n III ZONDAGSBLAD Het Volk met de Burgerij Zondag 26 Juli 1908 10 cent, per nummer 64' jaar Nr 30. voor de Stad en het Arrondissement. Treinen van 1 Juli tot 1 Oct. 1908 Tvist en tweedracht in de klerikale partij. Leerplicht. De rechtvaardigheid zal zegepralen. Rechterlijke Kroniek. Bravo, Mercierf Schoon vooruitzicht. M. Vander Velde naar Congo. Eene fortuin. Op vreedzame manier. De Belgische rente. Niets voor de burgerij Leve de kloosterscholen. - v/ Abonnementen voorop betaalbaar. lie abonnenten genieten liet recht van kosteloos drie annoncen. De afficben worden eens gratis ingelijfd I Annor.cen 20 c. per regel Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. per regel en vonnissen 30 c. Men schrijft in hij den drukker-uitgever en in de Postbureelen olbij de facteurs. Annoncen en artikels franco toe te zenden tegen den Vrijdag-a* ord aan de Uitgever Eüg. VanCuyck, Dixmude. Vertrek uit Dixmude naar Gent en Brussi 1 4.59 6.44 7.18 10.17 10.22 12.26 4.21 6.31 8 55 Vertrek uit Dixmud e naar Veurne en Duinkeike 7.15 9.21 10.26 2.11 5.39 8.06 7.55 9.43 Vertrek uit Dixmude naarNieuport-baden 7.27 9 43 10.20 11.49 12.27 2.17 5.46 6.34 7.45 8.12 9.50 Werkmanspensioen IPÜR. daags aan 65 jaar. Een man, éénc stem. Evenredige Vertegenwoordiging in alles en voor alles. Er is in de klerikale partij een man, die •weer van zich doet spreken. Het is M. Arthur Verhaegen, klerikale volksvertegenwoordi ger van Gent en hoofdman der kristene volkspartij. Dat de groote mannen gelijk Woeste, Schollaert en andere van die soort, die liever alles zouden laten zooals het is, den heer Verhaegen niet in hun hart drageu, is licht tc begrijpen Zij zijn de groote be waarders en verdedigers v:in den ouden staat van zaken. Onze partij is aan 't be wind gekomen door bedrog en Jesuieterij zeggen ze in hun eigen, door bedrog en Jezuieterij blijft zij bestaan. Haar leven hangt aan een zijden draadje en we zouden wel moeten dwaas zijn, dat draadje eenen grooteren last te doen dragen dan het nu te dragen heeft. Het mocht wel eens breken. Ik geloof dat die mannen, van hun standpunt beschouwd, gelijk hebben. Och Konden ze toch maar vrede en eendracht in hunne partij houden Konden ze het volk maar overtuigen dat alles om ter best is in de klerikaalste der werelden Maar in hunne partij, reeds zoo zeer geknakt door al de liberale overwinningen van de laatste jaren, zijn nog al eenige woelmakers. ruitenbrekers of, zooals men zegt in 't Fransch des enfants terribles. Dat hebben we gezien tijdens de besprekingen der mijnwet, der wet Coremans en der overname van den Cougo. In de klerikale partij is er eene jonge rechterzij en met deze hebben de oude kleri kale slaapmutsen af te rekenen. Mannen gelijk Ren kin, Hellepu tte, Verhaegen, enz toopett zoo gemakkelijk niet in het gareel. Zij zijn reeds de schuld geweest dat er eene ininistericele krisis ontstaan is en dat de rechterzij een nieuw ministerie heeft moeten samenstellen Renkio en Helleputte zijn door het toekennen van eene ministersportefeuille wat getemd geweest. Hoe sommige men- schen toch, die anders zoo hoog met. hunne grondbeginselen oploopeD, met eene hooge waardigheid te paaien zijn en om der wille van die waardigheid, van hunne grondbe ginselen afzien Maar dat nu daargelaten. De tegenkauting, die de grootmeesters der klerikale partij gedurende eeuige maanden hebben kunnen tegenhouden, begint op nieuw in hunne rangen en het is de heer Verhaegen, die de bel aan doet en in het klerikale huishouden een geharrewar te weeg brengt dat hooren en zien er van ver gaan. Hooger zegde ik dat hij de hoofdman is der kristene volkspartij. Die partij is zoo wat vooruitstrevend, wel is waar op hare manier, maar toch in zooverre dat ze de opperheerschappij der oude bazen begint moe te worden en hare vooruitstrevende denkbeelden wil doordrijven. Hun hoofdman nu, die natuurlijk haar voornaamste woordvoerder is in groote ver gaderingen en tijdschriften, heeft onlangs ergens een artikel laten verschijnen, dat niet van de poes is. Daarin beweert hij met tal van beweegredens dat de wetgevers in ons land drij groote hervormingen moeten doen 1* in de legerwet, 2P in de kieswet, 3° in de onderwijswet. In de legerwot vraagt hij de invoering van den persoonlijken dienstplicht, in de kieswet, de evenredige vertegenwoordiging in de provinciale* en gemeentekiezingen en in de onderwijswet, het verplicht onderwijs. Die drie hervor mingen zijn van zulken aard dat de klerika- len er altijd den duivel in gezien hebben. Denk eens, die punten staan al van over jaar en dag in het programma der antiklerikalen en jagen onze meesters het kiekenvleesch op het lijf. Persoonlijke dienstplicht Maar dan zouden hunne zonen zoo goed als de simpelste werkmansjongen soldaat moeten spelen. Evenredige vertegenwoordiging in de provincie- en de gemeentekiezingen Maar dan geraken ze in die twee besturen ook weldra hunne meerderheid kwijt zooals zij zoo goed op weg zijn die in de kamers te verliezen. En het verplicht onderwijs Dat is een uitvindsel van de frammassons. Hoe kan een Verhaegen daar aan denken Het is dus niet te verwonderen dat alle klerikale bladen op Verhaegen's rug troeven gelijk Stoffel op zijne kat. Is die kerel dan van den duivel bezeten om zulke hervormingen te vragen Hij een klerikaal Weet hij dan niet dat hij daardoor vlak in de kaart speelt der antiklerikalen'? Het eerste geloof ik niet. Wat het tweede betreft, dat kan waar zijn ofschoon ik wel weet dat hij dat niet met opgezetten wil doet. Wat er van zij, Arthur Verhaegen staat aan het hoofd van eene groote schaar kiezers, die zich uitgeven voor leden van de kristene volkspartij, maar daarom wel kunnen de vooruitstrevende denkbeelden aankleven. Zij zijn wel kristene jongens, maar onze groote achteruitkrui pers zullen toch niet eeuwig den mond snoe ren aan de werkersbevolking. Die kristene volkspartij ziet dat er van al de ministerieele beloften en zoetsappige woorden niets komt. Dat er van al haar streven naar verbeterin gen niets te huis geraakt en dat het hart van klerikale kopstukken veel minder te vermurwen is dan dat van den meest hals- starrigen antiklerikaal. Dat kan die partij maar niet verkroppen en daarom verwon dert het mij geenszins dat zij, door tusschen- komst van haren h >ofdman, met de klink in huis valt en zoo maar kort en goed zegt wat zij wil. De klerikalen moeten toch niet alle maal slaven zijn, of trekdieren, die zich door de zweep of door een klontje suiker laten leiden, dat zoo gauw smelt. Ik geloof dat Woeste er. Companie in 't geheel niet op hun gemak zijn bij het lezen van dat artikel, want M. Arthur Ver haegen is de eerste de beste niet en, als hij dingen vraagt, die in hunne oogen schrik en dood moeteu verspreiden voor alle kristen monschen, dan zal hij wel weten waarom. Wij, antiklerikalen, weten ook waarom wij juist het zelfde vragen, al van over jaren. Die drij gevraagde hervormingen zijn recht vaardig, noodzakelijk, en Woeste noch heel zijne kliek zullen nog langer de echte weu- schen des volks tegenhouden. Intusschen doet het mij genoegen dat in het klerikale karrp zelf eene beweging ont staat tot verbetering in onze wetten en in ons bestuur. Er zullen nog wel meer derge lijke bewegingen ontstaan. Onze meesters hebben al zoo dikwijls moeten plooien en appelen voor citroenen geven zij hebben al- zoo dikwijls in verlegenheid gezeten en hot volk moeten om den tuin leiden, dat hun bedrog en valschheul eens /.uiiou uit zijn; dat het volk zal willen klaar zien en de be driegers aan de deur zetten. Och, was er vau hooger hand zooveel dwang niet; het ware met heu al lang gedaan geweest 1 X. Ten allen tijde, waren de liberalen de verdedigers van het onderwijs. Dit strekt hun tot eer, maar verwierf hun geene populariteit. H >e kan het ook anders De geestelijkheid verdraaide hunne besta in zichten, en hitste de kiezers op tegen onze vrienden. De schoolonrlog van 1879 was het werk der klerikalen, die tierden van scholen zonder God, orn tot den val van liet liberaal ministerie te geraken. Onder onze vrienden van den buiten, zijn er nog die de onderwijszaak vreezen in kiezingstijd. Dit moet ons echter niet terughouden. Wij zullen zegepralen met ontplooide vaandel, of bezwijken. 't Is ook uit den schoot der liberale partij dat het gedacht van 't verplichtend is gesproteu Leerplicht, zooals onze noor- dergeburen zeggen. Velen onder de katho lieken, betwisten er het princiep niet meer van, mits zekere voorwaarden. Anderen zijn er hard tegen, en wij meenen dat wij nog niet zoo spoedig tot eeueu uitslag zullen komen, 't is pijnlijk. En nochtans hoe noodig is het niet de verplichting van de kinders te onderwijzen in de wet neer te schrijven. Zie liever. Een dagblad van Brussel, drukt eenige cyfers over, natuurlijk uit officieele bron geput, die bewijzen hoezeer de onwe tendheid in ons land nog heersclit. Op 100 inwoners kunnen lezen en schre ven in onze provinciën Luxemburg 82,32 Namen 78,50 Luik 74,10 Brabant 70,43 Antwerpen 68,39 Limburg 68,09 Hene gouwen 66,92. In de vijf laatste is dus het vierde der bevolking ongeleerd. In de twee die volgen kunnen slechts drie vijfden der inwoners lezen en schrijveu te weten West-Vlaanderen 61,10 per 100 en Oost- Vlaanderen 60,61 per 100. 't Arrondissement Aalst, vertegenwoor digd door M. Woeste, telt 182,000 inwoners, waaronder 75,000 noch lezen, noch schrij ven kunnen. Genoeg daarover. Het is voldoende om de noodzakelijkheid van de leerplicht te be wijzen. De klerikalen spreken altijd van aanslag op de vrijheid van den familievader. De familievader zal vrij zijn over den keus der scholen. Dat is voldoende. Maar men mag hem de vrijheid niet laten, zijn kind in on wetendheid op te brengen. De wet verplicht de vader te voorzien in het lichaamlijk on derhoud hunner kleinen zij moet ze ook verplichten hun het geestelijk voedsel te geven 't onderwijs. Politicus. Het Evenredig Stelsel maakt langzamer hand, maar zeker, zijnen weg, niettegen staande de hardnekeige bekamping van den noodlottigen man Woeste, zal het weldra toegepast worden bij al de kiezingen. De toepassing der E. V bij de provincie verkiezingen is in de middenafdeeling van de Kamer gestemd met 3 stemmen tegen 2. M. Nerincx, ondervoorzitter der Kamer werd verslaggever benoemd. Laat ons hopen dat weldra dat rechtvaar dig stelsel toegepast worde. Dan zullen wij nog plezierige dagen in Dixmude beleven. Wij vernemen dat het Beroepshof van Gent, een vonnis der rechtbank van Veurne vernietigend, deze maand een arrest heeft geveld, waarbij het klerikaal strijdblad Nieuwsblad van Nieuport en Kanton tot twee iolasschingen van dit arrest werd veroordeeld alsook tot alle gerechts kosten tegenover den alom geachten grijzen liberalen strijder, den heer Pieter Dezwarte van Nieuport. Deze was aange vallen geworden, in zijn privaat leven als echtgenoot en familievader, in een artikel verschenen in gemeld blad, den zondag voor de laatste gemeoutekieziugeD. In strenge bewoordingen heeft het Hof dit artikel gelaakt. De eerste inlassching verscheen in het laatste nummer van het veroordeeld \hiad onder de hoofding Rechterlijke SotlioiaWillug. De tweede zal wellicht heden zondag rerschijnen, daar de uitgever veroordeeld is tot vijftig frank schadever goeding voor iedere week achterstel van af de beteekenis vau de rechterlijke uitspraak. Het socialistisch dagblad Le Peuple heeft over de manier van handelen van kardinaal Mercier eenige bedenkingen geschreven, die voor onze lezers van weinig belang zijn de kardinaal heeft op de artikelen van Le Peuple geantwoord, en waarlijk, wij moeteu bekennen, dat zijne antwoorden bewon- derensweerdig zijn, en verdienen toegejuicht te worden. Ziet bier het einde van zijuen laatsten brief Tot welke partij uwen tegenstrever behoore, hij heeft recht op uwen eerbied voor de waarheid. Deze die andermans rechten opoffert aan de tijdelijke belangen zijner partij en gelief op te merken dat ik hier voor niemand partij trek bedrijft eene onrechtveerdigheid. Men houdt op treffelijk man te zijn, als men dit slechts bij gelegenheid is Als vertegenwoordiger der drukpers, hebt gij eene schoone rol te vervullen, en het doet mij altijd pijn, die rol te zien verlagen. Bestrijdt uwe tegenstrevers met kloeken moed 't is uw rechtmaar onthoudt dat gij, vooral met uwe tegenstrevers, rechtschapen loyaalmoet handelen. Wij zouden die woorden willeu zien hangen boven den lessenaar van eiken gazetteschrijver. Wij hebben, in andere woorden,honderd maal hetzelfde gezeid, en het verheugt ons, van onze handelwijze door zulk een uitste kend man verdedigd te zien. Bravo Mercier bravissimo -T-Tna^MBPi Wij hebben vroeger reeds aangetoond en met cijfers bewezen dat het klerikaal Gou vernement zich voorbereidt om het Vergun ningsrecht op de herbergiers algemeen te maken en te verzwaren. Wij gaan welhaast weer den zelfden tijd beleven als onder de Hollandsche overheer sching na 1815, toen de bedienden der accijnzen op den buiten in de woningen drongen en er alles overhoop smeten, om zich te verzekeren of men geen zwijn geslacht had zonder de verklaring te doen en de taksen te betalen. Toen zocht men het versch geslacht, varkensvlêesch nu zal men weldra tot in de hoedjesdoos van de vrouw of de dochter gaan suuff len, orn te weten of er soms geene flesch genever of brandewijn in verborgen ligt De herbergiers niet alleen, maar ook de stokers en de brouwers zullen er door getroffen worden in hunne handelsbelangen. In 1830 schopten de Belgen er de voeten dóór in 1910 zullen zij met eenen forschen ruk het klerikaal Ministerie van den staats- wagen gooien, waarop de partij van Woeste zich meende te vereeuwigen. Donderdag is de leider der Belgische werkliedenpartij naar Congo vertrokken. Hij wil met eigene oogen eens zien hoe de zaken daar zitten en tevens kennis maken met zijne zwarte broeders. Deze afreis is wel besproken en maakt veel ophef in den socialislischen wereld. Wij wachten kurieus op zijne terug komst. M. Rooseveldt, voorzitter der Vereenigde Staten, komt een mengelwerk over zijne jachtindrukken in Afrika teverkoopen voor een half miljoen frank. Het werk zal in boekdeel verschijnen en de schrijver zal er 250 duizend frs voor ont vangen en 25 p. h. op den totalen verkoop. Dat zijn kermiskes, waar is de Belgische schrijver die zoo een boekwerk niet zou willen schrijven. Uit een statistiek gemaakt in het 4* linie- y; regiment te Brugge, nopens den graad van geleerdheid der klas van 1907, blijkt het volgende Op 360 man, die onderzocht werden, vond men Totaal ongeleerd 85 man enkel lezen 14 man; enkel schrijven 8 man; lezen en schrijven maar niet rekenen 180 man lezen en schrijven en de vier hoofdbewerkingen in 't rekeueu 70 man middelbaar onderwijs 3 man. Niet waar lezers, de klerikalen hadden reden de officieele scholen te sluiten en die te vervangen door vrije dompersscholen. Leven do kloosterlingen Leve de plaatsvervanging Leve het katholiek ministerie 1 De Franschen overmeesteren tegenwoor dig ons land. 900 Parijsche socialisten te Brussel waar zij op koninklijke wijze ontvangen werden. Bezoek aan de broeders van Gent en Antwerpen. Een Parijsch dagblad heett een goedkoope reis naar Belgie ingericht. 2000 Parijzenaars zijn te Oostende van de bijzondere trains afgestapt en brachten er twee dagen door. Dat doet de neering draaien. Die reist verteert nog al gemakkelijk wat geld. De dompersbladen durven schrijven dat onze kiespolemiek omtrent deze rente erg overdreven was. Is de rente 3*/. nu nog, ja of neen, bijna 4 frank lager dan over eenige maanden Het gouvernement moet in 't kort eene nieuwe leening aangaan om de vele mil- lioenen schatkistbons te betalen. Zal de rente dan stijgen of dalen Het klerikaal ministerie roemt aanhou dend dat het den toestand der kleine burgerij wil verbeteren. IJdele woorden zonder daden Wat deed de regeering om den ondergang van den kleinhandel te keer te gaan Niets, in 't geheel niets. Ja wel, het richtte een onderzoek in om de klachten der burgerij in groote lijvige boeken bijeen te verzamelen en dezelve in de archiven der bibliotheek van de Kamers te laten beschimmelen. Immers, waartoe leidde dit enkwest Tot niets. Eu nochtaus pochen de klerikalen op jaUQSfrgiw y-i h.—

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1909 | | pagina 1