r SI De dag der Paarden- loopstrijden te Dixmude Een en ander Voor iedere kwaal Nieuwstijdingen. A. MOREL Burgerstand van Dixmude MAKKTPIIIJZEN. H. VanAckere-Senesael. Dixmude-Kermis 1908. Bal met groot orkest Groot Concert Notaris Tiburce Proot HERBERG-SMIS Julius DeGraer, Notaris Notaris WAUTERS OVEESLJXG Notaris BAERT VETTE WEIDE Notaris BAERT INSTEL Notaris BAERT INSTEL Huis ChPeeren-Ghyssaert Nota Openh Zaailande HOF! Weduwe Po (Pal bij P. 1 V. Ceenai RENÉ Aank Koste! Koste! Geldp] ZAH7C0R, TE WOUMEN. Zaailand, een Tweewoonsthuis en H. 0-96-60 C. Erf TE CLERCKEN TE DIXMUDE. TE DIXMUDE. TE DIXMUDE. TE DIXMUDE. Op Maandag 3 Augusti 1998 T] IET. INSTEL OVERSLAG Vraagt de Woumi van Ope De aar Kas dei hunue liefde voor den geringen man IJdele woorden om de kleine burgers wat houig aan den mond te smeeren de nederige is immers zoowel kiezer als de groote, en den werkman kan men misschien nog met wat ijdele vleierij tot zich trekken. 'TIN De eerste dagen der kermis waren koud, doch liet weder veranderde met den dag der coursen, Donderdag eene zonnige nanoen, niet le warm, had heel de streek in dikke drommen doei: opkomen. Het courseplein van Dixmude is gelogen bij de monding van de Stedevaart en den Yser. in een der vruchtbaarste vlakten van Heerst-Bloote, paalt aan de hofstede het Goudniijnneken, en op enkele minuten van ifë ÏÏ0HwüöTfde stad Dixmude gelegen. De weg die er naar toe leidt is een der lacliendste en aangenaamste der streek, en diende menigmaal aan kunstschilder Leduc als onderwerp. Het uitgestrekt plein met zijn groen tapijt laat duizetide menschen met gemak zich bewegen. De piste is door de jockeys zeer geprezen. De tribunen zijn door honderden jufvrouwen en dames in frissche zomertoi- letten bezet De laatste plaats ziet zoowel als de eerste. De bookmakers werken met ge mak. In een woord eene modelinrichting voor kleine steden, en doet eer aan M. Leon Declcrck en M. Ernest Devroome, beiden de ziel van de Inrichtingscommiisie. Op eene estrade, in 't midden van liet plein opgericht, voerde de Muzikale Kring een puik concert uit, dat de ontelbare be zoekers verlevendigde. Ziedaar een kort overzicht van het courseveld. Toen het volk het courseplein verliet was het als een bijenzwerm die zich verplaatste. Het is voorwaar het winstgevendste feest van onze kermis. Na de prijsdeeling was het de beurt der champagne. Dank zij de Inrichtingscommissie. Ziehier de lijst der prijswinnende paar den Eerste Koers. Course au trot monté ou attelé pour chevaux Beiges, 3 ans. Declerck Debruyne Goossens Bruynooghe 1. 200 frs Fantoine 2. 100 frs Fancy Fair 3. 60 frs Franco 4. 40 frs Fleur de Mai Tweede Koers. Course au trot monlé ou attelé pour chevaux Beiges, 3 h 9 ans. 1. 200 frs York a 1. ÏOO frs lrena 3. 60 frs Jacobin 4. 40 frs Dagmar Roelens en Lagrange Vandowalle Vanderborght Debruyne Derde Koers. Course au trot monté ou attelé pour tous chevaux qualifiés. Hors série. Débauchée Léonard Ulric Bruynooghe Tricon Vandekerkhove 1. 403 frs 2. 200 frs 3. 100 frs Vierde Koers. Ciuseau trot monté ou attelé pour chevaux d'une vitesse de r47" et meilleur. 1. 250 frs Lord Fontleroy Vanlandeghem 2. 125 frs Yorka Roelens el Legrange 3. 75 frs Jarrelt Electrile Vanlhuyne 4. 50 frs Baste Malton Vijfde Koers. Course au galop. Obstacles et haies pour chevaux nou disqualifiés. 1. 125 frs Purnée 2. 60 frs Biriiou 3. 40 frs Pé Callens Du val Debeil Heden koeke-zondag, indien het weder even schoon blijft, verwachten wij veel volk. En nu lot de levenslustige jeugd van den buiten Komt op, er is nog veel le zien en te genieten Komt op, gij zult uwe moeite niet beklagen We zijn natuurlijk nog aan de kindsheid der luchtvaartkunde, doch men mag gerust zeggen het princiep is gevonden, eerlaug zal een goed luchtschip zoo min zeldzaam zijn als nu een automobile, al oordeelden velen 20 jaren geleden het verwezenlijken daarvan eeno hersenschim. Het bezit van een Zeppelin (het nieuwe tuig zal natuurlijk den naam dragen van den uitvinder) zal dau mode worden even als nu het bezit van een autorijtuig. De Zeppelin kan een afstand doorvliegen van 4000 kilometers zonder nieuwe beweegkracht |te moeten voeden en dat met ongemeene snelheid. Weldra zal men zonder mogelijken tegen stand te ontmoeten reisjes doen van Brussel naar Sint Petersburg, .naar de Noordpool, naar New-York. Tot heden onbekend geble ven gewesten zullen onderzocht worden, natuurgeheimen nagevorscht. Tot nu toe waren alle vervoertuigen ge kluisterd aan de aarde of het water en over geleverd aan de grillen der weergesteltenis, want de primitieve luchtballon, kan als vervoermiddel niet in aanmerking komen. Thans is die boei gebroken. Door de lucht zal elk zijne baan kiezen naar willekeur, hoog of laag, links of rechts, noord of zuid, het gebied der luchtvaart is onbeperkt en oneindig, en het onderhoud der wegen zal aan den staat niets kosten. Geen grenzen meer. De luchtvaarder zal den spot drijven met douaniers en spions, hoog boven allen zal hij zweven en zijne vlucht nemen waarheen hij wil. De lucht politie zal eene moeilijke karwei wezen. De luchtschepen in oorlogstuigen her schapen, zouden verwoestingen aaurichten gnnsche steden vernielen, gansche legere uitroeien, de grootste vloteo verdelgen zon der in het bereik te komen van den vijand. De daken onzer huizen zullen we in staal en ijzer moeten maken, want dieven zullen er jiog bestaau en die zullen zich ook een Zeppelingsken aanschaffen om hun stieltje op voordeelige wijze uit te oefenen. Allo! vrienden, wie gaat ermee In eene tentoonstelling, thans te Marseille (Frankrijk) gehoudon, worden er proef nemingen gedaan voor de elektrieke teelt van vroege groensels, voornamelijk van de aspergen en aardbeziën. In plaats van de broeikassen bij middel van heete lucht of stoom te verwarmen, werden er in den grond ramen gelegd, waardoor een elek trieke stroom gejaagd wordt. Het schijnt dat die proefnemingen reeds goede uit slagen opgeleverd hebben, zoodat wij waar- sch. nlijk binnen kort elektrieke aspergen en andere groenten op de markt zullen krijgen. De officiëele statistieken melden dat, voor het jaar eindigend den 30 Juni 1908, het getal uitwijkelingen, aangekomen in de Vereenigde Staten, gezakt is op 687,000 tegen 1,300,000 het vorige jaar. Die 1,300.000 landverhuizers, uit de arme streken van Italië, Dnitschland, Galicië, Hu menie enz. naar Amerika gestroomd, bemerkten spoedig dat zij een te groot gedacht hadden opgevat van de Ameri- kaansche republiek. Toen kwam de krisis van November 1907 en 560.914 hunner moesten terug naar hun vaderland trekken. Men zag te Antwerpen talrijke groepen van die ontgoochelde uitwijkelingen aankomen. Alhoewel de toestand in de Vereenigde Staten nu weer gebeterd is, is de landbouw- verhuizing toch nog voor meer dan de helft verminderd. 1000 frank te winnen. Ken wedstrijd is uitgeschreven door het Wederlandsch Instituut der kleine burgerij tot oplossing dezer vrage Hoe kan men personen, behoorend tot den middenstand, helpen in de keus van een bedrijf? De jury is samengesteld uit MM. Stevens, bestuurder in 't Ministerie van Arbeid Dr. von Seefele, van Berlijn Dr. Breycha, van Weenen en professor Bloudel, van Parijs. De inzendingen moeten geschieden vóór 1 Januari 1909. het geneesmiddnl, en elkeen zal er zich goed mede bevinden. Voor w it de nierziekte aan gaat vervullen de Foster Pillen voor de Nieren meer dan hot hun opgelegd werk en hunne beloften, want <-r gaat om zoo te zeggen geene week voorbij zond r dat er in deze kolommen eeno nieuwe g-uezing ver haald worde, ze is altijd zeer gemakkelijk ua te gaan en getuigt der krachtdadigheid van dit uitmuntend middel. Heden kunnen wij de menschen, die hunne bloeiende ge zondheid aan de Foster Pillen voor de Nieren te dankeu hebben, niet meer tellen. Zulks verklaart de algemeene vermaardheid van dit produkt, want hetgeen wij hieronder zeggen, verhaalt men overal, altijd met dezelfde rechtzinnigheid, altijd denzelfden bijval. In April 1904, zegde ons Mm* wed. Van- denbergho, 11 Maria Doolaeghestraat te Dixmude iSedert zes en twintig jaren leed ik aan nierpijnen, ik wist niet wat ik er moest van denken, want de pijnen waren onuitstaanbaar, vooral in den rag, tegen den ruggraat, ik was altijd vermoeid, had be dwelmingen, geenen eetlust meer, dag en nacht leed ik en dikwijls was ik onbekwaam het kleinste huiselijk werk te doen, ik verontrustte mij zeer, want mijn water was altijd troebel, rood, pijnlijken ondanks alle soorten beproefde middelen bekwam ik gee nen uitslag. Alsdan nam ik mijnen toevlucht tot de Foster Pillen voor de Nieren ver kocht in de Apotheek Verwaerde. Ik volgde zeer nauwkeurig de aanwijzin gen van het bericht en reeds van af de eerste week was mijn toestand grootelijks verbe terd, mijne pijnen verdwenen als sneeuw in de zon, en in minder dan veertien dagen werd ik niet meer de minste pijn gewaar, ik was teenemaal genezen. In Juni 1907, bekende ons diezelfde Madame Vandenberghe dat zij sinds hare genezing, met de Foster Pillen voor de Nieren, driejaar geleden, nooit meer aan de nieren geleden heeft ik ben er zeer tevreden over, zegde zij ons op dit tijdstip, want ondanks dat ik bijna altijd gebogen werk (ik ben kantwerkster), toch voelde ik die onuitstaanbare pijnen in de nieren en vooral den rug niet meer. 't Is dus uit dank baarheid en om mijnen plicht van erkentenis te vervullen dat ik U veroorloof mijne ver klaring bekend te maken. De Foster Pillen voor de Nieren (eigen aardig merk) zijn verkrijgbaar bij alle apo thekers frs 3-50 de doos of 6 doozen voor 19 fr. of vrachtvrij per post Engélsche Apotheek van Ch. Delacre, 50 Coudenberg- straat, Brussel. In 't belang uwer gezondheid eisch de •elite doos met de haudteekening James Foster en weiger alle namaaksels en onderschuivingen. D. 11. Het Burgerkruis van 2' klas, voor daden vau moed en zelfsopoffering is toegekend aan de heeren Florent Ramout, schaliedekker, Dixmude. Arthur Depoorter, Eessen. De Werkmansmedalie is toegekend aan Robert Velynck, leertouwer in de huidevet- terij Van Woumen, sedert 25 jaar aldaar werkzaam. Onze stadgenoot M. Michel Feys, stu dent bij de Hoogeschool van Gent, heeft met groot succès zijn laatste exaam afgelegd van Ingenieur van Bruggen en Wegen. Onze warmste gelukwenschen aan den nieuwen Ingenieur. %- Woensdag 11. is M. Edmond Verlé, koopman in boter, 3 Oud Koornplaats, Brus sel, het voorwerp geweest eener schoone betooging van wege hel Gemeentebestuur onzer stad. Willende de diensten herkennen die M. Verlé aan Dixmude bewezen heeft met gedurende 25 jaren de botermarkt bij te wonen en er de grootste hoeveelheid boter te koopen, heeft het Schepenkollegie hem ego Eerediploma en eene Herinneringsrae- dalie geschonken. Dit nieuws zal ongetwijfeld aan de talrijke vrienden van M. Verlé groot genoegen doen. M. Schotte, ontvanger der belastingen teLeke, is benoemd in dezelfde hoedanig heid te HoorebekeSte Marie. Wie voor zijn huisplaag vreos heeft En 't lastig bedsermoen. Breng' Beukelaer's Exquis mede, Dat zal het al vergoên. De provinciale raad van West Vlaan deren heeft de taks op de velos van 6 frs op 5 fi s verminderd. Te leien. Oin franco hel middel le omvan gen van l)r Aimé, zoo beroemd voor hel gcuezeu vau dikke kelen, der amandels, enz is het vol doende tr. 2 50 te zenden aan II. Leoo Pirard, Aflpiheker-Scheikundige le Verviers. De Slag van Kortrijk door Th. Sevens, secretaris van het Nationaal Comiteit van (jroeninghe. Met 4 platen. 40 c. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen. BISCUITS PAREIN. Proeft Petit-Beurro. Dinsdag namiddag werd te Londen, tisschen de Engelsche maatschappij van den Trans-Afrikaanschen spoorweg en de maatschappij der vergunningen vau Tanga- nika, de overeenkomst geteekend voor de vflrlenging van den spoorweg van Rodesia naar de kopermijnen van Katanga. De lijn zul op Congoleesch grondgebied voortgezet yorden, en er is reeds spraak ze te verlen en tot aan de Afrikaansche Westkust. De verstoptheid waaraan zooveel personen onderhevig ziju eu <Je oorzaak zijn van surieuzc samenloop zelfs van doodelijke ongevallen, beroer ten enz. is altijd genezen door de Walihery Pil. Eene verzameling van 30 nieuwe post- ktarten Gezichten van Dixmude. Fan- tiisie postkaarten, nieuwe keus. Drukkerij Van Cuyck. Hoek der Visclnnai kt. gediplomeerde Tandmeester Weststraat, 13, Dixmude. OpgepastVersterkt u legen alle slechte en diode lij In winter ziekten; maakt regelmatig ge- b'uik van Slandacrlspillendie 't bioed zuivereB ei verkloeken; zij verdrijven slijmen, gal en »l\t slechte vochten De doos fr. I-50 apotheek lloaoré Slunduert, Sleensiraai 53, Brugge, libixmude, bij Werwaerta eu GhyMsaert, apothekers. GEBOOKTEN. 11 Juli. Camiel Odiel Lageirse, zoon van Hypoliel en van Romanie Bolle. (Kasteelstraat). OVERLIJDEN*. 21 Juli. Camiel David Eduwaere, geboren le Dixmude deo 13 April 1906, zoon van Joseph en Sophie Dewulf. (Kasteelstraat). 23 id. Amelie Degraeuwe, kostgangster, gebo ren le Pervyse den 20 November 1828, dochter van Francis eo van Catharina Coureur, weduwe in eerste huwelijk van Carolus Dutreeuw eu in tweede huwelijk van Petrus Vangillewe. (Groote Markt). DIXMUDE 20 Juli Eieren per 25 2-15 t$t 0 CO Boter per kilo 2-80 lot 3-00 VBÜRN3. - Boter - per kilo. 2 80 «3 10 Eieren per 25, 2 00 2,10 op Kermis-Donderdag, een gouden broche Goede belooning aan den lerugbrenger ten bureele dezer. In den lekkeren koek. 11, Weststraat, 11, Dixmude. Chocolade, Nagerecht, Suikergoed, Lekkerkoek van de Maatschappij Patrons Réunis. Specialiteiten van het hui® Makarontaartjes 1 Amandelbrood Bernardientje8 Grieksch brood Sandwichs. Prijskamp in 't smooren op Kermis- Zaterdag 25 Juli in ae Rhetoric». Schoone prijzen. Begin om 9 ure stipt. Popbolling op koeke-Maandag 27 Juli bij Amand Bolle, inleg 50 c. Begin om 4 ure. Prijskamp in het zakloopen en mast- klimmen op koeke-Maandag 27 Juli bij Jules Degraeve-Vilain. Prijskamp in het zakloopen en mast- klimmen op koeke-Maandag 27 Juli bij Edmond Denduyver. Prijskamp op den Vogelpik op Koeke- Maandag 27 Juli, bij Jerome Beerlandt. 15 frs prijzen in gelde. Inleg 25 c. Pluimbard op koeke-Maandag* in de Vrede bij Alf Janssens. 10 fr. Inleg 25 c. Prijskamp op de Vogelpik op koeke- Maandag, A l'Avenir bij Leopold Courcelle. 15 frs prijs. Inleg 25 c. Tuinbolling voor de vrouwen op koeke- Maandag, met medehulp van stad, Jin de stad Brugge bij Eugeen Brusseel. Begin om 6 ure Cambat Whist en Jaskaart op kejmis- Dinsdag 28 Juli hij Aug. Willemyns. Prijskamp op het pluimbard en met de teerlingen, onvergeld, op koeke-Dinsdag 28 Juli, in de Noordpool bij V. Delaroyère, Kleinendijk. Nuttige prijzen te winnen. Combat met de Jaskaart op Dinsdag 28 Juli, in de Loskaai Fl. Rommelaere. Prij zen onvergeld le winnen. Prijskamp met de jaskaart en vogelpik op Woensdag 29 Juli, in de Congo bij Henri Pollentier. Prijzen in gelde. Buitengewoon jaarlijksch Pouliespel op den biljard Toulet op Zondag 2 Augusti, in het Hotel de Commerce, bij Julien Tratsaert-Deltombe. Buitengewone prijzen. Inleg 50 c. Begin om 8 ï/a ure. Jaarlijksche Prijsbolling met de trabol onvergeld, op Zondag 2 Augusti in 't Pavil joen bij Alex. Vanbavinckbove. ter gelegenheid der Kermis op Zondag 19, Donderdag 23 en Koeke-Zondag 26 Juli, in hel B 'Urgondisch Schildbij de weduwe P. DeCuyper, Woumenstraat. Flessclie bier te bekomen Wit, Bruin en Oud-Bruin der brouwerij De Drie Werelds. op al de dagen tier kermis, gegeven door vreemde beroemde artisten, in de Gouden Leeuwbij Ernest Yperman-Huygliebaert, Weststraat. Het Kollegie van Burgemeester eu Schepe nen der stad Dixtnude, laat weten dat er ter gelegenheid der aanstaande Kermisfeesten, bijzondere trams zullen ingericht zijn op Zondag 26 Juli. In de richting van Merckem om 8 u. 30 m. In de richting van Leffinghe om 7 u. 50 m. 's avonds. Namens het Kollegie De SekrelarisDe Burgemeester, Ern. Hosten. B. Baert. vau den Woensdag 29 Juli iOO§ om 3 ure namiddag te CLERCKEN, ter herberg t Vliegende Peerd van Gebruikt door Henri Waerenburgh, Medard Vandamme en het 2woonsthuis ledig. Sleelils ingesteld Koop een frs 6,300 Keop (wee frs 1,200 En koop drie frs 1,100 STUDIE van te Beerst. Maandag 3 Oogst I909 om 3 1/2 ure namiddag, in de Drie Zwaluwen bij Camiel Seys te WERCKEN, van 3 Woonhuizen te Wercken, gebruikt door de w* Vannieuwkerke, August e Vuylsteke en Segarius Vanlhournoul. Te lamen ingesteld frs I.05D van den Op Donderdag HO Juli I90M, om 2 ure namiddag bij Louis Picqueu te ZARREN, van Koopen 1 a 3. Weide, land en maai- gras te ZARREN, groot H. 1-61-10 U. Ge bruikt door Louis Picqueu te Zarren, te frs 140 bij jare boven de lasten tot 1 Octo ber 1909. Samen afzonderlijk Ugesleld frs 1T54I Koopen 4 a 7. Hofstedeken en bouw land te ZARREN, groot H. 1-28-45 G. Ge bruikt door Victor Lefevir, Aug. Lepoutre en Leonard Desimpel te frs 261,50 bij jare, vrij van lasten tot 1 October 1908. Boomprijs frs 25. Samen afzonderlijk lagesteld frs (1175 Koop S. Zaailand te ZARREN, groot H. 1-51-30 C. Gebruikt door J. Ampe te frs 100 bij jare boven de lasten tot 1 Octo ber 1908. Boomprijs frs 330. Ingesteld frs 075O Koop 9. Woonhuis te ZARREN. Ge bruikt door Rosalie Sonnetille te frs 137 bij jare, vrij van lasten tot 1 Mei 1909. Boomprijs fre 65. Ingesteld frs 3595 Koop 10. Maaigras te HANDZAEME. groot H 0-44-20C. Gebruikt door K L. Ampe te frs 75 bij jare vrij van lasten tot 1 Oc tober 1908. Ingesteld frs 9395 Ambt Notaris Wauters voornoemd. In lichtingen te bekomen bij de Notarissen Masureel te Stadeu en Vercruysse te Ruddervoorde. KANTOOR van den van eene goede gelegen op Loo en Nieucappelle, langs de raacadamstraat naar den Hazewind, groot 4 hectaren 50 centiaren. Gebruikt door den medeverkooper Francis VerEecke te Nieucappelle, met recht van pacht tot 1 December 1910. Maandag 99 Juli I90* om 2 l/2 ure namiddags ter herberg In de Nieuwe KoeimarktbÜLjerome Cattaert te DIXMUDE. Ingesteld frs £5.15O Met tusschenkomst van den Notaris Vanden Berghe te Pervyse. KANTOOR van den Op Dinsdag 99 Juli I909 om 3 ure namiddag ter herberg De Kroon bij Ilonoré D'hulst, te BEERST. van Een schoon WOONHUIS met 20 aren erf en land te Beerst bij de kerk. Ver deeld in 3 koopen. Koop 1zijnde het woonhuis, bewoond door de we Clemens Vanoverbeke-Lammens tot 1 October 1908, mits 100 fr. 's jaars boven de lasten. Koopen 2 en 3, gebruikt door Ileclor Deschodt-Lammens 1/2 "I,, Inslelpremie te winnen. KANTOOR van den om 3 ure namiddag ter herberg De Hoop, bij Aimé Debra te CAESKERKE, van eeu met 85 ca. erf, in de Zwartenonneostraat te DIXMUDE. Bewoond door de w* Vandamme, mits 10 fr. te maande. i/s 7° Inslelpremie. cphin van *3®' duizend kilos bests LC11 öLIlip grov, under landsehe Kolen zal van 29 Juli tol 5 Augusti in lossing liggen voor rekening van Camitlc Spagnaert, 28 Kasteelstraat, in d« beurt vao Antwerpen. Altijd te bekome» beste Engelscht Kolen gewaar borgd gewicht. Diamantzetter, Goud- en Zilversmid, 29, Weststraat, 29, Dixmude. te WERCKE* de kalsijde nuf Verdeeld in Gebruikt do< van pacht tot fr. 1268-60 c. om 2 ure namii beurzebij dt Wercken. om 2 ure namii bij Alois Bulck '7*7. j Op Ding om 3 ure namii Verstraete-Tlu met medegaan groot op zijn g on gelegen ti kadaster sectie 179a, 179b en Verdeeld bij Zijnde het maeker. Thans 1 7o Door 't ambt te Merckem. e Notarissen Bo te Woumen. in Zijde, halve Fantaisie-Pi en alle slac alles n Overtreksels voi Molenstraat Standplaats de beste der cl cotnmam Pasieil Wc laai het geëerd pi hij thans gehuisvt alwaar hij de» h: Wijnen en L ambacht van timr werken en herf bediening. Wnzlchl trekkii Op Uelgi vreemde i De Stad van 1887, kantoor aar wing der coi

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1909 | | pagina 2