xi ZONDAGSBLA T) TreineDm2Jatot 1 Jnni 1909 M. JULES VANHILLE Zondag 2 Mei 1909 - 10 cent, per nummer 65' jaar N' 18. voor de Stad en het Arrondissement 12 26 2 13 4 21 6 31 Maae. Thekel Pliares. Onze Burgemeester. En avant, Marche! A >nnementen voorop betaalbar i n» ■BtBI Abonnementen voorop betaalbaar De abonnenteu genieten het recht van kosteloos drie annoncen. De affichen worden eens gratis ingelijfd Annor.cen 20 c. per regel I Rechterlijke eerherstellingen 1 fr per regel en vonnissen 30 c. Men schrijft in bij den drukker-uitgever en in dePostbureelen of bij de facteurs. Annoncen en artikels franco tt i toe te zenden tegen den Vrijdag-avond aan r| pt den Uitgever VanCüyck, Dixmude. XAvyt» V^'trek uit Dixmude naar Gent en Brussel Vertrek uit Dixmude naar Veurne en Duinkerks mof 7'15 a'21 "'42 2 5'39 8 06V 7%BAd "mJ lIltJL Ctfc} JÖUlffGPll Vert,7kc,Uo«A,x.mude naar Nieuport en badfcn 0V11J 7-27 9.29 12.27 2.17 5.46 7.45 8.12 Werkmanspensioen 1]rR. daags aan 65 jaar. Een man, éénestem. Evenredige Vertegenwoordiging in alles van Donderdag avond overleed in onze stad de heer Jules Van Hille ya°n°rfnl tVarL^'i^sdbouwcomice^en Hoofdman of Bestuurlid van talriike hbsrale^ïïaalsciïappijèn" en vereenigin°-en. Alhoewel het noodlottig einde van den dierbare afgestorvene alle stonde te verwachten was bracht de droeve mare dier dood onze stad in Hnn°re^ng f" En Seen wonder De heer VanHille was door groot en klein, door armen rijk, gekend en ieder had voor hem dan eerbie<i en genegenheid over het volk bemin de ™a^ln troetelkind. Door allen, zoo katholiek of liberaal of zl brminlg.K 'u Wle hooSgewaardeerd en geprezen. Zijn beminnelijk karakter, znn minzame omgang, zijne vrlendeliike onderhandelingen, zijne onbaatzuchtige dienstveerdigheid en zijn zucht naar overeenkomst hadden van hem den metst beminden burger van gansch Dixmude gemaakt. Hij streefde ook steeds en it zonder roemzucht naar vrijheid, naar ontslaving, naar ver draagzaamheid. De liberale partij vond hem ten allen tijde bereid tot de grootste opofferingen hij streed onverdroten en nooit ontmoedigd voor den triomf van zijn ideaal de vrijzinnige denk wijze. Recht in alles en voor allen, was zijne leus onrecht wt cLI'h, rrdragtn' ?'J leende gra?S en met gansch zijn edel nait eene hulpzame hand waar armoede heerschte in den slech ten tijd voor de burgerij die wij thans beleven, heeft hij menig huisgezin dat in benepen toestand verkeerde geholpen en gered - En omr^tdf bejrcnr.de he- v.rvHu :.E »M» ocWnc loandofc. in zich vereemgde, bezat hij eenen grooten en heilzamen invloed Svnel va,?V,?ikmgmwier hart zijne zoete nagedachtenis in diep gevoel van dankbaarhe.d en hoogschatting zal bewaard blijven Wij zijn overtuigd hier de tolk te zijn van de stad Dixmude als wij aan de aloude en alomgeachte familie Van Hille de innigste leelnemtng aanbieden in den rouw die haar treft. Toen Baltassar, kleinzoon van Nabucho- donosor op den troon van Babyloniën was gekomen, gaf hij dikwijls feesten ter eere van de grooten en machtigen zijns rijks iijdens een dezer festijnen deed hij de gouden bekers brengen, die zijn grootvader uit den tempel van Jerusalem had doen rooven, en dronk daar uit. Al de grooten en machtigen, die met hem aan tafel zaten, volgden zijn voorbeeld en dronken ook uit die gouden vaten. Doch zie, eensklaps werd het doodstil in de feestzaal. De genoodigden waren met schrik bevangen, toen zij eene geheimzinnige hand op eenen der muren de volgende^ raadselachtige woorden zagen Mane. i'hekel. Phares De Babylonische wijzen konden die woorden niet uitleggen. Dan werd Daniël, een der Joodsche banne lingen geroepen en die zegde het volgende Gij zijt, 0 Koning, tegen den Heer des Hemels opgestaan. Gij hebt de gewijde vaten uit den tempel ontheiligd. Daarom heeft de Heer deze woorden op den muur geschreven. Ziehier wat ze beteekenen Mane wil zeggen de dagen van uw rijk zijn geteld en er zal weldra een einde aankomen. Thekel beleekent Gij zijt gewogen en te licht bevonden. Phares Uw rijk zal verdeeld worden. Die voorzegging werd den volgenden nacht reeds vervuld. Men zou zeggen dal onze meesters de klcrikalen bij den aanvang van hunne jubelfeesten dat stukje bijbelsche geschiedenis overdenken en reeds de voor teekenen van hunnen val zien. Ze zijn zoo maar in 't geheel niet opgeruimd. Tijdens hunne maaltijden zyn hunne heildronken alles behalve vroolijk stemmend en er komen altijd wanklanken in voor. Te Gent was zulks het geval en tijdens het kongres der Associations Gatholiques onlangs "e- houden te Marche, hebben wij hetzelfde kunnen bestatigen. Staatsminister Beernaert deed er een redevoering waarin hij onder ander zegde Gelijk over vijf en twintig jaar, vrienden, heb ik volle vertrouwen in den uitslag van onzen aanstaanden kiesstrijd wij zullen zegevieren omdat wij zulks zullen verdiend hebben. Papa Woeste daarentegen, was van een heel ander gedacht. Een sombere angst schijnt hem te overweldigen. De man heeft muizenesten in het hoofd en liet dat gewaar worden wanneer hij zegde Hoopvolle woorden zijn gesproken geweest aangaande de aanstaande kiezingen maar het is mijn plicht u te zeggen dat de kamp zal hevig zijn, heviger dan onze strijd in 't verleden. Onze tegenstrevers zijn vol vertrouwen en besloten tol alles. Van dal oogenhlik af moet de lijd van hoop verdwijnen en een andere last weegt op uwe schouders. Dien plicht moet men zich herinneren in de vereeni- gingen die hij onze jubelfeeslen bereid worden. Er moet gewerkt worden. Wij moeten ons inrichten, anders zou de toe komstige strijd niet met overwinning be kroond worden. De overwinning wordt niet aan de luiaards gegeven. Verder zegde hij nog Laat de ondergeschikte vraagpunten, die ons verdeelen, ter zijde om uwe pogingen te richten op de hoofdpunten, die ons "tot elkander brengen. Sommigen onder u zijn voorslaanders van het verplicht onderwijs, den persoonlijken dienstplicht, de belastin" op het inkomen, gemeentelijke en provin ciale hervormingen. Indien de hervormingen tot stand kwamen, wat zou de katholieke partij ermee gehaat zijn,? Zoo onze tegen strevers hervormingen voorstaan is dat maar alleen om er ons de ongunst des volks door op den hals te. halen en daar voordeel uit te trekken. Dat moet voor ons eene waarschuwing en eene les zijn. Ik beklaag dezen die het niet begrijpen. Dat wil daarom niet zeggen dat er geene verbeteringen in te voeren zijn maar als er spraak is van betwistbare vraagpunten waarover de meer derheid niet oordeelt gelijk eene kleine minderheid, moet deze zich kunnon ont houden. We zien dus dat Woeste de toekomst zijner parlij 111't algemeen niet rooskleurig inziet. Hij schijnt de geheimzinnige hand te bemerken, die op de muren der klerikale feestzalen de veelbeteekende woorden Mane. Thekel. Phares, schrijft en hij heeft geenen Daniël noodig om ze uit ie leggen. Hij ziet de voorteekenen van zijn verval en van dat zijner partij. Die voortee- kenen worden dan ook van langs om meer duidelijk. De persoonlijke dienstplicht is voor hem een schrikbeeld. Hij heeft de meerderheid kunnen overhalen om het voorstel Snoy te stemmen en Generaal Hellebaud ongelijk te geven. De legerkom- missie is tot stand gekomen en uit de onder- hooren, die zij tot stand bracht, is gebleken dat Generaal Hellebaud gelijk had toen hij zegde dat er in vredestijd rond de 6000 man nen in 't leger te kort zijn op een totaal van 42000. Woeste wil mordikus de stichting en het bestaan der gemeentelijke en provin ciale normaalscholen aan de goedkeuring der klerikalen onderwerpen; en zie de klerikale bladen eerst de Courrier de Bruxelleslater La Liberie van Gent komen er tegen op en zeggen dat de huidige meer derheid niet sterk meer is, dat zij bij de eerste kiezingen kan in duigen liggen en dat dan de liberalen kunnen weerwraak nemen. Is dat wederom geen voorteeken? Ln dan al die begeestering in het anti klerikale korps. De werkzaamheid, de vlijt, de eensgezindheid,die er heerschen.De kleri kale kopstukken, zooals Woeste en konsoor ten, zien dal alles wel. Daarom is er geene begeestering in hunne feesten. Tegen wil en dank feesten de mannen om toch iets te doen voor hun jubeljaar maar de hoofden zouden wellicht veel liever zien dat het geld, daaraan besteed, tot propaganda gebruikt werd. Ze zouden willen de schrikkelijke voor- zegging, die zoo wel op hunne heerschappij toepasselijk is, ontkomen of er de uitkomst er. bewaarheiding nog eenige jaren tegen houden. Maar baten zal het niet. De dagen van hun rijk zijn geleld. De meesters zijn gewogen en reeds lang gewogen door het volk, en te licht bevonden. Hun rijk zal wel met verdeeld worden, maar in andere handen overgaan. En de plaatsvervangers van de hatelijke klerikalen zullen er eene veel hetere wending aangeven zij zullen veel beter besturen. De klerikale moedeloos heid moet onze hooj) zijn. Woeste heeft ons eenen raad gegeven als hij zegde De overwinning is niet voor de luiaards. Pakken wij die les maar aan en laat ons werken en eendrachtig zijn. Alle kleine persoonlijke zaakjes uit den we" ruimen Laat ons hooger zien boven onze kleine en groote iwisteoj de welvaart van ons land en ons volk in 't hoog houden. Dan is de zege aan ons. Dan zullen de klerikalen gedaan hebben met hun meesterschap. Dan zal het volk jubelen over hunnen val. Mane-Thekel Phares, klerikalen. Uw rijk is haast uit. De antiklerikalen hebben maar eensgezind te willen. X. Onze burgemeester is oaar Brussel ge weest 1 Ik hoor u zeggen, beste lezer, dat zulks u weinig kan schelen, maar als ge zult weten waarom hij naar Brussel is geweest dan zult gij zoo onverschillig dit nieuwsje niet vernemen. Hij ging naar Brussel om onderhoord te worden vóór de Krijgcom- mis8ie van onderzoek. Het land had"dorst naar het oordeel van ouzen burgervader in krijgszaken men wachtte naar zyn onder- vindingrijke geest om de krijgszaak op te lossen men dierf in de Kamers aan het smeden dier wet niet beginnen vooraleer die vakman zijn gedacht had gezegd. Ook werd door het gansche leger en door de Krijgscominissie met eindelooze nieuws gierigheid gewacht op zijne opzienbarende verklaring de beer Hymans had zich maar kloek to houden en moest ongetwijfeld in nauwe sch )enen gezeren hebben. Daar ztten ze dus met vijftien volksver tegenwoordigers rond de tafel, toen dooi den deurwaarder de komst vau ouzen eersten magistraat wierd aangekondigd. De burge meester van Dixmude is daar, duisterde de voorzitter in het oor van den lieer Hoy >is. Te beter, antwoordde deze, want met dergelijke verklaringen als deze die wij reeds vandaag hoorden, gaat onze zaak naar de maan. Binnengeleid begon onze burgemeester in eene verhevene en sierlijke fransche taal aan de onderzoeksleden deiPgroèT tëlDren- gen van gansch Veurne-Arabacht in wier naam hij de eer en het geluk had te spre ken. De jongens van St-Jacobscappelle, van Stuyvekenskerko, van Zoutenaye en andere kralen van het botergewest eiscben het statu quo zij zouden wel vrijwilliger worden indien er propaganda gemaakt wierd voor't aanwerven van mannen zij blijven liever hoeveknecht, gaan liever met Bette of Blaere naar den graskant en de deuntjes fluiten van den draaiorgel der kermis, mits 5 a 10 tr. te maande, dan zich bij het leger in te lijven mits 1600 frs en solde en bijpre- mio, er het lieve vaderland te dienen en binst dien tijd eene opvoeding te krijgen die zij vruchteloos in de nonnenschool vau hunne parochie hebben gezocht. Neen, Mijnheeren, sprak bij ia eene opwelling van ware vaderlandsliefde, bij ons bestaan geene komiteiten van aanwerving, onze ouderpastoors hebben daarvoor geen tijd, zij moeten zich bezighouden met geiten- en konijoebondeu en met politiek ons volk houdt meer van gaaibolders, bussesmijters en congregatie houden de kindereu van papa moeten vooral voor hunne studie of winkel zorgen en... die duivelsche liberalen willen voor het katholiek staatsbestuur het proper werk van zieihonden niet verrichten wij, rijken, en zulks verstaat zich heel gemakkelyk wij willen onze kinders niet ontrukken aan het minnend hart van hunne mama s, wij kunnen ons mannelijk kroost naar die school van verderf niet sturen, en doen gaarne eene kleine greep in den geld zak met denwelken wij aan den hals gebo ren wierden om onze zonen tot geen kanoo- nevleesch te laten dienen. Die verklariog rniek buitengewonen in druk op die mannetjes der onderzoekscom missie onze burgervader had in eenige stonden al 2de stellingen van minister van oorlog, korpsoversten en doktors van het leger vernietigd. De militaire kwestie was opgelost. In naam van het land en van het gansche leger bedankte de voorzitter onzen burger vader voor zijn weldoordachte en onweder- iogbare getuigenis en na dat getuige don prijs der reis en het overschot had ontvan gen verliet hij het paleis der natie wior gewelven nog dreunen van het machtig woord van den vader van den majoor der burgerwacht van Dixmude. Volksvertegenwoordiger Degroote van Dixmude redde het ministerie bij de bespre king der forten van Antwerpen burge meester Baert, ook van Dixmude, redde het ministerie door zijne verklaring voor de militaire onderzoekscommissie. Dixmude redde tweemaal het vaderland Mocht Dixmude ook eens zich zelve red den van de armoede die voor de deur staat. Aan u, kiezers, het eerste woord in 1910. Piot. J Marche is een stadje in 't Walenland waar zondag laatst de groene paus Woeste en de zinken kanselier Beernaert in elkanders armen zijn gevlogen en zich den judaskus gaven. Een kus vol gal van wege den eene, een kus van onderwerping van wege den andere. Het klerikalismus van alle dage,misvormd, vol belang, vol verraad, zich kunnende plooien naar alle grillen, maar het kleri kalismus van den schotel vooral, vierde er op dien dag het 25jarig jubelfeest van zijne noodlottige heerschappij over België Daar werden op dit feest door de Heeren Woeste en Beernaert redevoeringen uitge sproken, enkel en alleen, om bun toe te laten het vermolmd gebouw van het katholieke Staatskraam te lappen en te tappen die heeren hebben zich verzoend vóór het dringend gevaar.Zij hebben door hun woord aan het belgisch volk getoond dat het wag gelende ministerie op den boord van den algrond staat. Maar bij het lezen der versla gen springt het oneindige vei schil dier twee redevoeringen in het oog dezelve gelijken zooveel op elkaar als de heer Woeste aan den heer Beernaert gelijkt Deze laatste sprak met tranen in de stem en innige voldoening over al bet grootsch door de katholieken teweeg gebracht toen bij zelf eerste minister was hij vergat enkel te spreken over een feil dat hem eeuwig zal brandmerken de zaak Pourbaix. En eindige ide riep hij uit, lot groote ver bazing van zijne toehoorders, dal in de kiezing van toekomend jaar, de katholieke partij versterkt uit den slag zou komen. De heer Woeste is daarvan niet overtuigd en hij deed verstaan dat al die belangrijke hervormingen waaraan de katholieke partij zal moeten meewerken, als verplichtend onderwijs, algemeen stemrecht, algemeene dienstplicht, eenzelfmaking der kieswetten, niets zullen bijbrengen tot versterking der partij. Als deze voorname punten zullen opgelost zijn, riep hij uit, zal onze parlij er bij gewonnen hebben Knoop deze beide beweringen aaneen zoo gij kunt, beste lezer. Vermoedt gij niet dat meer dan ooit de verdeeldheid in de katho lieke partij heerscht en dat deze partij beschimmelt en bederft. Haar behoeft lucht! En om de woorden van den groenen paus tot de onderwijzers gericht in 1884 te her halen zeggen wij over het klerikaal bestuur qu'il s'en aille Dat het er van door trekke Marche 1 welk woord vol beteekenis voor deze die het verstaat. Marchezegt de priester tot de kiezers die hij als schapen ter stembus leidt 1 Marche zegt de geestelijke, op het spoor dat hij u aanwijst of hij ontneemt u geld gewin en brood. Marchezegt de biechtvader tot onze DE DIXMUDENAAB

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1909 | | pagina 1