BREUKEN HONORÉ VERDONCK-MINNE SUNLIGHT ■o B s 1 VERHAAL VAR EEN GENEZEN ZIEKE <1 S Notaris WAUTEHS OVERSLAG Notaris BAERT VETTE WEIDE Notaris BAERT INSTEL Notaris BAERT INSTEL Een schip Huis Ch. Peeren-Ghyssaert Notaris BAERT TT. e-èT'-^ o. Zaailanden, Meersch en Boschje HOFSTEDEKEN Parapluies en Parasols Weduwe Polydoor MINNE en Zoon (Patrons Patissiers) bij P. Tratsaert-Abeele V. Ceenaeme-Rommelaere A RENÉ CL0ET, wisselagent' Aankoop en Verkoop Kostelooze 0"btX'"»..v"n Kosteloos Kostelooze 'ITuXZll' !r«"rdfwah.rd" Inlichtingen Geldplaatsingen Herberg Kermissen. Bankhuis BAERT en HOSTEN Alphonse Bolle Oud bier in flesschen, Grootste onderscheidingen Allerbeste Aardappelen Belangrijk bericht aan de werkende klassen Beproef eene flesch Cibils. in het Koffiehuis Vraagt eene warme Cibils! 't Is het beste Allerbeste Aardappelen P I s B-o Sunlight Zeep s* s s O p p H 3 oq S3 O g 4 van den TE DIXMUDE. TE DIXMUDE. IVIaandag 99 Juli I90* TE DIXMUDE. TE DIXMUDE. Op MaRndag 3 August! fl 90S Diamantzetter, Goud- en Zilversmid, 29, Weslstraat, 29, Dixmude. KANTOOR TE DIXMUDE. Openbare Verkooping INSTEL Woensdag 26 Angusti 1908 OVERSLAG Woensdag 9 September 1908 Vraagt de Chocolade in pakken Woumenstraat, DIXMUDE. j van Openbare Weerden aan 1 fr. per 1000 franken. TE DIXMUDE. Bewaring van fondsen. Geldplaatsingen op spaarboekjes. Leeningen op beursweerden en op vaste goederen. Dienst van accréditifs. Beursbewerkingen aan i per °/00 Wik r.agea v ..™,e aaai hat ,,„„11 V,,,u'f.k,, de beste der versterkte ossenvleeschextracten, kost veel minder en is gemakkelijker van verbruik dan het vleesch van het land. Vloeiende Cibils wordt aanbevolen door de uitstekendste geneesheeren der wereld. Vaste CIBILS in potten verbetert den smaak der saucen stovenjen, groenten enz. Vraagt een pot bij uwen leverancier fr. 0-75 1-40 2-60 4-80 9-10 Peptona CIBILS in poeier Apotheek Vergauwen, Anspach jaan 160, Brussel. te bekomen in den Olifant,bij Hipoliet Hesschentier, Eessenstraat. 3 S On m 3 ÏT O Q O O O -3 5 3 a w a S c P a. g CÖ ao (IQ 05 p D S <n- CO O 00 ca o CD s. 7 Op Donderdag :iO Juli fl»OI, om 2 ure namiddag bij Louis Picqueu te ZARREN, van Koopen 1 a 5. Weide, land en maai- gras te ZARREN, groot H. 1-61-10 C. Ge bruikt door Louis Picqueu te Zarren, te frs 140 bij jare boven de lasten tot 1 Octo ber 1909. Sanies afzonderlijk Ingesteld frs 4L750 A'oopen 4 a 7. Hofstedeken en bouw land te ZARREN, groot H. 1-28-45 0. Ge bruikt door Victor Lef ever, Aug. Lepoutre en Leonard Dcsimpel te frs 261,50 bij jare, vrij van lasten tot 1 October 1908. Boomprij8 frs 25. Samen afzonderlijk Ingesteld frs 6175 Koop 8. Zaailand te ZARREN, groot H. 1-51-30 C. Gebruikt door J. Ampe te frs 100 bij jare boven de lasteu tot 1 Octo ber 1908. Boomprijs frs 330. Ingesteld frs G750 Koop 9. Woonhuis te ZARREN. Ge bruikt door Rosalie Bonneville te frs 137 bii jare, vrij van lasten tot 1 Mei 1909. Boomprijs fr3 65. Ingeslold frs 3595 Koop 10. - Maaigras te HANDZAEME. groot H 0-44-200. Gebruikt door K L. Ampe te frs 75 bij jare vrij van lasten tot 1 Oc tober 1908. v Ingesteld frs 9395 Ambt Notaris Wauters voornoemd. In lichtingen te bekomen bij de Notarissen Masureel te Staden en Vercruysse te Ituddervoorde. KANTOOR van den van eene goede gelegen op Loo en Nieucappelle, langs de macadamstraat naar den Hazewind, groot 4 hectaren 50 centiaren. Gebruikt door den medeverkooper Francis VerEecke te Nieucappelle, met recht van pacht tot 1 December 1910. om 2 sj-2 ure namiddag» ter herberg In de Nieuwe KoeimarlUby^Jerome Cattaert te DIXMUDE. Ingesteld frs 95,154» Met tusschenkomst van den Notaris Vanden Berghe te Pervyse. HAÜTOOK van den Op IlitiMlag 9» Juli l»Ott om 3 ure namiddag ter herberg he Kroon bij Honoré D'hulst, te BEERST. van Een schoon WOONHUIS met 20 aren erf en land te Beerst bij de kerk. Ver deeld in 3 koopen. Koop 1, zijnde het woonhuis, bewoond door de w' Clemens Vanoverbelte-Lammens tot 1 October 1908, mits 100 fr. 's jaars boven de lasten. Koopen 2 en 3, gebruikt door 1lector Deschodt-Lammens. 1/2 Insltlpremie te minnen. RAITOOK van den om 3 ure namiddag ter herberg De Hoop, bij Aimé Debra te CAESKERKE van een met 85 ca. erf, in de Zwartenonnenstraat t« DIXMUDE. Bewoond door de w* Vandammemits 10 fr. te maande. i/2 Insltlpremie. van 130 duizend kilos besla grove Sundrrlnndsche Molen zal van 29 Juli lol 5 Augusti io lossing liggen voor rekening vaa Camillt Spagnaeri, 28 Kasteelstraat, in de bssrl van Antwerpen. Al lijd ie bekomes beste Engelschs Kolen gewaar borgd gewicht. van den van zeer goede te WERCKEN, wijk Schuddebeurze, langs de kalsijde naar de Kruisstraat. Verdeeld in 20 koopen. Gebruikt door verscheidene zonder recht van pacht tot 1 October 1908, mits te zamen fr. 1268-60 c. 's jaars, vrij van lasten. om 2 ure namiddag, ter herberg De Schudde beurzebij de w* Vincent-Van Roose te Wercken. om 2 ure namiddag, ter herberg De Warande bij Alois Bulcke te Wercken (Schuddebeurze) f/i Insltlpremie te winnen. Bij Sterfgeval, Op Dinsdag 4 Oog8t I99§ om 3 ure namiddag, te Woumen, bij August Verstraete-Thery, Smid, aldaar, van een met medegaande Zaailanden en Weide groot opzijn geheel H. 3-66 10 C. gestaan en gelegen te MERCKEM (Noordeinde), kadaster sectie B. nummers 57, 180c, I80d, 179a,179b en 54a. Verdeeld bij plakbrieven in 5 koopen. Zijnde het Sterfhuis van Rosalie Cove- maeker. Thaus ledig. 1/» "Io Instelprtmie te winnen. Door 't ambt van den Notaris Delahaye te Merckem, en met tusschenkomst van de Notarissen Bonte te Thouruut en Proot te Woumen. Oudste en goedkoopste huis van in Zijdehalve ZijdeSatin, Satinlaine enz. Fantaisie-Parasols voor groot en klein en alle slach van Wandelstokken, alles naar de laatste mode. Overtreksels eu vermakingen aan zeer voordeelige prijzen. Molenstraat n'7,(dicht bij de Botermarkt. DIXMUDE. Standplaats op den Marktdag rechtover de Concorde. de beste der chocoladen alsook le bekomen op coinmande Sorltels en Glacés Pasteibakker, Kiekenstraal, 3. Woonst verandering. laai hel geëerd publiek en zijne kalanten welen dal hij thans gehuisvest is in de Eesscnsiraai n° 24, alwaar hij den handel in Kruidenierswaren, Wijnen en Likeuren voortzet alsook zijn ambacht van timmerman cn aannemer van bouw werken en herstellingen. Trouwe en spoedige bediening. H8W> Hlnzlchf der trekkingen De aankoop van obligatiën 4 Kas der Eigenaars is kosteloos. De Stadsloten van Antwerpen van 1887, worden van heden af in m(jn kantoor aangenomen voor de vernieu- wing der couponbladen. Instellttlie der herberg hel Boldershof op, zondag 2 Augusti, bij Julien !)ekeyrel-Debruyne, Eessenkalsijde. De aankoop van obligatiën 4 Kas der Eigenaars is kosteloos. Het bureel is te Dixmude Eessenstraat, n" 1, (Hoek der Groote Markt) en is open ALLE WERKDAGEN van 84/2 ure '8 mor gens tot '3 middags. ngen mijne oogen verduisterden, ik verloor het geheugen. Ik vermagerde ik leed aan slechte spijsvertering, ik verloor mijn haar. Ik was altijd vermoeid, zelfs 's morgend. al. i f11*.11; m('Jne Zeeuwen waren opgehitst ik was zonder kracht, zonder moed zonder Wilskracht, uitgeput, verouderd voor den tijd. My docht dat gansch mijn gestel ör.tred- derd was ik had moeite om een gesprek te volgen en het minste werk was mij onmoge lijk. Ik heb uwe zoo belangwekkende brocheer over de zenuwziekte gelezen en ik bib tr den sleutel van al myne kwalen m gevonden, de wijze uillegging mijSer smerten Het is wenden°/ooi^all^e fniic'htin^e^. m,J Eug. DEBATTY, 94, Keyenveldstraat, Brussel. 0™T WINDELINCKX (gesticht in 1860), Bolwerklaan, 2, Brussel Om de EEtt r1108 n #en' het raadplegingsbriefie. Zondagen en in postzegels UUr' °pzendlDg der ^ochuur La Neurasthenie tegen 1 fr. KM HlalikeninalAcr, Statiestraat, Dixmude. Aangekomen een groot en schoon assorlimen Hoeden en Klakken naar de Iaal9le mode en aan builengewone voordeelige priiven. Stoombrouwerij St Joris, JULIUS DEGRAER-CLAIS, Beerst Dixmude. ^Vraagt overal het vermaard Dit bier is ten minsten 2 jaren oud, ge zond, kloek en aanbevolen door de genees- heereu. Het kan jaren lang bewaren. in de Tentoonstellingen van Parijs, Londen, Brussel, Luik, Florence (Italië). Marseille, Bordeaux, Sl Louis (Amerika), Antwerpen, Doornijk. enz Prijs 20 c. de flesch voor iedereen, zonder uitzondering le bekomen bij Guslaaf Vanloo, iu d'Eehdrachl Paaphoek. Vooraleer uwe aankoopen te doen wend u in 't magazijn den Anker. i .4 O) i /Hoek dor r NoordRtraat én Veikenemarkt nr 29, Dixmud® 'iW J IBILS Eene flesch Cibils aan fr. 1,65 geeft eenen smakelijken kraebtigen bouillon voor 15 personen. Een kilo vleesch aan 2 franken geef» eenen weinig sterken boullon enkel voor 6^8 personen. fr. 0-70 0-95 1-65 Groote keus gemaakte Dames en Klnöerhoeden, laatste modellen uit de bijzonderste huizen van Brussel en Parijs. Rouwhoeden Schoon assortiment Manshoeden. Fabriek van Klakken,allerhande modellen,laatst® nieuwigheden, specialiteit van Képis, Klakken voor statie - en trambedienden, enz. Schoone keus van Kammen en Spelden. Crdpons voor het haar. Het huis gelast zich met alle herstellingen. Trouwe en spoedige bedienning aan ongelooflijke age priizen.— Komt zien en oordeelt. Elke kooper ontvang» een geschenk. Breukbanden zonder staalden„zondei; elastiyue, 3 maal gebreveteerd. 6ENEZIWG ZOIDEh OPERATIE BANOAGISTE-RTHOPÉDISTE 19, IIEMDKIK SIIIIUISMIV, COST EMOE, (bij de Nieuwe Posi). Leverancier van den Staat en ZeewezenBurger- en Krijgshospitaal. Deze zal u vrijwaren van alle nuttelooze uitgaven. Met regenwater, met pompwater of met stadsWater wascht alleen en Wel, zonder hulp van [malsche zeep of soda die scha delijk aan het goed en aai de gezondheid zijn. Wekelijks wordt onze hulp ingeroepen van personen met breuken zoo grootrals een kinderhoofd veroorzaakt door ope,atie of door het dragen van slechte bandenbijzon- derlijk door deze élastique die door hunne uitrekking zon der waarde zijn voor het ophou den eener begin of volledige zak- breuk. Vraagt konderde adressen ons uit menschen lievendheid ge geven van per sonen 1,2 en 3 maal geopereet-d en die nu dui zend maal slech ter zijn dan voor maals.Neemt wel in acht dat wij door onze 40 jaren onder vinding alles kunnen beteugelen door onze veelvoudige stelsels van breukbanden. Kinderen worden gewaarborgd genezen. 1000 Ir. belooning aan gelijk welk specia liste of breuklijder die bovengemelde kan weerleggen. Sprekelijk alle Zaterdagen in het Hotel Den Gouden HoornSimon Stevensplaats, Brugge, van 9 tot 3 ure, alle andere dagen ten huize des uitvinders inden voormiddag. Op verzoek begeeft M. Verdonck zich ten huize van eenieder. Misgroeilngen Zelfde huis gelast bijzonder voor rechtmaken vanalle misvorm de lidmaten zoo als misgroei- ïngen der rug graat armen beenen en voeten Bijzondere toe stellen voor de hooge rugge te doen verdwijnen en voor de slech te houding bij de kinderen. On zichtbare corsets voorde misgroei- ing der ruggraat te genezen, noo dt g in dit geval. Buikbanden. Bijzonder huis voor het maken van buik handen voor de vrouwen die lijden aan aller hande zakking van den buik. Personen van beide geslachtendiedoordeoperatie ongeluk kig zijn geworden mogen zich komen aanbie den, oogenblikkelijke hulp is hun verzekerd. Kousen voor geborsten aders. BETALING NA TEVREDENHEID. C. c/> Cl tr <x> ®3. ET 5. 3 3 O «Q CL CD Er n- "o O CD PT «3 P B Cc 2 09 o Cr s 03 3 CD H m O CD O B CD O O 1P5 Cl Cr. co S O O 3 o O 2. 3 P- o o: =r 03 o tr •<5. D o> 05 crq H. Cit 1/1 C-n cr r-v o O) 3 o*? CL co cr SU CU CP crq j-. n 3 ~o •-t CD CD -l CL CD CL X3 CD X3 crq CD N CL O crq CD C^a cn car ct> O Cn O crq H' <2. ITT P Su Cn OJ to O cn CE=J *1 {j-cre, CSr- Z) Vl i Ka K-a S

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1909 | | pagina 3