PWW||P| ZONDAGSBLAD Het Volk IQÈul met de Burgerij SCHILDERSSTREKEN Zondag 7 januari i9^2 68' Jaar Nr i voor de Stad en het Arrondissement. Treinen van 1 October tot 30 April 1912 Heden Yet, Morghen Niet Bourgondisch Schild prachtige Op Zondag 14 en Maandag 15 Januari 1912 Prachtige nieuwe dekors. -- Kapping Deraedt, Rousselaere Ingaogskaarten op voorhand te bekomen in het Lokaal. Liberaal Kongres voor de VJaamsche Gewesten. In den Gemeenteraad. Hoe ze op 't stadhuis met ;j 't geld der lastenbetalers - den aap houden. Abonnementen voorop betaalbaar. I)e abonnenten genieten bet recht van kosteloos drie annoncen. De affichen worden eens gratis ingelijfd I Annoncen 20 c. per regel Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. per regel en vonnissen 30 c. Men schrijft in bij den drukker-uitgever en in doPostbureelen of bij de facteurs. Annoncen en artikels franco toe te zenden tegen den Vrijdag-a* ónd aan deu Uitgever Akthur Boury, Dixmude. Vertrek uit Dixmude naar Gent en Brussel 4.59 7.18 8.33 10.21 11.53 12.36 2.13L 4.21 6.81 Vertrek uit Dixmude naar Veurne en Duinkerk0 7.15 8 32 9.21 12.22A2.il 5.39 8.07V 7.42Ad. 9.8® Vertrek Dmnude naar Nieupor 7.26 9.29 12.29 2.17 5.46 en 1:den 7.46 8 12 Werkmanspensioen JfJR. daags aan 65 jaar. Een man, ééne stem. Evenredige Vertegenwoordiging in alles er voor alles RETHORICA SCHOUWBURG Woumenstraat. gegeven met de kunstvolle medewerking van Mevrouw JW al vin a Daenens van Brussel Mejuffer pafia Van den Woauaev van Antwerpen. Comedie in een bedrijf door Désiré Claeys. PERSOlEl'. pApD nniFQ, MGust af Pollenlier VROUW DRIES Mevr. Malvma Daenens IRMA Mej. Maria Van den Wouwer PACHTER SERVAAS ^l&n^Jmep,eeuU' DOHK Jules Doom Drama in drie bedrijven door Edmond Roeland. PERSONEN. HERMAN VALGKEN, advokaat BERTHA, zijne vrouw JAN DEMEY, haar oom ELZA, Demey's dochter FRANS HELDENS, advokaat DAGEREER, schouwburgbestuurder VAN MUYSSEN, tooneel meester POELEMANS, dagbladschrijver PHARAILDE, meid EEN WERKMAN M. Arthur Rabau Mev. Daenens M. Leop. Vansassenbrouck Van den IVuuwer Cyriel Poublon Jules Doom Alphonse Depreeuw William Geldof Mej. Adrienne Geldof M. Leon Leenknecht Mej M. Het stuk speelt le Brussel, in onzen tijd. Op een Dtüaalspooi* werd bekroond met den eersten prijs in den tooneelletterkundigen prijskamp van de Morgenstar van Brussel, en werd, door het Staatsbestuur, tot het maximum der premie toegelaten. Het is een stuk vol boeiende toestanden, in hetwelk het ideaal van opvoeding en huwelijksgeluk in verheven en waar daglicht wordt gesteld en is, volgens het oordeel van al de deskundigen, het beste vlaamsch tooneelwerk van den tegen- woordigen tijd. Blijspel in een bedrijf door Gustaaf Stevens. PERSONEN. SPIESSENS, rentenier LAURA, zijne dochter W1BO, meester-schilder WILLEM, versierder, (pleegzoon van Wibo) JEF, kladschilder TREZEKEN, dienstmeid bij Spiessens Speelt hedendaags. M. Emile Vandecasteele Mej. Van den Wouwer M. Leon Leenknecht Marcel Doom Valère Geldof Mev. Daenens Orkest onder de leiding van den heer Pol tllyllie DElSl ZOJSIDR.G om 3 1/2 ure BEGIfi t>EJSl JVIAAflDAG om 5 ure .De GROOTE POOS op beide dagen tusschen Let ophet tweede en derde bedrijf van het drama. PRIJZEN DER PLAATSEN Hoofdbalkon en gestoelte fr. 2-OO.Zijdbalkon en Zitbanken der l,te plaats 1-50 Zitbanken der 2de plaats l-OO. Derde plaats (staande) 0-50 BERIOHT. De Dames worden beleefd verzocht het tooneel niet onzichtbaar te maken met hunne hoeden. Wij lezen ia de Nieuwe Gazet van 1 Ja nuari 1912. Toon de gedachte door den Liberalen Volksbond van het arrondissement Brussel voorüitgezet werd, een Liberaal Kongres voor de Vlaamscke Gewesteu in te richten, hebben talrijke liberalen dat voorstel geest driftig toegejuicht. De eerste oproep vond weerklank in ganse.li het Vlaamsche land en uit alle stre ken kwamen talrijke bijtredingen. Ongetwijfeld zal het eerste Liberaal Kon gres voor de Vlaamsche gewesten, dat te Brussel op 28 Januari gehouden wordt, een gewichtige gebeurtenis voor de liberale polit'ek zijn. Dut hebben alle liberalen ingezien. Niet alleenzijn de gewestelijke kongressen het meest doeltreffend middel om grondig alle verstandelijke en stoffelijke belangen te ondeizoeken, omdat fde politiek moet aan gepast zijn aan de bevolking, waarvoor zij bestand is, maar het oogenblik is ook ge- kornai, dat op liberaal gebied het Vlaamsche volkiijne stem late hooren. Telang werd het Vlaamsch-sprekend ge deelde van Belgie als zijnde overwegend kier if ail beschouwd te lang is door die verkeerde voorstelling aan de klerikale politiek vrij spel gelaten. IIft Kongres van 28 Januari te Brussel zal aintoonen dat er eene liberale macht ia Vla.vnsch-Belgie bestaat, die steeds aan- groet en hare eischen zal weten te verde diger te ÖtMSsel vertegenwoordigd zijn daarom is het plicht voor alle maatschappijen, kringQ en hijzonderen, die iets voelen voor hunne politieke overtuiging en voor de ontwilkeling van hun volk naar eigen aan leg e overeenkomstig zijn jrechten, het kongrs bij te tredeu en mede te werken tot verweentlijking van de gedachten, die uit de bosrekingeu zullen voortvloeien. De regelingskoratnissie vereenigt over tuigde voorstanders der liberale partij uit alle gedeelten van bet Vlaamsche land zij heeft illes in het werk gesteld om dit kou- greszio doeltreffend en ernstig mogelijk te makan. Dfie punten zijn op de dagorde geplaatst, gekezen onder de belangrijkste met wier oploBsing de toekomst van ons volk ver groeit ishet technisch onderwijs, zoo broodaoodig in onze Vlaamsche streken de landbouwbelangen, die in de Vlaamsche gewesten bijzonder dienen behartigd te wordei de verspreiding der liberale ge dachten. Omeene grondige bespreking toe te laten, zal deregelingskommissie trachten dat een verslag aan al de inschrijvers van het kongres toegestuurd wordt, waarin de drie puntei beknopt behandeld worden. Deze verslagen, door bevoegde personen opgesteld en in bijzonder daartoe aange stelde kommissiën besproken, zullen bondig de bestaande toestanden teekenen en de noodige wenken inhouden. Elk kongreslid /al dus aan de werkzaam heden kunnen deelnemen, daar de grond van de te bespreken vraagstukken aan iedéreen zal bekend zijn. Op die wijze acht de regelingskommissie dat het kongres doortastend en blijvend werk kan leveren. Aan het kongres kunnen zooveel bijzon dere als liberale kringen deelnemen. De bijdrage is 5 fr. voor de maatschappijen, 2 fr. voor liberalen, die zonder tusschen- komst van eene maatschappij toetreden 1 fr. voor leden van toegetreden maat- cbappijen. De regeüngskommissie werd als volgt samengesteld Voorzitter H. Teirlinck schrijver A. Siruys leden DePuydt, Mossly, Rooses en Weyler (Antwerpen) Dr Lam- borelle (Mecheleu) Martens en Vercoullie (Gent); Leo Vanlmpe (Ninove)Maes (Lokeren); Dr Vercauteren (Dendermonde) A. Brys en De Windt (Aalst); Boodt en Retsin (Brugge)Everaerts (Oostende) Van Sieleghem (Dixmude) C. Masure en Matheus (Kortrijk) Gorissen (Yperen) P. Terlinck (Veurne) II. Hollevoet (Mee- nen)J. Hoste Junior en Vlicbergh (Brus sel); Poot (Vilvoorden); Th. De Croix (Thielt) L. Meert (St Nikoiaas) Vander Smissen (Sint-Truiden). Het voorzitterschap van het kongres zal door den heer volksvertegenwoordiger Persoons waargenomen worden. Men kan de bijtredingen sturen aan den sekretaris dor regelingskommissieA.Struys, Groote Markt 16, Brussel. De regelingskoramissie is overtuigd dat allen op dit gewichtig keerpunt van den politieken toestand het als een plicht zullen beschouwen, hunne medewerking te ver- leeneo. X. Onze gemeenteraad heeft drij dagen voor nieuwjaar vergaderd om een heelen reesem beslissingen te nemen welke men gaarne had uit de voeten gemaakt, vooraleer de nieuwe vrijzinnige gemeenteraadsheeren in bediening traden. Uit de opgegeven cijfers is het bewezen dat de begrooting der Burgerlijke Gods huizen 87,373-95 fr. bedraagt en de begroo ting van het Bureel van Weldaad 34,727-63. Dat maakt dus te samen de kolossale som van 122,101-58 frank die in Dixmude (klein stadje van rond de 4000 inwoners) in een jaar ter beschikking van de behoeftigen is. 't Is ongelooflijk, en zeggen dat men aan de armen om zoo te zeggen niets uitdeelt. Ook is het niet te verwonderen want op de rekening der Burgerlijke Godshuizen vau verleden jaar geeft men een batig slot op van 29,640 71 fr. en op deze van het Welda digheidsbureel een batig slot van 15,066-73 fr., dus te zaraen 44,707-44 fr. overschot. Hoeveel armoede en ellende zou hier mede kunnen geleenigd worden en voor alwie Dixmude kent is het genoeg geweten nood er hierin menig huishouden te vinden zijn. Doch onze klerikalen beschikken er anders over. Alles wat zij niet aan vrienden en kennissen en mouwvagers kunnen geven hebben ze liever in kas te houden 1 Nauwelijks waren de zwarte broorkens hier aangeland, die op de Keizerhoek eene nieuwe school geopend hebben, of eenige weken nadien reeds werd die school door ons stadsbestuur aangenomen en grepen die vreemdelingen met volle handen uit onze stadskas. Alwie de liefdebroerkens kent weet dat die mannen onverzadelij k zijn en dat wanneer ge zulke gasten toelaat in uwen geldzak te rammelen, ze van langs om dieper grijpen en niet loslaten tot dat de beurze geheel plat is. Zoo gaat het hier ook. Nauwelijks hebben ze hun eerste geld opgestreken of ze loereu al naar verhooging, Eu onze gemeenteraad die aan onbekende vreemdelingen niets kan weigeren, heeft zich verhaast hen met twee handen te gelijk te geven al wat ze verlangden. Zoo zien wij in het verslag dier fameuze zitting van 28 December dat de gemeenteraad beslist heeft bij hoogdringendheid, eene vierde klas aan te nemen in de aangenomene school be stuurd door de broeders van liefde En voor wie is die klas Voor wie is dat geldt1! Dat geld wordt opgestreken door vreemde liefdebroerkens en dient om het onderwijs te betalen van de kinders van 't omliggende die voor een zeer groot gedeelte die school bijwonen En daar is de knoop Onze stadsscholen zijn geheel en al ten koste van stad. Het zijn goed ingerichte onderwijsgestichten, met goede, knappe gekende onderwijzers, met luchtige, groote en gezonde lokalen. Het onderhoud dier scholen is geheel en al ten kosie van stad, daar kunnen ze niet van tusschen. Welnu sedert de klerikalen op ons stadhuis zitten hebben ze aan de kinders van 't omliggende verboden de lessen in die scholen bij te wonen dit alleenlijk omdat iedereen er naartoe wilde en die scholen verkoos vóór de klerikale tappen en andere prutscholen en dit stond niet in den smaak van onze tjeven, wien den bloei onzer gemeente scholen de oogen uitstak, 't Is dan dat ze heslisten de kinderen van den buiten te verbieden er naartoe te gaan 1 Deze laatste zagen zich dus verplicht het getal kinderen in tap en kolhgie te gaan vermeerderen, en nu de liefdebroers hier zijn aangeland zijn IftHF hiin 70nn M- Marcd Doom op iïmaTspo® r*-»Ko"l j I»of Vina rnq**lio lo n.1 l- o - - I 1 I. 1I

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1912 | | pagina 1