i BESCHRIJVING frir Prijskamp te Dixmude Paarden, Hoornvee Verlens Burgerstand van Dixmude Wie weet? Nieuwstijdingen. 'Willem Teil Dixmude Vrijdag 23 juli 1909, Di halve franks op de oppervogels. W. VanSieleghem. Vetweiden, Maaigrazen, Zaailanden en een Hofstedeke Notaris Tiburce Proot Tweewoonsthuis en H. 0-37-87 C. land Notaris BAERT DeurwaarderCL AE Y S 10 hectaren Vrthten op stam Notaris BAERT Notaris BAERT Kerk- en Dischgoederen Notaris Joseph 'FRAEYS 40 a. 99 c. Zaailand 63 a. 77 c. Zaailand 31 a. 96 c. Maaigras Maatschappij Openbare Ver hooping AANBESTEDINGEN Vervoer pi:h uatfh Opetibare Verpachting MAHKTIMtlJXKN. Definitieve Toewijzing RENTENIERSHUIS Turken met hunnen bloeddorstigen Abdul- Hamid doen onttronen, gevangen zetten en de teruggave eisclten van de schatten, welke hij zich op onrechtvaardige wijze toegeëigend had. Mongolië. Van Manchoerie gaat de spoorweg in Mongolië hij loopt door hel noordelijk deel van de groote Gobi-woestijn, die de Chineezen Cha-mö (zandzee) heeten. Het is eeneonmetelijke zandvlakte, zonder booinen, niets dan zand en hall verdroogde korte struiken en gras, weinig of niet be woond. De mongolen zien er ruwe kerels uitzij behooreu ook tot hel Ghineesche ras Siberie Welhaast bereikt de trein de grens van Siberie. Nu wordt de grond bergachtig, vooral in de nabijheid van de stahe der stad Tchita, waar de spoorweg den Jablonoï stauovol bergketen doortrekt. Daarna wordt de grond weer effen. De spoorweg loopt op de boordeu van hel meer Baikal, dat grooler is dan geheel België wij kwamen zoo aan in Irkoetek, tachtig tol honderdduizend inwoners, de grootste stad van Siberie. Toen ik daar was, don 24 April, was alles nog met sneeuw be dekt op het meer Baikal zag ik paarden, die zware ijssleden vooritrokken. Ik had de gelegenheid hier een trein te zien inel Rus sische gevangenen. Het waren meest allen jonge mannen, ook eenige vrouwen. Vele leden hunner familie volgden hen in hunne ballingschap, maar zij moesten in eeuen anderen trein reizen. Ik zag eene moeder, eene vrouw van ongeveer 50 jaren oud, armoedig gekleed, die in de statie op een tiental meiers van den gevangenentrein luid weende en snikkend aan den oflicier die de soldaten |der bewaking kominandeerde, vraagde om met haren zoon te mogen spre ken, dien ik achter de traliën van hel wagon- venster zag doch dal werd haar geweigerd en toen die vrouw over de riggels naar haren toon wilde loopen, werd zij ruw terugge- stoolen *l was een uiterst treurig tooneel. Die gevangenen en bannelingen worden meest naar Nertchinok, eene stad niet verre van Irkoetsk. gezonden hier moeten ze in de mijnen werken. Ik heb in Irkoetsk een man ontmoet, die mij vertelde, dat hij vroeger officier in het Hussiache leger was om politieke redenen werd hij veroordeeld tot 25 jaren dwangarbeid in de mijnen en hij verhaalde mij hoe de gevangenen, ook hij. behandeld werden slecht gevoed, ge durende den dag zwaren arbeid m somtijds zeer koud weder, en 's avonds opgesloten iu treurige gevangenissen. Zoo had hij 25 jaar van zijn leven overge bracht het was een man met eene goede geleerdheid en gij kunt denken hoe pijnlijk zulke arbeid en zulke behandeling moet vallen aan welopgevoede menacheo. Zijne gezoudheid zag er ook zeer geschokt uit. Nu was hij vrii en woonde in Odessa, doch kwam dikwijls naar Irkoetsk en Vladivostok, omdat bij handelaar was in Siberiaaoache pelsen. Wordt voortgeut. van Tan Donderdag* 16 Jnll 1909. I. PAIRDEX. De visccherssloep 0 37, is de haven van Oostende binnengevaren roet den kapi tein en vijf leden der bemanning van de Soorweegsche goelet Plimsol welke op treg was naar Calais met eene lading ijs en «elke maandag nacht aan 't zinken was, toon de Oostendsche visschers haar ontmoet- tin op acht mijlen van het vuurschip en van Duinkerke. De Plimsol is gestrand aan de felgische kust, iu de richting van Nieupoorl. Prinses Elisabeth von Windischgratz. dochter van aartshertog Rudolf en prinses Stephanie, kleindochter van den koning der telgen, heeft te Ploschkowitz het leven ge schonken aan een dochtertje. Het prinselijk paar had reeds drie zonen. r— Men meldt uit Chicago, dat het koren vVn Juli 7 centen opgeslagen is. Uit New-York wordt gemeld dat het jBoliviaansch bestuur weigert de scheids- mhterlijke uitspraak in zijn geschil met Peru le erkennen. .Naar allen schijn zal dit op een oorlog tisschen Bolivië en Peru uitdraaien. Misschien zijt gij er ook door aangetast, maar dat gij het Diet weet, 't is daarom dut de nierziekten zoo gedacht worden, want gewoonlijk bemerkt men ze slechts als zty reeds gevaarlijk zijn. Het zou misschien zijn u eens te overtuigen van hetgeen gij lijdt. Wie weet 't Was den 16 Maart ons zegde Sedert twee iaren, voelde ik altijd eeue stijfheid in den rug, die mij belette mijn werk te doen en mij nooit met rust lietmijn water was troebel en zeer rood, ik was zonder eetlusthad duize lingen, bedwelmingen en was altijd afgemat en vermoeid men raadde mij aao gebruik te maken van de Foster Pillen voor de Nieren verkocht in de Apotheek Verwaerdo van zoohaast ik eene doos genomen had waren mijne nierpijuen en al mijne onge makken verdwenen. Den 22 Mei 1907. bevestigde ons Mijnheer F. Rossecuw Dank aan de Foster Pillen voor de Nieron, die mij drie jaar geleden zoo wonderbaar genazen, werk ik thans regelmatig zonder bet kleinste letsel te S«voelen ik beo zeer gelokkig het middel, tt m j zoo wel herstelde, te doeo kennen. Ik verklaar bet boveostaande waar ea ver oorloof U het kenbaar te maken. De Foster Pillen voorde Nieren herbron- geo stillekens aan en zonder schokken de genezing aan bet teere gestel der nieren, □elpen ze om bet bloed te zuiveren en om dit bet lichaam de overblijfsels te gelijk met het water, te verwijderen, die hoofdpijn, rhumatiek, waterstoringen, graveel en steentjes in de blaas teweegbrengen. Da Koster Pillen voor de Nieren (eigen aardig merk) zijn verkrijgbaar bij alle apo thekers frs 3-50 de doos of 6 doozen voor 19 fr. of vrachtvrij per post Eogelsche Apotheek vao Ch. Delacre, 50 Coudeoberg- straat, Brussel. In *t belang uwer gezondheid eisch de eoiUdoos met de bandteekeoing Jame, Foster en weiger alle namaaksels en onderschuivingen. 7 Woensdag nacht is te Venrne overleden M. August Houtsaeger. 7.(Jn afsterven is •engroot verlies voor d« liberale party. Wy biedeo aao de familie Houtsaeger onze oprechte deelneming. Gedurende de Kermis van 21 tot 27 Juli, tentoonstelling der werken van de leer lingen der Stadteekenschool en der bijzon dere Schilderschool (hout en marmerschil- deriog), in de bovenzaal der Sladschool. Wie kommer heeft en zorgen Die make geen misbaar, En koope nu of morgen Exquis, De Beuk'laer. Cibils in potten beproeveu in hem ook aannemen. Grood: Brederodestr. 17 Brussel om 3 ure namiddag Namens het Gild De Hoofdman, van te EESSEH. CAESKERKE en BEERST. Donderdag ft Augusti 190» om 3 ure juist namiddag te Cl.ERCKhN- HOUTHUIjST, ter herberg In Sint Hubert bewoond door Alois Dewulf-Tant Provincie West-V laanderen Arrondissement Veurne-Dixmude. Watering Vladsloo-Ambacht. Het Bestuur der Watering Vladsloo- Ambacht maakt bekond dat er op Maandag 19 Juli 1909, om 3 ure namiddag in het Hotel De PaardenpuslerijGroote Markt te DIXMUDE, zal overgegaan worden tot de volgende openbare van A. 71 ICAn.l U INEERnG der Zydelinckstraat langs de Vladsloovaart in de gemeenten Schoore, Keyem en Beerst, ter lengte van 6936 meters met opvoering vao 4 hellingen langs voormelde weg. Bestek 36101.52 Borgtocht 1800.00 B. van het van Nieuporl in den IJzervaart naar Sclioore, Keyem eti Beerst der materialen (ftffni van steengroeven) noodig tot bestee- ninr der Zydelinckstraat voornoemd waar van de hoeveelheid geschat is op 10400 ton moellous eo 2600 ton ballast. deze laatste aanbesteding onder nadere goedkeuring van het Staatsbestuur. De aanbiedingen zullen ten laatste den 16 Juli op het postkantoor moeteo besteld zijn en by aaobevoleo brief gezonden worden aan den Heer d.d. Voorzitter der Watering Vladiloo-A mbacht. Ridder Eugeen Hynderick-deRuyBscheropzijo kasteel te Eessen. Voor elke aanbesteding moet eene afzon derlijke aanbieding afgeleverd worden. lEfcy Voor alle inlichtingen als zijnde voornamelijk plans, kohier van lasten, modellen van aanbieding zich te Ingeven bij de Heereo Blontrock, Slnismeesters te Keyem. De d.d Voorzitter, Ridder Eugeen Hynderick. De Sekretaris, Alfona DeSnick. De Bestuurleden. Henri Denaux, Ch. Avereyn, Aug^iate Pollentier. van Te CLERCKEN. Bewoond en gebruikt door Henri Nou- wynck en andere. HAMOOK van en TE Dl^lUDE. Op noiulcrilasso Juli I909 om 1 ure namiddag teCAESKERKE, voor vrouw w* Philippe Trey BEESTIALEN, Vrthten op stam en Landboiversgeriei. KAPOOR van eD TE DIX1UDE. Op Rinsda; tO Juli 1909, om 2 ure namidug te KEYEM, op de landen vau H. Haei/aeen Aug. Logghe, Vergadering aan kop 1 nabij de herberg Coudenberg Gewone voorwaarde. N. B De beestilen en landshalaani zullen op 7 September naast verkocht worden ten hove van iug. Logghe. Op .llnnnilRK 19 Juli IOO® om één uur en bilf namiddag, KANTOOR TE DIXMUDE. Op VrijilHff 9» Juli 1999 om 1 ure zeer stipt namiddag, le ALVE- HINGHKM, ter hofstede gebruikt door de wed. Petrus Godderis-Sinnaeve, van Landshalaam en Menagiegoederen, Beestialen i baaid Merriepcerd, 3 bekalfde Melkkoeien, 3 kalvers, 3 Jaarlingen, 2 zwijnsen pluim gedierte en 10 hectaren 15 aren Tarwe, Kogge, Haver, Aardappels, Beeten, Boonen, Klaver cn Nagras. Door 't ambt van den Notaris Verdievel te Alveriogbem. ZX-iTTCC?. van den TE DIXMUDE. OP DINSDAG 27 JULI 1909, om 2 uren namiddag in het Gemeentehuis, te WBRCKKN van de der gemeente Wercken van 1* Op de landen getruikt door Richard Vanden Berghe, Eessen, Velhoek, vijf hectaren Rogge en Haver. 2* voor Barbara Bru (wijk het Hoog* landeken) eene Koei, tweeZwijns, twee hectaren Rogge cn vijftig aren Aardappels. 3* voor Henri A merg eene hectane Rogge. Betaalbaar bij EMILE VAN DROMME, Zaukwuaruemer iul Eessen. N* te ALVERlNGHEM. UornNdng 91 Juli 1909, om 11 ure stipt voormiddag, in het vredegerecht te VEURXE, Groote Markt, zonder verderen uitstel van Gemeente Alveringhem, Nieuwstraat. Koop 1. Schoon en Gerieflijk met 3 A. 20 C. erve en hoveuierhof, kad. S"» D, nr 139oi. Overnemingsprijzie 95 fr. Laatst (bewoond door weduwe Kvariste Ftryn Leire. Aanslag met de geldtelliug. SI re hu Ingaalrld fra 1,000 Gemeente Nieucappelle. Koop 2. kad St,# A, n" 456 es 457. Gebruikt door llenri Lerooy en Charles Vaniecastrele tot 30 September naast, mita de gezamentlijke pachtsom van 100 fis 'sjaars, vrij van lasten.' Dtte terkooping tal geschieden zonder on kosten voor de koopers. Inlichtingen bij geooemden Notaris. fabrikeerende witgloeiende petrollampen en moteurs met p»*trole. zoekt vertegen woordigers, zeer voordelige voorwaarden. jSchrijven G. B. Agence Rosse!. BRUSSEL. Veulen* beneden de I maanden, Heo|*ie veulen* 15 fr. Broneke J*. R*n»c*ppel!e 10 fr. Nonieyne B id I fr. Joy« C., Vladiloo S fr. Beu*elinck H., Beerei. Herrie veuleoe. 15 fr. Am«leci,Efgew*erucapp«lle 10 fr. Breneke Ramteappelle 8 fr. Vandevelde, Sl Jorie 5 Ir. Lelcaen R., Caeakerke B fr. Leplee Cb., Eeuen. Hengtien van 1 lol 1 jaar. tO fr. Joye Cleaem. Vladiloo 15 fr. Sonbry w\ Eeuen 10 fr. Joye. voorieid. Hemen van I lot 1 jaar. 10 fr Sieen Aloi*. Ramtcappella 15 Ir. Ver- meertch Heori. Welvenaghem 10 fr Gederit, Ceukerke 5 fr. Deceoeieck Tb.. I.smperaiste 5 fr. AmelooiH., tggewaerucappelle. Herriea van 1 ioi 3 jaar. 30 fr en bronieo eermeiaal, D'holaaer Aognat. Wuiende 10 fr. Brooeke, Ranaceppelle 15 fr. Traoeraen Buile. Beerti 10 fr Merieel P .Sieyve- kenakerke Oernaegbl Cb., Keyea. aaowet'fheids- preetie vat 10 fr. en brooten eermeiaal art. I reglemeni. Harriett van 3 lol 4 jaar. 35 fr. en nlvereo eermetaal. Vaodewoade C. Ramaceppelle 15 fr. en broeien eermeiaal, Breneke I*., Ramacappelle 10 fr id. (0 fr. Lalemao R., Caeakerke 1 5 fr. Pillacrl, Loo Aaoereiigheidtprcmia art. 8 reglemeni. Hoeaaart H Avecappelle. Herrieo van 4 jaar en meer. 40 fr. eo vergold eermetaal. Vaodeyeldc Cyrille, Sl. Joria. 30 fr. eo tilvereo eermetaal. Vender- meeracb. Boiubnucke 10 fr. eo breoieo eer- metaal. Soobry, E««mo 10 fr. Brooeke Ie. Ramacappelle 5 fr HaeaJ.. Eeaaea 5 fr Reuse- Imck H.. Beeret. Bewaringtpremie ingevolge aru 3 reglement. Vaaderfeillie H Loo, Hooieyoo B.. Ramacappelle Cerediploma'a, Joye ciemeui. Vladiloo. id.id. II. IIBOBVIEE. Stiereo bebbeode el buooe melktandts. 10 fr. en brooien eermeiaal, Lalemaa Augutt, Veoroa 15 fr. Oeviu Looia, Woomeo 10 fr. Van Biervliet K Beerti 5 fr. Parmeouer Edmood. Clerckeo 5 fr. Rommclaere L„ Zarrea. I Acceaiei. Avereyo 0., beerti. Stiereo mei 1 lol 4 laodeo. 15 fr. eo til veren eermetaal, Yandewoude C Ramacappelle 15 fr.eo brooten eermeiaal, Wallyo 8., Woumeo 10 fr. D'holtter Aeguai, Wettende 5 fr Tkeveleio I., Etim. Slieren mei 4 noden eo meer 30 fr ea vergold eermeiaal, Vaodermeertcb J Boitaboncke 13 fr eo uivereo eermetaal. Beate 11 nek 8., Beerti 10 fr. eo brooteo eermeiaal Doock W. Vladaloo 15 fr Vanhaune Hod Po, lockbove Acceatial 10 fr O'bulticr, Waaiende en 10 fr. Hoaien kinder*, Eeaaeo. Veerzen met al hunne melktanden. 15 fr. en bronten eermetaal, Dugardeio Engel, Loo 20 fr Dewulf Ambrooa, Eessen 15 fr. Degraeve kinder*. Mannekensvere 15 fr. bepuydl P. Beerst 8 fr. Rota G Siuyvekenskerke 8 fr. Harteel P., Sluyvekenskerke 5 fr. Vanatsenlandi H.. Beeral 5 fr. Vandermeerach J Boiiaboucke Acceaiei, Vanhontebrouck, Vereecke.Clarya.Crevita, Harteel eo Bulcke. Veerzen met 1 lol 2 landen. 15 fr. en zilveren eermeiaal, Verslraele H., Ramacappelle 20 fr. en bronzen eermeiaal, Van dermeerach J-, Boitaboucke j 15 fr. Toorielboom P-, Woomeo 10 fr. Vanderfaillic Hip., Loe 5 fr. Hoaien kiodera, Eetten 5 fr. bepuydl R., Beeral. Acceaiei Leplae Cb. en Vaosieenlandi. Veerzen met 3 en 4 landen. 15 fr. en verguld eermetaal, Vaodermeerach, Boiiahoucke 10 Ir. en zilvereo eermeiaal, Dugar- dein Eug.. Loo 15 fr. en broezen eermeiaal, D'liultler, Wetlende 10 fr. Vandermeerach voor- zeid 5 Ir. Hoaien kiodera. Eesten. Aceetieien, Vaodeobcrghe, Vanhontebrouck eD Oonck w*. Veerzen mal 5 of 6 landen eo meer. 30 fr. en verguld eermetaal, Vandermeerach voorseid 10 fr. eo ailvereo eermetaal.Gheerardyo, Roordachoie 15 (r. eo bronzen eermetaal, Harteel P., Sluyvekenskerke 10 fr. Tbevelein Ch., Eeaten Aceetieien. Blaoekaert. Dewulf eo Yandewoude Koeien. 40 fr en verguld eermeiaal, Tbevelein, Eesten 30 fr. en ailvereo eermetaal, Callèberi, Zar'ren 10 fr. eo broozpn eermetaal, Vandevelde, Si Joris j 15 fr. Hoaian. kindera, Eeaaeo 5 prijzen vao 10 fr Üepuydl P., Beeral, Harteel Ach., voorzeiJ, Van hontebrouck id.,Tbeuoynek Pr.,Zarren, Vandevelde Sl. Joria. Acbl prijzen van I fr. Huygbe K., Caea- kerke, Vaobontebrouck voorzeid.denzelveo. Harteel vooraoemd, Deceuoynck Cb., Lampernitu, Leplae voorzeid, Hoaien voorzeid, Creviia L„ Woumeo. Acceaieleo Vandarfeille. Loo. Verbamme. Pol- liockhove, Sarren, Veniieelaodt, Beeral, Avereyo D., Beeral. Bewaringapremieo Vandevelde, Sl. Joria, Hotleo Eeaaeo. VERIiEXB. Beeren. IS fr. eo brooteo eermeiaal, Romaio Coleau Wounaen 10 fr. Vaobove Romaio, Caeakerke 10 fr. Claeyt Aug..Pervyae 5 fr. Vaobeve, voorzeid Jonge zeugen miosienz 6 maanden oud le joogeo bieneo C maanden 10 fr. PiJeel Degraeve. Caeakerke 8 fr. P.Harieel Sleyvekeoakerke 5 fr. Aug. Bruyooogbe,Caeakerke Zeugen mei joogeo of ten minste veor de tweede maal bejongd. 15 fr. eo broezen eermetaal aan de kiodera Avereyn, Beeral. ■Hen kan niet le veel de personen aanraden die aan verstopping of aao gelijk welke ontsteking lijden de Pil vao D' Walibery le nemen die een aiddel is zouder weerga legen de meeste der -gaguieldheden. 1 fr. de dooi, ^Wpzttasl! Versterkt u legen alle slechte en öjofiitjkr ibintertiektcn; maakt regelmatig ge bruik vau Slandaerltpillen,dit'lb\oe<i zuiveren eo verkloeken; zij verdrijven slijmen, gal en •Re tleehte vochten De doos fr. 1-50 apotheek llonoré ttlandaerl, Sieensiraal 53, Brugge, u'bmnurie, bij l'erwaerde en 4itissaerl, af >i tickers. UF.BOOETEil. 9juli.— Louise Maria Vaoparys, dochter van Uugusl en Rosalie Vanhulst. (Paaphoek) Ivid. Jeioom RapliaOI DeLahaye, zooo van Karei eo Maria Vercouillie. (ie scliepe) HUWELIJKSBELOFTEN II Jali. Tbeophile bepreyiere, koopman le ^Vulverioghcm, mei Zoê Amcry. zonder beroep Ie Dixmude. Jr HL'WEI.IJZEN 1 Juli. Eduard Minne.klakkenroaker, met Zulma Geldof, klakkenmaakater, beide te Dixmude OVKRLIJDKNS ISJuli. Ludovica Deburgbgrave. zonder beroep (eboreo le Dixmude den 11 November 1823 iochier van Carolus en Cecilia Rommclaere «eduwe vao Petrus Vanlroyen. (Molenstraat) v-v.1t V W.J - w W, WW WlWWiWVSV, taa de «rabaaaeerdea vin dil blad die neb tliuw ea afgemat gevoelen en deze die aan bloedarmoede, trillingen eo oevralgiea of aan oorroitcbing lijden tollen ia weinig lijd eeor volmaakte getandheid terugvinden indien tij bunat o-vlucbi nerneo ioi d« ijzerhoudende Pil I»* Raphael die meo in alle goede apotheken aan fr. I 75 verkoopt. Door 't ambt van den Notaris Tiburce Proot te Woumen. Waarvan den INSTEL zal plaats heb ben op Maandag 9 Augusti 1909 en de TOEWIJZING op Maandag 23 Augusti daarna, telkens oin 3 ure namid dag te DIXMUDE, ter herberg De Bourgon dische Schild, bewoond door wed. Pieter Decuyper. Beschrijving van het te verloopen goed Koop i. Weide te EESSEN, groot H. 1-31-51 C., bekend bij kadaster sectie A nummer 529. Gebruikt door Petrus Soete mits 150 frs 'sjaars, boven de lasten tot 1 October 1910. Koop 2 Maaigras(string 1) te EESSEN groot H. 0 61-20 G., bekend b(j kadaster sectie A, nummers 535, 536. In regie. Koop 3. Maaigraa(string2) te EESSEN groot H. 0-49-30 C., bekend by kadaster sectie A nummer 537. In regie. Hoop 4. Zaailand te HESSEN, groot H 1-07-20 0., bekend bij kadaster sectie D nummer 433. Gebruikt door Rend Cufez en andere, mits fr. 221-90 c. 'sjaars, vrij van lasten tot 1 October 1910. Koop 5. Vet weide*, te CAESKERKE, groot H. 2 42-80 C., bekend by kadaster sectie C, nummers 243, 249. Gebruikt door Achille Vanslechelmanmits 400 frs 'sjaars, boven de lasten voor 3, 6 of 9 jaren inge gaan 1 October 1904. Koop 6. Zaailand te CAESKERKE, groot H. 0 89-30C.. bekend by kadaster sectio C nummer 255. Vrij van lasten tot 1 October 1910. gebruikt door Désiré Cast tl ein, mits 65 frs wed. Achille. Cools- Del por te on a 4i frs; C grille V anders'eene mits 5G trs. Ko"P 7. Hofntedeke te HEERST, groot H. 0-91-60 C., bekend by kadaster sectie A nummers 808. 809 en 810a. l'rijzie tronken en hagen 60 frs. Gebruikt door Fideel Deplamits 180 frs 's jaars. boven de lasten, voor 3, 6 of 9 jaren lugegaan 1 Oc tober 1907. i/1 Instel penning te winnen De titels en veilvoorwaarden berusten ten kantore van den Notaris Proot voor noemd. KANTOOR van den VI van den DUMODB 12 J«l'. Eieren per 26 2-15 tot 0-00 Boter per kilo t-70 tot 2-K5 VB'JHSE. - Boter - per kilo. 2 40 2 90 Mieren per 26, 2 10 n 2,2u kad. S'- A, nr 480. Prijzie 75 fr. Gebruikt door d'heer Achille Pil-Feryn tot 30 September naast, mits 70 fr. 's jaars, vrij van lasten. Maar lnge«|?ld fra 1,400 Koop 3. Maar lagealeld fra 3.GOO Koop 4. kad, S,,# A. nf 473. Grbruikt door de weduwe llenri Feryn- Vnhkeule tot 30 September naast, mits 40 fr 's jaars, vrjj van lasten. Maar iagrafrld fra Behoud van samen voeging.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1909 | | pagina 2