VETWEIDEN Een Jubilé. Ons Antwoord De Aartsbisschop en de Kiezingen. Nieuwstijdingen. Tooneelnieuws. Oostende-Badseizoen. Notaris WAUTER en Woonhuis te Beersl kooit eene mislukking. Serredruivsn Serredruiven Spaarmaatschappij onder kenspreuk, Hulp in Nood, z: V enditie Burgerstand van Dixmude Vleeschextract. DELAHAYE te Merckem en VERTÉ te Brugge. Notaris ERNEST BONTE (Patrons Patissiers) bij P. Tratsaert-Abeele A. MOREL Openba re Ver li oop ine VET WEIDE VETWEIDE 3 VETWEIDEN 4 WOONHUIS W iltiv rPRlJZEN. Schoone Venditie lil er k we er dig e V enditie vuerrnsche laan een dierentuin op te rich-l tfu.istnt verwezenlijking gekomen, naar? het schijut De beuoodigde som voor gronden en ge bouwen werd geraamd op 1 miljoen 500,000 frank. Tot dusverre werd 1,300,000 frank verzameld, dank aan de tusschenkoinst der gronte banken eu van eenige rijke lief hebbers. Z «odra het ontbrekende is onderschreven, zal rnen de werken aanvangen. Daarna zul- ieu uog voor een miljoen aandeelen worden uitgegeven om de ooodige dieren aan te koopen en de uitbatiug mogelijk te maken. Een ministerieele omzendbrief, onlangs verschenen, plaatst onder toepassing der wet op de loterijen, de waren die verkocht worden met premien in de pakken, of die bons behelzen recht gevend op premien van onderscheiden waarde, door den kooper niet gekend, en die aldus eene ware tombola of loterij daarstellen. Nu schijnt het dat deze omzendbrief niet overal op dezelfde manier werd begrepen, en dat eeuigen daaruit hebben willen aflei den |dat alle premien kortweg zijn afge schaft. Dit is nochtans verkeerd de ministerieele omzendbrief bedoelt geenszins de premien die afzonderlijk worden gegeven met zekere produkten, en waarvan de waarde evenredig is met de waarde van liet verkochte. In dit geval zijn de premien gekend door deu koo per dit stelsel wordt aanschouwd als eene korting, in waren vergoed, en kan dus hoe genaamd niet worden aanzien als eene loterij. en dan dorpen, op het kort antwoord der Gazette van Dixmude. Wij hebben u gevraagd, Gazettewaar gij in ous artikel over de gebeurtenissen van Barcelona, hebt gezien dat wij die goed keurden en gewettigd vonden. in uw kort antwoord, antwoordt gij niets. Het is ook best als men niets te zeggen heeft ■of kan, van rond den pot te draaien Uw antwoord (hum bestaat uit eenige holklinkende en hoogdravende woorden, en behelst een raad en roept de aandacht op een vlaamsch spreekwoord. Uwe hoogdravende volzinnen, Gazette, laten ons zoo koel als de blikken donder die wij hooren tusschen de schermen der tooneelzalen. Uw raad, ons artikel te herlezen, laten wij u voor rekening. Hij kan te pas komen. Wat ons betreft, hij kan niet dienen, want wij weten wat wij schrijven. Uw spreekwoord, dat stout gesproken, half gewonnen is past u wonderwel in de tegenwoordige omstandigheid. Moesten wij een ziertje vertrouwen hebben in uwe goeoe trouw, dan zouden wij u vra gen ons artikel over te drukken, en uwe lezers te laten oordeelen wie, van u of van ons, de waarheid den nek heeft verdraaid. Maar dat zult gij, en durft ge niet doen I De Kiesstrijd is aangevangen en deze die de eerste in het strijdperk treed is wel Mgr Mercier, Aartsbisschop van MecheUn. De hoogste vertegenwoordiger van Christus hier in België, van Christus die verklaarde dat zijn rijk van deze wereld niet was, is de eerste om den strijd aan te «gaan tegen de andersdenkenden. Hij heeft een mandement in het daglicht laten verschijnen, waarin hij gebiedt aan al de priesters bijzondere gebeden te doen om van God eenen goeden uitslag te bekomen voor de Kiezingen van aanstaande jaar. In dit mandement doet hij verschij nen welk den invloed dier kiezingen kan zijn onder opzicht van goden en godsdienst. In ai de kerken van het Mechelsche werd die herderbrief gelezen, misschien wel ook in al die van het Aartsbisdom. Zoohaast ook hebben al de onderpastoor- kens van den buiten den strijd aangegaan, nu niet meer tegen het Combisme, maar het gelijkt er verduiveld aan. Neen t'is nu de godsdienst die bedreigt is door de vrijmetselarij en die thema wordt uiteen gezet in vergaderingen van eene nieuwe soort. Iedereen weet dat de samenwerkende landbouwmaatschappijen of mutualiteiten verdeeld zijn in afdeelingen van alle slach vee, kiekens, geiten, aspergen, aardbeziën enz. en het Jandbouwrainisterie is niet weinig milde om toelagen daaraan te geven Nu, in al de mutualiteiten van het arron dissement bestaat eene afd«filing, waarvan de mutualisten moeten deel maken, van retraitisten. Die maatschappij verplicht hare leden, jaarlijksch eene retraite - te doen. De winter komt daarvoor wel te pas hij de boeren. Om tot een groot getal aanhangers te geraken, krijgt ieder samen werker drie franken daags, met slaping en eten. Om metfe te doeu inoet men aanwezig zijn aan de voordrachten, waarin de politiek natuur lijk de hoofdrol «peelt. Want hedendaags is het niet tneer genoeg kiezerslijsten te ver- valschen, dat wordt te veel in het oog gehouden. In de nonnekensscholen zijn de leerlingen gelast propagandaboekjes en andere uit te de«len, waarin de liberalen en socialisten als vijanden van vaderland en godsdienst worden uitgeschilderd. Ten overvloede bewijst dit dat de kleri- kalen met de poepers zitten. Reden te meer voor onze vrienden niet te slapen Sinds eenige maanden vieren nu de klerikalen in steden, ja zelfs in __.r hunne 2öjarige heerschappij over Belgie. Al die leesten eindigen met het traditionneele banket eu wordt bgna iu alle de loftrompet aangeheven over de weldadeu 'van het zoo noodlottige staatsbestuur. Maar... geen bauket kan voorbijgaan zonder dat de eene of de andere minister of hoofdman de union indéjectible of altijddurende en onverganke lijke overeenkomst der rechterzij eeuen ge- voeligeu slag toebrengt. Aan de ministers spelt men er de les en deze moeten zonder morren die uitkleedingen, soms beleedigin- gen verdragen, zij houden te veel aan hun 21,000 frs en voor het smeer zgn zg ver plicht affronten voor betuigingen van ach ting en eerbied te verdragen. En dit alles doen zg om hun waggelend kraam in Mei aanstaande recht te houden, 't Zal toch niet baten, waut de wind die zij zelf gezaaid hebben zal stormeu baren en den papenboel omverwerpen. Zg vieren jubilé om hunne misdrijven, hun slecht bestuur, hunue partijdigheid eu hunue tweedracht te ver duiken en te verbloemen met holklinkende woorden, met hoopen spijzen en dranken op banketten. Een enkel jubilé vieren zij niet mee. Dit is de herdenking van den slag van Brussel op 7 September 1884, dag op dag 25 jareu geleden. En met reden 1 De Dixmndenaar is altijd bereid zijue tegeustrevers eenig plezier te verschaffen en daarom maakt hij van die heugelijke verjaring gebruik om eens die heldendaden in zoete herinneriug in den geest van alle zijne lezers en lezeressen te doen herleven. Op 31 Oogst 1881 greep te Brussel eene grootsche betooging plaats ingericht door de liberalen der hoofdstad om verzet aan te teekenen tegen de schandalige en moordende schoolwet daags te voren door de Kamer gestemd. Het geheele land nam er deel aan de geestdrift beschrijven die er heerschte, de toejuichingen van het volk, lieden uit al de standen der sameuleving, beschrgven, behoort tot het onmogelijke. Een katholiek volksvertegenwoordiger zegde Na zoo eene betooging kan men zonder gevaar den wil van het land niet miskennen. Dok stak die betooging de oogen uit aan de klerikalen die ouder het geleide van de pastoors naar Brussel trokken om tegen te manifesteeren en door hun getal te bewijzen dat zg de sterkste waren. Uit al de dorpen van het verkwezelde Vlaanderen trokken de weldenkende pa9toorslaven van den buiten met eene splinternieuwe klakke op de ooren en met hunne boterhammen op zak naar de hoofdstad. Sommige afveerdigiugen waren begeleid met vaandel, trommel en muziek. In hunne razerng hadden zij geboft dat zij de Brusselsche liberalen in hunne eigene stad met kluppel en vuist zouden aftroeven. Alaar a ij. haddwj—rtrtKte^ -dsn 'fffeani rekend Rond een ure, op het oogenblik dat de stoet zich op weg stelde was de menigte op de boulevards buitengewoon groot bgna iedereen had eene blauwe bloem in het knopgat. Aan al de huizen werden blauwe vaandels uitgestokenwaar men geene had, heeft men blauwe halsdoeken, voor schoten of tapijten genomen. Aan het huis van eenen kluchtspeler, stak uit het venster eenen stok met aan het einde een bundel hooi geknoopt met het opschrift: Üe diner der klerikalen. De «toet was nog maar eenigen tijd in beweging toen uit tal van vensters, door mannen en vrouwenhanden, pakjes blauw sel op de botoogers werdeu geworpen. In een oogenblik waren de rooden van aan bet hoofd tot aan de voeten in 't blauw. Bij het naderen der Beurs was het een geroep, een geschuifel dat hooren en zien verging. Er werd gestoot, gestampt, met stokken en regenschermen geslegen. De stoet werd er in twee gescheiden en men wierd handge meen kartels, vaandels, trommels, grosses- caisses, speeltuigen werden gescheurd, met stokken doorsteken, gebuild en verbrijzeld. Hel was een echte Sint-Bartholomeums- nacht. De betoogers zagen er verschrikt en bang uit ze vluchten langs alle kanten tot einde lijk geen stoet meer bestond. Van de betoo- ging ontwaarde men weldra niets meer dan geblutste hoeden, verbrijzelde stokken en regenschermen, zelfs had er een de slep zijner vest in den brand gelaten. Allen waren filings gevlucht in herbergen, kerken of openbare gebouwenvelen hadden schrik zich voorts op straat te vertoonen. Anderen in even groot getal konden de statie niet bereiken om huiswaarts te kee- ren en moesten te Brussel, Aalst of Gent big ven vernachten zij sliepen op billards, banken of stoelen, 's Maandags, in den morgen, kwamen, in hunne wederzijdsche steden of dorpen, gansche benden te huis wat zagen zij er treurig en gehavend uit, zonder vaandels, zonder trommels of gros8e-caisse, zonder hoed of klak zij ge leken menschen die in 24 uren noch geëten, noch geslapen hadden. Natuurlijk waren het, volgens hen, de liberalen geweest die de aanvallers geweest waren. Het ware, na zoo lange jaren over bodig daarover te twisten, maar wij zagen er met eigene oogen, in den stoet opschrif ten als deze Ongelukkiglijk zijn het de betoogers zelf die gehoord en gevoeld hebben. Maar aan wie de schuld De dagteekening van 7 September 1884 zal eeuwenlang in den rouwboek van de katholieke partij eene eervolle plaats be- kleeden en wij begrijpen heel gemakkelijk waarom in al de feestvieringen van het jubeljaar 1909 noch in banket, noch in de dagbladen die heldenfeiten niet herdacht zijn geweest. De nagedachtenis er van is te treurig en vélen zijn nog met deernis bezield als zij denken op dien schrikkelijken dag: zulke tegeukomsten zijn eene daadzaak in 's men schen leven. 7 September 1884 is en blijft eene gevoe- Pb* n treurige dagteekening voor de katholieken en verwekt bij de vrijzinnigen, e«nen blijden lach en een lustig herdenken. Een Kongres van melkboerinnen zal plaats hebben ie Namen. De bisschop is eerevoorzittei' genoemd. Wat duivels komt de bisschop daarin doen Is het om de melk te doopen. ■Hm Landbouw-Eereteekens. De heeren Edm. Van Troyen, Zarren, Ch. Grimonprez, Eessen en H. Proot, Couckelaere, komen vereerd te worden met het Landbouw Eere- teeken van 2d* klas. Onze beste gelukwenschen. Het zal misschien niet slecht zijn nog eens te herinneren dat van af 15 September, de Grieksche zilverstukken van 2 en 1 frank en van 50 centiemen niet meer gangbaar zijn in ons land. Zij worden tot dien dag in de openbare kassen ontvangen en in de Natio nale Bank en hare bijhuizen uitgewisseld. De Grieksche vijffrankstukken blijven gang baar. Wij vernemen dat onze aloude maat schappij Nu, Morgen niethet aanstaande tooneelseizoen zal openen met twee buiten gewoon prachtige vertooningen op 28 en 29 November naast. Mevrouw Malvina Daenens, de zoo zeer geliefde en hoogst verdienstelijke too- neelspeelster, die sedert twintig volle jaren ononderbroken hare vereerende medewer king aan Nu, Morgen niet verleend heeft, zal als jubilarisse optreden in de titelrol van het drama en hare even befaamde kunstzusters, de jufvrouwen Marie Lefèvre en Jeanne Bérodes, hebbeu er aau gehouden het hare te mogen bijdragen oin deze zoo zeldzame jubileum vertoóningen allen raogelijken luister te geven. Daenens Lefèvre Bérodes. Wat heerlijk trio 1 Uog nooit zal ons tooneelpubliek zulke geuotvollo kunstavonden beleefd hebbeu. Heden Zondag en Dinsdag 14 dezer, in den namiddag, hebben Automobielkoersen 6laats op de baan Oostende—Middel kerke— ieupoort Snaeskerke brug Oostende. Ooi ongevallen te voorkomen is het verkeer mei andere rijtuigen gedurende de koersen op dien weg verboden, en overal, voor de huiten, is eene afsluiting in ijzerdraad ge plakt. Die snelhmdskoersen, in de beste latgwekkend te zijn en veel volk aan te trekken. iondag laatst verdrong zich in de Kursaal eeie ontzaggelijke menigte om tenor Paoli to» te juichen. lederen avond overigens is derotonde van ons feestpaleis wel bezet. Y'stdaag en Zondag toekomende zal Frieda Hompel, zangeres van het keizerlijk Opera vai Weenen, weder optreden in het avond- cojcert. De Kursaal zal nogmaals te klein zijl, om de bewonderaars van de groote zaïgeres te bevatten. 't Vrouwtje dat de broek wil dragen En wil zijn heur baasje's baas Zal hem weten le behagen Mei Exquis De Beukelaer Zou het een teeken van vroege winter zijn Onder het wild, te Orléans getaxeerd men weet immers dat het octrooi in Frankrijk nog bestaat, bij den invoer in de steden heeft men bestaligd dat er 99 wa tersneppen aangegeven werden. Dit feit is bewonderensweerdig, want het overkomen van dien vogel in Frankrijk gebeurt door gaans maar half October. Maandag laatst kwam de eerste zen ding wild toe in de Midden Hallen te Brussel. Er werden 450 hazen, 250 patrijzen en 400 jonge patrijzen te koop aangeboden. Voor de opening der jacht kan dat nogal tellen. De prijzen waren tamelijk hoog: de groote hazen gingen fr. 7.50 tot 8.50 het stuk de middensoort, fr. 4.50 tot 5 en de jonge hazen 2 tot 3 fr. De patrijzen gingen 5 frank het koppel en de jonge pairijzen betaalde men 7 frs voor twee. De Brusselaars zijn zeer verlekkerd op het wild ook werd de geheele zending uilver- kocht. gediplomeerde 'Fan d meester Weststraat, 13, Dixmude. KANTOOR van d6n TE DIXMUDE. van Op Dinsdag 14 Septcmbei 1909, om 2 uren namiddag ter herberg WelvaartBeerststraat, DIXMUDE, vat groot H. 5-29 20 C. Gebruikt door Rovia Salembien to fr. 1125 bij jare boven i lasten tot 1 October 19 U. Ingeftfeld frs 37,300 groot H. 2-43-80 C. Gt^ruikt door Silvt Nevejan te fr. 550 bij jare boven de laste tot 1 October 1909. Ziehier hetgeen duizende menschen zeg- ot, die de Foster Pillen voor de Nieren abruikt hebben, 't Is slechts een bewijs Geuzen en hoeren Durft gij u roeren Zoo zullen de boeren I)en bek u snoeren. Een ander De stembus heeft gesproken Wij zijn de meesters Dat mogen de geuzen hooren Die niet wil zal voelen get, die de foster Rillen voor gebruikt hebben, 't Is slechts een te neer. M. A. Thieow, 6 Zwartenonnenstraat te Ditmude, zegde ons den 14 Maart 1904 't Is met genoegen en tevredenheid dat ik zoggen raag, dat het dank aan de Foster Pillen is dat ik eindelijk, in minder dan twee weken ontlast ben van eene vreese- lijke nierziekte, die mij aanhoudend sinds meer dan twee jaar eene ware marteling deed onderstaan, ik had altijd zweetingen, bedwelmingen, soms zelfs huiveringen door gaasch het lichaam, ik had maagzuren, ver loor den eetlust, was altijd als afgemat en vermoeid, toen ik de Foster Pillen voor de Nieren nam, verkocht in de Apotheek Verwaerde, die mij na twee weken teene- maal genazen. Den 25 Juni 1907, zegde M. Thieuw ons nog Dank aan de Foster Pillen voor de Nieren geniet ik thans nog altijd eene bloeiende gezondheid, ik eet en slaap wel, ben niet meer zoo afgemat na gewerkt te hebben, en telkens dat ik die goede pillen kan aanbevelen is het mij een waar geuoe- gen. Ik verklaar het bovenstaande waar en veroorloof U het kenbaar te maken. De Foster Pillen voor de Nieren geven aan de zieke nieren de gewenschte hulp om ze weder gezond te maken. Zij voeren uit het lichaam al die vloeibare vergiften af, die verlies van eiwitstof, waterzucht, wa- terstoringen, graveel, rhuinatiek, steen, lendenjicht, zenuwziekten, slapeloosheid, afmatting, veroorzaken, zij bestrijden de schadelijke gevolgen van geestrijke dran ken, wijn of bier in overmate genomen. De Foster Pillen voor de Nieren (eigen aardig merk) zijn verkrijgbaar bij alle apo thekers frs 3-50 de doos of 6 doozen voor 19 fr. of vrachtvrij per post Engelsche Apotheek van Ch. Delacre, 50 Coudenberg- straat, Brussel. In 't belang uwer gezondheid eisch de •ebte doos met de handteekening James Folter en weiger alle namaaksels en ouderteh ui vingen. p. 15. als marbels zoo groot, als inkt zoo zwart, als honing zoo zoetbij DEPREZ, te BIXSCHOOTE, fr. 1,50 den kilo. Op Woeiisilag 99 September 1909, om 1 1/2 ure juist namiddag ter hof stede van Ch. Zwaenepoel te BOVEKERKE van Meubels en Meiïagiegoederen, Kernmachien, Afroomer, Victoria- kern, Velo, enz., Landbouwhalaam, BEEST!AAL, waaronder 6 Melkkoeien, 3 Kalfveerzen, 4 Kalvers, Z wijnefnoer, iowckcn Kernhond. n. 1-50-00 C. Aardappels, H. 0-45-00 C. Beeten, 2de snede Klaver.-- Klaverhooi, Brandhout, Persen, enz. Gewone voorwaarden. Ambt Notaris Wauters voornoemd. 7659 22. 44247 6. 25141 13. 25141 14. 17451 24. 31318 23. 38070 U. 38622 16. 38622 19. Men vraagt ernstigen Depothouder de Kruideniers en Koffiehandelaars bezoekende. Loon op goede gewaarborgde aanbe velingen. Schrijven C. F. 33, Agence Rossel, Brussel. KANTOREN van de Notarissen Dinsdag fl 4 September 1909 ten 9 1/2 ure en 2 ure te MERCKEM bij Engel Uefever van Menagiegoed, Beestialen, Alaam, Aardappels en Beeten. 2A1TTCCS. van den TE THOUROUT. Donderdag 19 September 1909 en volgende dag om 1 ure juist namid dag, voor de kinders Brunetl te MERCKEM hoekje, van Huisraad, Kuip-, Keern- en Landalaam, Vruchten te velde, BEESTIALEN als 12 schoone bekalfde Melkkoeien, 5 Stiers en 4 Veerzekalvers enz., enz. Gewone voorwaarden.. Ambt M,t,r Delahaye te Merckem. Vraagt de Chocolade in pakken I Mill Aan de geabonneerden van dit blad die zich flauw en afgemat gevoelen, en deze die aan bloedarmoede, trillingen en nevralgies of aan oorruisching lijden, zullen in weinig tijd eene volmaakte gezondheid terugvinden iidien zij hunne toevlucht nemen tot de ijzerhoudende Pil van I)r Raphael die men in alle goede apotheken aan fr. 1-75 verkoopt. Lezera. Indien gij wilt dat de vreugde, hel geluk en de gezondheid in uw huisgezin hcerschen, verschaft n de weldoende familiezuiverende, ge naamd alijmverdrijveude Waltherv Pil aan 1 fr. de dooa. Opgepast! Versterkt u tegen alle slechte en doodetijke winlerziekteh maak i regelmatig ge bruik van Standaertspillen.üie'i bloed zuiveren en verkloeken; zij verdrijven slijmen, gal en alle slechievochten— De doos Ir I &U apotheek llonoré Mlandaerl, Steensiraai 53, Brugge, ia Dixmude, hij Verweerde en tihyssaerf, apothekers. Ingesteld frs 14,700 groot H. 6-18-65 C. Gebruikt door weduv Charles Donck en Désiri Waet/aerl te fr. IOC bij jare boven de lasten tot 1 October 191! Ingesteld frs 28,700 Herberg De Neerloop, groot H. 0 03-35 C S Gebruikt door Petrus Beydls te fr. 75 b jare boven de lasten totl Mei 1910. Ingesteld frs $00 Bij saaienvoeging getracht op frs 85.000 Ambt Notaris Wauters te Dixmude. gevestigd in den Engel. Aangekochte obligation Antwerpen 1903. Serie 4547 nummer 7. HUWELIJKEN. 7 Sept. Emile Delheye, stadsontvanger met Palmyre Dericq, bijzondere, beide te Dixmude. 7 id. Maurice Dericq, rekenplichtige, roet Estellc Lambert, bijzondere, beide te Dixmude. H id. August Vansteenlaudt, kalaijdelegger, gehuiiveil te Eessen, met Celina Chriatiaen, dagwerksier, wonende te Dixmude. OVERLIJDENS. 4 Sept. Clemence Morreel, winkelierster, gebo ren te Dixmude den 12 Juni 1822. dochter ran David en ran Catharina Gryspeerd, weduwe van Petrus Duyrer. (Westslraat). D/XMUDB. 6 Sept. Eieren per 26 2-So lot 0 00 Boter per kilo 3-00 lot 3-25 VBLRN3.— Boterper kilo. 2 70 c 3 10 Eieren per 26, 2 50 a 2,60 de beste der chocoladen alsook te bekomen op commande Sorbets en Glacés Pasteibakker, Kiekenstraal, 3.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1909 | | pagina 2