en lblt _7| STiNDAERT'S PILLEN i I SfftHE Sin EII8LEBERT sKs^-ariasas grIjVhaar BlöBdzolrerendB GROOTE STOOM-VERWERIJ Hixtra gescJienken. Vereenigde Zeepfabrieken, 68 de Bonnestraat, Brussel. JLEOJSTIDA.S FLIJ WIELEN, .WINKELIERS Groote Antwerpsche Stoamkoffiebranderij Bureelen en Werkhuizen Verwersrui 21, ANTWERPEN: Purgeerende FR. ROMAN Drukkerij C. A. Boury, Noordstraat, Dixmade. Bankhuis BAERT en HOSTEN tegen fijt, gedeeltelijke vleeschontstekingen en de tuber culose aan beenderen. Vraagt het brochure gratis aan de Vereenigde Zeepfabrieken 68, de Bonnestraat, Brnssel HST BESTE AFDRIJVEND MIDDEL IS BESTAND TEGEN DE BOOR!! O.ENCLEBERT ZOÖNjCT'fnA-" LUIK TWEE MAAL per jaar zullen wij verdeelen Zakuurwerken voor Dames en Heeren. Kettingen voor Dames en Heeren. Verschillende andere premies. Onder hen, die ons zullen hebben teruggezonden voor 30 Juni of 31 December, franco aan onderstaand adres, het grootste aantal ledige zakjes maar minstens De zakjes der dubbele pakken van 20 centiemen tellen voor twee Weigert de namaaksels, die slechts op Sodex gelijken door hun buitenste verpakking verzenden wij aan iedereen na opgave van adres, onze geïllustreerde pracht- Catalogus met geele Handelaarslijst onzer wereldberoemde MAIMACHINBiS «fr DEKMEKLIP\'. 5 jaar schriftelijke garantie. Lichtloopend, Onverslijtbaar, Ongelooflijk lage prijzeD. Het voordeel direct bij ons te koopen is enorm. Vraagt Pracht- Catalogus, de mooiste, grootste en goedkoopste der geheele ltijwiel-branche llijwielfabriek Leonidas KAREL «fr Zonen, TEGELEN (Holland). Vraagt Prijscourant het is uw eigen voordeel. Briefkaarten frankeeren met 10 centimes. mm GENEZING ONMIDDELLIJKE VERLICHTING en hare gevolgen, door vóór het avondmaal te nemen EEM TWEE Verlangt ge altijd teverkoopen, vrij van alle nadeelige stoffen, samengesteld uit de fijnste soorten, en gebrand volgens de laatste verbeterdetelsels, vraagt dan stalen en prijs aan dej de model inrichting van het land. Huis gesticht in 1854.— Belangrijke voor raad van ruwe Koffies. Ontzagelijke en steeds aangroeiende verkoop. Recht matige bediening. Levert uitsluitend aan winkels. Concurrentie door hoeda nigheid en prijs. Ziedaar de leus der (BLOEDZUIVEREND EN VERKLOEKEND) Ah! die goede Standacrt's pil! hut is nu de Gezondheid I >4j| Men neemt ze bij het Eten! Z,J vercischt geen Regiem I Met deze pil geene Verstopping te vreezen Geene Gal of Slijmen meer! Geene Slechte spijsvertering meer! Geene Scheele hoofdpijn meer! Geene Zwaarte, geene DraaiingenI Geene Huidziekte 1 geene JeukingenI LUISTERT eens VRIENDEN S EENEN QUPEN OOKTOOR1 INDIEN* UWE MAAG ONTSTELD XS? STft^B>AErrrsS-i®&AGPOESEF? cr ABOthekev-Scheikundige tc DENDERMONDS Werken ZACHT, zonder KRAMPEN, Zuiveren het BELADEN BLOED en nemen de SLIJMEN WEG Zij jfouxsH L-JFRANS ROMAN"-, Os Doos I fr. 25 Weigert alle namakingen Men gelast zich met alle slach van drukwerken, zooals Plakbrieven, gekleurde teestprogrammas, enveloppen met firma',rekeningen, wissels, facturen, mandaten, spijs kaarten, adres- en trouwbrieven. visietkaarten, rouw brieven, doodbeeldekens, prijscouranten enz. Al onze werken worden met spoed, welverzorgd en aan zeer matige prijzen afgeleverd en wij hopen met de orders van t publiek vereerd te zijn. r. E/SCHT HET MERK ENGLEBERT OP DE PAVE US TE KOOP OVERAL!!! gesticht in 1876. Otto Koenlges, St-Jacobstraat, 13, Brugge. Specialiteit in het verwen van zijden stoffen (au tendeur) Droogwasscherij Verwerij k^derkleedfron Gorden T^elkY' l™ Men maschl en zwavelt ooi mollen sartün. Verwen en Wasschen van Handschoenen Zwarte rouwstoffen zU„ geleverd in 8 dagen trouwd8^8" ?a" mijn BUhuis '<»»■«- verdvZ n b,",Den de 18 dage° gele- orzorgd werk. Gematigde prijzen. Depot by P. DECOCK, Wilgendijkstraat, 17, Dixmode. TE DIXMUDE. Bewaring van fondsen. ld plaatsingen op spaarboekjes. Leeningen op beursweerden er op vaste goederen. Dienst van accréditifs. Beursbewerkingen aan i per nk°0p van obligat,'ën 4 Kas der Eigenaars is kosteloos MEER! Mlffaziin wan ^antaisie-artikelen, 0 J an Cuyck, Vischmarkt Woordenboeken Callewaert. Diction- naires Larousse, Bénard, Gazier, etc - Memento Larousse Le Tout-Savoir. Albums voor postkaarten, handwerk, portretten, posttimbers, enz., buvard- •joozen voor juweelen, handschoenen werk- doozen, éventaiis voor portretten, nasser- doozen, pendoozen, dominos, lotos gans spelen, prentenboekjes, penmessen', porte reuilles, porte-monnaies, cabas voor dames porte-musique, enz GeVIIiistreerde Postkaarten Strand ff A vaar Alwie zijne gebouwen, koep UiailUgcVdal waren, meubelen, vee enz Volledige en zekere genezing VAN DR of Fr. 3.50 de flacon ven SO korrel»; fr. i.BO de 1/1 flacon van 3B korrel» Vrachtvrij and huis. MiiifiZtyii^w01 5 KALCKBR-WIELEMANa» a, Ronppestraat, Brussel. DE GULDEN BIE O P L TI Mljst U ran d "namAKINOENI n B oi-T AooThoktin I dan raad van INDIEN i Jij lijd* van gal, draaiingen in het hoofd slechte spijsvertering. - Droevige gedachten, een zekere benauwdheid, 'e naahte niet slapen, hartkloppingen, enz. maakt een regelmatig gebruik van in fifiTl hmf Vlnn wntnr aan '8 Morgens voor eten een na ieder maaltijd in een hall glas water een koffielepel van Volgt dezen raad en gij zult altijd gezond zijn! IEDER D0O8 1'50. Apoth. Honorê STANDAERT, Steenstraat, nr 63, te Brugge, EN IN ALUK QOEOe APOTHEKEN EN VAN ^WARE VERSTOPTHEID. Be R CIO O OOR MAAGPIJN. GAL. SLIJMEN. HOOFDPIJN MIGRAINE. ZILT BRAND Dl ALLS APOTHBKKN JICHT, LEVERZIEKTEN GEELZUCHT, DRAAIINGEN, enz. Vraagt het boekje met getuig- u f schriften, gratis verzonden op aan- H»! Nil («kende purgeer- vraag door Fr. Roman, eootheker m en zuiveringemiddel DENDERMONDE. ONNODQIG TE FROBEERENL. GE ZULT HEM NIET BARSTEN DS PfcJSU Do Niouwa Londoa doet de grijze haren binnen en kele dagen verdwijnen, maakt het haar glanzend en zacht. Verkrijgbaar in Flacon» van fr. 16O en fr. a.BO Engeliche Baardtlnctuur aan 2 fr. per Flacon Te koop bij Apothekers, Orefleten, Haarsnijders en Reukwinkets. Depui iö üixinucle by M. bOJYlE- V EftóOHAEVE, Noordstraat ur 3. "™'",|IUU"Lmpi»sb«■e«aaxMeaMikia Hoofdagent te Woumen, Alfons De Craer Tomnieleln U r,flk!Ir?nbegu V.ViCh °°k bij hem V00r 5 Verzekering op het Leven. Verzekering de rWerk-ongevallen. Verzekering der ongevallen mef paarden. van alle rhumatitme flerecijn sciatiek, zoo- welpaebeginnende, ale vei oudere, door bet gebruik van pol' de Bretagne. Depot by ïlVAffrcm r\-SIMONS-HOORE- j Boedk''<'P schoeniiiagazijn

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1909 | | pagina 4