Nawoordje van hel halfeenwfeest in het onderwijs. marktprijzen. Liberale betooging te Schaerbeek. Het gedenkteeken van Pastoor Daens. Tooneelnieuws. N ieuwstij dingen Burgerstand van Dixmude Notaris BAERT Zaailanden, Meersch en Boschje Notaris BAERT INSTEL, De twistende broeders in Christï. ponscience-Betooging. Sr Sterfgeval. Men vraagt Notaris BAERT Openbare Ver hooping Emile VANDROMME VENDITIE VENDITIE Emile VANDROMME Schoone Venditie Julius DeGraer, Notaris V enditie Herberg Kermissen. E. Blontrock-Straetburgh Allerbeste Aardappelen H. VanAekere-Senesael. stroom en zijn snelheid met de jaargetijden periodiek iets heen en weer schrommelen, is de tegenwoordige afwijking toch abnor maal. Welke de oorzaak daarvan is, valt nog niet te zeggen. Woensdag had te Charleroi de aanbeste ding plaats van den kolenvoorraad, te leve ren aan den Staat. Voor de eerste maal hebben de Franschen raedfgedoDgen. De verkregen prijzen dui den eeue vermindering aan van fr. 1 50 per 1000 kilos op de vorige aanbestedingen. De Engelschen stonden zelfs 2 frank lager dan vroeger. De kolen zullen dus in evenredigheid af slaan. Eene nog grootere daling is korte lings te voorzien daar het spoorwegbestuur 't iuzicht heeft de verminderde vervoerta- rieven voor den uitvoer van kolen af te schaffen, wat de kolenbarons zou dwingen hunne waar in Belgie af te zetten aan lager prijs. M. Solling, inspecteur der Deensche Visscherij, verklaarde dat men visch kan bewaren in parkameutpapier hier gekend onder den naam van boterpapier. Een Oostendsche reeder wilde dit een voudig en goedkoop middel beproeven. Op de kusten vau Portugaal deed hij daar gevischte terbotten in dit speciaal papier rollen en zestien dagen later hadden die visschen al hunne frischheid en goeden smaak behouden. Dat is eene ontdekking die goud waard is. Roomsch-katholieke woelgeesten was ge- bluscht. De burgemeester had in den morgend de policie bemachtigd een onderzoek in te rich ten en op inlichtingen uit te gaan. Men wilde, meo moest den schobbejak vinden Dinsdag op bevel van het gerecht be zochten de gendarmen dehuizen der 251eden der oude Lijnvischersraaatschappij om te weten of zij het gestolen vaandel in hun huis niet in bewaring hadden Allen zegden van neen Nu verwacht men het parket. Er zijn harde koppen in 't spel moet ge weten. Jammer dat de Dixmudenaar te klein is, 't ware genoeg om er een boek van te schrij ven onder den titel van Geschiedenis van een vaandel door de kerk gewijd. M. Geryl dacht de ware man te zijn op de ware plaats, en 't is neu dansmeester dat men kreeg. Tot weerziens Op Zondag 4 October worden te Schaer beek de nieuwe vaandels ingehuldigd der u Liberale en Vooruitstrevende Vereeni- ging - en der Liberale en Vooruitstre vende Jonge Wacht. Het tooneelminnend publiek van Dixmude en omstreken zal met genoegen veruemed dat onze wakkere liefhebbers van Nu, Morgen niet op 15 en 16 November aan staande het tooneeljaar zullen openen met de opvoering van een der prachtige meester werken van Nestoe DeTièee. Twee der beroemdste tooneelspeelsters van Brussel Mevrouw Malvina Daenens en Mejuffer Joanne Bérodes, wier namen in de vlaamsche tooueel- wereld boven allen lof verheven zijn hebben reeds bare medewerking aaü die opvoeringen toegezegd. Voegen wij bier nog bij dat Nu, Morgen niet de stoffelijke inrichting van haren schouwburg, door het aanbrengen van een merkwaardig stelsel van gazverlichting, groOtelijks verbeterd beeft en dat er van dien kant haar trouw publiek nog zeer aan gename verrassingen voorbehouden zijn. Alles laat dus bij de vertooningen van 15 en 16 November den schittereudsten uit slag verwachten. Op den prijskamp in het lijnvisschen te Oostende van Zondag laatst, waren 757 ingeschrevenen. Dixmude was er vertegen woordigd door drie maatschappijen. De JJzerzonen bekwamen een eermetaal en tweemaal 5 frs voor het schoousle vaan delen de schoonste kostuim. Op hel feest der postfacleurs ie Gent van Zondag laatst waren Iwee muzieken. Uit der facteurs van Gent en dit der facteurs vau Dixmude. Hel rundvleesch is duur en bouilli is slecht te verteren Flesch Cibils 1.65 geeft 18 tellooreu fijne consommé, aan 9 centie men de tas. Het gewoon onderzoek der hengsten vapinlandsch ras, bestemd tot den open baren springdienst in West-Vlaanderen, gedurende het jaar 19 )9, zal plaats hebben op de hiemagemelde dagen Dixmude, op Zaterdag 7 November 1903 Ghistel, op Maandag 9 Brugge, op Dipsdag 10 Kortrijk, Donderdag 12 Yper, op Maandag 16 Ttiourout, Woensdag 18 Onmiddellijk na het onderzoek, prijskamp voor de omschrijvings-en bewaringspremiën voor hengsteveulens en hengsten van in- landsch ras. Oe prijskamp voor de provinciale premiën zal gehouden worden te Brugge op Zaterdag 2-1 November. Zondag nacht werd te Brugge eene sJLtmoedise bandietenstreek gepleegd. ataff.'Wan Elslander. ïfle' in de Niéuwstraat ma hare meid een groot huis bewoont, wa'd rond 1 ure plotseling uit haren slaap gevekt. Naast haar bed stond een vermom- dei man. Zij slaakte een luiden kreet, maar opliet geroep van den bandiet, kwamen nog die andere kerels in de kamer. De meid wjrd vastgegrepen, eene prop in den mond geluwd en tusschen twee matrassen van eei bed geworpen. Dan werd madame Van Eilander, die 78 jaar oud is, op hare beurt vastgebonden en onder doodsbedreiging ge bood men baar de plaats ie wijzen waar bei geld verborgen was. De arme vrouw verge- zede de bandieten naar al de kamers. Al de meubelen werden opengebroken eet kistje met 1800 frs, al de spaarpennin gen der meid, werd gestolen, evenals eene andere som van 100 frs in goudstukken. De dieven waren binnen geraakt langs een venster van het gelijkvloers, waarvan zij de blinden hadden opengebroken Een uur nadien kwam eene polilieroude, die hel geopend venster had opgemerkt, de vrouwen verlossen. BISCUITS PAREIN. Proeft Petit-Beurre. Twee groepen soldaten van de regi mentschool van het 8* linie speelden zondag morgen, rond 9 ure, op het oefeuingsplein le Jlariembourg, footbal Terwijl men volop bezig was en er vele nieuwsgierigen rond de kampers stonden, gleed de kaporaal H met een voet in eene gracht de jongeling viel met geweld op een aardhoop. Men droeg hem in een naburig huis, waar een genees heer hem kwam verzorgen alles was ech ter vruchteloos. Eenige oogenblikken later stierf de ongelukkige soldaat hij was de borst ingedrukt. Enkele weken geleden overleed te Brussel een Duilsch archimillioenair, Albert f Samgon. Hij stierf in zijn weelderig hotel der Louisalaan, waar hij afgezonderd leefde en zich enkel bezig hield met kunst, terwijl hij bovendien weergaloos edelmoedig was. Hij liet 30 miljoen na, welke grootendeels zijn geschonken aan kunstinstellingen. De Academie van Berlijn ontvangt verscheidene miljoenen. Te Londen vierde dezer dagen een kindermeisje haar 70jarig dienstjubileuni. Al dien lijd was Marianne Stammers bij de zelfde familie in dienst. De achterkleinkin deren van haar oorsponkelijke meesteres konden de trouwe dienstmeid eeren. Zij is thans 86 jaar oud. Eene verzameling van 30 nieuwe post kaarten Gezichten van Dixmude. Fan- taisie postkaarten, nieuwe keus. Drukkerij Van Cuyok. Hoek der Vischmarkt. De Slag van Kortrijk door Th. Sevens, secretaris van het Nationaal Comiteit van Groeninghe. Mei 4 platen. 40 c. De Ncderlandsclie Boekhandel, Antwerpen. KANTOOR van den TE DIXMUDE. Op Woensdag 93 September 1908, om 2 1/2 ure namiddag, ter herberg De Rhelorica, bij Henri Tratsaert te DIXMUDE Definitieve Toewijding van TT. 6-Q7-42 O. zeer goede te WERGKEN, wijk Schuddebeurze, langs de kalsijde naar de Kruisstraat. Verdeeld in 20 knopen, Samen afzonderlijk slechts 14 A TOOEt van den TE DIXMUDE. Op Iflnaiidag 2$ September 1908, om 2 i/2 ure namiddag, ter herberg bewoond door René Vanlerberghe-IIoei te WERGKEN, van een schoon met 3 aren 50 centiaren erve te Wercken- dorpplaats. Laatst bewoond door wijlen den E. H. August Bernaertrustend pastoor. Aanslag met de geldtelling. ï/'s °/0 Instelpremie. Er zijn 500 vrijwilligers met premie te kort, om een plaatsvervanger te kunnen be zorgen aan al de milicianen van 1908, die er eeri gevraagd hebben, 't Is daarom dal een luting heeft plaats gehad, waardoor de mili cianen aangeduid worden, die een plaats vervanger zullen bekomen. De anderen zul len er zelf moeten zoeken ofwel zelf moeten optrekken, ten ware van nu tot 1 October aanstaande zich nog de noodige plaatsver vangers kwamen aanbieden. Op het banket werden alle de heildronken en aanspraken geestdriftig toegejuicht, uit genomen die van den hulponderwijzer van Eessen Ach. Develter die met Amou! Amu begroet werd. 's Avonds hoorde men van niet anders spreken, iedereen, gemeente- overheid of onderwijzer of inspecteur laak ten zijne handelwijze. Geen markten zonder ezels 1 Er is maar een Dixmude! plakte een kneupelverzer op zijne woonst bij de inhul diging van M. Moulaert, als Deken, en *'t Is voorwaar een pickpickfijne man die Dixmude in vijf en-twintig jaren kennen kan 1 Beide stadsgenooten spraken waar heid. Ziehier, beminde parochianen, wat er in vier-vijf dagen in de wereldberoemde Boter- stad is voorgevallen. Vrijdag eindigde met de geestigste en fijnste klucht die in eene eeuw kan gespeeld worden en zal dienen om er vroeg of laat een blijspel op te maken. Om 9 ure 's avonds bood zich. eene onbe kende vrouw aan, in het klooster der fran- sche Carmelitessen, met de complimenten van den Hoofdman, om het vaandel dat hersteld moest worden, mede te nemen. De Zusters liepen het halen en weg was de vrouw met den schat. Gij ziet van hier of er gedronken en gegekt werd op- dit vaandel, dat prijs moest behalen te Oostenhe. Zaterdag; toen de Hoofdman dit vernam was hij over van gramschap en bezat zich- zelven niet van woede, in een oogenblik van geestverbijstering joeg hij al zijr.e werklie den buiten dat ze nog in mijn aangezicht lachen Pen op papier en eene klacht aan den prokureur des Koning. Men aal met mij niet gekscheeren 1 Zondag, 's morgens en 's avonds was geheel Dixmude op gang om aan de Tram statie der Noordbrug de twistende broeders in Christï te zien vertrekken en terugkeeren uit Oostende. De geheele historie was aldaar reeds gekend met zijne kanten en abouten gelijk in Dixmude en de 750 ingeschreven Lijnvisschers vertelden de farce onder het eaten van drooge visch en lachten om niet te eindigen. Nooit bekwam eene Visschers- maatschappij grooteren bijval,ze verdienden een gouden eermetaal en den lof der Jury. Hou op 1... 's Avonds te Dixmude bij het afstappen van den tram kreeg de Hoofdman der oude een schop onder zijn broek 1 Honderden stonden om te vechten (ielukkig dat de policie van Oosteude per telefoon die van Dixmude verwittigd had of bloed zou ge stroomd hebben. Waren de oogen der vijan delijke visscher8 pistolen geweest men telde dooden Daarop volgde een woelige nacht. Men vloekte en tierde en daagde malkander uit, A. M. D. G. Maandag morgend waren de huizen der zienlijke hoofden van stad met drek be smeerd. De wraak der kristene, ja der Zondag plantte de Christene Volkspartij een kruis op het graf van Pastoor Daens. Zelden heeft d" stad Aalst een zoo ontzag gelijken optocht gezien. Niet alleeu waren alle gemeenten van het arrondissement vertegenwoordigd, maar uit alle boeken van Vlaanderen, ja uit al de provinciën waren vrije democraten naar de Denderstad getogen. Plechtig en indrukwekkend was Zondag laast ^de betooging. ingericht door het Verbond van Vlaamsche Maatschappijen ter gelegenheid van den 25° eerjaardag var» het afsterven van den beroemden schrijver Hendrik Conscience. Vrijdag namiddag, om 3 ure, had de bur- gelijke begraving plaats van den M. Joannes- Baptiste Roeland, gepensionneerd gendarm vereerd met het militair kruis, in den ouder dom van 85 jaar, na eene langdurige ziekte J» gestorven gel rouw aan zijne wijsgeerige overtuiging. Velen hadden er aan gehouden een laatste hulde le brengen aan den Vrijdenker die alle geestelijke pogingen trotseerde om hem te doen ver werpen waarover hij een heel leven lier was. Wij deelen in den rouw van vrouw Roeland geboren Salembien. slechts aan de nier- en ruglijders zich door hun eigen te willen overtuigeu van de krachtigheid der Foster Pillen voor de Nieren, met de persoon, welke ons deze verklaring deed, een bezoek te brengen. Zij zal hen voorzeker met dezelfden goeden wil dan aan ons bekennen dat de Foster Pillen voor de Nieren van al de beproefde middelen het éénigste is dat gelukte. Hebt gij dezelfde kenteekens Zoo ja, weet gij wat er u te doen staat ;"lees met aandacht en overweeg. Mm* w® Vilain, 34 Oostvesten te Dixmude, zegde ons den 14 April 1901 Een jaar lang leed ik aan de nieren zonder verbetering in mijnen toestand te bekomen ondanks al de middelen, die ik beproefde, ik voelde ook eene aanhoudende en stekende pijn in de zijden en door gansch den rug, 's morgens als ik opstond was ik vermoeider dau don avond te voren vooraleer slapen te gaan, deze zes laatste weken werd het lijden soms onuitstaanbaar en ik vroeg mij af wat er van mij ging geworden, ik vreesde terecht daar ik 80 jaar oud ben, maar alsdan nam ik de Foster Pijlen voor de Nieren ver kocht in de Apotheek Verwaerde, en reeds van af den vierden dag voelde ik beternis, na een twaalftal dagen verpleging was ik gezonder dan ooit. Deze verklaring werd ons bevestigd den 21 Juni 1907 door dezelfde Mm'w* Vilain, ziehier Tot heden leed ik niet meer aan de nieren, sinds ik het geluk had voor 't eerst uwe Foster Pillen voor de Nieren te nemen, 't is te zeggen, driejaar geleden, ik ben kantwerkster van stiel en dus ver plicht gansch den dag gebukt te werken, dit alles vermoeid mij thans om zoo te zeggen niet meer en mijne 83 jaren schijnen mij zoo licht dat ik soms denk veel jonger te zijn geworden. Ik beveel dus rechtzinnig die goede pillen aan, want zij hebben recht op mijne gansche dankbaarheid.Ik verklaar het bovenstaande waar en veroorloof U het kenbaar te maken. De Foster Pillen voor de Nieren (eigen aardig merk) zijn verkrijgbaar bij alle apo thekers frs 3-50 de doos of 6 doozen voor 19 fr. of vrachtvrij per post Engelsche Apotheek van Ch. Delacre, 50 Coudenberg- straat, Brussel. In 't belang uwer gezondheid eiscli de echte doos met de handteekening James Foster en weiger alle namaaksels en onderschuivingen. D. 19. Men verzekert dal de uitbating der Belgische Staatsspoorwegen dees jaar een tekort zal opleveren van minstens 5 miljoen frank. Maandag morgen is de sloep P. 44 van De Panne, de haven van Oostende bin nengevaren met een overgrooten ketel op sleeptouw. Dit zonderling wrak draagt niet de minste aanduiding van herkomst het werd opgepikt in zee, in den omtrek van den Noordhinder. De ketel is vier meters hoog en heeft eene doorsnede van I^oO. Het tuig is voorzien van een tegenwicht en gansch omringd van eene houten omlijsting; deze laatste was losgegaan en werd teruggevon den op de reede van de haven. - Sinds men de Engelsche locomotief van den bloktrein heeft vervangen door eene Belgische van de type 12, is de machinist er in gelukt bij elke reis 2 minuten te winnen. Nog eenige pogingen van dien aard en men zal toch eindelijk de reis Brussel- Antwerpen op 18 minuien tijds kunnen doen. ZAHTOCB. van den TE DIXMUDE. I!|» Woensdag 30 September 1908, om 21/2 ure namiddag ter herberg Het Hoog Landeken, bij Charles Bonvarlé te EESSEN, van een met Schuur, Weide en Zaailand te EESSEN, gehucht Hooglandeken, in 't ge heele groot 20 a. 96 c. Bewoond en gebruikt door de roedever- koopers Désiré en Louise Dewaele, om in genot te treden met de geldtelling. Met tusschenkomst van den Notaris Tiburce Proot te Woumen. HAITOOll van TE. EESSEU Maandag 9fc September 1908, om 1 -1/2 ure namiddag, te EESSEN, bij het Hooglandekenten behoeve van Désiré en Louise Dewaele van Menagiegoederen, Landbouwers gereedschappen en Beestialen. betaalbaar ten kantore van TE EESSEE Dinsdag 9» September 1908, om 1 ure namiddag te EESSEN, ten hove en verzoeke van M. Bruno Deleu en kinders, van Menagiegoederen, Landbouw gereedschappen, Wagen, 2 Karren, Hooi, Strooi, 5 Melkkoeien, Jaarlingstier, Jaarlingveerze, 3 Looperzwijns, Zwijn met 4 viggens H. 1-00-00 C. Aardappels en 32 aren Beeten op stam. STUDIE van te Beerst. Maandag- 91 September flf»OS om 2 uren namiddag, ten profijte en ten huize van Jules VanEenoo-Vercruysse te BEERST (Keizer). van Beddebakken, Winkeltoog, Tafels, Stoelen, Zetel, Menagère, Spiegel, Kassen, Quinquets, Commode, Bascul, Petrolstoven, Marmieten, IJspeerd en de afbraak van een stalleken Bard en Pannen. frfunhnllincr op Kermis-kooke-zondag UddlUUIIing 4 October ter herberg Oud te bekomen bij Al. Boury, Leegeweg. In deü lekkeren koek. 11, Weststraat, 11, Dixmude. Chocolade, Nagerecht, Suikergoed, Lekkerkoek van de Maatschappij Patrons Réunis. Specialiteiten van het huis Makarontaartjes Amandelbrood Bernardientjes Grieksch brood Sandwichs. Opgepast! Versterkt u leg«n alle slechte en doodetijke ui in (ersiekten; maakt regelmatig ge bruik van Sldndaertspillen, die'l bloed zuiveren en verkloeken; zij verdrijven slijmen, gal en alle xleehle vochten De doos fr. 1-50 apotheek Ilottoré Klandaerl, Slecnstraal 53, Brugge, le Uixinude, liij Verwaarde en Ghyssaerf, apoihekers. (JBBOORTEN. 13 Sept. Marie Louise Vanhee, dochler van Francis en van Rosalie Rcniers. (paaphoe}»). HUWELIJKSBEI.OFTEK 13 Sept. Jules Beernaerl, handelaar, gehuisvest te Dixmude niet Marie Vanüygen, bijzonder», gehuisvest le Sladen. HUWELIJKEN 19 Sept. Eduard Chrisliaen, dagwerker, met Maria Denduyver, werkvrouw, beide le Dixmnde. OVERLIJDENS. 15 Sept Joannes Bapiisle Roeland, gepcnsion- neerde, geboren le Maria Lierde den 5 November 1823, zoon van Josephug en van Vietorine Vanderhaegenweduwaar in eerste huwelijk van Sophia Ackel en iu tweede huwelijk van Rosalia Bistiau, echtgenoot van Carolina Salembien. (Noordstraal.) gebracht op frs 91895 Gebruikt door verscheidene met recht van pacht tot 1 October 1909, mits te zamen fr. 1268-GO c. 's jaars, vrij van lasten. ^aiü'Wni i r i i iu 4 ombat Jaakaarl e» Pluimhard zondag 20 September in 'l Gouden Paard bij P. Weyoe, Schoolplaats. ombat «Jaskaarf en Vogelpik op zondag 20 September bij Aug. Varalderweireldt,Oostvesten ombat Jaskaarl en Vloerbol op zondag 27 September zijnde Woumen-Kermis iu den Helin bij Henri Ramoul. Jaarlijksche combat «Paskaart en Vloerbal op zondag 27 Seplember ia de Keizerin bij Jules kegraeve-Vilain. Combat «Paskaart en Vogelpik op zondag 27 September zijnde Woumen kermis in de Lau' werlak bij Pol Denyft. Inatellatie en combat Jaakaarl en vogel- pik op zondag 27 September in de Sultan bij Florenl Rosseeuw, Ooslvcsicn. Won uien-kerm la. Gemeentehuis bij Emile Verlinde. 20 fr. Inleg 65 c. lerug 50 c Begin om 4 ure stipt. DIXMUDE. 11 Sept. Eieren -per 25 2-60 tel S 10 Boter per kil» 1-00 tot 3-20 VBURN3Boter per Ai7o. 70 0 3 ]0 Eieren per 25, 2 60 c 2,70 lk ondergeteekende maak hel geëerd publiek bekend dat ik mij komt le vestigen, in het schoen magazijn het SlofTerlje, Noordstraal 44, waar ik mij goed voorzien heb in alle slach van Schoenen, die ik ler trouw en aan den nauwslen prijs zal afzetten ook worden alle vermakingen in hel huis aanvaard. Tevens beveel ik mij aan in alles wat mijnen stiel betrefi, zooals alle slach van Lood en Zinkwerk. Trouwe en spoedige bediening.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1909 | | pagina 2