IHi i en STANDAERT'S PILLEN te pes! T S-PlllfN GRIJS*HAAR 3 im L E m m m BliBdmlvsrenile GROOTE STOOM-YERWER1J Vereenigde Zeepfabrieken, 68 de Bonnestraat, Brnssel. LEOJSTIDA.S EIJ WIEEEN, WTWÏÏBT Dezelfde ïSZoiïies Groote Antwerpsche Stoainkolfiebranderij Bnreelsn en Werkhuizen Verwersrui 21, ANTWERPEN ■msm Pumrende FR. ROMAN Bankhuis BAERT en HOSTEN Brukkffij C. A. Boury, Koordsiraat, Dixmude. Brandgevaar tegen fijt, gedeeltelijke vleeschontstekingen en de tuber culose aan beenderen. Vraagt het brochure gratis aan de Vereenigde Zeepfabrieken 68, de Boncestraat, Brnssel .ft v 38 HET BESTE AFDRIJVEND MIDDEL om te „-rrcnrr:.-baksten OVERAL?!! KOOP - Het pakje van 10 centiemen vervangt twee kilos Kristalsoda. Ieder pakje bevat eene nuttige premie. Het dubbele pakje van 20 centiemen vervangt vier kilos Kristalsoda. leder pakje bevat eene schoone premie. Vraagt steeds het woord SODEX en het Rood Kruis op de pakjes Weigert de namaaksels, die op Sodex slechts gelijken door hunne buitenste verpakking. $2 ver/enden wij aan iedereen na opgave van adres, onze geïllustreerde pracht- Uatal 'gus niet goeie Handelaarslijst onzer wereldberoemde N A A ML A 2 - M1N Ji «s? ONWEJftWJBKILKHL 5 j:iar schriftelijke garantie. Lichtloopend, Onverslijtbaar, Ongelooflijk lage prijzen. Het voordeel direct hij ons te koopeu is enorm. Vraagt Pracht- Catalogus, de mooiste, grootste en goedkoopste der geheide Hij wie) branche ltijwielfabriek l.eunidas KAKKSi Bi ENG 8 K#uck, TEGELEN (Holland). Vraagt Prijscourant liet is uw eigen voordeel. Briefkaarten frankeeren met 10 centimes. 358 SNELLE GENEZING ONMIDDELLIJKE VERLICHTING en hare gevolgen, door vóór het avondmaal te nemen EEN TWEE te verkoopen, vrij van alle uadeelige stoffen, samengesteld uit de fijnste soorten,' en gebrand volgens dc laalsle verbeterde leisels, vraagt dan stalen en prijs aan de de modelinrichting van het land. Huis gesticht m 1854. Belangrijke voor-| raad van ruwe Koffies. Ontzagelijke en steeds aangroeiende verkoop. Recht matige bediening. Levert uitsluitend aan winkels. Concurrentie door boeda nigheid en prijs. 21 «daar de leus dor Ah! die goede Stnudaert's pil! Dat is nu dc Gezondheid I Men noemt ze bij het Eten! Z'j vereischt geen Regiem] Mei deze pil gecne Verstopping te vreezen Geenc Gal of Slijmen meer! Cieeue Slechte spijsvertering meer! Cecne Schee Ie hoofdpijn meer! Gecne Zwaarte, gcene DraaiingenI Geene Huidziekte I gecne Jeukingen I OPGELET! OP GE LET! LUISTERT EENS VRIENDEN I EENEN OUDEN DOKTOORI INDIEN UWE MAAG ONTSTELD IS? STkM DAERT'S-MAAGPOEIER O cr rc> Z a ó- a o cr n> g 3 e o> Apotheker«Scheikun(iige te DENDERMONDE «ei kei» ZACSÏT, zonder KRAMPEN, Zuiveren het BELADEN BLOED eis nemen «Ie 8LIJMEN WEG gesticht in 1876. Huis Otto Hoeniges, St-Jacobstraat, 13, Brugge. Specialiteit in het verwen van zijden stoffen (au tendeur). Droogwasscherij Verwerij van alle stoffen als vrouwen-, mans- en kiiiderkleederen Gordijnen, Tafelkleeden en Kamerbehangels, cbals, handschoenen, pane, enz., enz. Men waschl en zwavelt ook wollen sargiën. Verwen en Wasscheu van Handschoenen. Zwarte rouwstoffen zijn geleverd in 8 dagen Allo stukkeu aan mijn Bijhuis toever trouwd, worden binnen de 15 dagen gele verd. Verzorgd werk. Gematigde prijzen. Depot bij P. DECOCK, Wilgeodijkstraat, 17, Dixmude. TE DIXMUDE. Bewaring van fondsen, ^eflplaatsingen op spaarboekjes. Leeningen op beursweerden en op vaste goederen. Dienst van accréditifs. Beursbewerkingen aan i per t>e aankoop van obligatiën 4 KaS der Eig-enaars is kosteloos. fLt bureel is lo Dixmude Eessenstraat, n" 1, (Hoek dor Groota Markt) on is open ALLE WERKDAGEN van 8 .2 ui o 's mor gens tot 's middags. V c FR AN ROMAN' ^oot. ^Apothekw- Scheikundig* n N TftPMPTM A D« Doos I fr. 25 V/ngert alle namakingen Vraagt het boekje met getuig schriften, gratis verzonden op aan vraag door Fr. Roman, apotheker DENDERMONDE. MEER De Nieuwe London Üépot te Dixmude by M. BONTE- VERSCHAEVE, Noordstraat rr 3. Men g tl ast zich met alle slach van drukwerken, zooals Plakbrie'en, gekleurde feestprogrammas, enveloppen met firmï,rekeningen, wissels, facturen, mandaten, spijs kaarten, adres- en trouwbrieven, visietkaarten, rouw brieven, loodbeeldekens, prijscouranten enz. Al onze werken worden met spoed, welverzorgd en aan zeer matige prijzen afgeleverd en wij hopen met de orders van 't publiek vereerd te zijn. |£EN GROOTER GEW O.F.MGLEBERT ZÖÖN C'-6 C,T-£ PER ASS LUIK EISCHT HET MERK ENGLEBERT OP DE PNEU3 Mi.TdTÜn vanFantaisie-artikelen, o j 1 Van Cuyck, Vischmarkt Woordenboeken Callewaert. Diction- n ai res Larousse, Benard, Gazier, etc Memento Larousse Le Tout-Savoir. Albums voor postkaarten, handwerk, portretten, posttirnbers, enz., bnvard- 'loozen voor juweelen, handschoenen, wei k- doozen, éventails voor portretten, passer- doozen, pendoozen, dominos, lotos, gans- spelen, prentenboekjes, penmessen, porte feuilles, porte-monnaies, cabas voor dames porte-musique, enz ^■icVIlusti'rcnlc IPoüdkaarton I'olledige ci» aekerc {ccnezing -j 'jtnè <vv- VAN DE of Fr. 3.SO de flaeon van 50 korrela; fr. I.BO de 1/1 flacon van 35 korrela, Vrachtvrij and huis. Algemeen depot KALCKRR-WIELEMANS, a, Ronppeetraat, Brussel. DE GULDEN DIE S<Z&£TXjBESB&2L: (ELOEDZUIVSHffiND B.N VERKBOEKE3ND) T.Ate3AEftT, Apotliek«r, 33, St eastraat, BRUGSE. f.50 da dooa in alle goed* Apothek den raad van INDIEN i Jij lijdt wan gal, draaiingen in het hoofd elaohte spijsvertering. Droevige gedachteneen zekere benauwdheid, 'o naobte niet elapen, bertkloppingen, en*. maakt een regelmatig gebruik M van 1 's Morgens voor eten een Pilleken en na ieder maaltijd -. hüd half glas water een koffielepel van Vitgt drzvi ras/1 en gij zult Mtiid g'zoncl zijn! Ieder. D009: V50. Apoth. Kouoré STANDAERT, Steenatraat. nr53, te Brugge, t: n in a u l. qokoc apoth «ks: O) "O O P- -ö »™t- TT O) Q- EN VAN VERSTOPTHEID. fJIAAGPIJN. .TT BEREtO OOOR GAL. SLIJMEN. HOOFDPIJN MIGRAINE xi lt BRAND IN ALLB APOTHEKEN Het bet gekende purgeer- m en zuiveringemiddei JKÏHT, LEVERZIEKTEN GEELZUCHT, DRAAIINGEN, enz. doei uc kmiAt iiaitu TTÜvd en- Uc IJlljW HOI til kele dagen verdwijnen, maakt het haar glanzend en zacht. Eischt op den hals Verkrijgbaar in Flacons van fr. 1.6O en fr. 2.6O Engelsche Baardtinctuur aan 2 fr. per Flacon Te koop bij Apothekers, Orealeten, Haarsnijders en Reukwinkels. .'i Ahvie zijne gebouw en, koop waren, me"belen, vee ei z enz., wil doen verzol end egen brandgevaar,wende zich met alle zekerheid ''ij de Antwerpsche maatschappij Secvrito*. m baste en oudste gekende van het land. Hoofdagent te Woumen, llfons file larner-Teiuineleiii Man begeve zich ook bij hem voor Verzekering op het Leven. Verzekering de rWerk-ongevallen. Varzekering der ongevallen met paarden. van alle rhumatit-n.e flerecijn sciatiek, zoot» welpasbeginnende.alt vetoudCrdf, door het gebruik van poide Bretagne. Depot by SIMONS-HOORE- NAERT. Dixmude, goedkoop schoenmagnzijl Weststraat

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1909 | | pagina 4