Üeaclïï /'ifblicl', Leesi en verspreim DE GflZET van POPERINGHE f l llSI i: JAAIt A"r I 5 centiemen het nummer ZONDAG I JIM I 021 Dit Nijverheidsblad. voor Poperinghe en omstreken ver Aan onze Medeburgers Bond de Wereld. Oorlogspade, Aan ML Lanaye9 Apotheek Frans Van de Plas Droogte. Abonnementen I Jaar in stad. thuis herteld buiten stad, met,de post Buitenland W*. Plakbrieven bij onsgcdrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. in unloose" in yzowfiM artikels icorden getceiyerd. I miEVERs-KuwNAARsGebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. - POSTVHIU KREKENING \r 48459 Pas ren paar jaren gelet Ion kondig den wij l ed. de opening onzerclrukr kerij aan. Nauwelijks was deze aankondiging de streek (loorloopen, of talrijken on der lied. vereerden ons met hunne orders welke zeer spoedig en zeer ver zorgd geleverd werden. Doch gezien dil getal altijd ver grootteen vergrootte werden wi j ver plicht onze inrichting nog lit te brei den en desgevolge eeneHoeveelheid nieuwe moderne drukpersen aan te koopen. Daar onze inrichting voorzien is van alle laatste |>erfectioiinei neuten zijn wij in staat nog spoediger l'ed. te bedienen. Na Veel overweging hebben wi j be sloten een nieuw weekblad uit te ge ven in hetwelk gij aan zeer genadi ge prijzen, den aard van uwen han del zult kunnen kenbaar maken en zoo altijd meer en meer uwe zaken uitbreiden, tot bloei der ganscbe streek. Aan U dus, geacht publiekons blad te lezen en te verspreiden. Met hoogachting, Gebroeders DUPONT. In de laatste zit!inyy'er .SV-heidsrech- ler/ijke hommissies i'('i) het Arrom/is- iHMWtMTff hi.M iIII1 i iiiiiw \¥WmU HUL 1 ,RBOtJM»k3srrunvór.,^:a^^rnrxirr Voor de eerste maal, dat ons blad verschijnt hebben wij jegens u een eenvoudige beleefdheidsplicht te ver vullen. Wij bieden u onze oprechte groeten aan en brengen eene welver diende, geestdriftige en erkentelijke hulde aan de medeburgers, die bun vertrouwen gesteld hebben in de kan didaten. welke zi j in meederbeid ver heven hebben tot gemeenteraadsle den van onze stad. Ku deze hulde wordt bijzonderlijk gericht tot de vrouwen; die, voor de eerste maal ge roepen zijnde om testommen, niet ge aarzeld noch gevreesd hebben hunne krachtige hulp te verloenen tot bet verwezenlijken van bet programma, dal zij voor bet best gevonden heb ben. Aangemoedigd door dezen sehoo- non uitslag «*n dit gelukkig begin, hebben wij eraan gedacht een week blad te moeten stichten, dat er de be kroning en de schild van moet wezen en dat er bet aandenken moet van voortplanten en vereeuwigen. Geloof echter niet, daLwij dit blad gesticht hebben en uitgeven uit ver waandheid neen, degene die er de eigenlijke stichters van zijn. hebben gedacht een nuttig werk te verrichten, bekwaam om de stad te verheffen en baar bet lot voor te bereiden, dat de toekomst haar schijnt voor te behou den (his blad zal zich bier bijzonder lijk op toeleggen. Het zal u zonder de minste partijdigheid noch de min ste inschikkelijkheid inlichten over al wat de belangen der stad betreft en over de besprekingen, die deze be langen zouden kunnen te weeg bren gen. Alzoo zult gij de gelegenheid hebben 0111 te oordeelen over de po gingen welke de gekozenen doen om hunne beloften te volbrengen en over den ie ver en de standvastigheid met dewelke zij hunne taak vervullen. Deze taak is zonder twijfel zeer lastig en moeilijk. Zij omvat immers vele en zeer verschillende kwesties; maar gezien de vlijt waarmede zij bezield, en de matigheid waarmede zij belicht zijn, zullen zij ongetwij feld menigvuldige gelegenheden vin den om hunne zienswijze aan uw oordeel te onderwerpen. Kn dewijl bet algemeen belang de bovenhand moet hebben, zullen de verschillen de strekkingen, die zich kunnen voordoen alras vereffend worden. Zij zullen zonder ophouden wer ken opdat bun programma, in wei - kelijkheid bet uwe, voldoening zou geven aan de wensehen en de in tresten van eenieder. W ij verliezen ook niet uit het oog dat degene die aan onze zegepraal medegewerkt hebben enkel bekom merd geweest zijn met de gewich tigheid der uit te voeren werken, met bet belang der te behandelen zaken, bet talent en de geestdrift dergenen die zij gekozen hebben en die maareenen wensch hebben samen te werken aan den bloei en den voorspoed der Stad. Het is met deze gedachten dat ons blad instemt, alle bitsige aan vallen vermijdendeen zich wel wach tende plaatselijken twist te veroor zaken. Het zal het algemeen en bij zonder welzijn der Stad betrachten. A\ ij durven dus de wensch uitdruk ken, dat bezield met zulke gevoelens gij allen zult medewerken aan onze zijde en ons blad een goed onthaal voorbehouden. Tie Bond der Be merit tehelo nt/ersI semen/ Yyer werd, dp'schade - neerdi I'd 1-4 als rolyt rasty/es/eld voor na- vermelde personen: ZUYDSCIIÓOTK. Ilomleghein llcnri 17.1101) WO ES TEN. Baillieu Pieler Depiiydt Gharles 1.170 Hoedt Emma W We. boft were 1.080 Baekelboom Aimé 810 BENTNGHE. Wwe. Sticker Petrus II.BY'i Ma ze reel Désiré Sogers Théophile 21.180 Mahieu Emile 20.070 Merveillie llenri 2.01a Pauwels Aloïs ;j.4()0 Vandewalle Ilonmé 11.220 Sticker Irma 10.20:; Sticker Bené NEUYE-EGLISK. RMmond (zusters) 3OaO W'YTSCIIAKTK. Crossey Alphonse 1.332 Tiersen Séverin 4.242 Didier Jérorae 4.433 M ESS 1 NES. Bille Sévère 2.833 Platteau Georges 1 .ad 4 Gnoekaerl llenri ().8a0 Moreau Fanny a.002 Timperman Julien 1.308 Conson Gustavo 1 ..377 OOST-VLKTKBKN. Hoedt Cvrille 574.06 Dequeker Oscar 1.407.20 W'ulleman Camille 373 Cayzeele Gaston 1.640 Bruneel Bemi 400 Yandenbussche Florimoud 610 Thery Camille 1.330 Sintobiu Alois 410 iloflack Henri 1.803 Barra Aloïs 1.040 Sweetvaegher Gustave 1.013 Terriere Gustave 2.113 Desmidt Louisa 270 DICKEBl SCH. Durny Arthur 3.380 Timperman Jules 1.480 YPEB. Heddebouw Lueië 673 Croes Henri 330 Segers Théopiiile 2.322 Gekiere Francois 1.673 Voet Bemi 3.806 Goutelle Jérome 2.073 Gouwy Gamille 2.330 BBIELEN. Yulsleke Elodie 8.273 Segei*s Oetavie 1.013 YOORMEZEELE. Geldhof Petrus 8.023 Garreyn Leopold 1.100 Yanlede Kugénie 1.143 Lippinóis Richard 1.063 Degroote Leopold 7.273 VLAMEUTINGHE. Degrou Eugénie W we. Pluym Engel 363 Depuydt Camille 780 Flon Emeric 220 Ylamynck Remi 603 Clauw Florent 330 Neyrinek llenri 233 Merlevede Cvrille 3.630 l)uri£rni<M'sl<T van IN)|MM*iiig:li('. Het is mei genoegen en eene oprechte voldoening'; dat wij Uwe benoeming als Burgemeester van Poperinglie vernomen hebben. Wij gelooven de tolk Ie wezen van alle Poperinghenaren met l te zeggen hoevele sympathie en hoeveel genegenheid wij voor U gevoelen. Wij gelooven wel te mogen'herinneren hoeveel moed en wilskiadil gij binst den oorlog betoond hebt: Hoe menige diensten gij aan l'we medeburgers in de irmeielijkr omstandigheden,welkt* wij beleefd hebben, hebt weten te beu ijzen. Kn hoe gij met eenige vrienden hel Konseil des notables gevormd hebt. waarin gij met zooveel,lael de belangen der Sïad hebt weten Ie verde digen. paar held gij h -w ijzen van uwe bestuurlijke bekwaainlieilèn gegeven. Wij meenen dus Ie mogen zeggen, dal l'w ver leden w aarborgt voor het toekom mde. Wij rekenen op U en Uwe medewerkers voorde opbeuring van Poperinghe. Hulde aan ons aller Vriend. LAIIAYE Nestor bang leve onze Burgemeester De (inzet oah Pnyerinyhe. AankondigiiigenV Op 1' en 2' bladzijde 0. Bi fr. de regel. Op :r cn 0.33 fr. mej minimum van I fr. Rouwberiéhten in fr. de regel, met minimum i fr. Bijzonder tarief voor Notarissen cn Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamcn.prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. IV liecmr Lahaye en Lebbe hebben mot spijt moeten heslatigen. dal het nggeenige dagen zal moeten duren vooraleer men wa ter uit den pul zal kunnen trekken. In alle geval zal men liet mogelijke doen «Vni deln- woners voldoening te' geven. Ib kirztTslijsDMi. Volgens di1 voorschriften der kiesw* moeten de inwoners der slad verwittigd worden, per aanplak brief, dal de kiezer- tijslen Ier inzage liggen van bel publiek in het secretariaat en in hel politiecommissa riaat. Waarom werd het publiek over de neer- I 'ggiug' der voorloopige kiezerslijsten nie verwilligd Wij nemen zeer gaarne aan dat de be dienden van bel stadhuis zich in zeer moei lijke omstandigheden bevinden en bel hun bijna onmogelijk is in alles de kieswel met sliplheid na Ie leven en vooral nog dil jaar. Wij-drukken nochtans de hoop uil. dal men mei hel toekomende jaar de voor set) rillen der kieswel zal weten te volgen. .Men doet onsopiuerken dal «l)ePoperin- ghenaar» een officieel of officieus bericht afgekondigd beeft nopens de kiezerslijsten. .Moeten de lezers van dit blad maar al leen van hunne burgerlijke rechten inge licht worden Men kan de kiezerslijsten raadplegen in «Ons Huis» waar men bereid is alle nno dige inlichtingen Ie verschaffen. Vergeet niet dal er dit jaar nog kiezing is voor de provincie en ook Kamer en Se naat. Ditmaal zullen de vrouwen tol de stem- b.isnief toegelaten worden. Het vrouwen stemrecht werd immers in de Kamer van volksvertegenwoordigers verworp.-n. Opvolger van S. VAN DEN BERGH-E, Bertenplaats. 8, (Kleine Markt 1 POPERINGHE Overal klaagt men van de langdurige droogte. Overal klaagt men over den wa- temood. llel is dus ook niet zonder rede nen. dat de nieuwe gemeenteraadsleden alles in bel werk stellen om, in de maat van het mogelijke, de menschen van wa ter te voorzien. .Men heeft nu al de pompen geplaatst, die vóór den oorlog hestonden. Men zoekt 0111 liet w ater der melkerij te benuttigen. Er bestaat bier een artesiaansche put. die volgens het schijnt rond de veertig hecto liters w ater per uur zou kunnen verschaf fen. Maar ongelukkiglijk is deze put ver zand omdat er zoo langen tijd geen gebruik van gemaakt werd. Do oorslo iomooiiloraiol. Talrijk waren de loelioorders opgeko men om de eerste vergadering vau.den nieuwgekozen gemeenteraad bij te wonen llel volk hoopte op eene overeenkomst der twee partijen, overeenkomst die li«"l natuurlijk en doeltreffend was en zou zijn. Maar neen. niettegenstaande bet vertrou wen dal de meerderheid door hun stem men-schonk aan de minderheid, hebben deze laaislcii geweigerd deel uit te maken van den selicpenraad. Eerbiedigen wijden ouderdom en nemen wij de eerste weige ring aan; maar waarom die tweede*wei gering? W aarom dat besluil De kadidalen der lijst 1 hebben zeker toch niet gehoopt 1we<*hunner mannen als schepenen te zien uitroepen. E11 dan al die witte briefjes onder het stemniÊjM Schuilt daar haat of onverschil ligheid onder? Haat! Maar zijn de kandi daten der lijst 2 niet allen zoo eerlijk als hunne tegenstrevers; zijn dat ten minste niet allen .geen Poperinghenaars en als zoodanig bekenden voor iedereen? Onver schilligheid? Maar neen. wan.1 op 24i' April hebben zij genoeg gTwvróem om bpnieuw hei besliiuï- voTi suïïl in banden 'ie nebbén". Neen. dat alles is de oorzaak der wei gering nieb maar alleenlijk om alle ver-, anl woordelijkheid af te schudden en alles te kunnen beknibbelen met de gedachte Ie toekomende kieziiig wederom zege te mogen vieren. Kleingeestige politiek! Daarom sladsbelangers, aan het werk! Men kweekt onderdo gemeenteraadsleden geeno «le igaavds» heefl men L openbaar verklaard, dus gezorgd dal alle verbete ringen zoo goed en zoo rap mogelijk van slapet loopen. Binnen zes jaar zuil (Hij dan niet verplicht zijn aan de nieuwe raads- heeren te zeggen: «lleeren. bel eerste pro gramma dal Gij zuil af le werken hebben is lang. maar hel moei. daar er punten op slaan die reeds bijna één jaar om goed-of afkeuring wachten!» Men kweekt geene lecgaards onder de Heereu die de stad besturen!! Kei. Frnnsehe Justitie In den vroegen morgen van den Dl" dezer, werd een Ma- rokkaanselie soldaat, die voor moord en diefstal ter dood veroordeeld was, dooi den kop gescholen in bijzijn van drie dui zend man van liet fransel) garnizoen van Mainz (Duilseh BynlandJ.De veroordeelde stierf zeer moedig, na geweigerd te hebben aan de gereehlspaat gebonden te worden. Menigvuldige duitsefie burgemeesters, ge meenteraadsleden en andere notabelen waren tegenwoordig en werden diep ge troffen. Na den genadeslag defileerden al de troe pen vóór het lijk. Alsdan rieblle zich Ge neraal Schmidt, plaatselijke bevelhebber, tol de DuiIschers.zeggende: Mijnheeren, zooeven hebt gij de Eransehe justitie zien voorbij trekken. Welk verschil met de duit— sche rechters van Leipzig Ons schoolschip l'Avenirn op reis. Harteiyke teel komst te li L 'FAOS-A IRES. Sedert hunne aankomst te Buenos-Aires w orden onze kadetten van bet schoolschip L Avenir op allerhande manieren geestdriftig verwelkomd. Zooals vorig jaar tieeft de Cercle Beige voor een aangenaam en belangrijk programma gezorgd. Onderandere hebben onze «Klei ne Belgische scheepsjongens menigvul dige groote werkhuizen bezocht, zooals de uitgestrekte Zuid-Amerikaansdie Bakke rijen, de Ijsfabriek La Blanca deAr- gentijnsehe brouwerij «Quilmes» de groo te metaalfabrieken van de maatschappij Vasena, enz. enz. O.aO fr. 8*<h> fr. ÏO.UO fr. Ieder medewerker Het "blad staat rèr blijft verantvvoor- beschikking van al detijk voor zijn«* wie het gotkl meent! bijdragen. ÏTUt nV>,'*m,>pn Bijdragen in te nilt cn belang, zenden zooveel niM- N ^CrOvV'' gelijk tegen den Persoonlijkheden Donderdag noen. nemen we niet ov 9 91 5) Q F ftf R H 800. :t: 1.20a 0.08a

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1921 | | pagina 1