J&l *yr£- ZONDAGSBLAD met de Burgerij Het Zondag 16 Februari 1913 69* jaar Nr 7 voor de Stad en het Ar rondissement. Treinen van 1 October 1912 tot 30 April 1913 Begrafenis van Dokter Karei Van der Heyde. f!a de Stemming over het Voorstel tot Grondwetsherziening O s Abonnementen voorop betaalbaar. De abonnenten genieten het recht van kosteloos drie annoncen. De affichen worden eens gratis ingelijfd I Annoncen 20 c. per regel Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. per regel en vonnissen 30 c. J Men schrijft in bij den drukker-uitgever en in dePostbureelen of bij de facteurs. Annoncen en artikels franco toe te zenden tegen den Vrijdag-avond aan den Uitgever Arthur Boury, Dixmude. Vertrek uit Dixmude naar Gent en Brussel 4.59 7.17 8.33 10.21 11.53 12.36 2.13L 4.21 6.31 Vertrek Dixmude naar Veurne en Duinkerke 7.15 8.34 9.21 12.22A 2.11 5.39 8.07Y 7.52A 9.39 Vertrek Dixmude naar Nieuport en baden 7.26 9 29 12 29 2 17 5.46 7.46 8.12 Werkmanspensioen IFIR.. daags aan 65 jaar. Een man, ééne sU'm. Evenredige Vertegenwoordiging in alles eD voor alles Woensdag laatst had de plechtige begra fenis van den diep betreurden dokter Van der Heyde plaats. Een groole menigte vrienden van den overledene vergezelden de lijkstoet. De rouw werd gedragen door de Heeren Joseph Van der Heyde, Renil De Hongere, Emiel Verwaerde, Dokter Van Houtte en advokaat Valcke. Talrijke maatschappijen waarvan de afge storvene lid was, namen deel aan de rouw stoet De Muzikale Kringl)e Liberale Vereeniginq, Het Syndikaat der Dokters. De Liberale Jonge Wachtl)e Liberale Werk mansbond. De Carabiniers, De IJzerzonen, De Schoolbond, en eene afvaardiging van de Vrij metsel aarslogie La Flandre van Brugge. Vier prachtige kronen werden aangeboden door de familie, de Loge La Flandrede heer G. De Breyne-Du Bois en de Liberale Vereeniging Ouder de menigvuldige vrienden bemerk ten wij de Heereri Buyl en Serruys, volks vertegenwoordigers, Van Sieleghem, ge meenteraadslid en bijgevoegd volksvertegen woordiger, Geldof en Nouwynck, gemeente raadsleden, Dokter Denaux, Notaris Wauters, R. De Breyne, ondervoorzitter der Liberale Vereeniging, A. Woets, Albert Tliooris. oud- volksvertegenwoordiger. H. Deswarte. Maurice Gorrissen van Yperen, Dokter Barbier, J. Andries-Van Seveien, advokaat LesaffrfiProspor Teirlinck advokaat H. JoyeDokter Maertens A. Jacqué gemeenteraadslid te Brugge, Paul Matlliys, secretaris der Liberale Vereeniging van Brugge, Louis Van Hollebeke, E. Callebaut, enz., enz. In het sterfhuis sprak Heer Dokter Denaux in naam van het Syndikaat der Geneesheeren van het Kanton in de volgende wijze Redevoering van M. Denaux. Mijnheer en, I11 naam van het geneeskundig Syndikaat van het arrondissement Veurne-Dixmude- Nieupoort neem ik het woord om eene laatste hulde te brengen aan ons duurbaar medelid den heer Karei Vander Heyde. Toen ons syndikaat lot stand kwam was de afgestorvene een der eerste stichters en zoolang zijne krachten het hem toelieten heeft hij getrouw onze vergaderingen bijge woond. Daar in ons midden, als overigens in alle ambtelijke betrekkingen, wist hij door zijnen eenvoud en zijne rechtzinnigheid de achting en de eerbied van eenieder te veroveren. Ook is den heer Vander Heyde gedurende zijne lange loopbaan van geneesheer, steeds een voorbeeld van zelfsopofTeriug geweest, hij verpleegde met liefde zijne zieken, en nooit zag men hem bij voorkeur, de wonin gen der welstellende klasse binnentreden integendeel de nederige en verlatene zieken waren zijne lievelingen, bij hem bracht hij benevens geneesmiddelen en zorgen, zede lijke opbeuringen hartelijken troost. En een schamel dankwoord van die ongelukkigen was hem voldoende, de man was er veel gelukkiger om, dan om elke geldelijke be looning, laat mij hier aanhalenjje zeJÜapo(le ring welke hij bracht in het verplegen der besmettelijke "ziekte van pokken ten jare _ep, alwaar hij benevens den achtbaren burgemeester M. Ern. Van Pro mme door zijne zorgen de ziekte"wist ïëTiekain- pen en te overwinnen, zijne volprezen dien sten werden door zijne Majesteit Leopold II bekroond met het Burgerkruis van lu' klas. Toen eindelijk de hooge ouderdom met haren gewonen nasleep van gebrekkelijk- heden den heer Vander Heyde aan den huiselijken aard gekluisterd hield, dan leed hij zonder morren, zonder dat een onge duldig woord van zijne lippen viel. Op zijn eerbiedwaardig gezicht een beeld van fiere gelatenheid las men als het ware de diepe spreuk van den grooten denker De gevoelens van genot zijn maar enkele zins begoochelingen, dewijl gevoelens van pijn gevoelens van waarheid zijn. Vaarwel beminde Collega Vander Heyde, geniet in vrede de eeuwige rust en den loon die toekomt aan dezen die in de waarheid en de rechtzinnigheid der deugden van naastenliefde zoo hoog schatten dat zij deze door daden wisten te verheerlijken. Vaarwel Vander Heyde. Op het Kerkhof namen het woord, de Heer Ed. Geldof en de Heer H. Deswarte, de eerste in naam der Liberale Vereeniging van Dixmude, de tweede als Achtbare Meester der Vrijmetselaarslogie La Flandre van Brugge. Redevoering van M. Ed. Geldof. Mijne Heeren, In naam der Liberale Vereeniging van het Kieskanton Dixmude. In naam der Vrijzinnige maatschappijen van stad koin ik een laatste hulde brengen aan de overblijfselen van een onzer ver dienstelijkste medeburgers, de heer Karei Van der Heyde. Wie van ons heeft er dien eerbiedwaar dige!) man niet gekend, die zoo lange jaren met de meeste zorg, inet de grootste zelfs- opofferiug zijn ambt van doktoor vervulde. Hoeveel hulp en troost heeft hij al niet gebracht, hoeveel wonden geheeld, en met hoeveel bereidwilligheid stond hij dag en nacht ten dienste van den armsten onder allen, evenals van den rijksten. Zoolang hij kon, hel schoonste deel van zijn leven heeft Doktoor Van der Heyde aldus belangloos aan het welzijn zijner medeburgers opgeofferd. Daarom ook verdiende en verwierf hij de achting, de genegenheid, alsook de erkente lijkheid van al wie hem kenden. Het was dus niet onverdiend dat zijne Majesteit Leopold II dien waardigen Burger vereerde met het Burgerkruis van 1" klas, alsook met de herinneringsmedalie zijner Regeering. En niet alleen zijn ambt van doktoor,maar ook zijn menschlievend karakter miek dat doktoor Van der Heyde bij de ganscbe be volking van Dixmude in zoo hooge gunst stond het was i«Kners een opeeeh'e metischenvriend, die gaarne in de beweging was en met zijne vrienden geluk er, legen- spoed wist te deelen.Doktoor Van der Heyde had alzoo de noodwendigheden van het leven weten te begrijpen ook was zijn princiep Leven en laten leven zoo slichle hij hier in stad oneindig veel goeds en deed tot in de laatste jaren van zijn leven werk op werk uitvoeren, dit om zoo te zeggen mei liet eenig doel meenig ambachts man te laten leven. Hewel zulke inenschen kunnen niet ge noeg geprezen en vereerd worden. En daarom ook was liet dat wij den diep- betreurden overledene immer de grootste genegenheid en achting toedroegen. Onder Politiek opzicht heeft de heer doktoor Van der Heyde nimmer zijne denk wijze verdoken en ondersteunde op mild dadige wijze onze Vrijzinnige Politieke Kringen en instellingen. Doch evenals hij de grootste eerbied koesterde voor anders denkenden (dat heeft hij tijdens zijne lange loopbaan als doktoor ten overvloede bewe zen) zoo ook wilde bij dat men zijne philosofische denkwijze zou in eere ge houden hebben. De heer Karei Van der Heyde was dus een verdraagzaam,voorbeeldige,brave en hoogst- verdienstelijke medeburger. Een vrijzinnig man in den vollen zin van het woord, 't Is als dusdanig dat zijne nagedachtenis hij zijne ontelbare vrienden voor altijd zal bewaard blijven. Wij bieden vooraleer afscheid te nemen aan de achtbare familie Van der Heyde onze oprechte gevoelens van deelneming in den rouw die haar komt te treffen. En nu vaar wel heer doktoor Van der Heyde. Gij waart een man van karakter. Uw leven was een voorbeeld van eer en weldoen. Rust zacht, waarde Vriend, Vaarwel. Redevoering van M. Deswarte. Mijne Heeren, Mijne Broeders. Laat mij toe voor enkele stonder. de stilte van dit plechtig oogenblik te breken, een oogenblik waarop door rijp overdenken de menscli beter wordt, om in naam eener tal rijke schaar vrienden een blijk van genegen heid en leedwezen te geven aan de gedach tenis van hem wiens lichaam wij binnen kort aan de aarde, onze gemeenzame moeder zullen toevertrouwen. De Vrijmetselaarslogie La Flandre in het Oosten van Brugge, heeft me de pijnlijke taak opgedragen in haren naam een laatste vaarwel te zeggen aan den beminden broeder dien de dood ons aan onze liefde ontrukt. Dank zij de edele gevoelens die Doctor Van der Heyde bezielden, had hij „zich door de Vrijmetselarij aangetrokken gevoeld. Hij was gelukkig en fier toen hij, op een leeftijd waarop velen slechts nog aan rust denken, zich aan onze zijde had geschaard om deel uil te maken eener instelling van verdraag zaamheid en vrij onderzoek, eener school vai zedeleor waarvan het eerste voorschrift Spreek de waajtfieid, beoefen de ge- recinigheid, wees openhartig in uwen handel en wandel. 01'is op dezen stond de aanwezigheid van U allen, die hem hebt gekend en bemind, niet de klinkendste hulde aan die liefde voor de waarheid, die bekommering om wat rechtvaardig is, die oprechtheid van gevoe lens die den grond uitmaakten van het edel hart dat heen is gegaan Toen onze broeder in onze Orde trad, werden hem geene andere verplichtingen opgelegd dan oorlog te voeren aan de onwe tendheid onder al hare vormen, te gehoor zamen aan de wetten van het land, te leven als eerlijk man, de gerechtigheid te beoefe nen, den evennaaste te beminnen, te werken onverpoosd, aan het geluk der mcnschheid. Ei werden hem gewaarborgd dat zijne persoonlijke overtuigingen zouden geëer- bi. digd worden en hij had beloofd die zijner broeders te eerbiedigen. Van die verplichtingen is broeder Van der Heyde nooit te kort gebleven. Vooral het naleven van het maeonniek voorschrift dat betrekking heeftop de liefdadigheid lag hem nauw ter harte. Dat voorschrift zegt Wees minzaam en teeder jegens de ongelukkigen leenig de smarten der armen en zorg, dat zij or uwe orvneedoogendheid niet moeten zuch tenwant elke zucht zal als een vloek op uw hoofd neerkomen. Van dien vloek, diepbetreurde broeder, zi, gij steeds bevrijd gebleven, want nooit heeft een arme te vergeels naar uwen wijzen raid gevraagd, nooit heeft een ongelukkige op uwe meedoogende, liefderijke gevoelens vruchteloos een beroep gedaan. Gij waart r en liefdadig man in den vollen zin van het -WLi-Stii 7'jt p"1' «•APhiainotg mensflh geweest en uw einde, gelijkvormig met de wijsgeerige overtuigingen van uw gansche leven, levert het bewijs der diepe recht schapenheid van uw geweten. Dr Van der Heyde wist niet alleen te den ken wat hij wilde, maar hij wilde wal hij dacht en hij is heen gegaan met het geruste gemoed van den man waarvan het leven een toonbeeld is geweest, met de kalmte van (Du wijze die van den ijdelen schrik voor hiernamaals is bevrijd Aldus was de vriend dien wij betreuren, de broeder die naar het eeuwig Oosten is vertrokken, met de voldoening van den rechtschapen werker die eerlijk zijne laak heeft gekweten en op zijn loon wacht. Wij buigen ons voor zijn graf neder, maar voor ons sterft hij niet geheel. De genegen heid die de vrijmetselaars gedurende het leven elkander toedragen heelt te diepe wortelen om door den dood vernietigd te kunnen worden wij hebben aan bet aan denken een eeredienst gewijd. En daarom, diepbetreurde broeder, zullen wij uwe ge dachtenis levend in ons midden bewaren en zullen wij, in onzen tempel teruggekeerd, uw naam als diegene van een goeden, ver dienstelijken', trouwen vrijmetselaar in liet graniet beitelen. Vaarwel, teerbeminde broeder Het is in naam uwer werkplaats La Flandre, in naam der gansche maconnieke Orde dat ik U, met eerbied en smart vervuld, het laatste broe derlijke vaarwel ben komen zeggen, dat ik U onzen laatsten wenscli van eeuwige rust ben komen uitdrukken 1 Een artikel dat de Ronde van de Pers doet. De XX' Siècle, liet orgaan van M. Helle- putte en dat nog al eens de vertrouweling der regeering is, schrijft in zijn nummer van Zaterdagavond Het voorstel tot herziening werd dus in de Kamer verwor pen, rechterzijde tegen linkerzijde. Dat was te voorzien, noodzakelijk, onvermijdelijk. Gij hebt de hand geweigerd, dat wij u toestaken zeggen de redenaars der uiterste linkerzijde.Maar zij verzuimen erbij te voegen dat die hand eene pistool vast hield. Voor hoe grooten jakhals men ons moge uitgeven, wij aarzelen niet, te zeggen dat de katholieke partij ongelijk zou hebben, te denken dat het kiesvraagpunt door de stemming van Vrijdag begraven is Dat de regeering goed gedaan heeft, zich scherp te zetten legen het afdreigen, bewijst nog niet dat onze kieswetgeving volmaakt en onver anderlijk is verre van daar. De waardig heid van het bewind is ééne kwestie ons kiesstelsel is er eene andere. De eerste is doorgehakt op de eenig mogelijke wijze de andere blijft voor de openbare meening ge steld. Onze vrienden hebben tot plicht, haar met de grootste nauwgezetheid te besludee- ren,de strooming der meeuingen te bewaken en eene oplossing voor te bereiden, die met de wenschen en de belangen des lands over eenkomt. De regeering en de rechterzijde hebben goed gesneden; dat de katholieke partij goed wete te naaien. Noch vooringe nomenheid, noch vooroordeelen, noch wrok, noch lust naar wraak maar oplettendheid, goede wil, politieke wijsheid ziedaar ons programma. Het zou dwaasheid geweest zijn, ons de wet te laten stellen door eene uitgelaten en schijnbare nuitzieke minder heid. Het zou eene dwaasheid zija, moesten wij beslissen, ons voor eeuwig te verzetten en eeuwig het non possumus te laten hooren tegen elke vraag tol bespreking. De katholieke partij heeft anders stekelige vraagstukken opgelost. Wie zou over driejaar geloofd hebben dat de rechterzijde zich tot den algemeenen dienstplicht zou genegen getoond hebben dat de katholieken zoo gemakkelijk zouden berust hebben in nieuwe opofferingen voor de nationale verdediging Laten wij de kiesvraag tot rijpheid komen en laat ous manmoedig ons gereed houden tegen elke gebeurlijkheid. Waren de Bel gische katholieken sterk en onverzoenlijk tegenover de bedreiging, zij moeten kalm en met goeden wil al de lessen der onder vinding onderzoeken evenals de ingevingen der rede. Wat de tegenpartij betreft, het spreekt van Wat wij over dat artikel denken. De Chronigue zegt dat, zoo deze verkla ring geen nieuw lokaas is, een middeltje om de gedachten af te leiden, zij veel opgang zal maken in de rangen va» allen, die de belangen des lands ter harte nemen. Volgens de Nieuws Gazet is de taal van de XX' Siècle voor de liberalen de grootste aandacht waard. Bah Voor ons is die taal de taal van den hoogmoed en levens ook die van eene ver borgen vrees. Daar steekt vernedering in zoowel voor liberalen als voor socialisten. Waarachtig Die hoogmoed is misplaatst en eenige brokjes, op den keper beschouwd, zullen dat wel doen zien. Wij onderlijnen De waardigheid van het bewind is ééne kwestieons kiesstelsel is er eene andere. Wij zeggen dat hel klerikaal bewind, in stand gehouden en versterkt door de kie- zingen van Juni 1912, volstrekt geene waardigheid heeft. Hoe durven mannen, die dank aan de orakooperij van de Staatsbe dienden bij middel van staatsgelden, dank aan leugen, laster, bedrog en geweldena rijen, aan 't roer gebleven zijn, van waardig heid spreken Zij beroemen zich op hunne 16 stemmen meerderheid in de Kamer. Daar ligt macht in, eene domme gewetenlooze macht, maar geenszins waardigheid. De Junikiezingen hebben eene groote vlek te meer geworpen op de geschiedenis van 't klerikalismus in België en de waardigheid van hel bewind in onwaardigheid veranderd Dat ons kiesstelsel eene andere kwestie is, daarvan moet de XX" Siècle vast over tuigd zijn. In die enkele woorden steekt haast eene bekentenis van al de laagheden, waartoe het meervoudig stemrecht aanlei ding geelt en die de klerikalen, bijna tot de laatste toe gebruikt hebben om meesier te blijven. De eerste is doorgehakt op de eenig moge lijks wijze, schrijft het blad. Neen. zij is doorgehakt op tyranieke wijze. Door beloften en koopjes heeft de regeering de rechterzijde zóó bewerkt dat zij op hare stemmen kon rekenen voor 't ver werpen der vraag tot herziening en erop zal kunnen rekenen voordestemming der nieuwe legerwet. Door die omgekochte meerderheid is de regeering sterk geweest en heeft zij alle toenadering en minnelijke schikking, haar van links aangeboden, durven ver- D1XMÜ EMAAR ae!f daS sij -/••ij is, dsn wtsg tc kwzen, die haar aanstaat. Wij hebben haar hoegenaamd geenen raad te geven. Gaat zij den verkeer den weg op, zooveel te slechter voor haar. Wij hebben liaar nu doen zien dat zij niet in staat is, ons schrik aan te jagen. Het land zal er zich mee gelasten, als zij aandringi, haar eens te meer te bewijzen dat in België de bestingerichte partijen door overhaasting niets te winnen hebben.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1913 | | pagina 1