ZONDAGSBLAD Het VolkgOg^E met de Burgerij Zondag 10 Januari 1909 10 cent. per nummer 65' jaar Nr 2. voor de Stad en het Arrondissement. Treinen van 2 Jan. tot 1 Jnni 1909 De Aardbevingen. Een akelige statistiek. v Klerikale geestelijken. Het arme Frankrijk. De Erfenisrechten in de Kloosters. Ouderdomspensioenen. Wij zijn de meesters en doen het gevoelen. Monsterverbond. Abonnementen voorop betaalbaar. De abonnenten genieten bet recht van kosteloos drie annoncen. De affichen worden eens gratis ingelijfd Annoncen 20 c. per regel Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. per regel en vonnissen 30 c. Men schrijft in bij den drukker-uitgever en in dePostbureelen of bij de facteurs. Annoncen en artikels franco toe te zenden tegen den Vrijdag-a* cr d a;i den Uitgever Euo. VanCüyck, Dixmude Vertrek uit Dixmude naar Gent en Brussel 4.59 7.18 8 34 10.22 12.26 2.13 4.21 6.31 Vertrek uit Dixmude naar Veurne en%Duinkeike 7.15 9.21 11.42 2.11 5.39 8.06V 7.55Ad. 9.43 Vertrek uit Dixmude naar Nieuport eo'baden 7.27 9.29 12.27 2.17 5.46 7.45 8.12 Werkmanspensioen IPIR,. daags aar 65 jaar. Een man,ééne stem. Evenredige Vertegenwoordiging in alles en voor tflles. De weergalooze ramp van Sicilië en Cala- brië heeft voor eenige dagen de heele wereld met verstomming geslagen. De schrikkelijke aardbeving, die deze streken geteisterd beeft, heeft overal de beschouwing der plaatselijke belangen in de schaduw gesteld. Al wie een medelijdend hart in 't lijf heeft ijst bij de gedachte aan het onherstelbaar verlies, dat een der schoonste gewesten der aarde heeft geletien. Messina en omstreken, Corregio, Palmi en zoovele andere bloeiende eD lachende steden zijn niets meer dan puinhoopen, waaronder duizenden en nog maals duizenden lijken zijn bedolven. Da weelderige, bekoorlijke heuvelen, velden en oraüjebosscheu zijn veranderd in beklagens waardige oorden, waar nood en dood den mensch akelig tegengrijnzen. Bij de twee honderd duizend bewoners van allen rang en stand liggen verpletterd of verstikt ouder de puineu van paleizen, zoowei als onder ingestorte woningen vau armen en hulpbe hoevenden, en.wie bij de ramp het leven niet inschoten, dwalen haveloos rond, ten prooi aan honger en koude, verdwaasd en als uitzinnig en door niets meer gedreven dan door den bewusteloozeD drang tot zelf behoud, En enkele stonden zijn voldoende geweest om al dat wee, al die onheilen teweeg te brengen. Maar welke stonden Wie nooit gezien heeft wat ee.ne aardbeving is kan er zich geen gedacht van geven. Ik ook niet. Maar naar de plaatselijke berich ten te oordeelen en naar de verhalen, die wij van ooggetuigen in de groote dagbla- deu lezen, moet het ons voorkomen als of het voor de beproefde streken het vergaau der wereld is geweest. Op min dan een half uur tijds Maandagmorgen, 28 Decem ber 1908 ten 5 uren bleef er van kerken en palei/.en, vau spoorwegstaties en gast hoven, van kazernen en arbeiderswoningen niets over dan hoopen steenen met meube len en lijken vermengd. Een baaierd. En als dan alles verbrijzeld was, kwamen hooge golven der zee landwaarts in en overstroom den alles in hun geweldigen loop. Neen, iets zoo verschrikkelijks stellen wij ons niet voor. In ons gezegend landeken heeft nooit iemand zulke vreeselijke uatuurtooneelen gezien. Zulke geweldige aardomwentelin gen hebben wij ook niet te vreezeu. Maar wat wij kunnen beseffen is het onmetelijk lijden der overlevenden, die in die onuit sprekelijk groote ramp naastbestaanden, vrienden, have en erf verloren hebben en thans hulpeloos dwalen in de uitgestorven, verwoeste strekec, waar vóór een tiental dagen 't leven hun nog toelachte. Wij voelen diep medelijden met die arme geteisterden. Zij zijn onze mederaenschen, onze broeders, onze zusters, wier smartkreten en wee klachten ons van verre tegenklinkeu en ons hulp eu troost afsmeeken. En daarom ver geten wij onze aardsche beslommeringen om te deuken aan die wezens, wier onheil zoo machtig groot is. En daarom gaan in ons land stemmen op, die ons toeroepen Geeft middelijk uwen penning om brood en onderkomen te helpen schenken aan de arme Sicilianen en Calabreezen, die thans zoo erg te verduren hebben. En niet alleen hier spreekt zoo luide de stern der liefdadigheid, maar in aÜ6 landen weer klinkt ze en uit alle landen ook worden overvloedig hulpmiddelen naar de plaatsen des onheils gezonden. Frankrijk, Duitsch- land. Oostenrijk, Engeland, Rusland, Tur- kijen en andere, zelfs de Vereenigde Staten van Noord Amerika zamelen niet alleen groote sommen gelds in, maar zenden koop vaardijschepen en oorlogsbodems met ten ten, kleederen, geneesmiddelen en mond voorraad om in da eerste behoeften te voor zien, en manschappen om hulp te bieden bij het begraven der talloöze dooden, het ver zorgen der gekwetsten en het overvoeren naar veiliger plaatsen van hen, die hopeloos te midden derpuinen ronddwalen. Het mag ter eere der menschheid gezegd worden dat Sicilië en Calabrië niet hulpeloos gelaten worden in hunnen benarden toestand, maar dat in alle beschaafde landen menschen van alle geloofsbelijdenissen en gezindheden op het gebied der liefdadigheid wedijveren. Het zou ook in zulkeu hoogen nood wel grootelijks misplaatst wezen, beschouwin gen te maken zooals sommige bladen doen, die de ramp aanzien als eene straffe Gods. Barmhartigheid en menschenliefde zouden die bladen moeten aanpredikeu Daarin zou den zij het voorbeeld volgen van de Ita- liaansche vorsten, die mede van de eersten bij de diepb' proefde bevolkingen waren om hulp en troost te brengen van aüdere staatshoofden, die gansche smaldeelen stu ren naar de Italiaansohe kusten om daar onderstaud en leniging in de bittere smar ten te brengen van den paus zeiven die zijne millioenen veil heeft om de duizenden noodlijdenden ginder te helpen. Zulke bla- d-n, die zich toch voor kristen uitgeven, lasteren dien God van liefde, met wien zij bij kiesaangelegenheden zoo duchtig scher men. Of houden zy er eene andere soort van liefdadigheid op na, die maarten doel heeft verdeeldheid onder do menschen te bren gen Of is er misschien berekening in hunne boetpredikatie Wie weet. Ia alle geval, zij maken zich bespottelijk, niet enkel tegenover de wereld, maar tegenover de grondbeginselen, die zij zouden moeten ver dedigen. Vlenschenliefde, broedermin moet bij groote onheilen alle harten bezielen. Weg met alle bijbedoelingen ea berekenin gen i:i zulke gevallen X. Met oorlogen, pest en hongersnood zijn het de aardbevingen die gemeenlijk het meeste slachtoffers maken Dikwijls gaan zij met vulkaanuitbarstingen gepaard, waar door dan nog de afgrijselijkheid der ramp vergroot wordt. Ziehier de jaartallen en plaatsen der voornaamsto aardbevingen, door de geschiedenis aan-ieteekenrl, met het getal menschenleveus welke zij gekost hebben Jaar 1631 1692 1693 1724 1755 1783 1797 1765 1822 1829 1842 1857 1860 1868 1880 1883 1883 1896 1902 1902 1902 1905 1905 1906 Plaats Dooden Napels 3,000 Jamaica 3,000 Sicilië 60,000 Si mal (Peru) 18,000 Lissabon 50,000 Calabrië 60,000 Quito 41ooo_ Caracas 12,0( Aleppo 22,000 Spanje 6,000 Haiti 5,000 Calabrië 3,000 Meudoza 7.000 Peru 25.000 Manilla 3,000 Ischia 2,000 Krakatoa 35,000 Japan 26,000 Transkaukasië 2,000 Mont-Pelée 20,000 Turkestan 10,000 Sicilië en Calabrië 2.500 Indië 75,000 San Francisco 1,000 Er was een tijd dat de brave en waardige priesters geene zeldzaamheid waren zij wierden toen vereerd door de geloovigen, welke zij troostten, en welke zij hielpen en bijstonden in de moeilijke beproevingen des levens. Dezen zelve, die aan hunne leering niet geloofden, eerbiedigden hen, en zij zouden hun voor niets ter wereld eenig verdriet willen aandoen hebben. Maar,wat zijn die tijden verre verwijderd 1 Dat alles is verdwenen en behoort tot het verleden. Nu bestaat hun eenig streven in de politiek en de najaging van winsten. Er zijn nog eenige uitzonderingen maar zij worden dagelijks zeldzamer. De geestelijkheid zoekt zich thans overal, bij middel van tusschenkoraende eu plooi bare mannen, meester te maken van het bestuur des lands, der provintiëu en ge meenten. Hun eenig duel is tegenwoordig het wereldlijk gezag in handen te krijgen. Het overige wordt verwaarloosd. En dan klagen zij dat de godsdienstzin vermiudert k^t en waaruit wij het volgende knippen Werp uwe oogeu op Frankrijk, dat, dank aan zijne spaarzaamheid, het rijkste land der wereld is. Ik ken Frankrijk en de Franschen, omdat ik verscheidene jaren aldaar heb doorgebracht.Frankrijk is zijnen rijkdom verschuldigd aan zijnen vruchtbaren bodera, alsmede aan zijue werkzaamheid en aan die zijner inwo- ners, maar nog meer aan zijne spaarzaam- heid, die ieders bewondering uitlokt. Door deze spaarkracht die eiken Fransch- man kenmerkt, is Frankrijk de bankier der wereld geworden. Wat Frankrijk minder wint dan wij door zijne opbrengst, bespaart het, het vergoedt zulks door de intresten zijner spaarpenningen. M. von Bülow slaat daar weêr eens de ruiten in van 't klerikaal leugenaarskraam maar daarvan zullen onze klerikale blaadjes niet gebaren. Ze hebben liever te boffen met het geldelijke bestuur hunner klerikale ministers, die, gaat het zoo voort, ons landeken naar het bankroet leiden Frankryk is zijn val nabij, zoo hoort men wekelijks de klerikale bladen vol helsche vreugde uitgalmen, en alles komt die bewe ring logenstraffen. Heeft een land, dat zich in moeilijken toestand bevindt, geld uoodig, dan wendt het zich tot dat Frankrijk, dat', volgens de klerikalism.de bankroet nabij is weet ons rijk landeken niet van wat hout pijlen te maken, dau nemen onze voorbeel dige bestuurders hunnen toevlucht tot dat land, dat zij uit het diepste hunner ziel verfoeiën. Dat deze bewering enkel com'die is, en door niemand met gezond verstand wordt gedeeld, bewijst ons de redevoering, door den kanselier van het Duitsche Keizerrijk, M. von Bülow, in deD ReinJjatag uitgespro. Te recht deed de heer Denis in de Kamer opmerken, dat de erfenisrechten niet in verhouding vermeerderen tot de toenemende waarde der onroerende goederen Overal uordt bedrog gepleegd. De kloosters heb ben hierin den toon aangegeven. Hun brandkasten stoken vol geldwaarden. Wat dr.- 2500 kloosters met hun 48 duizend paters nonnen zooal in ons land bezitten, moet zijn. Overui zijn ze eigenaars van kloostergebouwen met landerijen, kost scholen, brouwerijen,, wasscherijeu, enz., hoewel sommige toch uit bedelen gaan. Een enkel voorbeeld onder de velede paters van Carlsburg bezitten een kost- tcihool met 500 leerlingen, uitgebreide lan derijen, eene bakkerij, eene slachtery, enz. Zij hebben meer dan 400,000 frs inkomen, tai weet ge h ïeveel belasting die kostschool betaalt 14 frs. Hoewel de kloosters bovenmatig rijk zijn, sterft een kloosterling toch altijd arm. Ze weten de wet op de erfenisrechten te ontduiken en bestelen aldus het land met honderdduizenden franks. Dat weten de klerikale bazen heel goed, maar laten onge straft begaan. M. Clement, afgevaardigde van het Arbeidsambt, heeft aan de pensioenmaat schappijen inlichtingen gezonden voor hetgeen de stortingen betreft te doen door de personen geboren in 1843. 1844 en 1845. Hij raadt de leden der pensioenkassen die in 1843 geboren zijn, aao in 1908 nog 12 fr. te8torter., en dan 3 fr. in 1909 en in 1910. Voorde personen in 1844 geboren is het voordeeligst te storten als volgt 9 fr. in 1908 6 fr. iu 1909 en 3 fr in 1910. De personen geboren in 1845 kunnen nog voldoen met op gewone wijze te storten. Het is van het hoogste belang voor de belanghebbenden te storten door tusschen- koiust vau een pensioeumaatschappij op die manier zullen zij 2 franken bekomen als lid, en deze 2 franken zullen in afrekening komen om de vereischte som van 18 fr. te volledigen. Daarbij voor de toekenuing van de Staats- pramiën zullen de gedeeltelijke stortiugon gedaan vóór 1 Februari 1909 nog iu aan merking komen. Toen onze liberale Volksvertegenwoor diger M. Buyl, over eenige dagen in de Kamer een stuk voorlei, waaruit bleek dat een klerikale burgemeester, degenen die het pensioen van 65 fr. 'sjaars wil len be komen, aanbevool zich te wenden tot de onderpastoors, ging er in de vergadering dier vroede mannen een algemeen gelach op. De heeren volksvertegenwoordigers, zoo wel rechts als links, vonden liet zoo grap pig, die inmenging der pastoors in de open bare aangelegenheden, dat ze hun lachlust niet konden bedwingen en het uitscha terden. Zij hadden groot ongelijk, en liet vervolg der ondervraging heeft bewezen, dat het veeleer treurig is Welke is de zending van de priesters Zij zelve herhalen het dikwijls genoeg Ons rijk is van deze wereld niet wij verkondi gen het woord Gods, de veropenbaarde waarheden, de plichten van de menschen jegens God en jegens elkander, we prediken den ootmoed, de naastenliefde, de ijdelheid der aardsche goederen. Doch, in praktijk willen ze de meesters zijn over alles, over het aardsche zoowel als over het kerkelijke, en waar ze de meesters niet zijn, is alles slecht, is alles den duivel. En meer en meer willen ze nevens hunne kerkelijke meesterschap, de burgerlijke macht inpalmen, de burgerlijke overheid verdringen of onderjukken. iinfV7rsrj - Sen Gentsche hutsepot. Het soep-konflikt te Geut is uitgedraaid op een hutsepot, zooals er in de Artevelde- stad, die nochtans en terecht vermaard is voor het bereiden van dien smakelijken Winterkost, nog nooit eenen werd opge diend eu die den stroppèndragers dezen keer wel eens zwaar op de maag zou kunnen blijven. Gelukkig dat zij ook in 't peperkoekhakken meesters zijn en, als '1 mocht noodig blijken, in den deeg voor dien zoetekoek wel die bestanddeelen zullen welen te versterken, welke hem gewoonlijk reeds zoo'11 snel werkend... verleriiigsvermogen geven. Die laatste nieuwe hutsepot is een kleri kaal socialistisch Schepenkollegie. kwam, zijn ontslag neer te leggen 't Was na de stemming over het gebruik van een krediet van 5000 fr. voor uitdeeling van soep aan de arme schoolkinderen. De socialisti sche groep in den Gemeenteraad had voor gesteld, dat al de arme kinderen,-onver schillig waar zij ter schole gaan, zelfs diegene welke in hei geheel geen school bezoeken, van die uitdeeling zouden genieten terwijl het Kollege verklaarde, alleen de kinderen der Gemeentescholen te willen kennen in dit geval. Niettegenstaande schepen De Ridder, uit naam van hel Gemeente bestuur, verklaard had, dat burgemeester en Schepenen liever hun ontslag zouden indienen, dau het voorstel der socialisten uit te voerenindien het gestemd moest worden, sloten toch de klerikalen zich bij de socialisten aan, zoodat het voorstel erdoor kwam met 23 stemmen tegen 14. Natuurlijk kregen dan de nieuwe bondgenoolen onmid dellijk al de sctiëpéuportefeuilles naar hunnen kop. Men had gedacht, dat zij ze niet zouden oprapen. Zij hebben het toch gedaan. Woensdag werd de buit verdeeld. De eerste en de vierde schepenplaats namen de kleri kalen, de tweede en derde de socialisten., en de vijfde lieten zij nog openstaan, blijk baar wijl zij nog den tijd niet gevonden hadden om liCh over de toewijzing ervan t'akkoord te stellen. Daar het oudste lid van den Raad, de liberaal de Hemptinne, geweigerd heeft, die plaats warm te houden tot de nieuwe bondgenoolen erover uiige- schacherd zullen zijnis hel de heer Cooreman, de voorzitter van de Kamer, die zich zoolang op den schupstoel zal zetten. Misschien wel met de hoop... tol burge meester te worden benoemd. De gekozen schepenen zijn de klerikalen Siffer en Vande Vijvere, en de socialisten Anseele en Gambier. Zij hebben dadelijk den eed afgelegd van trouw aan den koning en 's lands wetten de socialisten, in hun eerste blijdschap, nog met de meeste over tuiging De liberalen hadden vooraf verklaard, on der geen beding van een gemengd Kollege te willen deelmaken De socialisten en de klerikalen hebben hun het beheer van de Stad ontnomen dat zij nu ook samen maar verder hun plan trekken. Wij kunnen zeer goed onze partijgenooten te Gent over hun kranige houding nu felici- teeren, zonder onvoorwaardelijk hun hals starrigheid goed te keuren, die het konflikt zelf veroorzaakt heeft. Dat isj,e zeggen, dat zij voor ons paart gerust in de uitdeeling van soep, ook aan de andere kinderen dan die van de Gemeente scholen hadden mogen toestemmen. Het princiep waarop zij zich gesteund hebben, is zeker te verdedigen,door de soepuitdeeling algemeen (te maken, verloor zij de beteekenis van een buitengewoon toe voegsel aan het stedelijk onderwijs om een openbare voedseluildeeling te worden, zijnde een zuiver kollektivistisch beginsel, dat gewis een zeer gevaarlijk voorgaande daar- D1XMVDENAAR uu Men weet. hoe het libéraal Eoiiogio ifw6

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1909 | | pagina 1