dt I i f ""VK i ari mn de nnantien gezond te nm^ I docb mt gednren- dezritS^-iir inkomsten, zonder leenman te hebben aangegaan en al sparende de fyen Heer Rabau naar de Commissie va zonden Tordt. De teer RANSON verlangt geen politiek te zien mengen in deze- inrichting en vraagt dat %.m het pompierskorps, onder het toezicht zou 6tellen van de Commissie van Openbare erk Puilt, 4. Hier stek de. heer SAMYN voor een smeekschrift te zenden aan'den heer Mimstei, ten einde de volledige uitbetaling te bekomen oer oorlogsschade. De heer RABAU legt uit, wat al' pogingen ten voord eek der geteisterden werden gwaavu 'zegt weinig hoop te hebben den toestand thans te acn verbeteren. Hij treedt het voorstel b] 1 c&tjpgeiheen wordt aangenomen. Punt 5. Ondervraging Schepen collegic c.oor Raadsheer RABAU 2 /Over de manier uaarop er te werk gegaan Uouït om de in stad t* staande maatschappijen het gemeentebestuur te laten erkennen. I)e heer RABAU teel ent protest aan tegen de handelwijze van het Schepencollegic m die zaak. Maatschappijen, die van over lange jaren a n gekend zijn, zien zich nu verplicht zie I nieuw door het nieuw stadsbestuur te laten eiken «en en dit niet alleen door het. opzenden van hunk stan (kegelen getcetend door bestuurle- U.n - niaar de aanneming wordt gev* eigei '^nige maatschappijen, ,«ntamen niet de namen 'van al de leden erm opgeeft. Dat is geheel e ui strijd met de grondwet, ook geen enkel w <5 reglement is in voege, betreffende dergelijke ekkönningendie tot niets strekken en geen belang hebben, j Spreker vraagt nu met welk doel het sc i.p-ii- college dergelijke maatregelen treft. De 'heer SAMYN antwoordt, dat geen regie- f inenten voor de aanneming van maatschappijen tatiaan dat de heer Rabau zelf het proces ver- haal var het Schepencollege geteekend hee t, waar zulks beslist wérd, en ziet daar verders niets j ergs ïn, De hoer RABAU zegt, dat in het Pchq.encolle- j Ve hij protest aanteekende tegen die nieuwe er- t fcqming en deze nutte1 oos vond c at caaren o Ven nooit spraak geweest is vamde namen der. ■- dan op te geven dat hij zulk.-. :n het ge e-, nie zou gedeeld hebben. T«eri slotte beslist men dat j bet opgeven van namen van enkele leoen \o - clóenck: is I b) Door hetzelfde Lid ondervraging over het j innen der baksen door het Gemeentebestuur ge- stpmd. o Dc heer RABAU zegt, dat Schepen Samyn tij dens de vorige bijeenkomst van den Raad een verslag afgelezen heeft over den Finantieefeii ■toestand van de stadkas en dat tegen alle wet- ten in, dit verslag niet ward neergelegd, zoodat men de kritiek erin bevat, met kan weerleggen. Spreker zegt, dat dit verslag geheel en al op vat heken grond rust. De heer TITECA protesteert. De heer RABAU zegt, dat betreffende al de taksen, waarover het verslag spreekt, ei niet de minste smaad! op het oud bestuur te werpen is. De taks op Honden, biljards, Piano's, werd op 13 Aug. 26 goedgekeurd en regelmatig ont vangen. De taks op naphtepompen insgelijks. Wat de verbinding met de rioolen betreft, die vergoeding werd op 1 Oct. 1925 ontvangen voor dc jaren 24 en 25. Zij konden dus maar opnieuw -hónd October 26 ontvangen worden. Dan heeft de'hetr RABAU, alsdan Schepen van fiuantie, pp gemerkt, dat men zulks niet als taks, maal ais vergoeding aanzien had. en dat het innen daarvan door Hoogere overheid niet werd go~t gekeurd Na inlichtingen bij het Provinciaal Bestuur lreeft men slechts rond nieuwjaar tot antwoord gesteven, dat alle ontvangsten dienen aüs taks te v oeden aanzien en dienen goedgekeurd te uoi den. Die (aks kan dus niet gernd worden, et niettegenstaande dat, is men bezig cat ge. e doen ontvangen, niet alleen voor 26, maai ook voor 27 hetgeen gehéél onregelmatig is De begrafenisricchten werden in het politiere glement ingelast, ten einde op die manier go d- gekeurd te worden. Dit is niet gelukt en tot hid den heeft niemand het recht dien taks of yeigo-- fi-tg te doen ontvangen. Spijls cri, cisclit et Schepencollege niet alleen die vergoeding, maai vorgt zelfs den taks van voor den datum, vaai- op die maatregel door het Gemeentebestuur ge troffen wierd hetgeen gehedl en al cmvettig s en wat zelfs door de wet kan gestraft worden De heer RABAU vervolgt, dat niemand verpacht is dit te betalen, en vraagt wat het tchepeiico - legie schikt te doen om die gelden terug te ge ven De kaairechten werden insgelijks in het poli- tiereglem'ciit ingelast en werden tot nu toe met goedgekeurd en kunnen niet ontvangen worden deze brengen overigens zeer weinig op. De taks op het leuren werd door tussclmukomst van den Politie Commissaris gemt redden en De goedkeuring van den taks P -1 rn-P bekend gemaakt op i looncn werd ente. niet ge- laatst en ko - - zulks in het verslag ind „«to, i k( deOT i^tuor b er - verweten - bediening en het heeft m nu smds 4 m aan urn van die 4 meenden nog met geflA te zijne voorgangers op 14 degen ng zien verwesent.i] -ai. vermeld, van al de betveringen, .n ralen hadden gelijk, zegt mj, c- omdat de com- - laatste z.tfng inderdaad, het i misste ze n et fcrzo<d te Schepencollege b-t. v.. hrevetl in commodo erf m commodo ocer.u^g - gevolge de Wet. r Wat het verpachten ór markten betreft, de aTifr umtie he ft eenvoudig weg go.d- bestendrge Deputa b-.sliste, '3-ekeurd wat de \ougc ovu weerwil van «at het finantieel vers ag er over zegt. kon te hebben afgehandeld; laten wij aan aonze on volgers de kas goed voorzien over. \nders is het gesteld met de Kerkfabriek 'i nCir M Glorie, Voorzitter is, en waar m geen 5 of 6 jaren noch budget noch rek< maakt En 't zijn die heereu der KciAfabriek, i zegt M. Rabau, die hkr nu de stacTsfmancia w'Psn komen beredderen. De heer SAMYN geeft hierop lezing van uit treksels van zijn verslag en beweert dat al de opgegeven cijfers juist zijn, en getrokken wer- dm uit de rekeningen. Hij zegt met «rpteht te rijn dit verslag neer te leggen, lretgeen V Ra bau betwisten verklaart, c'at hij er een uittrek sel zal van geven. Hij zegt, dat geen taksen ,n het politiereglement dienden gepcaatst, en a«, indien er geld in de stadskas is, er ook neg sclwh1 en te vereffenen zijn, die een groot c.eei van dit geld zullen opslorpen. De heer GLORIE teweert, dat .men in de Kerkfabriek geen rekeningen heeft kunnen op maken, en dat men niet verplicht is deze aan de gemeenteraad te onderwerpen Punt 6. Bespreking zaak electriciteit. De heer TITECA verhaalt zijn bezoek te Brus sel bij de maatschappij en spreekt over de voet stappen tot hiertoe aangewend en vraagt de mee ning van den Raad over den to*hand Ten slot te wordt beslist aan de maatschappij de 150.000 fr. te geven, mits voorwaarde onmiddellijk de verbinding te geven, waar het mogriijiv is, a zelfs tot aan cle Weverij der Woumenkalsijd^_ Punt 7. Goedkeuring politiereglement. Di werd in Commissie onderzocht en de noodige veranderingen aangebracht door de Deputatie geDe°heer RABAU zegt, dat sinds het onckrzoek een paragraaf wérd bijgevoegd,, zeggende bij a 93 Alle muziek moet om 12 uren eindigen, r, TT-- beweert dat dit niet-zou dienen er in voor «e komen. De nieuwe Wet zegt, cat de herbergeii om 1 uret moeten sluiten en het mubiek om l eindigen. Doch dit is -eene voorloop-ge Wet die maar zal in voebe blijven zoolang de huid ge toestand, in het land heerscht. Het kol^ier^ ment integendeel zal misschien 'bunnen 50 jaie. nog in voege zijn. De heer SAMYN is ook van gedacht, dat het nutteloos is in het politiereglement dit op te ne men, indien eene wet zulks regelt. Ten slotte op aanvraag van dc heer-n GLJR E en VANDEMOORTEL wordt de goedkeuring van geheel het reglement tot de naaste z tt.ng V °Dc openbare zitting wordt om 21 ure geheven en de raad vergadert in geheime zitting. oooooo TV heer Samvn die zeker wenscht aan al de bladen van Dixmude mede te helpen,1 volgende terechtwijzing betreffende het «"1® van den Gemeenteraad in ons laatste nummer verschënen 1 Wegëniswerken Ik heb gezegd dat het Schepencollege er volledig mede akkoord g» g dat voorkeur moest gegeven worden aan u-bklieden van stad. In een gesprek, dat de zit ting van het Schepencollege voorafgegaan was bad ik de zaak voorgesteld aan den betrokke inliieur Ik vernam slechts in de zitting van den gemeenteraad dat er daarover een* bespreking -.houden werd in de Commissies van Openbare werken. Het bestek werd niet goedgekeurd in de zitting van het Schepencollege, want het is niet verschenen. 1 Over het Park en de gedenkplaat Voor cle ge sneuvelde Soldaten, heb ik gezegd dat niemand van stad dc gelegenheid gehad heeft het werir te ondernemen, en dat de werken, uit erhan aan vreemdelingen werden gegeven. 2 Heffen van opcentiemen Het betrof mer creën nieuwe belastingen, maar-wel een vernieu wing van de opcentiemen door het vorig ge meentebestuur gestemd, <n waarvoor m cle £- orooting van 1927 reeds eon som van 554)00 fi indien ik me niet vergis) voorzien V-s. Het vas dus zonneklaar dat die opcentiemen mo sten vei- j nieuwd worden, daar die oude gemeenteraad et insgelijks op gerekend had. ,lt:. Uit het verslag over cle mniing van c c belasti - gen bleek dat nog ongeveer i2.000 frank b- a - i tin genmoesten geind w.orden welbcmenv zuimd had te innen voor de jaren 1924 1925 en 1926. De sommen daarvan voortkomende moricn dienen voor rekening van het jaar 1926. 3 Achterstallige pachten van het Albertfonc.s Ik heb niet gezegd dat wij de schuld van de ach terstallige 69.000 fr. erkenden of aanvaardde maar wel dat het Albertfonds in zijn recht is me. die pachten te eischen, aaneezien de gememte- besturen ervoor verantwoordelijk gesteld wai en Dat de stad Diksmude dat ook wist, 'blijkt uit 1 Waakle verslas-,en van den gemeenteraad, l oan er door een lid gepoogd werd de verantwoorde lijkheid van het stadsbestuur te verminderen 7l'.ogende dat het Hoogcommissariaat z-«ch met die zaak had bemoeid, heb ik geantwoord Ik weet wel dat M. die Groote nogal heerschzuchtig (en niet baatzuchtig want dat is een gioot verschil) was, maar dc stad moest dan ontlasting

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1927 | | pagina 2