Boomen op stam Is Boomvenditiën De onzijdigheid van België. 't Is beteekenisvol IJdele beloften. Nieuwstijdingen. A. MOREL Burgerstand van Dixmude NARKTPRIJZ.KN. Notaris Tiburce Proot V ETTDITIE Notaris WAUTERS Notaris BAERT Openbare V erkooping Een WOONHUIS Deurwaarder GLAEYS Heubels en eene Pracht-Piano Notaris Tiburce Proot Boomen op stam Schoone Venditie TAILLIE-HOUT Deurwaarder ROBERT PARET Schoone Meubelen VEKTDI TIEN Emile VAN DROMME Parapluies Isidore MINNE, Wilgendijk, 23 Katholieke familie Sint Maartensbolling Herberg Kermissen. Notaris VandenBerghe Veiling Deurwaarder BOUTEN Zeer Merkweerdige Koopdag Invoer van Sunderlandsche Kolen H. VanAckere-Senesael. Haarlemmer-Bloembollen RENÉ CL0ET, wisselagent Aankoop en Verkoop I Kostelooze Kosteloos Kostelooze i w«er Inlichtingen [Geldplaatsingen gediplomeerde Tandmeester TE WOUMEN. 102 KOOPEN Z1.11T TE DIXMUDE. 43 KOOPEN Populieren en Eiken te EESSEN en WOUMEN. II 12a KOOPEN Populieren, Eiken en Olmen TE DIXMUDE. Op Vrijdag 4 December Gemeente EESSEN. TE DIXMUDE. K4ITOOH Op IfVaaaidag; 30 November TE LEKE. Onder de Directie ?an P.-F. BLONTROCK Z£l??GwR TE DIXMUDE. TE EESSEH". :^KOOPDAG- Goedkoopste Huis van II Woensdag 33 December KANTOOR TE PERVYSE. van 64 KOOPEN KANTOOR van den TE VEURNE. 150 KOOPEN Wilgen, Populieren, Olmen, Klemmers, Hollanders en Eiken Tuiobouw-Etablissement Huis ter Duin. Woumenstraat, DIXMUDE. De "correspondent van Daily Telegraph te Brussel zegt uit goede bron te weten, dat het Eogelsch gouvernement aan het Bel gische zijn antwoord gezonden heeft op de laatste nota vau Belgie betreffende de inlij- viDg. Iti dit antwoord, heel vriendschappelijk gesteld, zou de toestand als volgt worden ingezien Engeland waarborgde do onzij digheid vau Belgie. doch een Belgie zonder koloniën. De Engelsche regeering oordeelt dal. het bezit van koloniën, Belgie in zekere moeilijkheden kan brengen en daarom kan Engeland niet verder die onzijdigheid waar borgen, dan mits zekere voorwaarden, waarvan eeue is onmiddelijke afschaffing vau den gedwongen arbeid. Er valt niet aan te twijfelen dat ze in de regeeringskringen maar hoegenaamd niet op hun gemak zijn. De gebeurlijkheid van hunnen aanstaanden val en van het optre den eener liberale regeering, doet er kom mer en bezorgdheid ontstaan. De schoone tijd voor de klerikalen is voorbij, toen zij aanvallend mochten optreden. Zij zijn ge bracht iu den toestand van den duëllist, die, wanhopend zijnen tegenstrever het on derspit te doen delven, al zijne kunst moet aanwenden om zich te kunnen verdedigen en niet doodelijk getroffen te worden. Het akelige beeld van de dood zweeft hen gedurig voor de oogen. De ministerieele Journal de Bruxelles bespreekt en escomp- teert zelfs reeds de houding van het aan staande liberaal ministerie. Degenen, die aan rugpijn leden en die zich met de Foster Pillen voor de Nieren verzorgden, kunnen volgens huune eigene ondervinding zeggen, dat zij in hun ver trouwen niet teleurgesteld werden en dat men beu geene ijdele beloften op genezing gegeven had, want hunne krachtdadigheid was onmiddellijk en rechtstreeks. De Foster Pillen voor de Nieren verlichten eu genezen altijd zooals in het volgende geval. Den 14 April 1904, zegde ons Mra* wed. Elle, 20 Konijnstraat te Dixraude Sedert zes lange jaren leed ik aan de nieren, soms was de pijn zoo scherp dat ik niet kon wer ken, als ik opstond voelde ik mij reeds ver moeid en afgemat, ik was onderhevig aan duizelingen, bedwelmingen, aanhoudende maagzuren, was zonder eetlust, mijn water was rood, troebel en branderig bij de uit vloeiing, ik bracht raeoige nachten slape loos door, ik gebruikte al de mogelijke middelen, maai* geen enkel bracht mij ver- 'JfcbiliTgriut dat ik <ie foster FilTen voor de Nieren nam, verkocht in de Apotheek Verwaarde, en toen na een tiental dagen was ik gansch genezen, alsof ik nooit ziek geweest ware. Dan 24 Juni 1907, zegde ons diezelfde Mme wed. Elle Snids al den tijd dat ik voor 'teerst uwe Foster Pillen gebruikte, keerde mijne nierkwaal niet meer terug, nochtans zulks is drie jaar geleden ik ben nog altijd zeer gezond, eet en slaap wel, werk op mijn gemak en beveel die kostbare pillen zeer warm aan. Ik verklaar het bovenstaande waar en veroorloof U het kenbaar te maken. De Foster Pillen voor de Nieren (eigen aardig merk) zijn verkrijgbaar bij alle apo thekers fi*8 3-50 de doos of 6 doozen voor 19 fr. of vrachtvrij per post Engelsche Apotheek van Ch. Delacre, 50 Coudenberg- straat, Brussel. In 't. belang uwer gezondheid eisch de echte doos met de handteekening James Foster en weiger alle namaaksels en onderschuivingen. D. 3. De boekerij der Maatschappij Maria Doolaeghe's en Ware Van Duyse's Vriendenis open al de Zondagen van 10 4/2 tot 11 1/2 ure. Zondag had een plechtig Te Deum plaats ter gelegenheid der overname van den Congo als Belgische Colonie. Niettegenstaande de geestelijkheid, op uitnoodiging van het bisdom, alle man had opgetrommeld, was de stoet een groote fiasco. 't Is de schuld van 't Nieuws van den dag zegt men, die nooit opgehouden heeft den oorlog te verklaren tegen den Cougo en van de Patriote die alle dage te velde trok tegen den Congo als Belgische Kolonie. —De jongelingen geboren in 1889, moeten zich binnen de maand December aangeven in het Gemeentehuis hunner wettige ver blijfplaats, ten einde deel te kunnen nemen aan de Militieloting die, in West-Vlaande ren plaats heeft, Woensdag 3 Februari 1909. M. Buyl heeft den minister onder vraagd wanneer hij denkt de afgebrande Middelbare Meisjesschool van Nieupoort herop te bouwen. Naar da made. Alwie eenmaal gebriik ge- maaki heefl van de zuivering naar de mode, 'l it ie zeggen de Pi! van Dr Waliherij, wil van geen mine raal water meer hooren spreken (noch van andere zuiveringsmiddels, ledereen wil en eischl de Walihery Pil 'i is waar dal zij „ideaal is en ter- zelrer lijd weinig kostelijk. Overal 1 fr. Wie aan zijn maagdelijntje Behagen wil, komt klaar Met een of twee dozijntjes Exquis DeBeukelaer. Eene verzameling van 30 nieuwe post kaarten Gezichten van Dixmude. Fan- taisie postkaarten, nieuwe keus. Drukkerij Van Cuyck, Hoek der Vischmarkt. Vloeibare Cibils vleesch consommé in de minuut. Flesch 1,65. De stad Brussel heeft twee perceelen grond, aan den Treurenberg, verkocht aan oen prjjs van 1,100 frank den vierkanten meter, aanstonds betaald. Prins Albrecht is ter jacht geweest in het Capucienenbosch te Tervuren-bij- Brussel. 117 stuks werden geschoten voor het ontbijt. '8 Middags waren de genoodigden van den Prins, een tiental, aan de tafel gezeten van den jachtwachter. De jacht duurde tot 4 ure. echter zonder den Prins, die na het ontbijt was heengegaan. 212 stuks, waaron der 17 reebokken werden geveld. BISCUITS PAREIN. Proeft Petit-Beurre. Morgen zuil gij genezen zijn van uwen hoest, keelpiju en van oppressien, indien gij de Pastil va*D' Wallheiy door eenieder geroemd om hare heerlijke smaak en wonderbaar effekt. 1 fr. (Niet ic verwarren met Waltherypil, du geliefkoosde purgalie der huisgezinnen. In een turnzaal te Luik is een heel erg ongeluk gebeurd. Tijdens een worstelpartij werd de heer Jules Bodson, lid van een turuvereetiiging, daar zoodanig op den vloer gesmeten, dat hem de ruggegraat ge broken werd. De ongelukkige werd naar het gasthuis overgebracht alwaar hij bezweek. De beste Stempelinkt en inkt om linnen te merken, is te bekomen ten bureele van dit blad. In Dublijn, hoofdstad van Ierland, winnen 12,000 menschen hun dagelijkse!) brood met het maken vau zichlkaarten ze brengen er dagelijks niet minder dan 84 miljoen op de markt. Verschenen Geschriften, Redevoe ringen en Brieven van Burgemeester Jan Van Ryswyck, met eene levenschets door Max Rooses. 800 bladz., 2 deelen, 3 por treilen. 10 frs. Men schrijft in bij Van Cuyck, boekhan delaar te Dixmude. Versi«rktu legen alle slechte en dotdelijke winterzieklenmaakt regelmatig ge bruik van Standaertspillendie 'i bloed zuiveren en verkloeken; zij verdrijven slijmen, gal en all* slechte vochten De doos fr. 4-50 apotheek llanarc Standaert, Sleenstraal 53, Srugge, la Dixmude, bij Verweerd* «n (ibyssaert, apothekers. WeststraaT, 13T, Dixmude.' HUWEI.IJKKN 18 Nov. J'amphile Scheiraen, schoenmaker, ge huisvest "te Oaeskerke. met Ccsarina Becuwc, zonder beroep, gehuisvest te Dixmude, OVBKI.UDENS. 48 Nor. Natalie Hosalie Uoere. winkelierster, geboren te Wiunezeele, 1 Januari 1846. dochter van Leonard en van Barbara Torre, echlgenoote van Karei Neut. (Wilgendijk) DIXMUDE 16 Nov. Eieren per 25 4-00 lol 4 50 Boter per kilo 2-903-20 r EU RN 3Boter - yrr kilo. 2 70 e 3 10 Sieren per 25, 4 80 «5,00 van den Dinsdag fl December flOOM om 9 ure 's morgens te COUCKELAERE, ter hofstede van den heer Henri Proot- Vandenbussche. van Ambt Notaris Vercruysse te Rudder- voorde. van den Op Donderdag 96 November 1908, ooi 1 4/2 ure stipt namiddag, VENDITIE van Vergadering aan koop 1, op het land ge bruikt door Lanqenpé naby de Zwarte Dreef langs de kalsijde van Dixmude naar Woumen. Gewone voorwaarden en tijd van betaling mits borgstelling. Oji Donderdag 3 DccembcV 08. om 12 I/a ure zeer stipt namiddag 'VLADSLOO, 6 VENDUTIE van V ergadering aan koop 68 langs de gravier leidende naar Einsdyks. Gewone voorwaarden en tijd van betaling mits borgstelling. U.L--U--..A K AMTOO 11 van den 1908, om 2 1/1 ure namiddag, in het Vrede gerecht te DIXMUDE, van met 1 a. 70 c. erve, gehucht Hooglandeken. Bewoond door Aug. Theuninckwinkelier töEeasen, met recht van pacht tot 1 Octo- ^^%t1909, mits-70 fr. 's jaars boven de iaAten. Zonder kosten voor den hooper. KANTOOR van don Bij Rechtsmacht. van van den TE WOUMEN. Doiidertlag flO December 1.908, om 2 ure namiddag, te HANDZAEME bij de statie. van ter hofsteden gebruikt door Gustaaf Tyvaert en weduwe Laleman-Messeyne. Ambt Notaris Vercruysae te Rudder- voorde. 1908, om 9 i/i ure voormiddag ter Groote Markt te DIXMUDE, zal de Deurwaarder Ckeys te Dixmude, in 't openbaar ver knopen eene hoeveelheid Meubels, Menagie- goederen, Herbergsgerief en eene Praoht- piano, merk Derdeyn Rousselaere, met 3 pedalen, gebronzeerde snaren, mekaniek mat prolongen en dubbele repetitie, klavier inecht ivoir, meubel in gefriseerd ameri- kaansch notelaren hout, met kolonnetten ornementen en galerij, fijn gebeeldhouwd, dtfbbele kandelaars. Met coraptante penningen en zonder koeten, betaalbaar in handen van den Deurwaarder Claeys voornoemd. van in het Bosch langs de Moerestraat Zaakhandelaar te Keyem. Op Dinsdngr 8 December 1908, om 1 i/2 ure namiddag. Ten ver zoeke en in behoeve van Mijnheer Louis Gilliodts, groot-grondeigenaar te Brugge. 32 groote koopen schoon en zwaar Taillie-hout, waaronder Esschen, Eiken, Elzen, Wilgen en Castaigne, zeer gedienstig voor zinkrijs, lattepersen, bandroeden en ander gerief. Vergadering in d'herberg de Moerestraat bij Ch. Vauhoorn-De Man te Leke, en aan koop een in voorzeiden Bosch. Op gewone voorwaarden en tijd van betaling mits stellende goede bekende en solvabele borg, ten genoegen van voornoem den Zaakhandelaar Blontrock, te Keyem. van den Maandag 33 loveniber I901 om 9 uren voormiddag te DIXMUDE, Groot St-Jorishof. van zooals salon garnituur, bedden, matrassen tafels, stoelen, spiegels, herbertoogs, vrouw - en maus velos,kassen, 1 piano enz. betaalbaar ten kantore van Mnmidngtl llrcembrr l»l)H om 1 4/i ure namiddag te VLADSLOO, in den Praatbosch. van 1"/ 50 Koopen Tailliehout, houw de eiken stukken, 2*/ 800 sparre-stop- persen, 32000 zware droge eiken snoeibusschen. waaronder zeer vele van lm60 tot 2m30 om trek. De vergadering in d'herberg De Her derin, hij Jérdme Torhoudtkeiweg Alve- ringhem Oeren, om 111/2 uren. (recht over 't Kollege) DIXMUDE. Ik heb de eer liet achtbaar publiek kenbaar te maken dat ik een Magazijn kom te openen van Parapluies in alle slsch en van alle prijzen. Gij kunt VEEL profiteeren met al uwe parapluies in mijn hui-'te koopen, te doen overtrekken en her stellen. Alles stel ik af aan de leegste prijzen. Door de goede kwalite'i mijner waren en de beste zorg welke ik gebruik om de herstellingen ten kloeksten mogelijk te doen, hoop ik de gunst van eenieder te winnen. Ik doe geene Marktdagen. Let goed op het adres. Isidore Minne. vraagt twee stille meisjes van 17 tot 18 jaren, de eene kunnende wat Naaien, de andere voor Keuken en alle werk te doen. 31, Clovislaan, BRUSSEL. op Zondag 99 November in de Gat Acétylène bij Camilla Barzeele. l5|cboone prijzen. Inleg 50 c. Zie programmes. Instellatie en combat fasltaarl en Vogel- pik op zondag 22 November in de herberg De Nieuwe Koizer bij Romóo VerEecke, Keiterhoek. Combat jaskaarl en rloerbol op zondag 22 Nov. mi de Voorstad bij de w* Vanblaere, Keizer Combol Jaskaarl en Vloerbol op zondag 22Nov in'iGoudeo BezemtjebijJ.Coquel-Denduyvcr Coinbal Jaskaarl en Vogelpik op zondag 22 Nov. in Pretoria bij Maurice Vandewalle-Billiel, Woumenslraal. Oombal Jaskaarl eu Vogelpik op zondag 22 Nov ia dan Nachtegaal b|j Felicila Courcelle. 1908, om 1 8/4 ure namiddag te VLADSLOO in den Paepebosch van M. Dambrë, VENDITIE van 35 Koopen Eiken en Elzen iTailliehout op stam. Telkens de vergadering om 14/4 ure na middag te Vladsloo, in den Ouden Wikkelaar, bij Louis Vlarainck. Combat Jaskaarl cn vloerbol op zondag 29 Nov in 't Paviljoen bij Alex. Vanbavinckhove. ('•mbal Jaskaarl en vloerbol op zondag 29 Nov. in de Graaf van Vlaanderen bij Em. Bolle. Oombat jaskaarl eu vogelpik op zondag 29 Nov. in de Stad Nieupoon bij Alois Denduyv*r. Jaarlijkrtche smljllig voor een Turk en een koppel kiekens, op zondag 29 Nov, in d« Gouden Poort bij Eugene VerEecke. Combat Jaskaarl en Vogelpik op zondag 29 Nov. alsook te winnen met de teerlingen, een Engelsche Haan. bij Theophiel Tourlouse, inleg 40 c. of 3 loten voor 25 c. Combal Jaskaarl en Vloerbol op zondag 29 Nov en een Engelsche Haan te versmtjteu op de Vogelpik, inleg 10 c., ia den IJzer«nweg bij Henri Amery, Eessenweg. Combal jaskaarl en ringelbard op zondag 29 Nov iu het Boldershof bij Julten Dekeyrel, Eessenweg. Op Zondag 29 Nov., bij Cam. D'lloedt, jaar- Iijksche saucisse-kermis, deo Maandag kaudeel. la Ma Campagne, Eessenweg. van den Maandag 33 November I90* om 1 uur nanoen, te KEYEM, (Populieren) wassende langs don steen weg van Keyem naar Tervaete. Maandag 30 November 190§ om 12 uren zeer stipt 's middags, te ALVERINGHEM, OEREN en FORTH EM, ter hofsteden Theophiel Dekien, Camille Moor en, Louis Verhaeghe, de kinders Lïb- b recht, Auguste Beg tin, Oésiré Seryn en Auguste Deschuytter, van To vrinaen met de teerlingen, Ier gelegenheid van Sl Eloi, twee lurkbctinen, inleg 25 c voor 3 loten, in 't Gouden Paard bij Pieter Weyoe. Vijf honderd franks belooning aan degene welke kan bewijzen, dal er nog door andere invoerders van kolen, de Lsmblonkolea hier in België worden ingevoerd, dan door deo beer Oscar Helsinoortel Keizerslaan 21 Oostende, «aarvoor er als vertegen woordiger is aangesteld voor Dixmude en omstre ken, C. Robbe-Dellou. dat alle koler. onder den naam van Sunderlandsche, door sommige concurrenten worden asngebodeu, eene grove misleiding is, en dit slechts berust op een schan delijk bedrog. In den lekkeren koek. 11, Weststraat, 11, Dixraude. Chocolade, Nageraht, Suikergoed, - Lekkerkoek vatrwf"Maatschappij" Patrons Réunis. Specialiteiten van het huis Makarontaartjes Amandelbrood Bernardientje8 Grieksch brood Sandwichs. Sier uw huisin den winter, uwen tuin voor de lente met Na ontvangst in postwissel groot frs 7,75 zenden wij franco door België onze overal bekende Normal Collekties 30 Hyacin ten voor glazen of 40 voor potten, of 50 voor den tuin, of eene collectie voor de kamer van 150 stuks voor 4o potten, of eeue collectie voor den tuin van 250 sluks, of eene collectie voor kamer en tuin van 240 sluksieder bevattende eene prachtige keuze van Hyacinthen, Tulpen, Narcissen, Crocus, Scillas, Sneeuwklokjes enz. Rijk geïllustreerde prijslijst met specificatie onzer collecties in 't Hollandsch of Fransch en onze vele wenken voor de cultuur bevattende groote catalogus in het Duitsch zenden wij desverlangd gratis en franco. NOOItDlYIJK bij Haarlem (Holland) van Openbare Weerden aan 1 fr. per 1000 franken. Nazicht dor trekkingen De aankoop van obligatiën 4 Kas der Eigenaars is kosteloos. De Stadsloten van Antwerpen van 1887, worden van heden af in mijn kantoor aangenomen voor de vernieu- wiug der couponbladei.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 2