ZONDAGSBLAD Het Volk fESSg met de Burgerij Zondag 18 Juli 1909 10 cent. pjsr nummer - 65« jaar N' 29 voor de Stad en het Arrondissement. Treinen van 1 Juli tot 1 October 1909 Over Werelduitbreiding. Een en ander Nederlaag van de klerikale regeering. Oostende-Badseizoen. Achtste Brief van M. Gustaaf Joseph. Abonnementen voorop betaalbaar. I De abonnenten genieten bet recht van kosteloos drie annoncen. De affichen worden eens gratis ingelijfd I Annoncen 20 c. per regel I Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. per regel en vonnissen 30 c. Men schrijft in bij den drukker-nitgeveren in dePostbureelen of bij de facteurs. Annoncen en ai kels franco toe te zenden tegen denVrijd.w n'pi>.d aan den Uitgever Arthur Boury, Dix /V®,'trpelf.uift üixmude naar Gent en Brussel 4.59 6.44 7.18 10.21 12.26 4.21 6.31 8 55 Vertrek uit Dixmude naar Veurne en Dun), l» 7.IS 9.21 10.26 2.11 S.39 8.06V 7.8UAd. 9.10V 9.19 y,erir?i uit D'xmude naar Nieuport n. 1 a( 8 12 9 4610'20 1L47 I2'27 2,17 5'46 6,34 7'4b Werkmanspensioen 1 JTJ?,. daags aan65 jaar. Een man, <5éiuwten>. Evenredige Vertegenwoordiging in alles er, vcoi In onze artikels van 27 Juni en 4 Juli laatstleden, hebben wij gewezen op den alles behalve bloeienden toestand van onzen handel met verre gewesten. Wij hebben doen zien dat de uitbreiding onzer handels vloot eene eerste noodzakelijkheid is om dien toestand te verbeteren. Maar er zijn nog andere middelen, die ons ten dienste Bt.aa" ora daartoe te komen, namelijk de uitwijking, de herinrichting van ons kon- sulair stelsel en andere van dien aard. Spreken wij eerst over de uitwijking. De Belgen hebben daar over het algemeen eenen afkeer van. 't Is te betreuren. Iu eene van zijne nieuwjaarsaanspraken tot de afgevaardigden der natie zegde onze koning ouder ander Waarom zou een jonge Belg niet evengoed tot uitwijking ge schikt zijn als een jonge Engelsman, een jonge Duitscher, een jonge Franschman of een jonge Spanjaard Het is goed eens rijpelijk over die woor den na te denken. De Engelschen, die volksplanters bij uitmuntendheid, voelen zich in elk oord der wereld te huis, hoe afgelegen bet moge zijn. Zij brengen met zich liet familieleven, vormen zich eenen buiskring in de meest verwijderde streken, nemen zeden, gebruiken, taal en gewoonten, kortom hun vaderland met zich mede. Zij hebben wilskracht en geduld genoeg om zich in den vreemde vast te ankeren. De Duitschers doen evenzoo. Door vlijt en geduld leeren zij de taal en de zeden dei- volkeren kennen, met welke zij moeten leven, vormen ouder landgenooten maat schappijen en kringen, waarin zy hunne eigene gebruiken en zeden doen voortleven, op die manier hart en geest versterken. Evenals de Engelschen hun homezoo vesti gen zij er hun heim, en van daar uit doen zij hunne onderzoekingen naar middelen om de nieuwe streken te kennen met alles wat hun vaderland kan voordeelig zijn grond- gesteldheid, levensbehoeften, voortbreng selen, enz. Met de franschen is het evenzoo gesteld. Ofschoon zij den kolonisatiegeest in minde ren graad bezitten dan de Engelschen, toch gewennen zij zich aan de landstreken, waar zij wonen. De nederlanders, die sinds zoo langen tijd volksplantingen bezitten in de Oost- Indiën, gedijen er bij uitmuntendheid, zoodat Nederland van zijne bezittingen als onafscheidbaar is. Maar in Engeland. Frankrijk en Neder land is de opvoeding van het volk in zekeren zin met het oog op de kolonisatie ingericht. De kinderen, die daar de lagere school ver laten na eenen volledigen leergang, weten over de bezittingen en andere buitenland- sche betrekkingen te spreken, en in de hoogere standen is de opvoeding niet vol ledig zonder eene grondige kennis van het buitenland. Wat Duitscbland betreft, daar heerscht het verplicht onderwijs. Het strekt zich uit over al de klassen der samenleving en de geest wordt er in de lagere scholen zoo goed ontwikkeld, dat de Duitsche jongelingen zich gemakkelijk d6 taal eigen maken van de streken, die zij bewonen In onze ge- buurlanden wordt over de bezittingen in den vreemde gesproken, menigvuldige familiën hebben er nabestaanden en vrien den en de eenen trekken do anderen aan. Hier bestaat dat alles niet of slechts in zeer geringe mate. Daarbij, Engelschen, Duit schers, Franschen en Nederlanders, die uit wijken, voelen zich machtig gerugsteund door de regeering van hun vaderland, die er niet enkel eene groote handelsvloot, maar ook eene krijgsvloot op nahoudt. Onze han delsvloot, hebben wij gezien,is onbeduidend en eene krijgsvloot hebben wij niet. Er wordt beweerd dat wij er geene mogen hebben krachtens de traktaten, die onze onafhankelijkheid waarborgen. Over de gegrondheid daarvan willen wij niet uit wijden, de toekomst zal wel het tegendeel bewijzen. Om het jonge geslacht tot uitwijking en tot het leven in het buitenland geschikt te maken is er een gausche ommekeer noodig, niet alleen in het onderwijs der lagere school, maar ook in dat der normaalschool. De eerste vereischte tot huishoudkundige uitbreiding is de kennis der vreemde talen, na de moedertaal grondig aangeleerd te hebben. Frausch, Duitsch en Engelsch zijn in de Vlaamsche gewesten onontbeerlijk, terwijl in het Walenland daar nog het Neder- landsch mag bijgevoegd worden. En waar zijn in ons land, buiten Antwerpen, de volksscholen, waar Engelsch en Duitsch aangeleerd worden. Maar het onderricht moet zich nog veel verder uitstrekken. Buiten do stuH^ p„r vreemde talen, of ten minste van de taal des lands, waar de jongeling bij het verla ten der lagere school wil naartoe gaan, moet hij nog de geschiedenis van dat land kennen, zijne aardrijkskundige ligging en beschrijving, de kennis van zijne bewoners, zijne natuurlijke voortbrengselen, zijne nijverheden en zijnen handel, de verhalen der reizigers, die het bezocht hebben en alles wat er nog mede in betrekking staat. Dus eene geheele koloniale studie. Daarom moet in de lagere school de studie der algemeene aardrijkskunde op vaste gronden gesteund zijn en de kern bevatten van de verdere noodige ontwikkeling in dat vak. Al de jonge lieden die zouden willen in den vreemde gaan wonen en aan kolonisatie medewerken, moeten een begrip hebben van de koloniale geneeskunst om met goed gevolg eene reisapotheek te kunnen ge bruiken. Zij kannen natuurlijk niet allen de leer gangen van koloniale wetenschappen vol gen deze moeten dus onder het volk ver spreid worden door conferenciën of bij middel van boeken, die er over bandelen. Slot volgt. i.vies watten. Men heeft dees week in de Kamers hel voorstel van den liberalen afgevaardigde van Gent M. Mechelvnck be sproken, voorstel strekkende eenige veran- f! 2 9 KS" h re ng q- Onnoodig te zeggen dat de katholieken er tegen op kwamen en van geen veranderingen wilden weten. Jezuitism. Woeste bij het bespreken van liet voorstel Mechelynck verklaarde in volle kamer dat tot heden nooit geene ver- valscliingen in de kiezerslijsten werden vastgesteld doch slechts dwalingen en onbe duidende misgrepen. Kan men beter den Jezuit uithangen? bijzonderlijk wanneer men denkt op de geruchtmakende zaak Bethune die nog maar pas o jaren geleden is, en dat het juist in Aalst en 't omliggende was, dus in de streek van Woeste, dat bovengemeld heerschap al dat bedrog in de lijsten bedreef. Waar gaat het geld. Het Staatsblad kondigt drij koninklijke besluiten af waarbij 13,000 fr. verleend worden aan sommige pastoors voor bewezen diensten. Wat verder leest men dat 50,558 fr. zijn toegestaan aan kerkfabrieken van Brabant West-Vlaanderen, Henegouwen, Namen, Luik en Luxemburg. Weldra zullen Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen volgen. OliWelk luilekkerland. Turnhout. De liberalen van Turnhout hebben besloten toekomenJe jaar te strijden met de Kamerkiezing. Het is te hopen dat zij dezen maal zullen lukken een japneus weg te kegelen. Hasselt. Zondag laatst was het hier provinciale kiezing. De kaloten winnen ja,.maar zij verliezen 1000 stemmen ten voordeele van de libe ralen. En dan komen ze tuiten dat er geene liberalen meer bestaan. Hèrinnes. Madame Clerebaul schonk aan de Harmonie dezer gemeente eene nieuwe vlag. Zondag ter gelegenheid van de inhuldiging was het aldaar volop feest en bovenal een liberaal feest. Deheeren Mauville, Gocq en andere libe rale kopstukken hebben er het woord gevoerd en veel bijval genoten. En zeggen dat, aldaar over vijfjaar de pastoor nog alleman wilde onder den hiel houden. Ze zien hem beden ginder zelf niet meer aan en de inwoners bevinden er zich opperbest mede. St. Truiden. Alhier ook al feest. De liberalen vierden Maandag laatst de genezing van hunnen volksvertegenwoor diger M. Peten alsook de verjaring van de "enkeiiring zijner kiezing. M. Peten welke nog al gevaarlijk ziek is geweest is nu geheel hersteld. In liet lokaal der maatschappij Help Zelf was de feestvergadering belegd. De Liberale yereemgmg en de Jonge Wacht hebben Diunnen volksvertegenwoordiger zijn borst beeld aangeboden. Guldensporenslag. Zondag heeft ffneu in menige vlaamsche steden de ver jaardag gevierd van den slag geleverd over o(X) jaar tusschen het vlaamsche volk tegen *de geestelijkheid samenspannende met den franschen adel. Mechelen, Gent, Kortrijk en iu 't bijzonder Antwerpen hadden ter dier gelegenheid *- leesten ingericht welke allen ten beste zijn ^gelukten veel volk hadden aangelokt. In Dixmude zijn de feesten uitgesteld geweest tot Koeke-Maandag. Naturalisatie. De laatste bulletijn in de Kamers neergelegd beval de aanvraag van -7 zwarte vogels van Frankrijk alhier over gevlogen om Belg te worden verklaard. Is het hier goed of niet Naar Brussel. Heden is het den tyd van t reizen en nu met de Kermis zal de hoofdstad ons veel volk leveren. Moest het gebeuren dat deze van zin zijn huiswaarts te keeren met den trein ver trekkende uit onze boterstad om i6u.2l dan is liet geraadzaam aj Brugge rond te if rijden aangezien ijden aangezien +ZZ —jfefcg nu - 6l'woonlijk naar Gent langs Lichtèfvelde en Tliielt dan komt men maar om 20 u. 12 in de hoofdstad aan. Dit kan maar gebeuren tot het einde van het seizoen, 't zij dus tot den laatsten September. Het wetsvoorstel Bertrand, tot afschaf fing van de menschonteerendo plaatsver vanging, werd in de Katnerafdeelingen aangenomen door 78 stemmen tegen 70 en eene onthouding, terwijl het wetsontwerp van legerhervorming, door de Regeering voorgesteld, er werd verworpen met 81 stemmen, tegen 63 en 5 onthoudingen. Men weet dat het kabinetshoofd, minister Schollaert, in zijn wetsontwerp het vraag punt vaa de plaatsvervanging niet aange raakt had, wat zooveel wilde zeggen als dat hij tegen de afschaffing was. Het is bijgevolg eene dubbele nederlaag welke de klerikale regeering komt op te loo- pen. Indien er bij de regeering nog eenig begrip van waardigheid bestond, indien de ministers zich niet zoo gewillig den eenen smadelijken kaakslag na den anderen lieten toedienen, zouden zij zonder uitstel hun ontslag nemen. Maar de paljassen van het bisdom laten zich affront op affront toebren gen, zoekende nog eenigeu tijd in troebel water te kunnen visschen, ten einde zich aan hunne portefoeü vast te klampen. Na de mislukking van hunne lapwet op het vrijwilligerschap, na met klank gelogen straft te zijn geworden door den uitslag van het militair onderzoek, zouden de mi nisters best gedaan hebben, of wel hunne dwaling te erkennen en ronduit met den persoonlijken dienstplicht als eenige volksgezinde en rechtvaardige hervorming vooruit te komen, ofwel zich terug te trekken. Zij zochten eenen nieuwen kronkelweg met een ontwerp dat niet alleen geene be vrediging gaf voor de stipte vaststelling van het legercontingent, maar dat schreeuwende onrechtvaardige voorrechten uitbreidde ten bate van allerlei kloosterlingen en ten na- deele van de werkmanskinderen. Zij worden door hunne eigen vrienden in den steek gelaten. Het regeeringsontwerp is bij voorbaat veroordeeld. Boven den kuustmatig opgejaagden geestdrift ter ver heerlijking van het 25jarig jubelfeest der klerikale overheerschiug, hooren wij den weergalm van de oorveeg welke de regee ring en de klerikale partij op zak mogen steken, in afwachting van den nog meer geruchtmakenden schop langs achter, waaraan zij zich weldra mogen verwachten om definitief'te verdwijnen van het politiek tooneel waar zij zulke droevige en vernede rende rol spelen. Het is, gelijk wij het voorzegd hebben, de bouquet van de klerikale feesten, 't Is uit met smeren en drinken en toasten weldra begint het uitvaart 1 Kermisklok, Doodsklok Ter gelegenheid van het nationaal feest. Woensdag naast, zal erin de Kursaal, te 8 1/2 uur s avonds, een buitengewoon Doneert gegeven worden, zooals men er zelden te hooren krijgt. Alleen Belgische muziekstukken, geschreven door de be roemdste componisten van het land, zullen uitgevoerd worden, onder do leiding der toondichters zelf, de heeren Paul Gilson Variations symphoniques Emile Mathieu Le Sorbier, poèrae symphonique Jan Blockx a. Andante van het Concerto in re b. Harpzang c. Kermisdag. Edgard TineiTe Deum, voor koor, orgel en syraphonie. Orkest en koor 600 uitvoerders. Zulk muziekfeest is eene echte buiten kans, die wij aan de milddadigheid van den heer Marquet te danken hebben, en die de muziekliefhebbers van heinde en verre naar Oostende lokt. Beste Vriend, Ik ben naar Oost-Azië gereisd per stoom boot, doch om terug te keeren, heb ik den Siberiaanschen spoorweg genomen, ten einde nog meer landen en steden te kunnen bezoeken. De reis van Peking naar Brussel met gewonen exprestrein duurt omtrent 20 dagen (per schip zou het 45 tot 50 dagen duren) en met de snelle exprestreins van de maat schappij der slaapwagens, maar 15 dagen. Manchoerie. Daags na het vertrek uit Peking is de sneltrein reeds in Manchoerie, dat nu weder aan China behoort. De inwo ners, de Manchoerianen, behooren tot het Chineesch ras. Manchoerie is een plat, vruchtbaar land, dat voornamelijk graan en zeer veel witte boonen voortbrengt, die in vele duizenden zakken, zelfs naar Europa, geexporteerd worden. Ik heb Moukden en al de bijzonderste plaatsen bezocht, waar de bloedige veld slagen van den Russisch-Japaanschen oorlog plaats gehad hebben. Laat mij een woordje zeggen nopens dieu oorlog. Al de gazetten schreven destijds dat die oorlog veroorzaakt was door de rivaliteit van Rusland en Japan, om hunnen invloed in Oost-Azië te vestigen en uit te breiden, tot roem en macht des vaderlands. Dat was echter maar het voor wendsel of de schijnbare oorzaak, de ware reden was de volgende de keizerlijke familie van Rusland (tsar en groothertogen) hadden zeer uitgestrekte bosschen, vol zware kostelijke boomen, zeer goedkoop aangekocht, op de oevers der Yalu-rivier, aan de grens van Manchoerie en Korea Om die bosschen kosteloos te kunnen exploi- teeren en dus groote sommen geld te winnen, wilden ze dal grondgebied, waarop die bosschen staan, aan Rusland zou lojbe- hooren. Daarom trachtte het Russisch gouverne ment, door allerhande politieke knoeierijen en booze listen den oorlog met Japan te verwekken, denkende voorzeker te over winnen en zich dan van dat grondgebied meester te maken. En zoo hebben zij dien oorlog, die afschuwelijke mensclienslach- terij, veroorzaakten iedereen weet hoeveel duizenden en duizenden ongelukkige sol dalen in den bloei des levens, alzoo geslacht offerd werden aan de hebzucht van die keizerlijke familie, die reeds zoovele mil- lioenen rijk is. Dat alles heb ik daar in Japan en China vernomen. Een katholieke missionaris, dien ik in Manchoerie ontmoette en die daar reeds twaalf jaar woont en heel den oorlog gezien heeft, heeft mij dat alles bevestigd. Dat was overigens ook in bet Russische leger gekend en daarom ook waren soldaten en officieren zonder de minste geestdrift ze lieten zich bij duizenden door de Japa- neezen gevangen nemen of deserteerden, om niet meer te moeten vechten. Er zal wel een dag komen dat het Russische volk als hel meer verlicht zal zijn mei..-zijnen keizer zal handelen zooals de- verlichte /fa jJjfT li» n l»nr«fon|.»n ~;»»U

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1909 | | pagina 1