ZONDAGSBLAD k. Zondag 20 September 1908 10 cent, per nummer 64' jaar Nr 38. Treinen ran 1 Juli tot f Oot. 1908 't Spookt er iets GESTRUIKELD De keus eener school. Eene nieuwe leening. Ouderdomspensioenen. Liberaal en Klerikaal. Liberale betooging te Tongeren. Een en ander voor de Stad en het Arrondissement. v-rl,akui,DixBI„dena.,vel.r„.'e„ Duinkerk. W« •X*-"- 'J ITlGt OG uUPP'GPIl ^lxmuc'e naarNieuport-baden 7.27 9.43 Werkmanspensioen: 1 daags ad n 65 jaar. Een manééne stem. Evenredige Vertegenwoordiging in alles en vccj ;lks BE llXMiDEIAll Abonnementen voorop betaalbaar. De abonnenten genieten het recht van kosteloos drie annoncen. De affichen worden eens gratis ingelijfd I Annoncen 20 c. per regel Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. per regel en vonnissen 30 c. J Men schrijft in bij den drukker-uitgever en inde Postbureelen of bij de facteurs. Annoncen en artikels franco j tt i 1 toe te zenden tegen den Vrijdag-a^ oi d H DT V f) I de Uitgever Eug. VakCuyck, Di> «i i de. AAVV T VAAA M?e/Tlfrek U'1 Dixmude naar Genten Brussel J ctd. -\ j a 4 6-4'4 7.18 10.22 12.26 4 21 6 31 8 55 Bj j 7-15 9.21 10.26 2.11 5.39 8.06 7.55 9.43 lJ 10-20 11.49 12.27 2.17 5.46 6.34 7.45 8.12 9.50 't Spookt iets langs de rechterzijde. Het is voor iedereen opmerkzaam ge weest, tijdens de laatste besprekingen, dat de twee hoofden der klerikale partij, de heeren staatsministers Woeste en Beer- naert, op vinnige wijze het ministerie aan gerand hebben, en dat hunne redevoeringen beter geleken aan woorden van tegenstre vers, dan aan woorden van vrienden. Tijdens de bespreking der buitengewone begrooting, zijn er bitsige, bijtende woor den gewisseld geweest minister Delbeke heeft de heeren Beernaert en Woeste over den hekel gehaald minister Helleputte heeft gesproken van een cartel Woeste- Neven-Demblon kortom, de vrede is verre van stichtend te zijn tusschen de klerikale broeders. Ziehier hoe men, volgens de Patric, van Brugge, de zaak moet uitleggen M. Beernaert is het ministerie vijandig, en hij is logiek in zijnne handelwijze M Woeste is fret min. Men weet dat hij dik wijls in zienswijze verschild heeft met M. Schollaert, en men weet ook dat het door zijn toedoen is, dat de heeren Renkin en Hellebaut in het ministerie getreden zijn, ten tijde nog van M. De Trooz. Sedert M. Schollaert den betreurden hoofdminister vervangen heeft, heeft men opgehouden M. Woeste te raadplegen van daar de woede van dezen laatste, woede die nog verergerd is, wanneer M. Davignon, minister van buitenlandsche zaken, nage laten heeft M. Woeste tot een officieel banket uit te noodigen. Sedert dien hebben de heeren Schollaert en Woeste opgehouden elkander te groeten, en eerstgenoemde zou gekkeneer w ij/.e gezégd hebfitjndat het ministerie nu een schoonvader en een schoonmoeder had, in de personen der twee achtbare staatsministers. Wat er ook van zij, zeker is het, dat er tusschen de kopstukken der klerikale partij groote oneenigheden bestaan dat die oneenigheden niet gebeterd zijn, door het stommen van de overname van den Congo, en dat zij nog zullen verslechten met het nederleggeti der aangekondigde nieuwe militie wet. Wij weten uit goede bron, dat men den toestand der klerikale partij, in hoogere sferen, als zeer netelig aanziet, ja zelfs als volstrekt onhoudelijk. De klerikale kop stukken zelve verlangen om verandering, en ware het niet dat de klerikale» er mor dicus aan houden, van te naasten jare het vijf-en twintigjarig jufelfeest te vieren van hun meesterschap, het ministerie zou reeds lang de Kamers ontbonden en eenen oproep gedaan hebben aan het land. Ondertusschen bestatigen wij, met vreug de. dat de verstandige klerikalen van langs om meer genegen zijn, ons het liberaal programma te ontstelen en zicht toe te eigenen, 't Is waar, zij durven nog plataf hun gedacht niet zeggen, maarzij erkennen reeds, op onbewimpelde manier, dat drie belangrijke wetten teenemaal moeten ge wijzigd worden, namelijk de wetten aan- Mengelwerk van de Dixmudenaar. 5. tooneelspel in 3 bedrijven, door Alfred Bogaerd. TOONEEL VIII. Willem, Deurwaarder, Morgan Deurwaarder. [Klopt aanachtergrond opent de deur en meldt aan. Het tochtscherm belet hem te zien dal de minister niet aanwezig is) Mijnheer Olivier Morgan Morgan. (Vooraleer binnen te treden gaf hij zijnen hoed aan den Deurwaarder). Deurwaarder. (Af achtergrondsluit de deur). Morgan. (Naar vóórtredend) Oh... gij hier... (Blik tiaar de schrijftafel), En alleen... (Poos) Weet ge soms waarom de minister me liet ontbieden Om half elf(Bekijkt zijn uurwerk; daarna het uurwerk op den schouwmantel). Spreek toch..! Ziet gij niet... Willem. {Keert zich naar hem. Schamper)... dat ge vol angst zijl T Dat ge leeft Dat moogt ge wel, U zijn niet al vreugdedagen die het leven geeft Morgan. Wat zijt ge opgewonden En waar hebt g't weer over? {Halfspottend). Over uvv geweten (Stiller) Is 't om 't ge babbel in de Kamerzitting van gisteren?... Och, later lacht g'er om (Poos). Kom] gaande de kiezingen, de legerinrichting en het enderwijs. Wij, liberalen, wij opreken op duidelijker wijze nog, en wij kondigen volmondig ons programma af, dat door liet volk bemind en aanveerd wordt Algemeen Stemrecht, met Evenredige Vertegenwoordiging Persoonlijke Krijgsdienst Verplicht Onderwijs. Werkmanspensioen. De klerikalen kennen de sterkte van dat onoverwinbaar programma ook zullen zij wederom vooruitkomen met hunne oude leugens en lasteringen, en aan ons bedrogen volk op alle tooneu zingen De liberalen zijn vijanden van den godsdienst, zij willen de priesters vervolgen, zij willen de kerken sluiten, enz. Liberale», mijne vrienden, aan u van te werken, opdat die leugen nogmaals niet gelukke. Het lot begunstigt ons aan ons van op te letten, dat het zijue gunsteu niet moede worde. MBh De vacanlie is voorbij. De dagen van vreugde en vermaak der kinderen zijn ver vangen door werk en studie. Immers, dit zijn toch wel twee hoofdpunten van het inensche- lijk leven. Vele vader», moeders of voogden, die hunne kindei s voor de eerste maal op school zenden, aarzelen te veel op de keus dezer laatste Eene school, hier in Belgie, geeft aan de ouders, alle waarborg.: dit is de offieio'ils school. Dan non» valt uiot t>-,ijirtj3 len. Bestuurt door bekwame, gediplomeerde onderwijzers, slelt zij trouw aan de ouders op het punt van kennis en geleerdheid. Onder het toezicht van den Staat, waarborgt zij de vrijheid. De beste school, die een familiehoofd kan kiezen, is onbetwistbaar de officieele school, omdat zij bewijzen geeft van hare macht. Uit Brussel wordt gemeld dat het gouver nement op het einde va» dit jaar een Lening zal aangaan van 100 miljoen, zoodat het ministerie trouw de voetstappen volgt van minister de Smet de Naeyer, wiens geld- verkwistingen door alle partijen gesch md- vlekt werden. Nu kan t Gazet je opnieuw beweren dat wij liegen, wanneer wij aanstippen dat '8 lands schuld, onder het klerikaal beheer, op ontzaggelijke wijze aangroeit. uhmmma» Men weet dat de personen geboren in 1843, 1844 en 1845, om het ouderdoms pensioen te kunnen genieten de som van 18 frank moeten storten in de Lijfrentkas, wat hebben we te vreezen Nog tien dagen en de twee nieuwe slagschepen glijden de de werf af!... (Stiller nog).E11 eens de bodem is le water worden gij en ik met goud over laden Lach nu eens, schoonpapa Dan kraait er immers geer. haan meer over (Zet zich, vóór de schrijftafel). Willem. Wacht nog eenige urei? I Dan zult ge anders spreken Morgan. Bah Dat zegt ge nu al maan den lang Meent ge nu waarlijk dal men de beide prachtige schepen zal gaan beschieten om wat eenige politieke vijanden van den minister verteld hebben Willem. De beide schepen zullen niet te water gaan Morgan. {Verrast staal recht). Niet? Waarom niet? Willem. Omdat alles ontdekt is Morgan. Niels kan ontdekt zijn Ner gens bestaat een bewijs!... Maar sst spreken we stil We zijn hier alleen gelaten dat gebeurt met opzetIk ken die streken (Wijst zender den arm uit te strekken, naar de deuren). Dè&r of ókhr beluistert men ons... Men hoopt dat we beestachtig malkaèr gaan beklappen... Willem. Waartoe noodig Ik zeg u dat alles ontdekt is Morgan. Hoe Door wien Willem. UitdagendDoor mij Ik heb alles bekend Morgan. Wat hebt ge hekend? Aan wien? in driemaal, overeenkomstig art. 9 der wet. Een ministerieelen omzendbrief komt 'daarin verandering te brengen. De )8 frank m<»gen in eens gestort worden en van het «ogenblik dat de aanvrager van het pen sioen in bezit is van een lijfrenthoekje waar op 18 franken is gestort, zal hij voor het pensioen in aanmerking komen. feu gen s vluchten, waarheid zoeken, >-<eder helpen, niemand vloeken tcraaf in leven, braaf in sterven, fikeen 't zijne laten erven, gddcht. en plicht voor oogen houden, Mtoos zich van schijn onthouden, t>rmen helpen zonder praal t-ieve vriend is LIBERAAL. konkelfoezen, onrecht plegen, fiegen, maar niet zijn verlegen fer en faam van braven rooven, ttfuzie stoken, schijn geloven, ►-11 de leering van de Kerk. gunnen huichelen, kunnen sluipen termen helpen als zij kruipen, >an hen geven met veel praal Heve vriend is KLERIKAAL. Het is zondag 27 September aanstaande &ut te Tongeren de betoogiog plaats heeft WfLH.ii jiigencin wunu, um' Jou zegepraal in de kiezingen van 27 Mei door M Paul Neven, den nieuwen volksver tegenwoordiger, te vieren. Ganach het land heeft, met het grootste belang,dozen strijd gevolgd,die met zooveel drift door onze vrienden uit het arrondisse ment Tongeren-Vlaeseyck werd aangevan gen, en die voor uitslag had de verkiezing, voor de eerste m iwl se iert 1830, van oenen liberalen afgevaardigde der Kamer, door deze landstreek, waar tot nu toe alle poging ijdel was Ook zal heel ons land, op zondag 27 Sep tember, te Tongeren vertegenwoordigd zijn, om deze overwinning raeê te vieren en tevens aan den dapperen volksvertegen woordiger M. Paul Neven en zijne vrienden een blijk van hulde en orkenteniste brengen. Tot heden toe hebben meer dan honderd maatschappijen, waaronder een vijftieutal muziekkorpsen, zich laten inschrijveu om aan de betooging deel te nemen en van alle gewesten des lands komen nog dagelijks toetredingen aan. Om slechts een voorbeeld aan te balen, zeggen wij dat de liberalen van het arrondissementThuin,per specialen trein, met bunnen sympathieken volksver tegenwoordiger en hoofdman M. Raoul Warocqué zullen aankomen en dat deze groep de afgevaardigden en vaandels zal bevatten van al de liberale kringen des arrondisseinents, en drie harmonies, waar- Willem. Aan den minister zelf! Het vervolg zult ge t'avond vernemen! (Wil weg) Morgan. Bevelenden toon). Niet zoo! Blijf! Willem. Wie zijt ge om me zoo toe te spreken Morgan. AnstigerWat praat ge voor dwaasheid De zaak is toch niet verloren Willem. Streel u niet met die hoop Van middag wordt het 'n openhaar schan daal De Kamerleden zullen iets hooren dat hen verbazen zal Morgan. Weihoege zoudt dan u zelf, uwe eigene familie in het verderf gestort hebben Willem. (Bitter). Mijne dochter wist wat ze deed toen ze een schurk huwde Morgan. (Dreigend). Pas op Willem. Hare moeder wilde een bestaan vol weelde Gij moest het goud uit het slijk oprapen en alles zou met mijne eer be kostigd worden. Zoo was uwe beraming Morgan. Maar ge hebt toch toegegeven... Willem. Zoo laf was ik Morgan Welaan, ga nu tot hel einde Willem. Ik stikte onder 't verpletterd gewicht...! Morgan Bespottelijk! Ge moet, ge zult die bekentenis intrekken Willem. Nooit Morgan. G'heht ze afgelegd zonder schrift, zonder getuigen onder de voortreffolijke maatschappü Cercle Grélryvan Mariemont. Om 5 uren namiddag zal het feestmaal gehouden worden, (inschrijving 5 fr.), deu heeren senateurs en volksvertegenwoordi gers aangeboden, die op dezen dag talrijk te Tongeren zullen aanwezig zijn. Na de maaltijd zal er eene bijzondere betooging ter eere van de heeren Prosper Wielemans den grooten Brusselschen nijveraar en Jules Arckens, nijveraar te Tongeren plaats f rijpen, die beiden als kandidaten voor den enaat optraden en 6000 stemmen boven de cijfers van de vorige kiezing behaalden.Nog eene kleine poging en Limburg zal insgelijks een liberalen senateur bezitten. De kringen die nog niet toegetreden zijn en de personen die het Feestmaal verlangen bij te wonen zijn verzocht, ten spoedigste hunne inschrijving te zenden aan de sekre- tarissen MM. Romain Quaed vlieg of Joseph Vanclee te Tongereu. Ter gelegenheid der betooging te Tongeren op 27 September ter eere van M. Paul Neven zal aan den heer Buyl, Kamerlid voor Dixmude-Veurne-Oostende zijn borstbeeld, door beeldhouwer Van Hove geboetseerd, aangeboden worden. De hoogere gezondheidsraad heeft aan den minister van Landbouw een verslag over de oesterkwestie gestuurd, waarvan de besluitselen zullen medegedeeld worden aan de geneesheeren van het rijk. Het verslag spoort de dokters aan hunne klanten op hunne hoede te zotten tej?en Wod oesters Het zijn, inderdaad, de vreemde" oesters die bijna al de gevallen van typhus- koorts hebben verwekt, in den loop van verleden winter vastgesteld. Waarom is het, ten onzent, dezen zomer betrekkelijk koel Doodeenvoudig omdat de golfstroom die ons warmte moet aan brengen, aan 't verloopen is, namelijk dat hij zich meer Noordelijk verlegde. Kapitein L. Lumsdane van het stoomschip Astoria, die goed bekend is op den Atlanti- schen Oceaan, heeft daarop in het Nautical Magazine de aandacht gevestigd, en ook andere kapiteins berichtten, dat zij groote hoeveelheden planten, welke de Golfstroom drijvend medevoert, in den loop van den zomer 1907 verder noordelijk dan vroeger hadden gezien, terwijl anderen midden in de zee in Februari krachtige N.-O. stroo mingen van hooge temperatuur hadden opgemerkt. Deze waarnemingen geven aanleiding tot het besluit, dat de Golfstroom niet meer denzelfden koers heeft als in vroegere jaren. Terwijl in 1840 over boord geworpen fles- schenposteu nog aankwamen op de Kusten der Britsche eilanden, zal dat tegenwoordig niet meer liet geval zijn, doel» bewegen zij zich ten W. daarvan in nooiderlijker rich ting. Hoewel de grenzen van den Golf Willem. Nooit, zeg ik u Morgan. Ik zal er u toe dwingen Willem. (Boonend) gij Morgan. Ik kan u voor't gerecht doen verschijnen Willem. Ik ben uit mijn ambt ontslagen maar mijn naam zal niet vernoemd wor den Morgan. Gij durft zoo spreken, gij de man met de strenge princiepen van eer en geweten Bestaat de vlek niet omdat zij niet onder 't licht zal gebracht worden Op uwe beurt.streel u niet met die verwachting Uw naam zal vernoemd en geschandvlekt worden door het gerecht Willem. De uwe alleen Morgan.'Ik bezit een brief van u dien brief waarin ge mij meldt dat ge de voor waarden van Smitworth aanneemt'11 kin derachtige dwaasheid van u, zoo'n brief te schrijven Willem. Met dien brief kunt ge niets Morgan. Met dien brief zal ik zoo'n opspraak verwekken dat de minister ge dwongen zal zijn u aan de Justitie over te leveren Gedwongen door 't geschreeuw zijner tegenstrevers, door de pers der oppositie, door de openbare meening (triomfeer end) Ah Willem. (Poos. Schijnt le aarzelen)-. Morgan Zult ge ontkennen..:.? Willem. (Korte zelfstrijd. Dan plots, met afstuwend gebaar der hand) neen nooit Wordt voortgezet.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1909 | | pagina 1