ZONDAGSBLAD Het Volk met de Burgerij CECIUAFEEST M. Buyl in de Kamer. Zondag 22 November 1908 10 cent, per nummer 64e jaar Nr 47. voor de Stad en het Arrondissement. Treinen van 1 Oct. 1908 tot 2 Jan. 1909 JVIuzikale laving ZATERDAG 21 NOVEMBER 1908 GROOT CONCERT Progpamma. e prachtige tooneelvertoonicgea bij Nu, Morgen niet, Na 25 jaren klerikaal bestuur. v kwnui o Abonnementen voorop betaalbaar. De abonnenten genieten het recht van kosteloos drie annoncen. De afflchen worden eens gratis ingelijfd I Annoncen 20 c. per regel Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. per regel en vonnissen 30 c. J Men schrijft in bij den drukker-uitgever en in de Postbureelen ofbij de facteurs. Annoncen en artikels franco toe te zenden tegen den Vrijdag-avond aan de Uitgever Eug. VanCuyck, Dixmude. Vertrek uit Dixmude naarGenten Brussel 4.59 7.18 8 34 10.22 12-26 2.13 4.21 6.31 VertrekuitDixmudenaarVeurne en Duinkerk» 7.15 9.21 11.42 2.11 5.39 8.06V7.55 9.43Ad. Vertrek uit Dixmude naar Nieuport en baden 7.27 9.29 12.27 2.17 5.46 7.45 8.12 Werkmanspensioen IFIR,. daags aan 65 jaar. Een man, ééne stem. Evenredige Vertegenwoordiging in alles en voor alles. panfafenmaatsehappij DlXmxJDH. de Eereleden aangeboden om 6 t/a ure 's avonds, in het lokaal der maatschappij RheloricaGroote Markt. onder het Bestuur van |W. E. SOJVIEnS met de medewerking van ^Vlejüffer jVIathildc Devos Zangeres, lst0 prijs met de grootste onderscheiding van het Conservatorium van Gent. TVTetjaffen L». Kfnrvierspe<»lster Jflejuffei* B. pi. Mandoliniste. piijnheet* H- Violoniste ^ijnheep G. Vanaekef, Bugle, Muzikant-Gagiste van het 3* Lignie te Oostende. Eepste Deel Fanfaren. Tuleede Deel. Onmiddellijk na het Concert Schoone Prijsbolling voor de Damen. |jan$fee8t met groot orkest. Zondag om 2 ure, Muzikale Wandeling. Om 7 uren stipt Maaltijd. op 15 en 16 November 1908. Het eeuwenoud rhetorica NuMorgen niet gaf Zondag en Maandag tooneelverloonin- gen die prachtig gelukt zijn. Telkens was de ruime zaal proppensvol, nergens nog een plaatsken open, niettegenstaande de stoelen der zijbalkons verdubbeld waren. De puike vertoonir.gen bestonden uit Moederhart, drama in vier bedrijven door Nestor de Tière en Tamboer Janssensblij spel met zang in 2 bedrijven door Van Peene. Drama en blijspel weiden meesterlijk ver tolkt. MOEDERHART is een drama dal bloedige tranen doet storten en schokt tot in het diepste der ziel. De rollen waren goed verdeeld. Al de tooneelspelers verdienen onzen warmsten dank, zij hebben zichzelven overtroffen. De eindelooze toejuichingen waren ruimschoots verdiend. Dank aan MM. Arthur RabauCyriel Poublon, Ernest Devrome,\Gustaaf Pol teutier, Leop. Vansassenbrouck, Marcel Doom. Valère Geldof, Mevr. Daenens eu Mej. Jeanne R ér odes. Een bravo voor de twee kleinen Germ. Vande Qasteele en Em. Houvenaegheldie zoo aandoenlijk als natuurlijk huuue rol vervulden. Na lijden komt verblijden Om het ge- traan van Moederhart te doen vergeten, kon geen beter keus gedaan worden dan Tamboer Janssens, het is waarlijk een der vroolijkste blijspelen die te vinden zijn. Van 't begin lot het einde zijn dertoestnnd«n zoo vermakelijk, dat de ergste menschen- hater zelfs ermede zou moeten lachen. MM. Ernest Devrome, Marcel Doom, Arthur Rabau, L. VansassenbrouckEmile Vande Casteele, Gustaaf Pollentier. Valère Geldof Leon Leenknecht en Hector Van Ackere ver wierven den besten bijval terwijl Mej. Jeanne Bérodes als Tamboer Janssensom le stelen was. Figuratie schilderachtig en vol geestdrift. Zang uitmuntend. Goede tooneelschik- king. Koslumen prachtig en frisch. Decors lieten niets te weuschen. 't Is ongelooflijk wat de schouwburg met de nieuwe gasinriclning gewonnen heeft. De kapping Deraedt haalt eere van goed verzorgde grirnering. De solisten van den Muzikalen Kring, onder het bestuur van M. Pol. VVyllie. heb ben met smaakvol muziek die feestavonden aangenaam opgeluisterd. Na de vertooningen wenschte de Hoofd man, in welgepaste woorden, Tooneelbe- stuurder, Orkestmeester en al de vertolkers van drama en blijspel geluk over de uit muntende opvoeringen, trouwens allen had den als dappere soldalen van Nu, Morgen nietmedegeholpeii tot den goeden uitslag, en verdienen een deel der toejuichingen en wederroepingen. Tot slot Knappe tooneelisten van Nu, Morgen niet, de eerste vertooningen zijn buitengewoon wel gelukt, met moed vooruit voor de tweede. Eene verrassing. Bij de vertooning van Zondag, lussehen bet eerste en tweede bedrijf van Tamboer Janssens, genoot het p.ubliek eene aangename verrassing. De Hoofdman en de Tooneelbestuurder, om ringd van de schaar getrouwe acteurs, bood M. Leopold Vansassenbrouck een prachligen bouquet en een kostelijk boekwerk aan, om dien liefhebber van tooneel de erkentenis van Nu, Morgen niet te betuigen, hij die gedurende 25 jaren het Vlaamsch tooneel zoovele diensten heeft bewezen. De geheele zaal stond recht om den talentvollen too- neelist toe te juichen, en hel orkest speelde het Nationaal lied. Aanspraak van den heer Hoofdman. Mevrouwen, Mijnheer en Geachte Aanschouwers. Veroorlooft ons een oogenblik de vertoo ning te onderbreken om hulde te brengen aan eenen onzer verdienstelijke tooneelisten, zooniet den verdienstelijksten Confrater Vansassenbrouck. Heden is het, 't 25* jaar, dat gij ons uwe medewerking verleend in onze looneel- vertooningen. AI de leden van Nu. Morgen niet, zoo spelende als gewone, hebben er aan gehouden u ter dezer gelegenheid, eene openbare hulde le brengen van vriend schap, van dankbaarheid en ook van be- ^wondering Van vriendschap, omdat gij altijd een goede confrater zijt geweest, zoowel in tooHeelverlooningeu, als in onze vergaar- dagen. Van dankbaarheid, voor de talrijke bewe- zene diensten gedurende een tijdstip van het vierde eener eeuw. Van bewondering, voor de uitstekende vertolking der rollen welke gij hebt vervult, als tooneelliefhebber, en ook voor uwe kennis van tooneelschikking. Laat mij aanstippen, buiten Arie van he den in Moederharthet wedergeven uwer rol van Picard in de Twee Weezen den smid in Roze A'atevan den pompier in Pompier en Rifleman van den Baljuw in 's Avonds in de Manemaar bijzonderlijk van den erigel- schen sir Elie Drack in Martelaresen lest maar best van Vader Maerten in den Kruiwagen van Vader Martin. En nochtans, velen onder ons hadden hier die rol zien vertolken door den grooten tooneelkunste- nnar Driessens,en dit niettegenstaande werd gij algemeen toegejuicht. Meer zou ik kunnen zeggen, maar ik moet mij beperken. De maatschappij heeft beslist u ten geschenke te geven een boekdeel betreffende den stiel welken gij uitoefent. Het zal een blijk zijn onzer genegenheid, veel kostbaarder dan al wat wij u zouden kunnen aanbieden. Het zal voor uwe kinderen eene gedenkenis zijn voor de wel vervulde loopbaan op tooneelkunst van hunnen vader. Confrater Vansassenbrouck ik ben over tuigd dat al uwe medeleden, en ook aide aanwezigen, die u meerendeels in zooveel andere rollen hebben gezien, met ons zullen ztjtt o:n u toe tc juichen ter gelegenheid van dit huldebetoog. Hier geeft de Hoofdman lezing, van een telegram van gelukwenschingen en vriendschap, van confrater Em. Decuyper, door afwezigheid belet het feest bij te wonen. (Die lezing wordt door hel publiek warm toegejuicht Ontvang, Confrater Vansassenbrouck onze hartelijke gelukwenschen, eu de uitdrukking onzer hoop, u nog lange jaren aan onze tooueelverlooningen te zien deelnemen. Bij het overhandigen van de bloemen sprak de jonge Emile Houvenaeghel in naam der tooneelisten Mijnheer Leopold Vansassenbrouck, Wij tooneelisten van Nu, Morgen niet, met u vereenigd in de nauwste vriendschap en in eene vurige liefde tot de edelste der kunsten, bieden U deze lauwertak aan om openbaar en plechtiglijk te erkennen dat gij altijd, vooreerst een trouw medegezel, een goede raadgever, en een uitmuntend voor beeld zijt geweest. Gelief bidden wij U, deze nederige hulde welwillend aan te nemen, omdat zij voort vloeit uil vrije broederharten, vol diepe vereering voor uw talent eu vol dankbaar heid over de tallooze diensten welke gij Nu, Morgen niet gedurende het vierde eener eeuw hebt bewezen. Het is ons aller wensch, Mijnheer Van sassenbrouck, U nog lange jaren en altijd met denzelfdeu glans in ons midden te zien optreden. Dixmude, 15 November 1908. Arthur Rabau, Gustaaf Pollentier, Cyriel Poublon. Pol. Wyllie. Marcel Doom, Ernest Devrome, VV. Geldof, Edw. Boury, Emile Vandecasteele, H. Vanackere, H. Cools, L. Leenknecht, Valere Geldof. Alea jacta est. Het lot is geworpen. VVa krijgen al de klerikale strijdmachten op don hals. We kunnen ons maar goed en sterk houden om 'nen fermen duw te ver dragen of liever... om 'neu fermen stoot te kunnen weergeven, 't Zal er spannen om trent twee jaar lang. 't Schijnt dat het ge daan is met langdurig en aanhoudend strijd voeren tegen de nieuwere gedachten, tegen licht en vooruitgang. Die klerikaleu zien dat ze er niet mee klaar komen. Die men- schen denken dat ze zou maar te willen hebben om het licht der rede te beletten overal door te dringen, tot zelfs in de on derste lagen der samenleving Arme inen- schen, die denken gelijk Don Quichot tegen windmolens tegaau vechten Ze hebben nu omtrent vijf en twintig jaren lang alles beproefd om hunne middeleeuw - sche gedachten te doen zegepralen. Zij heb ben de onderwijzers gebroodroofd, overal bijna de goede scholen gesloten, dompers- scholen ingericht in de groote steden zoo wel als in de kleinste dorpen, de goede onderwijzers vervangen door domkoppen en dweepers, het geld van 9taat en provinciën met heele karrevrachten uitgestrooid om de kloosterscholen te bevoordeeligen, overal waar zo maar konden de menschen ver plicht hunne kinderen naar de katholieke scholen te zenden en alle openbare bestu ren vol klerikale beschermelingen gesteken. Niets helpt. Het volk blijft weerspannig en laat zich door den geest des tijds medeslee- pen, die volgens hen de booze geest is. Hunne duizenden scholen met de duizenden onderwijzers hebben er niet kunnen toe ko men een geslacht te vormen dat werkt en denkt volgens hunne verouderde begrippen. Zij moeten bekennen dat hun onderwijs slecht is, daar het, verre van betere, slech ter kristenen heeft gekweekt. Daar zijn ze wanhopig over en ze krijgen dan ook wan hopige gedachten. Ze gaan den mantel of de male spelen. Over vijf en twintig jaar zongen zeZe zullen haar niet hebben, de schoone ziel van 't kind, maar dat liedje is uitgezongen. Van de duizenden kinderzielen, die zij wilden in bedwang houden, zijn duizenden mannenzielen ge groeid, waarvan de meesten door den drang der omstandigheden aan hunDen dwang ontsnappen en den dwang van vroeger o zoozeer! betreuren. Ze weigeren ons het verplicht onderwijs en zingen op alle too- nen De vrijheid van den huisvader is ons heilig, maar ook dat liedje is versle ten. Zij weten te goed dat die vrijheid van den huisvader voor hen niet bestaat en nooit bestaan heeft. Wij hebben het hun honderdmaal gezegd en ze geiooraen. Nu moeten ze zelf bekennen dat ze altyd gelogen hebben en dat ze zoodoende het volk bedrogen hebben. Het volk zelf vraagt het verplicht onderwijs. Dat hebben wij in Antwerpen gezien, waar een eindelooze stoet van meer dan honderd maatschappijen het officieel openbaar onderwijs verheerlijkt heeft. Ze konden dat niet verkroppen en zouden in de Scheldestad ook oenen stoet inrichten om de vrijheid van den huisvader, het vrije onderwijs te verheerlijken. Blaas uit! Ze kregen op en al 16 maatschap pijtjes, meestal kongregaties, bijeen De kopstukken hunner eigene partij deden niet mede en de buitenmaatschappijen, die ze hadden willen optrommelen, durfden niet komen Waarom? Antwerpen is toch geen stad van woelmakers. Moesten in alle cen trums de antiklerikalen het openbaar na tionaal onderwijs willen huldigen, ze zou den misschien wel denzelfden bijval hebben en de klerikaleu zouden er op dezelfde wijze als te Antwerpen uitbranden. De vrijheid des huisvaders Dat pakt dus niet meer. Wordt voortgezet. i~a mnoro»<B er ui M. Buyl. Ik verneem dat 't ver»' vaa do commissie, belast met het bestudeeren van het inrichten eener visschershaven te De Panne, is ingediend, gedrukt rondge deeld aan de leden der commissie. Het schijnt dat dezen zich hebben verbonden dit stuk geheim te houden het is voor allen belangrijk en dergelijke geheimhouding is zoo onuitlegbaar als ondoordringbaar. Ik vraag den heer minister of hij het noo- dig acht dit verslag voor onbepaalden tijd weggesloten te houden zoo ja, dan verzoek ik hem mij de redenen tot geheimhouding van bedoeld verslag bekend te maken zooniet, het stuk onverwijld te doen rond- deeleu aan de leden der Kamer. M. Lampens. Zie wat er in Engeland en Frankrijk voor het werkmanspensioen wordt gedaan Daar gaat ia^n naar het stelsel van 1 fr. per dag. En dan nog wordt bij ons dat pensioentje van 9 cent per dag enkel gegeven aan pastoorsvrieoden soms wordt het pensioen aan werklieden onttrokken zonder dat zij weten waarom. M. Buyl. De burgemeester van Wette- ren heeft vóór enkele wekeu doen aanplak ken dat de menschen die een pensioen willen bekomen, zich moeten wenden tot den pastoor. 1. Ah! Si vous voulez... Mare,he 2. Veronique Fantaieie G. A liter A. Messager 3 Hylda. Polka voor piston soliste M. Th. SymobnS. J. Re.ynaud 4. Ninon Gavotte 1. a) Le Rêve d'un Ange voor Mandoline en Klavier B. M. ca R. L Ivon Jadot A. Lagye b) Profumi Oriëntale G. Rellevghi voor Viool, Mandoline en Klavier B. M., R. L. en Mijuhcer II. M. Singelêe 2. Air de Micaëla de Carmen gezongen door Mcjuffer Matiiilde Dcros. 3. Air Varié voor Bugle, M. fl. Vanacker 4. a) Rigoletto voor Viool en Klavier M. B. M. en Mcjuffer R. L. b) Sofia, G. Bellenghi voor Viool. Mandoline en Klavier Mejuffers. B. M. R. L. en Mr H. M. 5. Moederken alleen Fr. üyltenhove b) De Zeeldraaier J. Opsomer gezongen door Mcjuffer Matiiilde Dews. f

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 1