S^rL^i^SX STANDAERTS PILLEN! Altijd Vrolijk! Altijd wel te pas! GRIJS HAAR Velos ABLER Huis R 3 svmvxm; TWEE L: Groote Anlwerpsche StoomkoOiebranderij Bureelen en WerkhuizenVerwersrui 21, ANTWERPEN ,1 Vereenigde Zeepfabrieken, 68 de Bonnestraat, Brussel. F. Dorny Purgsereode Bloemulwemle FR. ROMAN LIVENS PIU8R, iAN-J5F Auo\ Soete-Devos, bij de Vischmarkt, Dixmude, Stoomïfrwerij en Nieuwwasscherij 87, Noordzandstraat, Brugge Huis Wyllie-Feys, Dixmude, De Bank te Veurne, HulpliuisLoncke-Rooms, 13, Eessenstraat, Dixmude, tegen fijt, gedeeltelijke vleeschontstekingen en de tuber culose aan beenderen. "Vraagt het brochure gratis aan de Vereenigde Zeepfabrieken 68, de Bonnestraat, Brussel f ONMIDDELLIJKE H I 12 VERL CKT NG yXj p er? hp/'e $ovo!gen, door vóór het avondmaal te nemen i een „r E f-1 HET 3ESTE AFDRIJVEND MIDDEL WINKLLIERS Verlangt ge altijd te vei'koopen, vrij van alle nadöeligestoffen, samengesteld uit do fijnste soorten, en gebrand volgens de laatste verbeterde stelsels, vraagt dan stalen en prijs aan de de model inrichting van het land Huis gesticht in 1854.— Belnngi ijke voor raad van ruwe Sollies. Ontzngelijke en steeds aangroeiende verkoop. Recht-; matige bediening. Levert uitsluitend aan winkels. Concurrentie door hoeda- C nigheid en prijs. Ziedaar de leus der (BLOEDZUIVEREND EN VERKLOEKEND) Ahdie goede Standaert's pil Dat is nu de Gezondheid I Men neemt ze bij het Etenl Zij vercischt geen Regiem I Met deze pil geene Verstopping te vreezen Geene Gal of Slijmen meer! Geene Slechte spijsvertering meer! Geene Scheele hoofdpijn meer! Geene Zwaarte, geene Draaiingen I Geene Huidziekte! geene JeukingenI Het pakje van 10 centiemen vervangt twee kilos Kristalsoda. Ieder pakje bevat eene nuttige premie. Het dubbele pakje van 20 centiemen vervangt vier kilos Kristalsoda. Ieder pakje bevat eene schoone premie. Vraagt steeds het woord SODEX en het Rood Kruis op de pak jes Weigert de namaaksels, die op Sodex sléchts gelijken door hunne buitenste verpakking. LUISTERT EENS EENEN OUDEN DOKTOOR S INDIEN UWE MAAG ONTSTELD XS? STAP3 dAeRU J-a/WiGPOEiER MiiTa*iin van Eantaisie-artikelen J Van Cuyck, Vischmark €j>eï!liistr<ccr«lc Postkaarten Woordenboeken Callewaert. Diction naires Larousse, Benard, Gazier, etc - Memento Larousse Le Tout-Savoir. Alb.ums voor postkaarten, handwerk portretten, posttirnbers, enz., buvard doozen voor juweelen, handschoenen, werk doozen, éven tails voor portretten, passet doozen, pendoozen. dominos, lotos, gans spelen, prentenboekjes, penmessen, port feuilles, porte-monnaies, cabas voor dame porte-musique, enz Apotheker-SoherkuOdige te DBNDERMONDB Werken ZACHT, zonder KRAMPEN, Zuiveren het BELADEN BLOED en nemen de SLIJMEN WEG JN M [~FRAN$ ROMANrr 0« Doos I fr. 25 Weigert alle namakingen Magazijn vati ciment tegels, ceramieke tegals, ceramieke imitatif tegels, gleisch- tegels en lijsten, fautaisie tegels, parqueterie tegels en facadesteen m alle kleuren, dessins,enz -Ook Magazijn van rood Noordsch deelen Hout, bouwstoffen?zooals kalk, Mechelsch- en zakjes kalk, ciraent, pannen, tegels, koeihaar enx. VERWEN en NIEUWWASSCHEN van allerlei Kleeding- stukken zonder losdoen. WASSCHEN en SULFEREN van wollen Dekens, WASSCHEN en CREMEEREN van Gordij nen en Stoors, VERWEN en WASSCHEN van Ameuble menten, Kamer- en Tafeltapijten. G-EZEEtsl MEEB1 De Nieuws London «ntf: Dépot te Dixmude by M. BONTE- VERSCHAEVE, Noordstraat nr 3. De onaantastbare vermaardhei| van onverslijtbaarheid en sierlijl heid der is gegrond op eene ondervinding van me dan 15 jaren in België Overal Agenten gevrangd. Vertegenwoordiger voor West-Vlaandere is gevestigd Appelmarkt, n 7. Aanxoop eu verkoop van belgische vreetude weerdeu Uitwisseling van koopons, cheques vreemde munten Kostelooze inschrijvingen aan ali« 1( gen; PjSkompteering van wissels en mandate Geidlèeningen op waarborg. Spaarkas, onder de persoonlijke verai woordelijkheid van M. J.-J. Staeskns, a den i nfest van ?t "lo 's jaars, uitbetaalbaar met ee waarschuwing van ach t dagen 8 t/« s jaars, uitbetaalbaar met ee waarschuwing van drie maanden. S P li Cl AL ITE1 TE N Degraisseeren h. Reinigen van BALKObTLT- MKN. Bijzondere manier voor het VERWEN van Zijden en Panen. Nieuw Systeem voor het VERWEN van Handschoenen en Schaap- vellen. magazijn \an Wijnen. Likeuren, Verfwaren en Vernissen Verzorgd werk. - Matige prijzen. Spoedige bediening. 0 ran Odevaar meubelen, vee folledijse en zekere ^enezin oQ iO r^Tr^rrv^— r^gwrrv^sga xteJiiï&Z&SSZZF: -^"^sr---^- ■~*«-wm> VAN X>E '5Éc5WB^isS ■i -■> Sft Fr. 2.50 de flacon van 50 korrels; fr. d.50 de 1/2 flacon van 25 korrel», Vrachtvrij and huis. Algemeen depot KA.LCX BR-WIELEMANS, 2, Rouppestraat, Brussel. 1 GULDEN BEE ït en^B £1 P £2 F t F TT f Mijdt U van de NAMAKINGEN! fk P t3 F t F Ff OM Km O. Km MB r IICHT OP ELKE DOOS DE FIRMA H. STAKDAERT, Apotheker, 53, Steenatrmat, BRUGGE. 1.BO de doos in alle goede Apotheken tj.K den raad van ■INDIEN i Jij lijdt van gal, draaiingen in hat hoofd aleohte spijsvertering. Droevige gedachten, een zekere benauwdheid'e nachts niet alapen, hartkloppingen, enz. -y maakt een regelmatig gebruik e, r%\t >J Cj 'n Morgens rjf - 411 voor eten e*. r* 9& 1»molton en na ieder maaltijd 'W E t -,j een hall glas water een koffielepel van Vilgt rond et nii zult altljrl g zond zijnI iEDEn DOO» l'BO. Apotjl- Honorfc bTANDAERT, bteenstraat, n'53, te Brugge I 9. re I re a L- O Slaliesiraai n* 2. Groole kn van Meubelpapiercn le bopiniu van IS c. de rol, gedoreerde papieren van al SO de rol, vitraupbanie aan 50 c de meier, crème r gekleurde gordijnen,faniaisie sloffen.sloors,schoor keus van tafel-, vloer- en trapiapijien, linoleums e loiles cirées. Eersie soort van erin, wolle en al fti den lapijisiershandel belrefl Placemeol van rouwkappellen EN VAN Zij genezen VERSTOPTHEID.. sa»cio ooor MAAGPIJN. GAL. SLIJMEN. HOOFDPIJN MIGRAINE IILT BRAND IK ALLS APOTHEKEN i Het beet gekende purgeer- Jt€HT, LEVERZIEKTEN JO pui JJUOI- A 'inojj; uuvn rr. w en zuiveringsmiddel 9 DENDERMONDE. GEELZUCHT, DBAAUNQEN, enz. Vraagt bet boekje roet getuig schriften, gratis verzonden op aan vraag door Fr. Roman, apotheker doet de prijio harm binnen en kel, ilR?-en verdwijnen, maakt bli haar plantend en taebt, b*> let btt uit vallen en neemt da peli.-t;ne van het boofd weg. 1 Verbi'l icBsru- In Flaeor.» van rr. ï.so en fr. s.so EnifeiMsho BaardÜnetuur un fr. s.OO per Floeea J Al wie zijne gebou wfb, l<i enz., wil doen ver/,eVFi brandgevaar,wendp zich met alle zekerb bi) de Antwerpscbe mnnt«ehnppij Sprvriins. beite en oudste rekende van het land. Hoofdagent te W oumen Alfune De tiraer Tenimele IMen begeve zich ook bij hem voor Verzekering op het Leven. Verzekering derWerk-ongevallen. Verzekering der ongevallen met paarden. van allerhumatiw flerecijn sciatiek, zi welpashepinnende, veiondeTde, door gebruik vnn poll Bretagne. Depot HlonT T%. SIMONS-HOORK NABRT. Di \mude, goedkoop schoenmapaz Weslstraat SMET atfci ifciiCrti.-ifl

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1908 | | pagina 4