DB GENTSCHE CREMERIE Die zijn profijt bemint, wefdt rich Larven Kruidenierswinkel bij VAN MOESEKE DE RAEVE, Weststraat, Dixmude. Alle aan de laagste prijzen der stad honderd jgp Voor de invalieden van Dixmude geven wij 5 ten honderd afslag op alle waren. m KOMT ZIEN OORDEELT 1 I i m 7 ySü-,iSè-- _0_ WEDSTRIJD - Ten titel van publiciteit geven wij ie n F-r tot m Groote Depót van naaimachienen Anker, The Bercley, Singer, Saphir, Bury, en,z« EEN WERK VAN WAARDE aan dengene die dit dier zal kunnen ineenzetten cn aanduid V "Het"ailtwoïd^ito, vergezeld van den omslag waarop gi) uw naam en adres zult aanduiden, en het alles oj sturen naai den Va" SC HA ER BH F. K-BRUSSEL. dienst van hare verantwoordelijkheid gewaagd heb ben Dan deed ik het voorstel, zonder de schuld te erkennen of te aanvaarden, al te doen wat mogelijk was om de pachten te doen ontvangen in de mate van het mogelijke. Dit, om onzen goeden wil te toonen, want md.eu het A x fonds zijn eisch staande houdt, zullen wij, spijts alles, verplicht zijn de 69.000_fr. te betaka. Bovenstaande acht ik noodig terecht te v J - aangaande het verslag over de zitting van den gemeenteraad. Verder in uw blad lees ik Vlaamsche natio nalisten en KommunistenPutten tut den zelfden zakIk zou V verzoeken deze bi- wering in te trekken ofwel te bewijzen, en het b eens ion voor goed, voor gezegd te houden dat AL het geld dat aan die vlaamsch-nationale pro paganda besteed wordt, uit den zak komt van de vlaamscbe nationalisten zélf. Wat een zoogezegde medewerking betreft aan katholieke bladen, en hier zal wel bedoeld zijn het plaatselijk blad, kan ik I' verzekeren mi daaraan twijfelt gij ook met dat dit bnc nm de tolk is van onze vlaamsche-nationa e gedachte, en dat wij, katholieke vlaamscbe nationalisten ti de minste medezeggenschap niet in hebiwn Grj weet, wanneer ik iets te zeggen heb, dat ik dat altijd onder mijne uitdrukkelijke wfatuwoerde- lijkheid doe, en mijn artikels meesta,: zei ouoei- teeken Met aGhting A. SAMYN. ZEER LIEVE NONKEL. Sedert cene maand bracht de Yzerbode^ mij o-een het minste nieuws meer van U. Het is mij erg spijtig. In uwen brief van 27 Maart 1)1. hebt gij nog zoo geestig gespot met den tegenslag aan den Keyser en de werkeloosheid in Dixmude, dat al de werklieden er oprecht veel plezier moe ten aan gehad hebben Zeer Lieve Nonkel, zijt ge z'ek Hebt gij het misschien te druk met uwe Russische Spitsbroe ders of zou uwe medewerking in de Yzer- bode niet meer gegeerd worden sedert den om zendbrief van Monseigneur den Bisschop van Brugge tegen de slechte A aderlanders Kozijn. KERKFABRIEKEN. De Yserbode vraagt, waarom liberale Ge meenteraadsleden er zoo aan houden de ïeke ningen der Kerkfabrieken na te zien. Liberale Gemeenteraadsleden vragen, waarom de Kerkfabrieken er zoo aan houden hunne ïeke- ningen niet te laten nazien. 50 JAAR GETROUWD l Verleden Zondag werd het 50 jarig nuwehjk gevierd van Heer eii Vrouw HcmrrDieusa-it-De- speghel en van Heer en Vrouw Chanes L e- cam-Arlin. De jubilarissen werden pp het stac- huis ontvangen en verwelkomt door den Burge- - meester, omringd van Schepenen en Gemeente - raadsheeren ien glaasje werd op hunne ge zondheid geledigd en een geschiënk aangeboden. "De Vereenigde Fanfaren verleenden hunne me dewerking. Aan de achtbare Jubilarissen bieden wij onze beste geiukwenschen. o-f-n ACHTERUITBOERFN EN... MUZIEK Hen jaar geleden telde de katholieke vissclieis- maatschappij 160 leden. Verleden Zondag vier,de zij nu met grooten tralala haar HONDERDSTE Lid. Die menschen moeten in korten tijd schrik kelijk achteriiitgeboerd hebben Vooraan aan t hoofd stapten die Burgemeester, en de katholieke gemeentéraa dsheereu tot zelfs meneer Glorie De leute was groot, onder het publiek dat hen zag voorbijtrekken, zegt de Yzerbodc 1 'T was zeker bij 't zien van die visschers in troebel wa ter, die1 achteraan stapten Nu het schijnt wel, dat de katholieke viscli niet veel meer bijt en politieke nood begint te dwm- 950 1.100 1.200 Verkoop zonder Agenten of Leurders 400 Fr. PROFIJT bemerk wel, 't is de rondlooper die de kooper betaald. Vibrante 2 schoven en bak fr. Centrale 2 schoven en bak fr. Zware kleermakersniachien Beste Witte olie 1,25 fr. de fiescn. Naalden fr. 0,50 Spoelen 15 l8f- Alleen verkoop van de Reveils De Ster Echte Roskopf, Patent. Geweeren Revolvers _o B° AMERY-DURIE o— Woumen Horloger Tramstatia VRIJZINNIGE VROUWENBOND HULP IN NOOD Op Zaterdag 14 dezer richt deze bloeicnHe kring in haar lokaal «Café du Theatre De Breyne-Peellaertstraat een prachtig kmderieest in welke nogmaals een grooten bijva. te ve - wachten heeft, en waartoe alle Vrijzinnige* huis gezinnen worden uitgenoodigd. Begin om 6 1/2 ure stipt namiddag. Om 8 1/2 u. dansfeest voor die leden. Allen op post dat niemand ontbreke. HUISMOEDERS 1 VRAAGT DE PUDDING POUDER PAK ME MEE BURGERSTAND VAN DIXMUDE. Geboorten Monika, Adolphina, Mathilda., Maria, Thsresia Sehaubrouck dv Renatus en Germana Garminne. Herman Jules Van Loo, zv Francois en Maria BTo?ereHenri Debacker, zv Leon en Gabrieüe Beirlandt. Daniel Isidolre Lucien Nys, zv Henn en Ga- brielle Geeraert. Huwelijken. William Edmond Emiel Pou- blon, met Marie Virginie Jeanne Claes, Leon Vandamme, cn Magdalena Biiervhet.

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1927 | | pagina 3