, ANTWERPEN Staomvorii/erij en Nieuwwasscherij 87, Noordzaiidstraat, Brugge Au». Soete-Devos, bij de Vischmarkt. Dixmude, Hfilpltui^Loncke-Rooms, 13, Eessenstraat, Dixmude, Huis Wyllie-Feys, Dixmude. Da Bank te Veurne, Brandgevaar «r», tegen fijt, gedeeltelijke vleeschontstekingen en de tuber culose aan beenderen. Vraagt het brochure gratis aan de Vereenigde Zeepfabrieken 68, de Bonnestraat, Brussel göSCilBUJliGIl* TWEE MAAL per jaar zuilen wij verdeelen Zakuurwerken voor ame6en Heeren. Kettingen voor Dames en Heeren. Verschillende andere premies. Onder hen die ons zullen hebben teruggezonden voor 30 Juni ol 31 December, franco aan onderstaand adres, het grootste aantal ledige zakjes maar minstens 26 11e zakies der dubbele pakken van 20 centiemen tellen voor twee Weigert de namaaksels, die slechts op Sodex gelijken door hun buitenste verpakking. FllnrnV Slal'eslraal n°2 Groote keu kJUl Iljr van Meubelpapieren le beginnen van 15 c. (ie ioigedoreerde papieren van af 50 c. de rul, vil*auplianie aan 50 c de meier, créine en gekleurde gordijnen,faniaisie sloffen,sioors.scboone keus van latei-vloer- en irapiapijien, linoleums en loiles ciréea. Eerste soort van erin, «olie en al wal den lapijtsiersbandei belrefl Placemen! van rouwkappellcn. S 8- I <55$ 0 F-a. - b 5-^ B KdU «mo I lenliülratkl. 13. Specialiteit in het verwen /an zijden stoffen (Au 1 endeur) )iiiOkIJ N /ER WE RIJ vau alle itoffon. Us rouwen-, mans- en u u lerlcleoderen gordijnen t at* lk leaden en i nerbehangtielsjchals; h in Isohoenenpane; enz VI EN' WA.SCHT EN -V V V ELT OOK WOLLEN SA HOI EN. Verwen en v isschen van handschoenen. Di iwuto rouwstoflen zin geleverd in 8 dagen. Alle stukken »»r, mijn bijhuis toevertrouwd, worden binnen 15 lagen geleverd. Yn rxo red werk. Gcm«||(je prijzen. Depot bij Pi kt kb DkCock. Wilgendijk, 19, Dixmude. OBHBBBBBSnffifiSSS ie vckoopen, vrij van alle nadceligc sloffen, samengesteld uit de fijnste sonrlcn, en "ebrand volgens de laatste verbeterde stelsels, vraagt dan stalen en prijs aan de* 3 n> o er re x 3 e o'tfnti van Fantaisie-artikelen, jiagdA.jII Yan Cuyck, Vischmarkt CaCÏnilKllTCnle Po§llt»Slll(>ll Woordenboeken Callewaert. Diction- n ai res Larousso, Hénaid, Gazier, etc Memento Ijiirous.se Le Tout-Savoir. Albums voor postkaarten, handwerk, portretten, posttimbers, enz., buvard- doozen voorjuweelen, handschoenen,«erk- doozen, éventails voor portretten, passer- drozen, pendoozen, dominos, lotos, gans spelen, prentenboekjes, penmessen, port- feuilles, pnrte-monnaies, cabas voor dames porte-rnusique, enz GKEEEEN 2^EE^I 7 DeNie Apotbeker-6cherkundige te DENDERMONDE Werken ZACIIT, zonder KRAMPEN» Zuiveren het BELADEN BLOED en nemen de SLIJMEN WEG ^aV.OEDyN'STF verstoptheid. De Nieuwe London lEflclrr) i ROMAN' DENDER" ijn-maüS. de model inrichting van liet land - Huis gesticht in 1854 - Bolaiigi ijke too riad van ruwe Kollies. OnUageüjke en steeds aangroeiende verkoop. Hecht matige bediening. Levert uitsluitend aan winkels. Concurrentie door hoeda uigheid en prijs. De Doos I fr. 25 Weigert alle namakingen VERWEN en NIEUWWASSCHEN van allerlei Kleeding- stukken zonder losdoen. WASSCHEN en SULLEREN van wollen Dekens, WASSCHEN èn CREMEEREN van Gordij nen en Stoors, VERWEN en WASSCHEN van Ameuble menten, Kamer- en Tafeltapijten. KS:%£\S£U Hoiklsch*en"ïakje.nkül^ÜV»".», tegels'. koeihaar enz. SPHCIA LITKITKN Degraisseeren en Reinigen van BALKOSTL'I- MKN Bijzondere manier voor het VERWEN van Zijden en Panen. Nieuw Systeem voor bet VERWEN vau Handschoenen en Schaap- vallen. n. j B3]azij!i tan Wijnen. Likeuren, Verfwaren en Vernissen Verzorgd werk. - Matige prijzen. - Spoedige bediening. LUISTERT EENS VRIENDEN 11| EENEN OUDEN DOKTOORII STAN DAERT'S-MA AG POEIER INDIEN UWE MAAQ ONTSTELD IS? Eenige dopot te Dixmude bij de weduwt Vermeersch-Notthé, Wilgendijkstraat. De onaantastbare vermaardheid van onverslijtbaarheid en sierlijk heid der is gegrond op eene ondervinding van meer] dan 15 jaren in België Vertegenwoordiger voor West-Vlaanderen is gevestigd Appelmarkt, n 7. .Latncuop eu verkoop van beJgiscbe e«l vreemde weerden Uitwisseling van koepons, cheques en vreemde munten Kosteloozc inschrijvingen aan alle Jee- g'Eskompteering van wissels en mandaten: Geldleeuingen op waarborg. Spaarkas, onder de persoonlijke verantl woordelijkheid van M. J--J. Staeskns. aan den i nt,rest van 's jaars, uitbotaaibaar met eer wvarschuwing van ach! dagen. 3 1/4 °|0 s jaars, uitbetaalbaar met ern« waarschuwing van drie maanden. Volledige ei» zekere isenezini cr Q B tr cd O re B SMSIOE Si- 1 ULimi.iL. VAN 05 -1 P CO •n Q- "O r-t- rt> CL co l dout -le g i\\ ktlt- clnin J„ bi l li.Kir i - Irt hot -.in, V4»ü I" 1 y;:. V. itUoht op •#»-* u li»U i_ Zij gemeten j grijze hari-D bionon en- dfliteu verdwijnen, ma»kl JR. b.Kif gloor. en tackl, t>#. let he t uitvaib n en neemt <U hoofil »«g. Veelo-i ig-witr In rtxeona van fr. i.ao en fr. 2.SO FUigiil«tae liaj-rdtinctuur «ah fr. 2.00 P«P :io 000/t Schetkundiqt GAL SLIJMEN. HOOFDPIJN MIGRAINE. ZILT BRAND -.^v- i£-,~ .:~cscl M ALLE APOTHEKEN Halboot gekende purgoer- en zuiveringsmiddel JICHT, LEVERZIEKTEN j GEELZUCHT. DRAAIINGEN,enz. 5 Vraagt het boekje met getuig- 8 schriften, gratis vereonden op aan vraag door Fr. Reman, apotheker g DENDERMONDE. den raad ran W\CT AISIS Pilleken en na ieder maaltijd M V VI in een balf glaa water een koffielepel van Volgt dezen raad en gU zult altijd gezond zljnl IEDBR Doosi'BO - Apoth. Honorè 8TANDAERT, Bteenetraat, n'63, te Bru9ge. Bk IN «LLC QOBD- ArOTNBK«N INDIEN i Jij lijdt ran ffal, draaiingen in het hoofd, eleohto epdevertering. Droevige gedachten, een mek ere benauwdheid, nacht» niet alapen, bertkloppingen, ene. maakt een regelmatig gebruik ran Overal Agenten gevraagd. Alwie zijne gebouwen, koe! enz., wil doen verzfi-n tegen brandgevaar,wende zich met alle zekernei» bij de Antwerpache mnatscbnr'P'j Seeuritos,'' beste en oudste gekende van het land Hoofdagent te Woumen, Alton* «>e Cirner T«iunielein| Men begeve zich ook bij hem voor Verzekering op het Leven. B Verzekering derWerk-ongevallen. Verzekering der ongevallen met paarden. van alle rhumatisnu flerecijn sciatiek, zoo- welpasbeginnende, elf teionderde, door bel gebruik van poll d Brelagne. Depot b SIMONS-HOORE- NAERT. Dixmude, goedkoop schoenmagazij Weststraat

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 4