Zondag 8 Mei 1927. 83e Jaar. Nr 2. ZONDAGSBLAD Voor de Stad het Arrondissement NOG DE BENOEMING VAN DEN BURGEMEESTER. Abonnementsprijs 2,50 fr. tot 31 December 1927, voorop betaalbaar. Aankondigingen mogen vrij aan- veterd worden. Alias wat den opstel van jj, De Dibmudenaar betreft moet tegen den Donderdag vrachtvrij en onder teek end besteld worden. DE DIXMUDENAAR. Mét innig genoegen hebben meest alle inwo ners van onze Stad het eerste nummer van den Dixmudenaar weer zien verschijnen ten bewijze het groot aantal abonnementen, die aanstonds genomen werden. Natuurlijk de-klerikale pers kan hare woede niet verkroppen. In een ellenlang artikel, opge steld naar echt christelijke gewoonte, wordt de Dixmudenaar gescholden voor L ugenaar, gods diensthater en meer. Kn ja, geene enkele zins speling op de religie is in ons blad te vinden. Eilaas, voor het clericale volkje zijn alle middels goed, de slechtste -cerst, om de tegenstrevers aan te vallen. Laster genoeg, maar weinig blijk van verstand en opvoeding. De Religie wordt er enkel bijgesleurd om daar mede eenige sukkelaars af te schrikken en ze te beletten ons blad te lezen.De eigenlijke schrik der cleriikalen is de vrees voor de waarheid in hun ne kudde zijn er och veel dingen, die db arme schaapjes toch niet weten mogen. Maar de Dixmudenaar zal leven tot spijt van -i-tl hem benijdt. Weg met laster, met brood roof, met eerroof En aan de boozen loon naai werken Y. CHRISTENE NAASTENLIEFDE. 't Is aan de beste vruchten, dat de wespen knagen. Zoo zegt he: spreekwoord. Is het ook daarom, dat onze Vr jzinn ge rou- wenbond wekelijks het mikpulit is van een venij nige pers, die alles coor den modder sleurt, wat niet onder den dekmantel van Katholiek wordt ingericht Aardige Naastenliefde Zonder ellen Vrijzinnigen Vrouwenbond ware de zoogezegde P/bbenbond er toch ook nooit ge we -.v. Het clèrikaal hert Hóópt niet over van Naastenliefde, maar wel van politiek fanatisme, zucht n£V wereldlijke macht en overheersching. O, die mooie Christenen Zij schamen zich niet wekelijks eerlijke lieden te beliegen en schaamteloos te belasteren Zijn dat hunne christene deugden Brave en verstandige vrou wen hebben daar alleen afkeer van. Ieder, die aan de feesten van den Vrijzinnigen Vrouwenbond deelneemt, weet, dat daar alles deftig en eerlijk is en dat alle vergaderingen verre alles te boven gaan, wat katholieke gilden ook op touw mochten zetten. Klerikalen, weet schimp en schot zijn flauwe redens De ongeveer 50 vrouwenmet welke de Vrijzinnige Vrouwenbond sedert de laatste feestelijkheden aangegroeid is, zijn ons het beste antwoord SPAARMAATSCHAPPIJ VOOR KOLEN. Wekelijksche inleg 3 fr. 4 fr. 6 fr. of 12 frank, eiken Zondag van 9 tot 10 ure in het bureel, van liet Wisselkantoor van den heer Al- bert Nevejan. De «- Schelde het katholiek Vlaamsch Nati onalistisch dagblad van Antwerpen van 2 April 11. wijdt aan die. 'benoeming een lang artikel, waaruit wij deze kegels knippen De Z. Eerw. H. Deken van Diksmuide werd, op voorste!1! van min. van de Vyvere, ook naar het hof geroep.n. Het slot der deliberatie was, dat Ingenieur Glorie, de VI. minimalist, burge meester van Diksmuide zou benoemd worden, indien M. Samyn de kath. VI. Nationalist, een concessie aan de patriotards zijn ontslag van schepen indiende De Z. Eerw. H. Deken kwam met dat weinig aantrekkelijk kanve'tie huiswaarts en belastte dan weet uren wol de Vlamingen te vinden, als men in moeilijkheden verkeert Z. Eerw. H. Dr Karei Van der Espt, zijn onderpastoor, dit ontslag te bekomen van M. Samyn De zaak .werd' voor den rand der kath. VI. Nationalisten van West-Vlaanderen gebracht. Deze beslisten, natuurlijk, dat M. Samyn GEEN ontslag van schapen had te geven. Dan, daarop, Besloot \te rege.ring niet ben Yi. Mini malist Art. Glorie maar wel den kath. M. De Keyzer té noemen, tegen den wensch van de meerderheid van den gemeenteraad in. if dit artikel maken wij nog tens op dat de Z.E.H. Deken het zien lij1 v en opperste hoofd is der ckrikale partij in stad dat er daar niets gebeurt zoncier zijn weten, zijne goedkeuring, zijne mecewerkfng dat hij medegeholpen heeft heeft om den Vcs. aan den Sclicpchzetel te hel pen dat M. Glorie daaraan de burgemeesters sjerp verloren heeft en alzoo gestraft is gerw- den, alwaar hij helpen zondigen heeft. En zoo is het goed z Maar als M. De Keyzer benoemd werd tegèn den wensch van de meerderheid van den Ge meenteraad, wat bsteekenti het dan, dat die mêerderlieic M. De! Keyzer bij zijn eedaflegging geviei d heeft tot 's anderendaags in de kleine uurtje?,' e i wat beteek eigen dan al dik geluk - wenschen van M. Glorie zelf. LEUGENTAAL IS ZONDE. In de Standaard van verleden Dinsdag staat een artikel, drie kolonnen lang over M. Glorie, waar men nu een held wil van maxen. Tot zelfs zijn portret staat er in te pronken Ecu Dixmudsche schrijvelaar stort er krokodG- tranen over dien man, die zoogezegd, Divmiuie moest redden maar die', gelukkiglijk, dank aan de liberalen en den wil van het grootste gedeel te der bevolking van kant w7erd geschoven, dit tot meerder welzijn van de belangen van de stad Geen enkel regel komt c-r nogtans in voor, dat bewijst waarom M. Glorie hier diende burge meester te w7 or den. Dit alles is met voorbedachtheid gedaan en geeft ons te kennen dat hij nog altoos wat on aangenaams in 't zicht heeft. Doch waartegen wij hier ten zeerste opkomen is, dat men in dien artikel zegt dat De liberalen zijn (bij Samyn) gaan schoone spreken om toch met hen te willen samengaan Dat is gemNrfe Klerikale lastertaal Nooit heeft een enkel'E]^- raal, zelfs in 't hoofd gekregen zoo iets te-den ken, wel integendeel Dat weet iedereen Maar 't is met dergelijken kul en onwaarheden dat men de gropte Vlaamsche gazetten vult 'en aan de lichtgeloovige'bevolking der gróote sté den thans M. Glorie voorstelt als een Missias S Indien ze dien heer kenden zooals de bevolking van Dixmude hem kient, zouden ze er anders ovfr oordeelen v .ii .1- ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD OP MAANDAG 25 APRIL om 18 uur. Al d,e leden zijn- aanwezig. Na goedkeuring van het vorig verslag geeft cle heer Titieea leziftg van het Koninklijk Besluit den lies* Alpbpnse De Keyzer aanstellendie tot Burgemeester. ;,Hq wenscht hem geluk in zijne n>ieu\ve bediening en keurt de handelwijze af van dezen, dié in kwes tie van/benoeming van ee t burg. meeste", zoo veel onwaarheden hebben verspreid. De hger De Keyzer leest een briefje af, waarbij hij "vér- Liaait - zijn best te zullen doen voor het algeine'eij welzijn zijner medeburgers en waarin hij -het publiek aanmaant stilzwijgend te blijven -gedu rende de zittingen, en dat hij desaangaan.de streng zal wezen. De heer SAMYN Eest eene lange verklaring - over de werken van bet Vlaamsen Nat1'onalisme en eindigt niet den nieuwen burgemeester ge luk te wensehen. Y De heer RABALT di ukt namens zijn groep, bet genoegen uit te zien, dat de Heer Glorie' voor de 2/3 der bevolking ongcwenscht was,, cle plaats van Burgemeester niet bekleedt Wat den nieuwen burgervader betreft, zegt de'-heerj Ra- bau, de manier, waar< p dezie benoeming door-het uithangen van al de leeuwen begroet werd, heeft ons wantrouwig gemaakt. Verders de heer De Keyzer behoort tot do katholieke partij en wij houden niet van een katholieken burgemeester, omdat onze leus is De Pastoor m. de Kerk en de Burgemeester op h ;t Stadhuis. Een Katholieke Burgemeester ka a die •prin ciepen moeilijk naü'evtenen laat zich te gemak kelijk onder den voet houden. Wij zullen zien hoeveel wilskracht -en zelfbefeid de nieuwe bur gemeester onder dat opzicht zal toon en, en hem diensvolgens beoordeelèn. De heeren VANDEMOORTELE en TITECA teiekcn nog beilden verzet aan tegen de manie?, i i aai op zij door c:e Brusselsche Bladen werden aangevallen en men gaat over tot het 2ei punt. Punt 2. Vei schoven naar dei geheime zitting. Punt 3.. Krediet voor het oprichten van ecn pompierskorps. Op voorstel van M. GLORIE wordt cehe; som van 2500 fr. toegestaan. De heter GLORIE leest een voorloópig reglement af, dat op voorstel va»

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1927 | | pagina 1