Huis MAZDSEBa' -oRIJS HA R Vélos AIILER 1 1 is* Groote Stoom-Verwerij juicht ia 1870 WINKELIERS Dezelfde ESZofïi€3E5 Groote Aniwerpscbe StoamkolSebranderij Biirwlen en Werkhuizen Verwersrui 21, ANTWERPEN Stsoamrverij en Nieuwwasscherij 87, Noordzandstraat, Brugge HalphuisLoncke-Rooms, 13, Eessenstraat, Dixmude, ïBxtra g esciienKen. Vereenigde Zeepfabrieken, 68 de Bonnestraat, Brussel. lU§<m FR. ROMAN F. Dorny magazijn Van cuyek, vischmarkt 0 J^ETEnEhl Aug. Soete-Devos, bij de Vischmarkt. Dixmude, Huis Wyllie-Feys, Dixmude. Da Bank te Veurne, tegen fijt, gedeeltelijke vleeschontstekingen en de tuber culose aan beenderen. Vraagt het brochure gratis aan de Vereenigde Zeepfabrieken 68, de Bonnestraat, Brussel 5-1.1 £21* O 2 c O JJ m r 0 m y> 1" U cn ft» O ro ör 3 s. it-41 is Olla I leolMlrHtkl, IS, Brii$g«» Specialiteit in net verwen /an zijden stoffen (Au Tendeur) t )'i 1$ Hi J ifiN 15 R WE III J vau alle stoffenits v rouwen-, mans- en uu lerkleoderen gordijnen tafelkleed en en;i >rirbehaiigsels:chals; i in l schoen en, pane enz VffiRV W A.SCH T EN .VWKLT OOK WOLEEN SAUGIEN. Verwen en w isschen van handschoenen. D> zwarte rouwstoffen zi;n geleverd in 8 dagen. Alle stukken mijn bijhuis toevertrouwd, worden binnen 15 dagen geleverd Verzorgd werk. Gcmaiige prijzen. Depot bij Pieteb DiüCock. Wilgendijk, 19, Dixmude. »ac Verlangt ge altijd i© verknopen, vrij van alle nadeeligc sloffen, samengesteld uil de fijnslr soorlen.» en gebrand volgens de laatste verbeterde stelsels, vraagt dan stalen en prijs aan de; m de model inrichting van hel land Huis gesticht in 1854 Belangrijke voor raad van ruwe Kollies. Ontzagelijke en steeds aangroeiende verkoop. Recht matige bediening. Levert uitsluitend aan winkels. Concurrentie door hoed a nigheid en prijs. VERWEN en NIEUWWASSCHEN van allerlei Kleeding- stukken zonder losdoen. WASSCHEN en SULFEREN van wollen Dekens, WASSCHEN en CRÊMEEREN van Gordij nen en Stoors, VERWEN en WASSCHEN van Ameuble menten, Kamer- en Fafeltapijten. 8PKCIA UT KI Th N Degraisseeren en Reinigen van RAI.KOSTL'I- MI5N. Bijzondere manier voor het VERWEN van Zijden en Panen. Nieuw Systeem. voor het VERWEN van Handschoenen en Schaap- vallen. sajazijü tan Wijnen. Likeuren. Verfwaren en Vernissen Verzorgd werk. - Matige prijzen. - Spoedige bediening. TWEE MAAL per jaar zullen wij verdeelen Zakuurwerken voor amesen Heeren. Kettingen voor Dames en Heeren. Verschillende andere premies. Onder hen, die ons zullen hebben teruggezonden voor 30 Juni of 31 December, franco aan onderstaand adres, het grootste aantal ledige zakjes maar minstens 2ö De zakjes der dubbele pakken van 20 centiemen tellen voor twee. Weigert de namaaksels, die slechts op Sodex gelijken door hun buitenste verpakking. Bcg els —1 2 ro w 2 g. g ES §£gB" a5 ersr» Apotheker-ScheHtundi ge te DENDERMONDE Werken ZACIIT, zonder KRAMPEN Zuiveren het BELADEN BLOED en nemen de SLIJMEN WEG Zij gmeoen FR AN ROMAN ^Oo^^Apothtktr- Scheikundig q jq bfJJN-MAAS*^ Dd Doos I fr. 25 Weigert alle namakingen Vraagt het boekje met getuig schriften, gratis veraonden op aan vraag door Fr. Roman, apotheker DENDERMONDE. MlffA7lïn van ant^isie-artikelcn, VSI uwtfr«'ca*<le Po^lknarIen Woordenboeken Callewaert. Diction- ai res I.mousse, Hénaid, Gazier, etc - Memento Larousse Le Tout-Savoir. Albums voor postkaarten, handwerk portretten, posttimbers, enz., buvard- 1 onzen voor ju weden, handschoenen, «erk- doozen. éventails voor portretten, pnsser- d ">zen, pendonzen, dominos, lotos, gans spelen, prentenboekjes, penmessen, port- teuillng, porte-monnaies, cabas voor dames porte-musique, enz dttè O-ZEEEN De Nieuwe London Magazijn van ciment tegels, ceramieke ng-.ils, ceramieke imitatif tegels, gleiscli-tegels on lijsten, fantaisie tegels, parqueterie tegels en facadesteen in alle kleuren, dessins,enz - '1 >k d ig izijn van rood Noordscli deelen Hout, bouwstoffenzooals kalk, Meehelsch- en zakjes kalk. ciment, pannen, tegels, koeihaar enz. LUISTERT EENS VRIENDEN I fe EENEN OUDEN DOKTOORI INDIEN UWE MAAG ONTSTELD IS? STANOAERT'S-MAAGFOEIER -::'M ki ïisMir: - ---j Lenige depot te Dixmude bij de weduwi etraeersch-Notthé, Wilgendijkstraat. De onaantastbare vermaardheid van onverslijtbaarheid en sierlijk heid der is gegrond op eene ondervinding van meer dan 15 jaren in België Vertegenwoordiger voor West-Vlaanderen is gevestigd Appelmarkt, n 7. Laiikoup eu verkoop van btflgiseht tjii vreeinde weerdeu Uitwisseling van koepons, cheques en vreemde munten Kostelooze inschrijvingen aan alle Jee Eskompteering van wissels en mandaten Geldleeuingeu op waarborg. Spaarkas, onder de persoonlijke verant woordelijkheid van M. J--J. Staeskns. a a den i ntrest van ?)°l0 's jaars, uitbetaalbaar met eer wiarschuwing van ach t dagen 3 1/2 0/o s jaars, uitbetaalbaar met ern waarschuwing van drie maanden. dranag-evaar WRren, meubelen, Vfe ei enz., wil doen verzfl en yolle«li$se en zekere {senezln 03 73 X "V 0 c <0 H O. ro. O =T as 73 ro 0) 0 u O CD c ro F 3 O a (D 3; 3 1 2 n P> ro 5' IMUUIJ -«?»".jasvmzgF t; CD K'^CT} 0 2L 5* 5 -1 K pr 3 B co S a. -IQ a nl sa 6L 5* N sr. 4 m c\ T3 *SI 5" w 3 Vq W.T? Sf W O w 5t m VAN V VERSTOPTHEID. MAAGPIJN BB B CIO 000/3 SLIJMEN HOOFDPIJN ZILT Dl ALLE APOTHEKEK Heikeel gekende purgcer- en zuiveringemiddel JKSHT, LEVERZIEKTEN GEELZUCHT, DRAAIINGEN, enz. Statiestraat n° 2. Grooie keu vao Meubelpapieren Ie beginnen van I c. de 10I, gedoreerde papieren van al 50 c de rol, vitrauphanie aan 50 c de meier, cröinc en gekleurde gordijnen,laniaisie sloffen.sloors.schoone keus van tafel-vloer- en irapiapijien, linoleums en loiles cirées. Eeiste soort van erin, «olie en al wal den lapijisiersliandel betreft Placement van rouvvkoppellcn. den raad van INDIEN 1 Jij lijdt van gal, draaiingen in het hoofd elechta epijevertering. Droevige gedaohien, een zekere benauwdheid, 'a naobte niet êlapen, hartkloppingen, enz. r maakt een regelmatig gebruik - J S 3 1 BilM Pilleken en na ieder maaltijd |^l in P.en hal* vlan nmtap ean Unfflnlanol vjq KL 9Jj *g Morgens voor eten een na ieder maaltijd in een balt glas water een koffielepel van Volgt dezen raad en gij zult altijd gezond zljnl Ieder Dooal'BO. Apoth. Honoré 8TANDAERT. Bteenetraat, n'53, te Brugge, N IN A LLt QOKDI APOTH E K K N Uoi-l .le fc-r(jze liareo binnen ca- kile dflKCu vrrilwIjDcn. maakt b« t linnr yleot< n.l en zanltl, b*. T 'K'\ iiilvaiPn en neeinl de v V l-sl'ilje» veu litl bnofii >»ng. Verkrljg'wAï» In rueotn ven fr. I.5C) en fr. a.so ('iiStitaüi* Uaxrdtmctuiir kjui fr. c.oo per Kiaeee Overal Agenlen gevraagd. ri Alwie zijne getonven, too tegen brandgevaar,wende zich met alle zokerbei bij de AntwerpRohe maatschappij Securitos beste en oudste gekende van het land. Hoofdagent te Woumcn, Alfons De Grner Ttnunieiein Men begeve zich ook bij hem voor - Verzekering op het Leven. Verzekering derWerk-ongevallen. Verzekering der ongevallen mei paarden. van alle rhumatism flerecijn sciatiek, zoo welpasbeginnende, al, veiouderde, door he gebruik van poid Brelagne. Depot b SIMONS-HOORE- ÏVAKRT. Dixmude, goedkoop schoenmagazij Weststraat

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1909 | | pagina 4