BOOMEN Wie is L'beraal Dat spreekt van zelf. Tooneelnieuws. Sterfgeval. Nieuwstijdingen. Notaris Tiburce Proot Notaris BAERT DELAHAYE te Merckem en BONTE te Thourout. Maandag 11 Januari 1909 JBoomen op stam Donderdag 14 Januari 1909 V ENDITIE Dinsdag 2 Februari 1909 Deurwaarder BOUTEN Zeer Merkweerdiga Koopdag V enditie Emiie VANDROMME A. MOREL Notaris COÜLIER Notaris VERCRUYSSE "V enditie Herberg Kermissen. (Patrons Patissiers) bij P. Tratsaert-Abeele stellen zou. Doch zij hadden ons dunkens, in dit geval toch wel, in den letterlijken zin, van den nood een deugd kunnen maken, en verklaren dal zij zich, gezien de gansch uit zonderlijke omstandigheden, bij het voorstel van de socialisten neer zouden leggen; maar dan alleen omdat de nood onder de werkers- bevolking toch zoo onbarmhartig is, en mits voorbehoud van al hun beginselen op het stuk in de toekomst. Edoch, al hebben ze zich daardoor in de oogen van menigeen ook den schijn van harteloosheid gegeven, toch zijn de Gentsche liberalen trouw gebleven aan hun princie pen, terwijl klerikalen en socialisten, onder den dekmantel der liefdadigheid, hun begin sels als schotelvodden in malkanders tronie hebben uitgewrongen. De gelen zoowel als de rooden hebben hier niets anders gezien dan de zoolang betrachte gelegenheid om eindelijk in het schepenkollege te dringen. De klerikalen loochenen dat nog welmaar de socialisten kraaien liet onbeschaamd over 't Belfort en St Baafs. In Vooruit schreef Hardijns dins dag nog, dat de socialisten de twee schepen zetels, die zij nu ai dertien jaar reklameeren, bezetten zouden, gelijk of het nevens libe ralen ol nevens klerikalen zou zijn Prachtig program, dat van de wereldher vormers als 't even goed aan dat van de Kerk als aan dat der liberalen past 't Zal rijkelijk de moeite loonen, de bok- kesprongen na te gaan, die iederen dag de nieuwe bondgenooten te maken zullen heb ben om zichzelven en malkaar overeind te houden op de bank van 't Gentsche Magis traat. Wie vrijheid miut, verdrukking haat, Is liberaal Wie zich geen keten smeden laat, Is liberaal Wie broeder is met alleman, Gelijkheid zaait, zooveel hij kan, Is liberaal Wie niet als slaaf voor and'ren buigt, Is liberaal 1 Den mind're niet het bloed uitzuigt, Is liberaal Wie voor het goede kampt en vecht, En strijdt voor Algemeen Stemrecht, Is liberaal 1 Wie voor zijn land zich stelt ten pand, Is liberaal Zich offert voor zyn vaderland, Is liberaal 1 Gok alwie de bloedwet haat, En luid roeptVoor zijn lot soldaat, Is liberaal Wie volksverlichting, kunsten mint, Is liberaal Wie onderwijs wil voor zijn kind, i.^ Is liberaal Wie strijden zal ten allen prijs, Voor het Verplichtend Ondorwjja, Is liberaal 1 Wie bystand voor den oude tracht, Is liberaal Aan d'oudjes troost en hulp verschaft, Is liberaal 1 Eu zijn zy krom en stijf gewerkt, Hun leven door 'n pensioen versterkt, Is liberaal In 't kort, gelooft het allemaal, Is 't Ministerie liberaal l Ja liberaal 1 Zulke verklaringen hergeven eenige hoop aan de nierlijders. Mej. Van Opliem, IS. Korlrijkstraat te F.iiell, verhaalde ons liet is reeds vier maanden dat ik altijd aan de nieren leed; dikwijls had ik 's morgens de leden als ge broken, ik voelde mij altijd afgemat, ver moeid, had hoofdpijn, maagzuren en was zonder goesting voor wat het ook zij, mijne maandstondeu waren pijnlijk, ik verzwakte van dag tot dag en was zeer bleek, ik was mistroostig en wist niet meer wat doen, toen ik aangeraden werd de Foster Pillen voor de Nieren te gebruiken, verkocht te Dixmude bij M. Verwaerde, apotheker. Zeer goed bevielen zij me, want reeds van af de eerste dagen voelde ik mij gansch verlicht, ik had geeue ongemakken meer, hernam eetlust, van dag tot dag voelde ik mij sterker en in minder dan veertien dagen was ik eindelijk van mijne piinen ontlast, tot mijne groote tevredenheid, 't Is dus met genoegen dat ik die kostbare pillen wil aan bevelen aan de vrouwen, die lijden zooals ik zelf leed. De hierbovenstaande verklaring werd ons gedaan den 26 Februari 1904 en den 11 Juli 1907, zegde Mej. Van Ophem nog Ziedaar drie jaren geleden dat ik genezen ben door de Foster Pillen voor de Nieren en ik mag U rechtzinnig bekennen dat ik sinds werk alsof ik nooit ziek geweest ware ik heb nooit meer aan de nieten geleden en heb nimmer zoo eene bloeiende gezondheid genoten. Ik verklaar het bovenstaande waar cn veroorloof U liet kenbaar te maken. De Foster Pillen voor de Nieren gene zen rugpijn, rliuinatiek, graveel, opzwelling der beenen. onzuiver bloed, bedwelmingen, slapeloosheid, onregelmatigheid der hart kloppingen. l)e toster Pilleu voor de Nieren (eigen aardig merk) zijn verkrijgbaar bij alle apo thekers frs 3 50 de doos of 6 doozen voor 9 tr. of vrachtvr:: per post Engelsche Apotheek van Oh. Delacre, 50 Coudenberg- straat, Brussel. 1 belang uwer gezondheid eisch de - O e i ,s met de handteekening James i-jstèi en weiger alle namaaksels en onderschuivingen. q 40 Aangemoedigd door den builengewonen bijval hunner laatste opvoeringen en vooral dankbaar over de milde ondersteuning, die hun van alle zijden te beurt valt, zijn de tooneelspelers van Nu, Morgen niet, reeds met vollen ijver terug aan hel werk voor de aanstaande vertooningen van Zondag 31 Januari en Maandag 1 Februari naast. Hel programma zal bevatten Jan Oom. drama in één bedrijf, door onzen inboorling Cam. Devuschehe. De Vrouw van den Bokkenrijder, drama in 5 bedrijven, door Willem Potharst, van den Koninkiijken Vlaamschen Schouw burg te Brussel. Zij mag niet trouwen, blijspel in één bedrijf door Kahel Van Ryn, van den Neder- Iandschen Stadsschouwburg te Antwerpen. Deze drie tooneelwerken hebben reeds bij de eerste lezing den besten indruk ge geven. Vooral het wonderschoon drama van Potharst. Dit stuk, hoogst zedelijk in zijne strekking, bevat zulken ongemeenen rijkdom van tref fende toestanden en al zijne tooneelen zijn zoo meesterlijk ineen geschoven, dat het onvermijdelijk hart en geest, zelfs bij den onverschilligsten toeschouwer, boeien en overweldigen zal. De titelrol wordt gehouden door Mevr. Malvina Daenens. Woensdag is te Brussel overleden Mevr. Fredericq-Woets in den ouderdom van 73 jaar. De overledene geboortig van Dixmude, was de dochter van M. A. Woels- De Breyne, «loctor in geneeskunde, en weduwe van M. Victor Fredericq, in leven Raadsheer bij het Beroepshof te Gent. Mevrouw Romar.ie Woets was eene der rijkste grondeigenaressen der provincie Westvlaanderen, en had hare geboortestad gekozen voor haar zomerverblijf. Wij deelen in den rouw der beproefde familie. Maandag morgend, met den trein van 9 ure 30 m. wordt het lijk overgebracht. De lijkplechtigheden ter kerk hebben plaats om 10 ure, gevolgd van de begrafenis in den familiekelder. Vereeniging aan de statie van Dixmude om 9 4/* ure. Maandag morgend, werd te Yper eene misdaad ontdekt Een soldaat van het 3* linie regiment, de genaamde Etniel Goethals, miliciaan der klas van 1908, is vermoord gevonden. De ongelukkige jongeling was den schedel verbrijzeld. Nevens het lijk lag een dikke bebloede knuppel. Eens liet slachtoffer dood, heeft de moor denaar het lijk geplunderd en het vervolgens eenige meters verder gesleept. Men heeft vermoeden dat men den moordenaar onder de wapenmakkers moet zoeken, doch allen hebben het gebruik van hunnen tijd kunnen opgeven. De begrafenis van het slachtoffer had Woensdag namiddag plaats. Donderdag morgend gebeurde op de Van der Sweeplaats, te Oostende, een erg ongeluk. Werklieden waren bezig met op wagentjes groote rollen kabel te laden. Plot seling brak de ketting der kraan en de over groote bobijn viel, drie mannen treffende De eene werd op den slag gedood, twee anderen werden zeer zwaar gekwetst. Wilt ge iets fijns en lekkers eten Beukelaer's Exquis niet vergeten. De eerste haring van 't jaar is Woens dag door de vissclters gevangen geworden en werd verkocht 21 frs de 100 kilo. Op de spoorbaan van Comen naar Yper, vond een treinwachter Donderdag morgen vier billes liggen. Hij gelukte er in dezelve van de riggels te trekken. Weldra stoomde de trein voor Kortrijk aan. Eene ramp was dus vermeden. De pliehtigen zijn niet gekend. Niet minder dan 22 veroordeelden jWacliten in Frankrijk naar Deibler's komst. Pe eerste terdoodveroordeelden zijn de be- Srucl.te roovers Abel en August Pollet, Canut 'en Üeroo, die te Bethune kaart spelen met de bewakers der gevangenis Het schijnt dat dit spel niet lang meer zal duren. In hel begin der aanstaande week zal Deibier in Fransch-Vlaanderen aankomen. Vaste Cibils is de beste en goedkoopste der zuivere vleesch-extracten. I11 den gemeenteraad van Leuven sprak de heer Burgemeester Collins dat er in den raad een deskundige zou aangesteld worden om de hoedanigheid en de drukking der gaz na te zien, ten einde de klachten der bevolking eens voor goed te doen ophouden. Kunnen Veurne, Nieuport, Dixmude het zelfde niet doen I plus I fs 9. Merkt wel aan dat cr twee voortbrengsels Walihery zijn. Vooreerst, de Pil Walihery welke bel geliefkoosd afdrijviugtmiddel is van al de families vervolgens de smakelijke Pastil Walihery, welke hel ideaal geneesmiddel is tegen den hoesl en de keelpijn, t fr. de doos. Donderdag namiduag is bij het parket van Brussel eene klacht ontvangen tegen twee beambten van eene groote bakkerij die niet meer op hun kantoor verschenen en wier boeken men, na onderzoek, niet in orde vond. 20,000 frs zijn verdwenen. BISCUITS PAREIN. Proeft Petit-Beurre. Het comiteit dat het initiatief nam der nationale inschrijving ten bate der slachtoffers van de aardbeving in Italië, vergaderde Woensdag avond te Brussel. voorzitter kondigde aan dat hulp cömiteiten waren tot stand gekomen te Antwerpen, Luik en Charleroi en andere nog zullen worden opgericht. Beslist werd dat dadelijk eene som van 50,000 fr in de Bank van Italië zou gi'stort worden door M. Cassel, schatmeester. De ingezamelde gelden zullen in de Bank van Italië gestort worden voor rekening van het Italiaansch Staatsbestunr en uitgedeeld door eeu bijzonder hulpcomiteit aan welks hoofd staat de hertog van Aosto. De inschrijvingen dienen gestuurd aan den graaf Bonin-Longare. minister van Italië te Brussel, of a m M. Cassel, bankier, Broeckstraat, 56, te Brussel Donderdag is te IJperen een smarte lijk arbeidsongeval gebeurd. De schalie dekker Arthur Verbeke, der Rijselstraat, was op de Botermarkt aan 't werk met zijne twee zonen, Angust en Juliaan, 19 en 18 jaar oud, en vyf andere werklieden Désiré Crabbe. 58 j.. Deltombe, 35 jVanUxem, 54 i., Sanctorium, 35 j. en Maerteus GOjaar oud. Bij het verplaatsen van de ladders brak plots de stelling waarop de werklieden stonden en allen werden in het ruim geslin gerd van eene hoogte van 12 meters. Vader Verbeke en Maertens konden zich aan de kroonlijst vastgrijpen en werden bij middel van ladders gered De werkman Crabbe, die op het hoofd gevallen was, bezweek terwijl men hem naar het hospitaal overbracht. Deltombe is insgelijks zwaar gewond aan het hoofd VanUxem klaagt over inwendige pijnen en August Verbeke werd met gebroken rechterbeen opgenomen. Juliaan Verbeke en Sanctorium bekwamen W1 ts onbeduidendekneuzingen Het parket is op de plaats der ramp afge stapt om een onderzoek in te stelleu. Opgepast! Versterkt u tegen alle slechte en loode ijlce winter ziekt enmaaki regelmatig ge- bt&ik van Standnertspillen die't h'oed zuiveren en verkloeken; zij verdrijven slijmen, gal en êUtslechle vochten De doos fr. 4 50 apotheek llonoré WfaiiduerlSleeisraal S3, Brugge, lepixmude, bij l'erwaerdf en GbpsnerI, apothekers MA iiivT FRIJ'/JiV KANTOOR. van den TE WOUMEN Dinsdag IO Januari I OOfl om 1 ure namiddag te ZARREN, ten sterf- huize van Louis Gheyscn. van Menagiegoederen, BEESTIALEN en Landbouwersgerieven. Met tusschenkomst van de Notarissen Wauters te Dixmude en Delahaye te Mefckem. HAiTOOK van den TE DIXMUDE. Op Vrijdag 99 Januari IBD'J om 2 i/9 ure namiddag in het Vredegerecht te DIXMUDE. Openbare Verkooping van Gemeente Wercken. Koop f. 16 aren Bouwgrond tegen de dorpplaats, langs de Thouroutstraat. Gebruikt ten deele door Camille Moerman, tot 1 October 1909, mits 35 fr. 's jaars, vrij van lasten. Koopen 2 tot en met 6. 79 aren Bouw grond, tegen de dorpplaats, langs de kalsijde naar Zarrec. Gebruikt door Ilector Vandenberghe tot 1 October 1909, mits fr. 142 50 c. 's jaars, vrij vao lasten. Zonder kosten voor de hoopers. KANTOREN van de Notarissen Op Donderdag 14 Januari 1909, om 1 ure namiddag te MERCKEM, Hoogemotebosch, Kapellebosch en Kraai- raeersch, Schoone lenditie van hectaren zware Taillie, Plantsoenen, schoone Sparren, Snoei- Brandhout. Gewone voorwaarden. om 1 ure namiddag, van 34. KOOPEN Eiken en zware Populieren tot 2m30 dik eu nabij de scheiding van Clercken en VVouinen, bij Clercken-dorp. Vergadering bij lloorelbehe. om 4 ure namiddag, van IOO KOOPEN Sparren en Larixen van 50 tot 90cm dik, vele Stop- en Haagpersen enz. in 't bosch van 's Graveueik op ZARREN en STADEN. Vergadering bij DemyllenaereZarren. Betaalbaar bij den Zaakhandelaar Ryckaert te Clercken. O.-L.-V. Lichtmis, om 1 ure namiddag, Schoone Vendilie in 't Vrij bosch te HOUTHULST, van Eiken Boomen, Lijsteboomen, Plantsoenen, Larixen en extra schoon zwaar Tailliehout, Stop- en Haagpersen en Sparrehout op rekken. Voor Madame Maes-Vandamme, grond eigenares te Merckem. Vergadering in de Eenzaamheid. Betaalbaar bij den - ZaakhanJelaar Ryckaert te Clercken. KANTOOR van den TE VEURNE. Wangling SO Januari IOOO om 1 ure namiddag te ALVERINGHKM bij dorp, in de weiden der hofstede van d'heer Jules Brunooghe-Leuridon eu in 't park van 't kasteel, van de vermaardste der streek, bestaande in 10a KOOPEN Hollanders van 2moo tot 3m$o, Abeelen van 2moo tot 2m2o Eiken van im5o tot 2m45 Wilgen van 2m75 tot 4raoo Italiaanders en Esschen. Affichen te verkrijgen. betaalbaar ten kantore van TIE EESSTETT Miiamlag 35 Januari 1939 om 12 ure slipt middag te beginnen te EESSEN, bij d'hofstede V anhonsebrouck, HerUweerdige Venditie van 133 KOOPEN Eikea, Populieren, Olmen en Esschen staande te EESSEN en WOUMEN op d'hofstede landen van sieurs Vanhonse brouckDésiré Vandenbergheerven Declercq, David. DcsmyterHenri V anthournoudt Désiré Amery, Alfons VandemoorteleLeonard BruneelKarei-Louis Sonneville en andere. De vergadering om 11 4/2 ure voormiddag in 't Hooglandeken te Eessen, bij d'heer Charles Bonvarlé. gediplomeerde Tandmeester Weststraat, 13, Dixmude. STUDIE van den TE THOUPOUT. Domein wan Wynendarle. Groote Venditie van Eiken, Larixen, Achtkanten, taillie- snoekbusschen rodingen Den Donderdag I fl Februari 1909, ten 9 ure voormiddag stipt, zal de Notaris COULIER te Thourout, open- baarlijk verkoopen in net Domein van Wynendaele, te THOUROUT en ICHTE- GHEM, eene groote hoeveelheid Eiken, tot 2T5o dik. Larixen, tot2m20 Achtkanten, tot 2raio Alsook 10000 zwóre Taillie- en drooge snoekbusschen rodingen. Alle de koopen moeten geweerd zijn tegeu 1 April 4909. Betalingen op 6 maanden stipt, mits solvabele borg. Het vervoer al de graviers is verboden binst dooi of regen en wanneer het bestuur het geradig vindt. Het is verboden de bojmen te zagen of schorsen in het Domein. Voor de andere byzoniere voorwaarden, zie de plakbrieven. -mmmmmmmtmsmrn u H1IT4IOK van den TE RUDDERVOORDE. baandag IM Januari 1999 ten 12 ure, te VLADSLOO, langs deu steen weg naar Beerst, voor Mevr. de douairière Ridder Eugène van Outryve d'YdewaHjE de Serbet van IOO koopen afgezaagde Sparren van 30 k 95 cm voor bouwwerken, 6O id. Taillie, 40 id. Persen, "ZOOO drooge en groene Busschen IO vimmpn Spaanders Ambt Notaris Proot, Woumen. Vraagt de Chocolade in pakken Pasteibakker, Kiekenstraat, 3. 32 Jongelingen zijn ten stadhuize aange geven om deel te nemen atnrde Milrtieloting' van Woensdag 3 Februari. Maseman Maurice Brusseel Leopold Camerlynck August Cappoen Charles Cools Ferd (vrij Dasseville Maurice Deschodl Gabriël Depuydl Maurice Dewulf Eugène Eduwaere Edm.-Üavid Flour Adolphe Gheldof Jules llindryckx Paul Hosleo Aodré Lambrecht Charles Lammens Sylvère Lynneel Camille Misliaec Ad -Léon Misiiaert August Parmeniier Jeau Pil Oswral Plaucke Abel Rail Ldon Sausen l.éon Talifré Victor Vaudenbroucks Georges •d. Joseph Vanhille Edouard Vanliille Léon Vanparys Gaston Vermeersch Maurits Viucke Petrus Als gij de slijmwerende Pil van D' Walihery niet kent. aarzelt dan niet en probeer ze gij zul 1 verwonderd staen bij de talrijke voordeelen die ze aanbicdi en bij hare voortreffelijke werking legen alle kwalen door bet slijm veroorzaakt. DIXMUDE4 Jan. Eieren per 25 8-50 tot 0 00 Boter per kilo 8-30^^3-50 VEL REE. Boter - per kilo. 2 90 3 30 Eieren per 25, 3 20 u 3,50 Jaarlijksche'oombn! jadaarl 111 vlorrbol op zondag 10 Jan. in de Wildeman bij de weduwe Uecnyper, Wesisiraat. C otnbnl •IttsLnarl en logelpik op zondag 10 Jan. Au 'toe de Lorraine bij Isidore Verschafte llogselsoupé op zondag 10 Januari in de Beurt van Aniwerpeu bij Camille Spagnaeris, koopman in kolen, Kasteelstraat. •laarlijksclie amijlinf voor een Tnrkenhaan en een koppel Kiekens op londag 40 Januari bij Romain Salembien VerEeeke. Inleg 10 c. Combat *lafikanrl en 1 loerbol op zondag 40 Jan. An Dra peau Üejge bij Louis Oekeyrel. Combal Jaskaarf en Vogelpik op zondag 40 Jan in de Siad Nieuport bij Alois Denduyver Com bat Jnsknarf en logrlpik op zondag 10 Jan bij August Vanaldervfeireldt, Oostvesien Combat Jnsknarl en vloerhol op zondag 40 Jau in den Haan bij Fran«is ItoYghe, Metser. Combal «VaNkanrl en Vogelpik op zondag 10 Jan iO den Nachtegaal bjj Felicita Courcelle. Combat jnsknnrt en vogelpik, alsook Con cert mei de Parlophone zondag 10 Januari in den Engel hij Prosper Bossnyt VanTroyen Combal «VaMkaart en IMnimbard zondag 10 Januari bij Cvrille Vandersleene Aide kalanten worden vriendelijk verzocht fiezen keer tegenwoor dig te zijn Den Maandag kandeel. •laarlijkoelie sauci^ekermis op zondag 10 Jan. iji^de Meil>oonj.bij Polidore Vansteenlandl, Eessenkalsijde Den maandag kandeel. Groole fnarlijksclie combat met de •Vawkanrf, alsook smijting met de leerlingen voor een Turkeuhaan op zondag 17 Januari in den Boulevard bij Henri Van Eeckhoutle-Dendiivver. Inleg 10 c liet lot, 25 c. voor 3 loten. Combal Jaskunrt en Vogelpik op zondag 47 Jan. in d'Eendracht bij Gust. Vanloo. Paaphoek'. Combat «Paskaart en Vloerbol op zondag 47 Jan k la Vapeur bij H. Dieusaert. Woumeukal' Combat «Paskaart en Ringelbnrd zondag 17 Jan. in de Calé de la Gartf bij Ivo Colman. Combal jaakaart en vogeipik op zondag 4 7 Jan in Calé Pretoria bij Maurice Vandewalle", Woumcnsir'aal. Combal «Paskaart en Tloe^bol op zondag 17 Jan. in Sl. Jacobs bij Camille Dumon, Molenstr. •Paarlijksclie aauclsaekermia op zondag 47 Jan. tu Kozeiidael bij Cainiel Lava, Eessenkals. Combal met de loerbol, alsook smijting op 'l Plu 1 *nbard vu»i eeo schoouen prijs onvergelit zondag 24 Januari hij Justin Syoen. •Paarlijkselic smljfing voor een Turkerihaan een kist hjne eigaren en een onbekende prijs op zondag 24 Januari in 'l Fort bij René Jonckheerc, Caeskerke. Inleg 40 c. de beste der chocoladen alsook te bekomen op coinmande torbel* en Glacés

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1909 | | pagina 2