VETWEIDEN MESTSTOFFEN K WIE DRINKT MALT KHE mm Bankhuis en Wisselhuis Crédit General Hypothécaire HUIS NEVENS DE POST VICHY-CÉLESTINS VICHY-HOPITAL VICHY-GRAN DE-GRILLE Uitverkoop aan prijs 7an Fakluur Natuurlijk Mineraal Water VOORBEHOEDMIDDELEN Notaris WAUTERS en Woonhuis te Beerst VET WEIDE t. VETWEIDE 3 VETWEIDEN t WOONHUIS V enditie DELAHAYE te Merckem en VERTÉ te Brugge. Notaris ERNEST BONTE (Patrons Patissiers) bij P. Tratsaert-Abeele Slechts frank Herberg Kermissen. Alphonse Bolle G. Dekeyser-Rau ""CS'.""1 «CfCv Parapluies,Parasols Wandelstokken en Fantaisie-Parasols ISIDORE MINNE, J. Verhulst-Moreau Harmonika Concert Harmonika met Klokjes JPOTTEEEEEG (Tafelwater bij uitmuntendheid) Arthur Neyrinck, Tapietsier. Allerbeste Aardappelen Opvolger Henri Dewitte. MEUBELMAKERIJ Parapluies en Parasols Weduwe Polydoor Minne Met een Kapitaal van 7,500,000 franks I. Eeeningen op hypotheken. II GROND-OBLIGATIES 4 °L ZJit oorzaak van vergrooting. De Magazijnen van We zijn OVERGEBRACHT naar het rechtover 't Stadhuis. Allerbeste aardappelen Openbare Verhooping Schoone Venditie Merk weer dig e Venditie Leening van Kapitalen UN "Sanitas VERTRAGING KANTOOR van den TE DIXMUDE. van Op IMnstlag fl4 September 1909, om 2 uren namiddag ter herberg De WeitaartBeerststraat, DIXMUDE, van groot H. 5-29 20 C. Gebruikt door Romain Salembien te fr. 1125 bij jare boven de lasten tot 1 October 1917. Ingesteld frs 37,300 groot H. 2-43-80 C. Gqftruikt door Silvère jatte boven de lasten Netejan te fr. 550 by j tot 1 October 1909. II Op Woensdag 33 September van Meubels en Men'agiegoederen, Kernmachien, Afroomer, Victoria- kern, Velo, enz., Landbouwhalaam, BEESTIAAL,waaronder 6 Melkkoeien, 3 Kalfveerzen. 4 Kalvers, van io weken KernnonoT—Ft. 1-50-00 C. Aardappels, H. 0-45-00 C. Beeten, 2de snede Klaver.-- Klaverhooi, Brandhout, Persen, enz. Gewone voorwaarden. Ambt Notaris Wauters voornoemd. KANTOREN van de Notarissen Diiistlag' 14 September 1009 ten 9 1,2 ure en 2 ure te MERCKEM bij Engel De/eter van Menagiegoed, Beestialen, Alaam, Aardappels en Beeten. van den TE THOUROUT. Donderdag; 10 September 1909 en volgende dag om 1 ure juist namid dag, voor de kinders Bruneel te MERCKEM hoekje, van Huisraad, Kuip-, Keern- en Landalaam, Vruchten te velde, BEESTIALEN als 12 schoone bekalfde Melkkoeien, 5 Stiers en 4 Veerzekalvers enz., enz. Gewone voorwaarden,. Ambt M,t#r Delahaye te Merckem. Vraagt de Chocolade in pakken Huis van Vertrouwen. Goedkoopste Magazijn van WilfCeiMlijk nr 33 (recht over 't College) DIXMUDE. Soda-Nitraat Zwavelzure Ammoniak Echte Peru-Guano Ohlondorff Superphospaten IJzerslakken (Scories) Kaïniet, enz. Gehalte gewaarborgd. OOSTEMDE. Groote en kleine Kapitalen te bekomen mits borg aan geringen intrest ten kantore van den Deurwaarder Claeys te Dixmude met 10 toetsen, 10 koren met muziek dubbele stem. dubbele bassen, dubbele blaasbalg met 10 plooien, afgeboord in groen en voorzien van metalen hoeken. Zeer schoon speeltuig. H. SUHR, Neueurade nr 64 DUITSCHLAND. Geïllusteerde Kataloog in kleuren, gratis en franco. De brievenport voor Duitschland is 25 centiemen. Allen, die een gezonden, verkloekenden en niet-aanhitsenden drank verlangen. Allen, die lijden aan het hart, de maag, de lever, enz. Allen die uitputtenden arbeid te verrichten hebben. In een woord, allen die bekommerd zijn om hunne gezondheid. Overal verkocht Algemeen depot in België R. KLEIST, Brussel, Depot voor Dixmude, Nieuport en omrtreken bij de wc Thielen-Loncke, Eessenstraat, Dixmude. te bekomen in den Olifant,bij Hipolile Hesschentier, Eessenstraat. Oud huis De witte-Vandamme, Oud Huis van Vertrouwen. Oudste en goedkoopste huis van in Zijdehalve ZijdeSalinlaine enz. Fantaisie-Parasols voor groot en klein en alle slach van Wandelstokken, alles naar de laatste mode. Overtrek en vermakingen aan zeer voordeelige prijzen. Molenstraat nr7, (dicht bij de Botermarkt. DIXMUDE. Standplaats op den Marktdag rechtover de Concorde. Hulphuis Marktstraat, 32, NIEUPORT. Woumenstraat, DIXMUDE. T él phone, 17. Aankoop en Verkoop van geld weerden aan één frank per IOOO franken. NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ Maatschappelijke zetel, Brussel, 66, Koningstraat te bekomen bij ALOIS BOURY, Leegeweg. NIEUW III Deze zijn geen gewone voorbehoedmiddelen Drinkt op uwe eetmalen. Maag, ingewanden Lever Jicht, Rhumatiek-, Flerecijn-, en Suikerziektelijders De pachthoudende Kompngnlc der Bronnen van den Staat waarborgt enkel de echtheid der fle*«chen dragende op den hal» het BLAUWE ROND hiernaast afgebeeld. Na het eetmaal, 2 of 3 PASTILLES VICHY-ÉTAT vergemakkelijken de spijsvertering Ingesteld frs lfl,700 groot H. 6-18-65 C. Gebruikt door weduwe Charles Donch en Désiré Waeyaert te fr. 1000 bij jare boven de lasten tot 1 October 1912. Ingesteld frs 8§,ÏOÖ Herberg De Neerloopgroot H. 0 03-35 C. Gebruikt door Petrus Beydls te fr. 75 by jare boven delasten tot 1 Mei 1910. Ingesteld frs 800 Hij samenvoeging geürachl op frs So.OOO Ambt Notaris Wauters te Dixmude. 1909, om 1 4/2 ure juist namiddag ter hof stede van Ch. Zwatnepoelte BOVEKERKE, le beste der chocoladen alsook te bekomen op commande Morbelaen Glacés Pasteibakker, Kiekjnstraat, 3. Combat Jasltaarl en vloerbel op zondag 12 September in de Graaf van Vlaanderen bij Emile Bolle, Schoolplaats. Prijskamp met de Jasbaart en Vloerbol grans op zondag 12 September bij Jules Degraeve- Vilain. Combat loerbol en Vogelpik op zondag 12 September bij Altons Esiher. Ingtellafie der herberg Café Pretoria zondag 12 September bij Alfons Bossaert, Woumenstraal, lest bewoond door Maurice Vandewalle. Combat «Jaskaart en Vogelpik op zondag 19 September in de Vrede bij Altons Janésens. Oostveslen. Combat met de Jngkaarl en prijskamp op 't Pluimbard 7 fr. prijs op zondag 19 September bij Henri Nolredame, Leegeweg. Begin om 7 ure. 10 c. hel lol. Wonmen-Kermis. °p Kerm'S-Koeke-Zondag UacllUUnillg 3 Ociober in de overdekte bolbaan van '1 Oud Gemeentehuis bij Em. Verlinde, 20 fr. Inleg 65 c. terug 50 c. Begin om i ure stipt. Zie de kaarten. Klakkeniuaker, Statiestraat, Dixmude. Aangekomen een groot en schoon assortimen Hoeden en Klakken naar de laatste mode en aan buitengewone voordeelige prijzen. van Doornijks Arduin bestaande in Zitten,Peerd, Koei- en Zwijnebakken, Watersteenen, Schorren Marbels, Mortier», Ecausinsche z.illen op alle lengten, breedten en dikten, verscheidene Graf zerken, Pilasters voor hofbaliPn, Botertafels Ciraenttegels, Plinten, verders reepen, schijven, stringen, groot en klein windas met toebehoorten, ketens, twee dommekrachten, rol enz bij voor groot en klein Ik heb de eer het geacht publiek kenbaar te maken, dal ik altijd voorzien ben van eene schoone keus van Parapluies en gedurende hel zomer- saisoen van een schoon assortiment Parasols. Gij kunt veel profileeren met alles bij mij te koopen, te doen overtrekken en herstellen. Alles stel ik af aan de leegste prijzen. Door de goede kwaliteit mijner waren en de beste zorg welke ik gebruik om alles leo klocksten mogelijk te doen, hoop ik de gunst van eenieder le winnen. Ik doe gecne markldageu. Lel goed op het adres. Alle herstellingen worden aanveerd. Bureel 1 Jozef II straat, Hr 37 „Telefoon Hr 33 mm Rust en rekent op Zij Is xu iver, Zij bespaart tijd geld en arbeid heel en gansch volgens de teekening, 35 centimeters hoog, de klokjes zijn ge- akkordeerd en geven bijgevolg eeno 'won derbare harmonie met de muziek. Prijs 6,25 fr., methode voor zelfspelenden koste loos. Bestelt rechtstreeks aan het grootste huis van harmonikasin de wereld. van den Ik heb de eer u le laten weten alsdat ik mij begeeft voor het plakken van papier, verslaan van matrassen en herstellen van ressorlhakken. Door mijn nette en trouwe bediening hoop ik de gunst van eenieder le winnen. Oostveslen, Dixmude. Weststraat, 32, DIXMUDE. Ik heb de eer u le laten weten als dal ik de nieuwe soort van matrassen kóm te verKoopen in Windhaar en bestaande uil vier stukken matras, lang kussen en twee oorkussens, alles inbegrepen, le beginnen van 25 fr. Pluimen oorkussens, schoone zetels in loile van af 12 fr. 't stuk. Stoorsiok, wiel en latte aan 65 c. Porle- embrassen in al hout enz. Magazijn van Meubels, stoelen, spiegels, tafels, bedden in alle slach van hout. Goede en trouwe bediening. Vrijen ingang.. Huis Dewitle-Calfeeiiw, nr 32, Weststraat, Dixmude. J Telephone, 52. Bewaring van alle slach van geldwaarden. Dienst van Accrédilifs, Cheques en Wissels op alle banken van 't Binnenland en den vreemde. Geldplaatsingen op spaarboekjes. Leeningen op geldwaarden en onroerende goederen. Geldplaatsingen aan 3 4/2, i en 4 1/2 per honderd. Kosteiooze uilbetaling van coupons Kosteloos nazicht der trekkingen. Kosteiooze inschrijving op alle uitgiften. Deze obliguties zijn gewaarborgd door hypotheken op eigendommen van eersten rang. Verder zijn zij nog gewaarborgd door het maatschappelijk kapitaal van 7,500,000 franks. De coupons zijn alle zes maanden betaalbaar^ Zij verzekeren dus eene winstgevende en volkomen zekere plaatsing. H Men kan ze aankoopen bij alle wisselagenten en bankiers, alsook in den maat- schappelijken zetel te Brussel. Geiliuitrcerde beschrijving deier Nieuws art! kei» met geheime raad aan beide geslachten i. Verronden met staal SANITAS l 1 Fr. voor Mannen, tegen 12 Fr- ro°r Vronwen door 5ANITARIA, T'O, Anspachlaan BRUSSEL. i "vraict de kosteiooze inlichtingen Gehe maouding. BETALING NA DE GENEZING. SANITARIA, 70. ANSPACHLAAN BRUSSEL, BELQIE MERK VÓLGENS OEWETHESRKU to bette m gwdkwptlt ennliKtw iu pauk fc mnM M alls (Itkkw wtj ti MMin in ii metalen ti kttiirtw. lij asrdin isrkosht iw 't kvinhM tor mtilu u ktukongwul: II fOEIEI: Dmim tin M Crm. M KEI: Botim i» 10. Ik M 25 ftm VLKIBMR: UikkM liuhju tan H. 70 Cats. HLS ZEEF-ZMEL: PakjM isn N Cmn. 0» alls vlekken ti kufiokcn w «trwtostos ti warnhw; VLOEIBAARUoKhjw >u M Cimm in I Fr. Alflamsen Agentsehap veor lol,HlL'Onien Iclgi Ut, 2k, IrssMrut (rui dj tUraii), BUiiSSEL

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1909 | | pagina 3