zs&tt&iïsns&r Het VoiK^i^g^: met de Burgerij CECIll» M. Buyl in de Kamer. rC\ 1 Zondag 22 November 1908 10 cent. per nummer 64* jaar Nr 47 Muzikale loping Programma. e prachtige toaneelvertooningea bij Nu. Morgen niet. Na 25 jaren klerikaal bestuur. jj TT D 718 9"21 539 8'°6V7-56 f> ZATERDAG 21 flOVEJVlBER 1908 GROOT CONCERT v *- Abonnementen voorop betaalbaar. I De v my -v m. /-Ni m lrtAA abonnenten genieten het recht van kosteloos (I TVT T| Q L) J A 1 Treilieil Ydll i ÖCt. 1908 töt 2 JSD. 1909 drie annoncen. De affichen worden eens J \_J 1^1 1 3 J~\ V TT L il I IJ IJ gratis ingelijfd I Annoncen 20 c. per regel Vertrek uit Dixmude naar Genten Brussel Rechterlijke eerherstellingen 4 fr. per regel i u 4. A j* 40.22 42.26 2.13 4.24 6.34 en vonnissen 30 c. Men schrijft in bij den VOOF ClG ötclQ Gil ilGt A.FFOXlQlSSGIIlGIltVertrek uit Dixmude naar Veurne en Duinkerk» Werkmanspensioen J^^R. daags aan 65 jaar. Een man, ééne stem. Evenredige Vertegenwoordiging in alles en voor alles. panfapenmaatsehappij DlXmüDE. de Eereleden aangeboden om 6 r/2 ure 's avonds, in het lokaal der maatschappij Rhetorica, Groote Markt. onder het Bestuur van ffl. E. SOJVIE^S met de medewerking van JVIejuffei* JWathilde Devos Zangeres, Ist8 prijs met de grootste onderscheiding van het Conservatorium van Gent. jvr«jc»ffetr #R. L». prinI,vierfipef^lster jVlejuffep B. JVI. Mandoliniste. JVIijnheei? H. JW. Violoniste ^ijnheet* G. Vanacker, Bugle, Muzikant-Gagiste van het 3* Lignie te Oostende. Eepste Deel Fanfaren. Tuieede Deel. Onmiddellijk na het Concert Schoone Prijsbolliné voor de Domen. Jjansfeest met groot orkest. Zondag om 2 ure, Muzikale Wandeling. Om 7 uren stipt Maaltijd. op 15 en 16 November 1908. Het eeuwenoud rhetorica Nu, Morgen niet gaf Zondag en Maandag tooneelverloonin- gen die prachtig gelukt zijn. Telkens was de ruime zaal proppensvol, nergens nog een plaatsken open, niettegenstaande de stoelen der zijbalkons verdubbeld waren. De puike vertoonir.geu bestonden uit Moederhart, drama in vier bedrijven door Nestor de Tière en Tamboer Janssens, blij spel met zang in 2 bedrijven door Van Peene. Drama en blijspel werden meesterlijk ver tolkt. MOEDERHART is een drama dat bloedige tranen doet storten en schokt tot in het diepste der ziel. De rollen waren goed verdeeld. Al de tooneelspelers verdienen onzen warmsten dank. zij hebben zichzelven overtroffen. De eindelooze toejuichingen waren ruimschoots verdiend. Dank aanAIM Arthur Rabau, Cyriel Poublon, Ernest Devrome, \Gustaaf Pollen tier, Leop. VansassenbrouckMarcel Doom. Valère Geldof, Mevr. Daenens en Mej. Jeanne R ér odes. Een bravo voor de twee kleinen Germ. Vande Qasteele en Em. Houoenaegheldie zoo aandoenlijk als natuurlijk hunne rol vervulden. Na lijden komt verblijden Om het ge- traan van Moederhart te doen vergelen, kon geen beter keus gedaan worden dan Tamboer Janssens. het is waarlijk een der vroolijkste blijspelen die te vinden zijn. Van 't beerin lot het einde zii'n ,Te loésMndn,, zoo vermakelijk, dat de ergste menschen- hater zelfs ermede zou moeten lachen. MM. Ernest Devrome, Marcel Doom, Arthur Rabau, L. VansassenbrouckEmile Vande Casteele, Gu staaf Poll en tier. Valère Geldof, Leon Leenknecht en Hector Van Ackere ver wierven den besten bijval terwijl Mej. Jeanne Bérodes als Tamboer Janssensom te stelen was. Figuratie schilderachtig en vol geestdrift. Zang uitmuntend. Goede tooneelschik- king. Kostumen prachtig en frisch. Decors lieten niets te weuschen. 't Is ongelooflijk wat de schouwburg met de nieuwe gnsinricluing gewonnen heeft. De kapping Deraedt haalt eere van goed verzorgde grimering. De solisten van den Manhalen Kring onder het bestuur van M. Pol. VVyllie. heb ben met smaakvol muziek die feestavonden aangenaam opgeluisterd. Na de verlooningen wenschte de Hoofd man, in welgepaste woorden, Tooneelbe- stuurder, Orkestmeester en al de vertolkers van drama en blijspel geluk over de uit muntende opvoeringen, trouwens allen had den als dappere soldaten van Nu, Morgen niet, medegeholpeii tot den goeden uitslag, en verdienen een deel der toejuichingen en wederroepingen. Tot slot Knappe tooneelisten van Nu, Morgen nietde eerste vertooningen zijn buitengewoon wel gelukt, met moed vooruit voor de tweede. gehouden u ter dezer gelegenheid, eene openbare hulde te brengen van vriend schap, van dankbaarheid en ook van be- ■"wondering Van vriendschap, omdat gij altijd een goede confrater zijt geweest, zoowel in tooueelvertoouingeu, als in onze vergaar- dagen. Van dankbaarheid, voor de talrijke bewe- zene diensten gedurende een tijdstip van het vierde eener eeuw. Vau bewondering, voor de uitstekende vertolking der rollen welke gij hebt vervult, als tooneelliefhebber, en ook voor uwe kennis van tooneelschikking. Laat mij aanstippen, buiten Arie van he den in Moederhartliet wedergeven uwer rol van Picard in de Twee Wtezen den smid in Roze Katevan den pompier in Pompier en Rifleman van den Baljuw in 's Avonds in de Manemaar bijzonderlijk van den engel- schen sir Elie Drack in Martelaresen lest maar best van Vader Maerten in den Kruiwagen van Vader Martin. En nochtans, velen onder ons hadden hier die rol zien vertolken door den grooten tooneelkunste- nnar Driessens.en dit niettegenstaande werd gij algemeen toegejuicht. Meer zou ik kunnen zeggen, maar ik moet mij beperken. De maatschappij heeft beslist u ten geschenke te geven een boekdeel betreffende den stiel welken gij uitoefent. Het zal een blijk zijn onzer genegenheid, veel kostbaarder dan al wat wij u zouden kunnen aanbieden. Het zal voor uwe kinderen eene gedenkenis zijn voor de wel vervulde loopbaan op tooneelkunst van hunnen vader. Confrater Vansassenbrouck ik ben over tuigd dat al uwe medeleden, en ook aide aanwezigen, die u meerendeels in zooveel andere rollen hebben gezien, met ons zullen van dit huldebetoog. Hier geeft de Hoofdman lezing, van een telegram van gelukwenschingen en vriendschap, van confrater Em. Decuyper, door afwezigheid belet het feest bij te wonen. (Die lezing wordt door hel publiek warm toegejuicht Ontvang, Confrater Vansassenbrouck onze hartelijke gelukwenschen, en de uitdrukking onzer hoop, u nog lange jaren aan onze tooueelvertooningen te zien deelnemen. Eene verrassing. Bij de vertooning van Zondag, tusschen het eerste en tweede bedrijf van Tamboer Janssens, genoot het p.ubliek eene aangename verrassing. De Hoofdman en de Tooneelbestuurder, om ringd van de schaar getrouwe acteurs, bood M. Leopold Vansassenbrouck een prachtigen bouquet en een kostelijk boekwerk aan, om dien liefhebber van tooneel de erkentenis van Nu, Morgen niet te beluigen, hij die gedurende 25 jaren het Vlaamsch tooneel zoovele diensten heeft bewezen. De geheele zaal stond recht om den talentvollen too- neelist toe te juichen, en het orkest speelde hel Nationaal lied. Aanspraak van den heer Hoofdman. MevrouwenMijnheer en Geachte Aanschouwen. Veroorlooft ons een oogenblik de rertoo- ning te onderbreken om hulde te brengen aan eenen onzer verdienstelijke tooneelisten, zooniet den verdienslelijksten Confrater Vansassenbrouck. Heden is het, 't 25* jaar, dat gij ons uwe medewerking verleend in onze tooueel vertooningen. Al de leden van Nu. Morgen niet, zoo spelende als gewone, hebben er aan Bij het overhandigen van de bloemen sprak de jonge Emile Houvenaeghel in naam der tooneelisten Mijnheer Leopold Vansassenbrouck, Wij tooneelisten van Nu, Morgen niet, met u vereenigd in de nauwste vriendschap en in eene vurige liefde tot de edelste der kunsten, bieden U deze lauwertak aan om openbaar en plechtiglijk te erkennen dat gij altijd, vooreerst een trouw medegezel, een goede raadgever, en een uitmuntend voor beeld zijt geweest. Gelief bidden wij U, deze nederige hulde welwillend aan te nemen, omdat zij voort vloeit uit vrije broederharten, vol diepe vereering voor uw talent en vol dankbaar heid over de tallooze diensten welke gij Nu, Morgen niet gedurende het vierde eener eeuw hebt bewezen. Hel is ons aller wensch, Mijnheer Van sassenbrouck, U nog lange jaren en altijd met denzelfden glans in ons midden te zien optreden. Dixmude, 45 November 1908. Arthur Rabau, Gustaaf Pollentier, Cyriel Poublon. Pol. Wyllie. Marcel Doom, Ernest Devrome, W. Geldof, Edvv. Boury, Emile Vandecasteele, H. Vanackere, H. Cools, L. Leenknecht, Valere Geldof. Alea jacta est. Het lot is geworpen. We krijgen al de klerikale strijdmachten op den hals. We kunnen ons maar goed en sterk houden om 'nen fermen duw te ver dragen of liever... om 'neu fermen stoot te kunnen weergeven, 't Zal er spannen om trent twee jaar lang. 't Schijnt dat het ge daan is met langdurig en aanhoudend strijd voeren tegen de nieuwere gedachten, tegen licht en vooruitgang. Die klerikalen zien dat ze er niet mee klaar koenen. Die men- schen denken dat ze zoo maar te willen hebben om het licht der rede te beletten overal door te dringen, tot zelfs in de on derste lagen der samenleving Armo men- schen, die denken gelijk Don Quichot tegen windmolens te gaan vechten Ze hebben nu omtrent vijf en twintig jaren lang alles beproefd om hunne middeleeuw- sclie gedachten te doen zegepralen. Zij heb ben de onderwijzers gebroodroofd, overal bijna de goede scholen gesloten, dompers- scholen ingericht in de groote steden zoo wel als in de kleinste dorpen, de goede onderwijzers vervangen door domkoppen en dweepers, hat geld van staat en provinciën met heele karrevrachten uitgestrooid om de kloosterscholen te bevoordeeligen, overal waar zo maar konden de menschen ver plicht hunne kinderen naar de katholieke scholen te zenden en alle openbare bestu ren vol klerikale beschermelingen gesteken. Niets helpt. Het volk blijft weerspannig en laat zich door den geest des tijds medeslee- pen, die volgens hen de booze geest is. Iiunne duizenden scholen met de duizenden onderwijzers hebben er niet kunnen toe ko men een geslacht te vormen dat werkt en denkt volgens hunne verouderde begrippen. Zij moeten bekennen dat hun onderwijs slecht is, daar het, verre van betere, slech ter kristenen heeft gekweekt. Daar zijn ze wanhopig over en ze krijgen dan ook wan hopige gedachten. Ze gaan den mantel of de male spelen. Over rijf en twintig jaar zongen ze: a Ze zullen haar niet hebben, de schoone ziel van 't kind, maar dat liedje is uitgezongen. Van de duizenden kinderzielen, die zij wilden in bedwang houden, zijn duizenden mannenzielen ge groeid, waarvan de meesten door den drang der omstandigheden aan hunnen dwang ontsnappen en den dwang van vroeger o zoozeer! betreuren. Ze weigeren ons het verplicht onderwijs en zingen op alle too- nen De vrijheid van den huisvader is ons heilig, maar ook dat liedje is versle ten. Zij weten te goed dat die vrijheid van den huisvader voor hen niet bestaat en Nu moeten ze zelf bekennen dat ze altyd gelogen hebben en dat ze zoodoende het volk bedrogen hebben. Het volk zelf vraagt het verplicht onderwijs. Dat hebben wij in Antwerpen gezien, waar een eindelooze stoet van meer dan honderd maatschappijen het officieel openbaar onderwijs verheerlijkt heeft. Ze konden dat niet verkroppen en zouden in de Scheldestad ook eenen stoet inrichten om de vrijheid van den huisvader, het vrije onderwijs te verheerlijken. Blaas uit! Ze kregen op en al 16 maatschap pijtjes, meestal kongregaties, bijeen De kopstukken hunner eigene partij deden niet mede en de buitenmaatschappi.ien, die ze hadden willen optrommelen, durfden niet komen Waarom Antwerpen is toch geen stad van woelmakers. Moesten in alle cen trums de antiklerikalen het openbaar na tionaal onderwijs willen huldigen, ze zou den misschien wel denzelfden bijval hebben en de klerikalen zouden er op dezelfde wijze als te Antwerpen uitbranden. De vrijheid des huisvaders Dat pakt dus niet meer. Wordt voortgezet. M. Buyl. Ik verneem dat 't verslag van do commissie, belast met h^A'^estudeeren van het inrichten eener "TTÏschershaven te De Panne, is ingediend, gedrukt rondge deeld aan de leden der commissie. Het schijut dat dezen zich hebben verbonden dit stuk geheim te houden het is voor allen belangrijk en dergelijke geheimhouding is zoo onuitlegbaar als ondoordringbaar. Ik vraagden heer miuister of hij het noo- dig acht dit verslag voor onbepaalden tijd weggesloten te houden zoo ja, dan verzoek ik hem mij de redenen tot geheimhouding van bedoeld verslag bekend te maken zooniet, het stuk onverwijld te doen rond- deeleu aan de leden der Kamer. M. Lampens. Zie wat er in Engeland en Frankrijk voor het werkmanspensioen wordt gedaan Daar gaat men naar het stelsel van 1 fr. per dag. En dan nog wordt bij ons dat pensioentje van 9 cent per dag enkel gegeven aan pastoorsvrienden; soms wordt het pensioen aan werklieden onttrokken zonder dat zij weten waarom. M. Buyl. De burgemeester van Wette- ren heeft vóór enkele wekeu doen aanplak ken dat de menschen die een pensioen willen bekomen, zich moeten wenden tot den pastoor. de 1. Ah! Si vous voulez... Marche 2. Veronique Fantaisie G. A Uier A. Messayer 3 Hylda. Polka voor piston soliste M. Th. Symoens. J. Reynaud 4. Ninon Gavotte Ivon Jadot 1. aLa R6ve d'un Ange A. Lagye voor Mandoline en Klavier HcjufTers B. M. en R. L b) Profuml Oriëntale G. Bellenghi voor Viool, Mandoline en Klavier Mejuffers B. M., R. L. en Mijnheer II. M. 2. Air de Micaëla de Carmen gezongen door Mcjuffer Mat'nilde Devon. 3. Air Varié voor Bugle, M. 0. Vanacker 4. a) Rigoletto Singelëe voor Viool en Klavier M. H. M. en Mcjuffer R. L. b) Sofia, O. Bellenghi voor Viool. Mandoline en Klavier Mejnffers. B. M. R. L. en Mr H. M. 5. aMoederken alleen Fr. Uyltenhove b) De Zeeldraaier J. Opsomer gezongen door Mcjuffer Mathilde Devos. t Sfc J /.ij.i Ki.,i I. luo to ju'.thon Ier go!c£enl»oid nooit bestaan Wij hebben het lino honderdmaal gezegd en ze geiuurueu.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 1