Z tZZZ D?a,lcs'staat d-° - ZONDAGBLAD Voor de Stad het Arrondissement Ellendige Toestand. Landsraad der Liberale Partij Gemeenteraadszitting bt|V- 'hbcdR !n ''c Kerk "ecr '"rfüten. DL HEER RABAU. Natuurlijk. de kerk Td "N g®5,en de Kerkfabriek zelf ft ""'i' diC aa" Stad toebXo^ ZONDAG 13 NOVEMBER 1927. •iinwiiwan 83e JAAR Nr DEDEMUDENAAK Abonnementsprijs 2,50 fr. tot 31 December 1927, voorop betaalbaar. Aankondigingen mogen vrij aan- veerd vvoi dc Het heeft begin October wat gedonderd in onze Stads-Jongensschool En er is reden toe geweest. De netheid, zooals eenieder weet, is eene hoofd'vereischte voor de gezondheid. De netheid wordt overal in de scholen aange leerd; het maakt immers deel uit van de pro gramma's der leergangen en voor nedieid en beleefd.he:d worden jaarlijks prijzen toegekend. De bezorgde meester geeft overal en altijd het goede voorbeeld, en vooral een schoolhoofd zou het zich moeten voor plicht rekenen aan het pu bliek en de leerlingen te laten zien, dat Hij vooral er op staat de voorschriften van netheid toe te passen en die nauw keurig overal te doen heerschen, zoodat ook de geburen niet te klagen' hebben en zeggen, zooals in Dixmude: Wat stinkt er hier? men zou zeggen, dat hier zwijns gehouden w orden in de gebouwen der school Het is weinig eerbied toonen voor zich zelf en voor het onderwijs als een stadsonderwij zer gaat verhuis kweeken tegenaan de school- gebouwen. Is dat eene manier om de hinders netheid aan te leer en. En blijft de commissie van openbare gezondheid niet te kort aan haar plicht, als zij zulken toestand niet aanklaagt bij lioogcr bestuur? Welk betreurenswaardig voorbeeld, als men weet wat moeite en wat geld er jaarlijks besteed worden door allerhande instellingen om de hin ders gezond te houden en ze te beschermen te gen besmettelijke ziekten, die in alle soortgelij ke mesthoopen kiemen CHILA. ALGEMEENE VERGADERING TE BRUSSEL., Op Zondag, 6 November, 1927. De Landsraad, Sprw-kt de verkleefdheid der- Liberale Partij uit voor een internationale politiek, strekkende tot het stichten van den vrede op den eerbied der verdragen en op de scheidsrechterlijke over eenkomsten en wederzijdsche waarborgen, ge sloten onder de bescherming van den Staten bond En gezien de definitieve inrichting van de landsverdediging, welke reeds te lang werd uit gesteld. zoo spoedig mogelijk moet verwezen lijkt worden en de werkelijke diensttijd afhan kelijk is van deze inrichting, verklaart zich voor verkorting van den diensttijd, zoodra de nieuwe inrichting de 1 dsverdediging verze kert Drukt zijn vertrouwen *it in zijn mandataris sen met het oog op de aa staande debatten over het militair vraagstuk, r. Uitgever A. NEVEJAN, Dixmude. OP VRIJDAG 4 NOVEMBER, OM 17 URE. Alles wat den opstel van De Dixmudenaar betreft moet tegen den Donderdag vrachtvrij en onder teekend besteld worden. Al de leden zijn aanwezig. De heer Burge meester zit voor. Het verslag der voorgaande zitting wordt goedgekeurd na eene opmerking van den heer Rabau, die zegt, dat de dagorde doof clen heer Glorie voorgesteld, er niet in ver nield is. De H. Voorzitter leest een telegram af ont vangen in bedanking der door den Raad uitge- e. i tikte gelukwehschingen gestuurd aan ons v orstenhuis ter gelegenheid van de geboorte der Prinses Joséphine-Charlotte. 1 Het nazicht Kas Ontvanger der Onder stand -Kommissie wordt goedgekeurd. 2- De raad brengt een gunstig advies uit, betreffende de verpachting van land door de Commissie van Onderstand, zulks zal geschie den bij openbaar aanbod, doch per aanbevolen brief. -Pé waad is het eens.om den weg Engs de standplaats van den traih, gaande van de statie tot den Leegeweg, een meter te verbree- dendit on eene lengte van 10 meters (meer wil ue tram niet, afstaan) dit tegen betaling van 1 fr. per jaar. 4. Na 'bespreking wordt nog beslist op het ■einde van den Begijnendijk het land aan te koopen, overblijvende van den opgeeischten grond, noodig tot het verbroeden van den dijk <:n toebehoor en de aan den heer Planckealsook den grond behoorende aan Mevrouw Quatan- n ens. 5 Daarop wordt overgegaan tot het goed keuren der begrootingen en Rekeningen der Kerkfabriek voor de jaren 1920212223— 2425—26—27. DE HEER RABAU zegt, dat die rekeningen dienen aan het advies van den Raad onderwor pen te worden, vooral om na te gaan of de in komsten overeenstemmen met de uitgaven, en ook nog om kontrooi uit te oefenen over de le gaten, die aan de Kerkfabriek geschonken wer den; in de zaken van httiselijken aard wil hij zich niet mengen, zegt hij, zelfs niet met Ie kerkelijke diensten, welke die legaten voor schrijven. Doch menigeen van die jaargetijden paat genaard met brood deelingen. Deze zijn tweeërlei deze door tusschenkomst van het arm i bestuur uitgedeeld; en voor wat deze betreft, riots werd aan het armbestuur uitbetaald sedert I 1920, hetgeen onregelmatig is; wat de andere be treft, door de Kerkfabriek zelf uitgedeeld, de cijfers geven te kennen, dat die sommen zouden verteerd geweest zijn; doch niemand weet wie het brood ontvangen heeft, daarbij de personen die het krijgen, moeten weten, dat het voort komt van legaten en niet van den man die het geeft. Er zou voor rond de 1000 fr. brood uitgedeeld geweest zijn en geen enkel kwijtschrift van een bakker is in de rekening te vinden. DE H. VOORZITTER. Wij zouden dus - werd bij da kerkfabriek ook menigmaal aangedrongen, opdat zij hare rekeningen® zou leggen werd telkens geantwoëf was Thans l°Pf mVd nfet effen 0 di ,1 me" m0t rek™»fren voor den dag, die elk slechts 15,000 fr. bedragen en dm 001 j.dei neringdoener op het einde van het k moejreenierP78'maakt ,VOT<ten- Het «'as dan llleL .laren te wachten! Men maakt op twee m-en tijd zulke rekeningen op Men zou dus de kerkfabriek van nalatigheid 'moe e beschuldigen. De Kerkfabriek heeft ook den to eze heeft recht te zien onder welke voortvaar I? r?kewn«en zal men dat nu i-, 11 eiigen In die voorwaarden zullen de dendC" Z? H> ou$o£ Dit. HEF.?) 1 I >rrio v ;n»e menschel] genoeg die he R^kkmlftk bunnen gebruiken iff de stad. ehjL verial"EhERfl.°!;0a;fE f«. dat hij kontrool Kabau gelijk voer wat h fU h«r doch z4t L w f eeiSte punt betreft; de punt M f*** over het twee! Hingen te" krijgen 1 aaS"g geweestom de reke- re"E HEER RA8AU' - haastig! na 7 ja- f)E HEER GLORIE beweert dat de rek, zifef en Rl°-r het °pbouwen der kerk niet" gereed zijn en alles met vereffend is, en vraagt 1, «en over de voorgelegde rekeninge c®, St'° ac]vjes zou uitbrengen 8un' houdingen. "lat 6 stem»en en 5 ont- g^dgLeurdflfhtr's1® R",'926 "'ordt "iet dat die 100.000 fr van Tuil" C°e"dc ?Pmerken, men, noch in inlmmsth eeh V'^V" TO°rk°- 7 - de H. VOORZ tAd het toekennen behelstvanhn ZZ' hier ueelkringen. J'Pgeld aan de töo- DE HEER RANSON zeut da* r, .s geweest in de per dagvertooning toe te kennen aan ff d t neelmaatschappijen van stad gezie het - - Hie'hlo!tThLdfLdtbrbfkfn'd,at diè premien zou dienen i v n» (,at men droegen ««r'Xf deze be- •bespreking, waaraan de heerui Pi ifr R"6 Samvn, Nonwvnck en rR n T ,Wy0,e; wordt l-csEst in rG pri deo.ncmen, som van 1000 fr. in t^rl°--Ug Vm 1928 eeile avond toe te kennen aan d-rw^ 50 .fr' Per Stad, die onenbare verin 50/1jen van 8. - DE keer SAMYN^^hi' V" is, dat dc spaarmaatechappijen Zr

HISTORISCHE KRANTEN

De Dixmudenaar (1879-1931) | 1927 | | pagina 1