tljSlffrin'r CS 0 Huis si GRIJS HAIR Velos ADLER r H'b-c S H Piirgeerentle Vereenigde Zeepfabrieken, 68 de Bonnestraat, Brussel. |s «5 Groote Stoom-Verwerij Gesticht in 1876 WINKELIERS Verlangt ge altijd Groote Antwerpsche Stoomkolliebranderij Burjelen en Werkhuizen Verwersrui 21, ANTWERPEN tloetoulrBrBnde FR. ROMAN "JÊ f iOjL. Stoonuerierij en Nieuwvasscberij 87, Noordzandstraat, Brugge Aug. Soete-Devos, bij de Vischmarkt, Dixmude, HuipiinisLoneke-Rooms, 13, Eessenstraat, Dixmude, Huis Wyllie-Feys, Dixmnde. De Bank te Veurne, Brandgevaar tegen fijt, gedeeltelijke vleeschontstekingen en de tuber culose aan beenderen. Vraagt het brochure gratis aan de Yereenigde Zeepfabrieken 68, de Bonnestraat, Brussel II ff "5 E^iSjE rll'S» ||1£S H 2 itVfTOS P1UW£ TWEE MAAL per jaar zullen wij verdoelen Zakuurwerken voor ames en Heeren. Kettingen voor Dames en Heeren. Verschillende andere premies. Onder hen, die ons zullen hebben teruggezonden voor 30 Juni of 31 December, franco aan onderstaand adres, het grootste aantal ledige zakjes maar minstens Ds zakjes der dubbele pakken van 20 centiemen tellen voor twee. Weigert de namaaksels, die slechts op Sodex gelijken door hun buitenste verpakking. O K-Zw 3«2 g- s g-§-~ ~2.r 1 i wa-ï ■3°s§£|IS-I-s"n fS g sr B S CO 2 m m S rn m p 13 Sl .ils Olio f ii-*o3»wl raut. 13. SSmtigf Specialiteit in het verwen /an zijden stoffen (Au Tendeur) l )GËLtIJ ff VERWER1J rm allo stoffenils vrouwen-, mans- en kinderkleederen gordijnen tüt'el klet den en c 1 nar lie hangs elsoh als; h ml schoenen, pane; enz. ME ff WASCHT EN -ViVELT OOK WOLLEN SARGIEN. Verwen en v isschen van handschoenen. D, r. wart® rou watofiexi zijn creleverd in 8 dagen. Alle stukken aaD mijn bijhui» toevertrouwd, worden binnen 15 dagen geleverd. Verzorgd werlt. ttemmige grijzen. Depot bij Pietkb DbCock. Wilgendijk, 19, Dixmude. te verkoopen, vrij van alle nadeelige stoffen, samengesteld uit de fijnste soorten, en gebrand volgens de laatste verbeterde stelsels, vraagt dan stalen en prijs aan de de model inrichting van liet land Huis gesticht ;n 1854 Belangrijke voor raad van ruwe Koflies. Ontzagelijkeen steeds aangroeiende verkoop. Recht matige bediening. Levert uilsluitend aan winkels. Concurrentie door hoedu niglieid en prijs. Afiotheke*£cheikundife te DENDERMONDE Werken ZACHT, zonder KRAMPEN, Zuiveren het BELADEN BLOED en nemen de SLIJMEN WEG rrr^EDONTSTtTtJjD*^. z' 'FR AN ROMAN* [OPIJN-MA^ Om Doos I fr. 25 Weiferl alle namakinjen ff ALLS APOTHBUN gekend® uxzmnmm irnwni. Mumnm-mim VERWEN en NIEUWWASSCHEN van allerlei Kleeding- stukken zonder losdoen. WASSCHEN en SULFEREN van wollen Dekens, WASSCHEN en CRÊMEEREN van Gordij nen en Stoors, VERWEN en WASSCHEN van Ameuble menten, Kamer- en Tafeltapijten. Magazijn van ciment tegels, ceramieke t igils, ceramieke imitatif tegels, gleisch- tegelten lijsten, fantaisie tegels, parqueterie tegels en facadesteen in alle kleuren, fessins.enz. O >k Magazijn van rood Noordsch deelen Hout, bouwstoffen.'ioal8 kalk, Mechelsch- en zakjes kalk, ciment, pannen, tegels, koeihaar enz. SP KCIALI TE I TH N Degraisseeren en Reinigen van BALKOSTUI- MKff. Bijzondere manier voor het VERWEN van Zijden en Panen. Nieuw Systeem voor het VERWEN van Handschoenen en Schaap- vellen. satijn tan Wijnen. Likeuren, Verfwaren en Vernissen. Verzorgd werk. Matige prijzen. Spoedige bediening. LUISTERT EENS VRIENDEN EENEN OUDEN DOKTOOR! INDIEN UWE MAAG ONTSTELD ZS? STANDAERT'S-MAAGPOEIER "P Dornv Sla,ies,raal n* 2 Groote keus hJKJl lij van Mcubelpapieren Ie beginnen van 15 c. de 10I, gedoreerde papieren van af 50 c. de rol, viirauphanie aan 50 c de meier, crème en gekleurde gordijnen,fanlaisie sloffen.sloors.schoone keus van latei-, vloer- en iraplapijien. liooleums cn loile-t cirdes. Eersle soort van erin, wolle en al wal den lapijisiersbandel belrcft Placement van rouwkappellen. Minimin van Eantaisie-artikelen, UldgdJIJH van Cuyck, Vischmarkt fnL'liliifitiTcrtlc Postkaarten Woordenboeken Callewaert. Diction- naires Larousse, Benard, Gazier, etc - Memento Larousse Le Tout-Savoir. Albums voor postkaarten, handwerk, portretten, posttimbers, enz., buvard- doozen voor juweelen, handschoenen, werk- doozen, éventails voor portretten, passer- doozen, pendoozen, dominos, lotos, gans spelen, prentenboekjes, penmessen, port- feuilles, porte-monnaies, cabas voor dames porte-musique, enz GEEN MEEBI De Nieuwe London Eenige depot te Dixmude bij de weduwe Vermeersch-Notthé, Wilgendijkstraat. De onaantastbare vermaardheid van onverslijtbaarheid en sierlijk heid der is gegrond op eene ondervinding van meeN dan 15 jaren in België Overal Agenten gevnmgd. Vertegenwoordiger voor West-Vlaanderen is gevestigd Appelmarkt, ir 7. Aankoop eu verkoop van belgisclie eu /leemde weerden Uitwisseling van koopons, cheques en vreemde munten Kostelooze inschrijvingen aan alle Ue- gen Kskompteering van wissels en mandaten; Geldleeniqgen op waarborg. Spaarkasonder de persoonlijke verant woordelijkheid van M. J.-J. Staebf.ns, aan| den i ntrest, van fl./o '8 jaars, uitbetaa'.baar met een waarschuwing van acht dagen 3 i/i s jaars, uitbetaalbaar met een waarschuwing van drie waanden. Volledige en lekerf genezingl -S -V O rr# 3 P r-r CU CO 5' g "I Ti -U3 w - - St,» ;,<s N n» c. t§ s "O. B 3C 2,13 5 s" 5- g*W - cg <0 JU 3 Ca) Ui N 3 g-fc O- DE GULDEN DIE i EN VAN VENSTOPTNEID. WARf xS> BBR CIO OOO* <5^ MAApFIJN. GAL. SLIJMEN. HOOFDPIJN MIGRAINE Hit ZILT BRAND ju pu» yovi - virfGK uwr rr, en zuiveringsmiddel DENDERMONDE JUUT, LEVERIIEKTBN OEILZUCMT, DRAAIINGEN, ct». Vraagt het boekje met getuig schriften, gratis verzonden op aan vraag door Fr. Roman, apotheker den raad van J w I in een halt glas water een koffielepel van I j INDIEN 1 Jij lijdt van gml, drmmiingen in haf hoofd «Jacht* opijmvor tering. Droevige gedmehten, een zekere benauwdheid. nnehte niet timpon, hartkloppingmn, enz. mmmkt een regelmmtig gobruik van 'b Morgen» voor eten een ieder maaltijd glas water een kotflelepel van Volgt dezen raad en gU zult tltljd gezond zljnl IBDBR DOOB 1*60. Apoth. Honor® STANDAERTBteenstraat, n' 63, te Brugge, dor t de harrn bu.uen en* twijnen, maat» «n zacht, b*. en neemt 4a >-< peil ije« van het hoofd weg. >f;>, ;1 Kianl.t Ol> 1 d..! MüU Vcl f« riwtoits vjvn fp. ï.ao en fr. 2.50 b'.n^olacba Ba-wdtinetuur ua fr. a.oo par Flaoaa L',i "0% JIWV ur prijze r.arc 1 •r'Y-y l j\\ krlf dapen verdw 'r T**ii ,T.'i l"-' haar plan zend 1 'ftj'A lot het uitvallen 1 I"-'1 '1> v»n het Alwie zijne gebouwe», ke«i waren, meubelen, vee er.i enz., wil doen vérzeVrrPl legen brandgevaar,wende zich met alle tekerheU bij de Antwerpsche maatschappij Secvritot, beste en oudstegekende van het ]«nd. Hoofdagent te Woumen, i Alfens He Graer TeMnelela| Men begeve zich ook bij hem voor - Verzekering op het Leven. Verzekering der Werkongevallen. Verzekering der ongevallen met paarden. van alle rhumatismd flerecijn sciatiek, zooj welpasbeginnende, all veiouderde, door hH gebruik vnn pall èd Bretagne. Depot byj SIMONS-HOORE- NAERT, Dixmude, goedkoop schoenmagazij^ Weststraat

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1909 | | pagina 4