Cl Huis fltGRIJS HAAI Velos ADLER Vereenigde Zeepfabrieken, 68 de Bonnestraat, Brnssel. Groote Stoom-Verwerij Gesticht in 1876 Dezelfde Kloffies Groote Antwerpscke SloamkolDebranderij Burselen ea Werkhuizen Verwersrui 21, ANTWERPEN air; FR. ROMAN StoomYörwerij en Nieuwwassclierij 87, Noordzandstraat, Brugge HulpluisLoncke-Rooms, 13, Eessenstraat, Dixmude, Aug1. Soete-Devos, bij de Vischmarkt, Dixmude, t&W* QT ft MR I Huis Wyllie-Feys, Dixmude. De Bank te Veurne iranfljevaar warrn, meubelen, vee tegen fijt, gedeeltelijke vleeschontstekingen en de tuber culose aan beenderen. Vraagt het brochure gratis aan de Vereenigde Zeepfabrieken 68, de Bonneslraat, Brussel Het pakje van 10 centiemen vervangt twee kilos Kristalsoda. Ieder pakje bevat eene nuttige prerrie. Het dubbele pakje van 20 centiemen vervangt vier kilos Kristalsoda. leder pakje bevat eene schoone premie. Vraagt steeds het woord SODEX en het Rood Kruis op de pakjes Weigert de namaaksels, die op Sodex slechts gelijken door hunne buitenste verpakking. Hai» i»llo 4 ),vittfC!<.*t. 13. Ilrtijtgr Specialiteit in het verwen /an dijden stoffen (Au Tendeur) i >G K KIJ V E u WE RIJ van alle stoffen, iU vrouwen-, mans- en *iuderkleederen gordijnen tafelkleed en en c i nsruehaugselsjchals; h in lschoenen, pane enz. MfcN WASGHT EN V WELT OOK WOLLEN SAUGIEN. Verwen en v isschen van handschoenen. Di z w *rte rou w stoffen ziin geleverd in 3 dagen. Alle stukken n in hij huis toevertrouwd, worden binnen 15 dagen geleverd. Vepiorpd werk. - Geii«|if(e prijzen. Oer)>t bij PiETEii DeCock. Wilgendijk, 19, Dixmude. aan WINKELIERS Verlangt ge altijd te verkoopen, vrij van alle nadeelige stoffen, samengesteld uil do fijnste soorten, en gebrand volgens de laatste verbeterde stelsels, vraagt dan stalen en prijs tuin do de model inrichting van het land Huis gesticht in 1854 Belangrijke voor raad van ruwe KoHies. Ontzagelijke en steeds aangroeiende verkoop. Bedil matige bediening. Levert uitsluitend aan winkels. Concurrentie door hoeda nighcid en prijs. Apothe ker-Scbetb undi ge DENDERMONDE Werken ZACHT, zonder KRAMPEN, Zuiveren het BELADEN BLOED en nemen de SLIJMEN WEG c FR AN 3 ROMAN ^oote tAw*tttker" Scheikundig# n jnJ ££>£JJN-MAAS* D« Doos 1 fr. 25 Weigert alle namakingen 1 VERWEN en NIEUWWASSCHEN van allerlei Kleeding- stukken zonder losdoen WASSCHEN en SULFEREN van wollen Dekens, WASSCHEN en CRÊMEEREN van Gordij nen en Stoors, VERWEN en WASSCHEN van Ameuble menten, Kamer- en Tafeltapijten. SPECIALITEITEN Degraisseeren <n Reinigen van BALKOSTLI- MKN. Bijzondere manier voor het VERWEN van Zijden en Pan6n. Nieuw Systeem voor het VERWEN van Handschoenen en Schaap- vellen. raagazfja tan Wijnen. Likeuren, Verfwaren en Vernissen. Verzorgd werk. - Matige prijzen. Spoedige bediening. i|< F Dnrnv Slalle,lr>a| n°2' Grooie kc lïlJJ17!in van antaisie-arti 1< ele Van Cuyck, Vischmar] I- eïlhisl reertlc Post kat» r (en Woordenboeken Callewaert. Dictio naires Larousse, Dénard, Gazier, etc .Memento Larousse Le Tout-Savoir. Albums voor postkaarten, handwei portretten, posttimbers, enz., buvar doozen voor juweelen, handschoenen, wei oozen, éventails voor portretten, pusst 'lenzen, pandoozen. dominos, lotos, gar .mi. ironter,boekjes, penmessen, po lesporte-raonnaies, cabas voor dan porte musique, enz O-IEEDN) TvTTniTiT^ Do Nieuwe Londoi fienige depot te Dixmude 1 ii de wedu Venneersch-Nottbé, Wilgendijkstraat. Magazijn van ciment tegels, ceramieke tegils, ceramieke irnitatif tegels, gleiscii-tegels en lijsten fantaisie tegels, parqueterie tegels en lacadesteeu in alle kleuren,Messins,enz —Ode I ig tzijn van rood Noordsch deelen Hout, bouwstoffen, zooals kalk, Mechelsch- en zakjes kalk, ciment, pannen, tegels, koeihaar enz. LUISTERT EENS VRIENDEN I EENEN OUDEN POKTOORI INDIEN UWE MAAG ONTSTELD IS? STANDAERT'S-MAAGPOEIER De onaantastbare vermaardhe van onverslijtbaarheid en sierlij heid der is gegrond op eene ondervinding van mi dan 15 jaren in België Vertegenwoordiger voor West-Vlaandere is gevestigd Appelmarkt, n" 7. A'iniioop en verkoop van belgisclie i roem ie weerden Uitwisseling van koopons, cheques vreemde munten Kostelooze inschrijvingen aan alle "''n Eskompfeering van wissels en mandat Geldleeniugen op waarborg. Spaarkas, onder do persoonlijke vera woordelijkheid van M. J.-J. Staf.sf.ks. j den intrestvan o/o 's jaars, uithetaalhaar met e< waarschuwing van ach l dagen 3 t/i s jaars, uithetaalhaar met ei waarschuwing van drie maanden. Volledige ci» ïchere pciieir.ii «wrw»?» sbsb DE GULDEN BIE CP u i» ni® n *-pi we 9 VERSTOPTHEID. GAL BEREID O OOR SLIJMEN HOOFDPIJN BRAND IK ALLK APOTHEKEN JICHT, LEVERZIEKTEN GEELZUCHT, DRAAIINGEN, era. Vraagt het boekje met getuig schriften, gratis verzonden op aan- apotheker Hel baat gekende purgeer- en zuiveringsmiddel 2 vraag door Fr. Raman DENDERMONDE. .LdIJ.-.11- a^l*1 JIJ vafl Meubelpapiercu le beginn vin 15 c. de iolgedoreerde papieren van al 50 de rol, viirauplianie aan 50 c de meier, crénie i gekleurde gordijnen,fantaieie sloffen,sloors sclioo keus van lalel vloer- en iraprapijien, linoleums loiles clréeg. Eerste soort van erin, «volle en al w den lapjjisieeshendel betref» Plaeemmii vtui rouwkappellcn. WMacaua* ujKaK&Ma msccnructsaBmxussm dort de (rrijie haren kinnen ei kel«- dü!?tn »rro»ijii(in maal t haar planr- nd en i.n-.ht. b- tvallan en at-t-ml p«ll'tj«* tui hot h»afd K.M-.ht w "i t> n i: t «Pt»-' doe n iia W> «5 «S&iw Verkol iir^jiisr In PlfcAons van fr. 1.50 en fr. a.50 PiiSSUeh» Dsuu-óUiictuur tan fr. a.Gö por FI&cm dan rand van INDIEN t Jij lijdt van gal, draaiingan in hat hoofd t alaehta apijav ar tering. Droevige gadaebtan, aan makara benauwdheid, 'a naohte niet alapan, hartkloppingen, anm. maakt aan regelmatig gebruik N:'£f Muuaict een reyoim«n^ georuiK g\|f J pilleken en na ieder maaltijd Pilleken en na ieder maaltijd in een balt glas water een koffielepel van Volgt dexen raad en gU zult altijd gezond zljnl Ieder DOOS l'BO. Apotb. Bonorè BTAMDAE1IT, Steenitraat, Q' 53, te Brugge, N IN ALLI aOKOB «NOTMIKIN AD Overal Agenten gevrnngd. fj I Al wie zijne gebouw H), V enz., wil doen verzei ■egfiti hrandyevanr,wPnde zich met alle zekerl Hij de Antwerosohe mnatsriiappij Secvrifos beste en oudste trekende van het land. Hoofdagent te Woumen, llfuns Me tiraer 1 «tniuiel* Men begeve zich ook bij hem voor - Verzekering op het Leven. Verzekering derWerk-ongevallen. Verzekering der ongevallen met paarden. van allerhumaiit flerecijn sciatiek, welpasbeginnende, vei ouderde, door gebruik van j Bretagne. Depot SIMONS-HOORI NAERT. Di mude, goedkoop schoenmagn: I Weststraat

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1909 | | pagina 4