DRINKT IHALT Huis E. Cloet en Cie VERHAAL VAN EEN GENEZEN ZIEKE, Emile VANDROMME VENDITIE VENDITIE Emile VAN DROfilME Schoone Vend it ie Julius DeGraer, V enditie Herberg Kermissen. MAHIvTPKI.JZ.0. E. Blontroek-Straetburgh Allerbeste Aardappelen H. Van Ackere-Senesael, Belangrijk bericht aan de werkende klassen Beproef eene flesch Cibils. Iü het Koffiehuis Vraagt eene warme Cibils! 't Is het beste Hoek der Noordstraat, (Beerststraat) en Zwijnemarkt Te Koopsn of te Pachten Uit ter hand te koopen Allerbeste Aardappelen Invoer van Sunderlandsche Kolen A. MOREL RENÉ CLOET, wisselagent Aankoop en Verkoop [Kostelooze u"^"'p'"«,va" Kosteloos Kostelooze p^f'X'rlnlichtingen Geldplaatsingen ^/."v Bankhuis BAERT en HOSTEN Allerbeste aardappelen (Patrons Patissiers) bij P. Tratsaert-Abeele Oud bier in flesschen, Grootste onderscheidingen Leening van Kapitalen Parapluies en Parasols Weduwe Polydoor MINNE en Zoon Alphonse Bolle G. Dekeyser-Rau Huis Ch. Peeren-Ghyssaert Te bekomen in den Boekhandel VanCuyck, hoek der Vjschmarkt, Noordstraat, Dixmude. aam m centiemen HAWTOOH TE EESSEIST Menagiegoederen, Landbouwers gereedschappen en Beestialen. TE EESSEK Menagiegoederen, Landbouw gereedschappen, Wagen, 2 Karren, Hooi, Strooi, 5 Melkkoeien, Jaarlingstier, Jaarling veerze, 3 Looperzwijns, Zwijn met 4 viggens H. 1-00-00 C. Aardappels en 32 aren Beeten op stam. STUDIE Beddebakken, Wirikeltoog, Tafels, Stoelen, Zetel, Menagère, Spiegel, Kassen, Quinquets, Commode, Bascul, Petrolstoven, Marmieten, IJspeerd en de afbraak van een stalleken Bard en Pannen. de beste der versterkte ossenvleeschextracten, kost veel minder en is gemakkelijker van verbruik dan het vleesch van het land. Vloeiende Cibils wordt aanbevolen door de uitstekendste geneesheeren der wereld. Vaste CIBILS in potten verbetert den smaak der saucen stoverijen, groenten enz. Vraagt een pot bij uwen leverancier fr. 0-75 1-40 2-60 4-80 9-10 Peptona CIBILS in poeier Apotheek Vergauwen, Anspach laan ióo, Brussel. Groote keus Zijden, Feutre en Strooien Msihs- en Kimlerliocrieii gemaakte Trouwhoeden, Mutsen en Toques Fabriek van Klakken, Berêts, Képis enz. Groot assortiment WIN TERKLAKKEN, nieuwe modellen aan 1 dXIR,. het stuk. Veranderingen, Trouw, Goedkoop, Herstellingen. Woumenstraat, DIXMUDE. TE DIXMUDE. Bewaring van fondsen. Geldplaatsingen op spaarboekjes. Leeningen op beursweerden en op vaste goederen. Dienst van accréditils. Beursbewerkingen aan i per 0/oo Vraagt de Chocolade in pakken KLEINE LEESGIERIGE BIBLIOTHEEK van Maandag Neiitenibcr 1908, om 1 i/2 ure namiddag, te EESSEN, bij het Hoogland eken, ten behoeve van Désiré en Louise Dewaele van betaalbaar ten kantore van Dinsdag «9 September 1908, om 1 ure namiddag te EESSEN, ten hove en verzoeke van M. Bruno Deleu en kinders, van van te Beerst. Maandag 91 September fl99i om 2 uren namiddag, ten profijte en ten huize van Jules VanEenoo-Vercruysse te BEERST (Keizer). van ('onibal Jaskanrl en Pluimhard zondag 20 September in 'i Gouden Paard bij P. Weyne, Schoolplaats. ('oinbnt JoNlaart enVogelpik op zondag 20 September bij Aug. Vanalderwetreldt, Oostveslen Combat «laskaarf en Vloerbol op zondag 27 September zijnde Woumen-Kermis in den Helm bij Henri Ramout. Jaarlijksche combat Jaskaarl en Vlocrbel op zondag 27 September in de Keizerin bij Jules kegraeve-Vilain. Combat «laskaart en Vogel pik op zondag 27 September zijnde Woumen kermts in de Lau werlak bij Pol Denyft. Instellulie en conibal Jaakanrl en vogel- pik op zondag 27 September in de Sultan bij Florent Rosseeuw, Ooslvcsien. Woa uien-kerm ia. f^naihnll? v*rr °p Kermiz-kooke-zondag VJclCllUUlllilg 4 October ter herberg Oud Gemeentehuis bij Emile Verlinde. 20 fr. Inleg 65 c. terug 50 c Begin om 4 ure stipt. D1XMUDB. 14 Sept. Eieren per 25 2-60 tot S 10 Boter per kilo l-0(Wof 3-20 VBURN3Boter per ki/o. 2 10 er 3 10 Bieren per 25, 2 60 a 2,70 lk ondergeteekende maak het geëerd publiek bekend dal ik mij komt te vestigen, in het schoen- magazijn het Sloflerfje, Noordslraal 44, waar ik mij goed voorzien heb in alle slach van Schoenen, die ik ter trouw en aan den nauwslen prijs zal., afzetten ook worden alle vermakingen in het huis aanvaard. Tevens beveel ik mij aan in alles wal mijnen stiel betreft, zooals alle slach van Lood en Zinkwerk. Trouwe en spoedige bediening. le bekomen bij Al. Boury, Leegeweg. In den lekkeren koek. 11, Weststraat, 11, Dixraude. Chocolade, Nagerecht, Suikergoed, Lekkerkoek van <le Maatschappij Patrons Réunis. Specialiteiten van het huis Makarontaartjes Amandelbrood Bernardientjes Grieksch brood Sandwichs. Ik leed aan alle soorten van ellenden hevige hoofdpijnen, gevoeligheid, pijnen in het vleesch, in de spieren en in de gewrichten, die mij het leven ondragelijk maakten soms had ik opdrangen van warmte naar het hoofd, hartkloppingen, hoofddraaiïngen, oorsui zingen mijne oogen verduisterden, ik verloor het geheugen. Ik vermagerde, ik leed aau i slechte spijsvertering, ik verloor mijn haar. Ik was altijd vermoeid, zelfs 's morgends als i ik opstond mijne zenuwen waren opgehitstik was zonder kracht,zonder moed,zonder wilskracht, uitgeput, verouderd voor den tijd. Mij docht dat gansch mijn gestel ontred- I derd was ik had moeite om een gesprek te volgen en het minste werk was mij onmoge lijk. Ik heb uwe zoo belangwekkende brochuur over de zenuwziekte gelezen en ik heb er den sleutel van al mijne kwalen in gevonden, de wijze uitlegging mijner smerten. Het is uwe zoo reddelijke verzorging die mij genezen heeft en uwe zieken kunnen zich tot mij wenden voor alle inlichtingen. Eug. DEBATTY, 94, Keyenveldstraat, Brussel. GESTICHT WINDELINCKX (geslicht in 1860), Bolwerklaan, 2, Brussel Om de verzorging per briefwisseling te volgen, vraagt het raadplegingsbriefje. Zondagen c-n Maandagen vau 10 tot 1 uur. Opzending der brochuur La Neurasthóuie tegen 1 fr. in postzegels. Eene flesch Cibils aan fr. 1,65 geeft eenen smakelijken krachligen bouillon voor 15 personen. Een kilo vleesch aan 2 franken geeft eenen weinig sterken boullon enkel voor 6 h 8 personen. fr. 0-70 0-95 1-65 Allen, die een gezonden, verkloekenden en niet-aanhitsenden drank verlangen. Allen, die lijden aan het hart, de maag, de lever, enz. Allen die uitputtenden arbeid te verrichten hebben. In een woord, allen die bekommerd zijn om hunne gezondheid. Overal verkocht Algemeen depot in België R. KLEIST, Brussel, 853 Groot Magazijn met stallingen en hove nierhof gelegen in de Molenbtraat te DIXMUDE. Zich aan te bieden bij de gebr. 'VerEecke, Groote Markt, Dixmude. Twee Omnibussen, een Calèche, eene Voiture, een Tilbury, al in goeden staat genadigen prijs. Zich te bevragen bij Charles Verstraete Camionneur, Noordstraat, Dixmude. te bekomen bij Gustaaf Vanloo, in il'Ecndtachl Paapltoek. Vijf honderd franks beloonini; aan degene welke kan bewijzen, dal er nog door andeie invoerders van kolen, de Lamblonkolen Itier in België worden ingevoerd, dan door den beer Oscar Helsmoortel, Keizerslaan 21 Oostende, waarvoor er als vertegen woordiger is aangesteld voor Dixmude en omstre ken, €3. Itobbe-IteIBon. dat alle kolen onder den na,mi van Sunderlandsche, door sommige concurrenten worden aangeboden, eene grove misleiding is, en dit slechts berust op een schan delijk bedrog. gediplomeerde Tandmeester Weststraat, 13, Dixmude. mtnn mm „n iu van Openbare Weerden aan 1 fr. per 1000 franken. Nazicht der trekkingen De aankoop van obligatiën 4 Kas der Eigenaars is kosteloos. De Stadsloten van Antwerpen van 1887, worden van heden afin mijn •X kantoor aangenomen voor de vernieu- wing der couponbladeu. nntrltilrlrïnrr |)l! kol('" wHke ik veikooP UHlUCivKing. S|»ng»acrls, zijn zuivere llcltom Kolen van Sundeildiid zonder bedrog, en deze zijn herkomstig uil dezelfde sireek als de Lambton Kolen, de eene zijn zooveel waard als de andere, al deze kolen en nog andere kool mijnen liggen in bet graafschap Durham, Sunderland dit is eene kleine siad, Haven op de kusl van dil graafschap Dus verkoop ik mijne kolen in vertrouwen en zonder bedrog Sunderlandsche Altijd te verkrijgen in magazijn C. Spagnncrts. De aankoop van obligatiën 4 Kas der Eigenaars is kosteloos. H<M bureel is te Dixmude Eessenstraat, n° 1, (Hoek der Groote Markt) en is open ALLE WERKDAGEN van 8 t/2 ure's mor gens tot 's middags. te bekomen in den Olifant,bij Hipoliel Hesschentier. Eessenstraat. r Vreugde in Huis Eertijds Was het huisgezin droevig. De Vrouw moest Van 's morgens Vroeg tot 's avonds laat hard werken. Nu is het Wonder geschiedt. Vreugde en gezondheid heer- schcn in huis sinds men ei dage- ijks SUNLIGHT ZEEP gebruikt. de beste der chocoladen alsook te bekomen op commande Sorbets cn Glacés Pasteibakker. Kiekenstraal, 3. Stoombrouwerij u St Joris, - JULIUS DEGRAER-CLAIS, Beerst-Dixmude. V raagt overal het vermaard Dit bier is ten minsten 2 jaren oud. ge zond, kloek en aanbevolen door de genecs- lieereu. Het kan jaren lang bewaren. in de Tentoonstellingen van Parijs, Londen, Brussel, Luik, Florence (Balie), Marseille, Bordeaux, St Louis (Amerika), Antwerpen, Doornijk, enz Pr(js 20 c. de flesch voor iedereen, zonder uitzondering Groote en kleine Kapitalen te bekomen mits borg aan geringen intrest ten kantore van den Deurwaarder Claeys te Dixmude. Oudste en goedkoopste huis van in Zijd e, halve ZijdeSalin, Satinlaine enz. Fantaisie-Parasols voor groot en klein en alle slacit van Wandelstokken, alles naar de laatste mode. Overtreksels en vermakingen aan zeer voordeelige prijzen. Molenstraat n'7,(dicht bij de Botermarkt. DIXMUDE. Standplaats op den Marktdag rechtover de Concorde. Klokkenmaker, Statiestraat, Dixmude. Aangekomen cpn groot cn schoon assoriimen Hoeden en Klakken naar de laatste mode en aan buitengewone voordeelige prü»en. publiek bekend dal zijn Magazijn ihans voorzien is van alle slach van Arduin, Cuncni, Cimeullegels. Bolertafels, Pilasters voor holbaliën, Terre, Schip- werk, Pek. Plaaster, goleische Tegels enz. ilij beveelt zich in de gunst van eenieder. Diamantzetter, Goud- en Zilversmid, 29, Westslraat, 29, Dixmude. tfer gedachtenis Van Karei Miry, toondichter. Met zjjn portret. VTK De verstandige Hovenier, nuilig boek vooralle Landbouwers. 0,75. Lotgevallen van Jan-Paul Choppart, zeer curieus, mei platen. t fr. Ccschiedenis van den sprekenden Vogel, den zingenden Boom. 25c. Het Duifken in de Steenrots, met 21 fijne houlsneêplaten. 2 fr. Historie van Ludovicus Mandrin. zeer beruchte Slruikroover. 0,50. Fortunatus, zijne borzeen zijn wenschhoedeken, met plaatjes. 0,75. Historiën van Helena, Griseldis en Florenlina. Prijs 50 cenlimen. Malagjjs, die hel verVoarlijk peerd Hos Ueiaerl overwon. 0,75. Josafal, zoon eens koning van Indië. Treffende geschiedenis. 0,75, Hel Blocmcnkoifje, of onschuld cn lastertaal. 0,75. Historie van de broeders Valenlijn en Oursson de Wildeman. 0,75. Vermakelijk leven van Thijl Ihlenopiegcl. Met veel plaatjes. 0,80. Leven van Oenoveva van Brabant. Verbeterde uitgave. 0,75. Jellen en Mietje, f.enlsche vrijagie, mei een Avond-partijtje. 0,75, Het gebocheld Manneken en de zes broeders van den Barbier. 0,50 Bosa van Tannebuvg, of een voorbeeld van Kinderliefde. 0,75. De zeven wonderbare reizen van Sindbad den Zeeman. 0,50. Vermakelijke Kluchl verleider, met koddig Sermoen van ItaechusO.SO. Schoone historie van Jan van Parys. konmg van Frynkryk. 0,50. Wonderbaar leven van den roovers-kapilein CatKIuche. 0,75. Reinuerl de Vos, of hel oordeel der Dieren. 0,50. Onvcrhreekbareen standvastige liefde vsn Co bonus en Pecavja. 0,50. Leven cn einde van Doctor Jan Fanstus, groulen looveraar. 0,75. Dn laatste dagen en verwoesting van Pomp, ia. Kraai werk. 1,00. De loigevallen van Telemarhus. Met 18 Iraaic platen. 75 cl. Tooververtelhngen, mei 5 platen Naar 'l fransch van Perraull. 0,75 Biehoek of de ware wijze van Honigbijen le kweeken. 0,50. Het nieuw Tooverboek met allerhande looverloeren. 0,75. Üostersche Vertellingen, vermeerderd met 8 schoone verbalen. 1.50. De Duizend en Ken Nacht. Vier boekdoelen met vier platen. 4 fr. Paul en Virginia. Aandoenelyk verhaal mei eene fraaie plaat. 0,75. Rackclandt en zijne schrikkelijke rooversbende, uie» 2 platen. 1 fr. De groote Baekeland, bevattende 544 bladzijden. Piys fr. 3,00. Atlas of Reis rond de Wereld. Nuttig bock voor oud en jong. 1 fr. Leven, misdaden en straffen van Robespierre 1 fr Onpartijdige levensbeschrijving van Napoleon I I fr. Aladdynof de wonderbare Lamp. Ken tooververhsaj- 0,25 Anioon en Maurits, geschiedenis van twee misdadigers 0.75. Dc baron Penninck, door Duvillers. Luimig volksboek 0,75 De vier Heemskinderen en het ros Beiaert. Nieuwe druk. 0.75. De Troost der Armen of remedién tegen .allerhande ziekten. 0.50. Hot goedkoopste RAADSELBOEK van heel de wereld, bevaltende meer dan 525 allerschoonste raadsels. LÓLLEKENSBOEK om zich kreupel te lachen. GOOCHELBOEK, bevattende eene groote keus van tooverkunsten, gemakkelijk om uit te voeren. STKKEJSBOEK of verzameling van aantrekkelijke kunstjes die met de Phosphoorstekjes kunnen uitge voerd worden. Le Normand's VVAARZEGGERSBOEKJE of het leggen en trekken der kaarten en het Handkijken. DROOM BOEKJE of uitlegging der droomen. LIEDJES BOEK of verzameling van vlaamsche Volks* liederen. Hel Kleine ORAKEL of de vertrouweling der vrouwen. Reglement van hel GRAVE-JASSEN, gemaakt om alle betwistingen te vermijden. SNOECK'S VERHALEN, met boeiende historiën, 40 doelen, ieder deel bevat 48 bladzijden en is afzon derlijk verkrijgbaar. COMPLIMENTBOEKJE in Verzen en in Proza. VERLIEFDEBOEKJE of de kunst der Minne. De kleine KABINET-SECRETARIS of voorbeelden van alle slach van brieven. BLOEMENSPRAAK. KEGELBOEKJE, bijdrage tot de kennis van het Kogelen en van de inrichting der Banen. De kunst om de SERVETTEN te plooien. VLAAMSCH-FRANSCH (Gemeenzame gesprekken). VLAAMSCH-DUITSCH (Gemeenzame gesprekken). VLAAMSCH-ENGELSCH (Gemeenzame gesprekken). De SCHADUWBEELDEN met de Hand DIE ZOEKT, DIE VINDT, Beeldraadsels

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1909 | | pagina 3