Geachte Lezers, Aan YPEREN. in Leven en in Dood Leest en verspreidt se GAZET tan popebikbhe Openbare Waterspijzing. EERSTE JAAli I .3 centiemen hel nummer ZONDAG 7 UGISTIS 1921 Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Hond de W ere Zie op 3e bladzijde, ons Mengelwerk Oorlogschade. Sltid Poperinghe. Ontwerp van eene Waterleiding. ApoineeK rrans van ae rias .V Abonnementen I Jaar in stad, thuis besteld buiten stad, met d? post Buitenland fr. s i hi fr. ID.Oo fr. Plakbrieven bij ons ggdnukl worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. I ituevkrs-Kiuf.n a ars Gebroeders DU PONT Yperstraat. 2. POPERINGHE. PoSTCIiKi KKKKF.MVii X' 48459 l.-dcr hliSft medewerker verantwoor- zijne Aankondigingen 0. to fr. de regel. o.:ï;; fr. Op 1' en -2' bladzijde Op 'A' cn y met minimufri van I fr. Rouwberichten O. to fr. de regel, met minimum i fr. Bi jzonder tarief voor Notarissen cn Deurwaarders. Voor dikw ijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Verleden week verscheen ons blad voor de eerste maal. Naar wij boor den en zagen, verlangde liet Publiek uiterst het blad te zien en le lezen, zoodanig dat wi j besloten hadden bel opeen groot gelal exemplaren te trek ken, tzij 4000 tweeduizendIJond 5 ure, Zaterdag namiddag, kwamen de eerste bladen uit onze drukpersen en werden rondgestuurd. Om 7 s a- vonds waren er, van de 2(100, niel één enkel meer over, allen waren ver koeld geweest, zoodat wij verplielit werden ons blad terug onder pers le leggenij trok ken er r.og een öOOtal hetgeen onze exemplaren op het schoon getal 2500 bracht. Allen wor den. voor Zondag middag in Poperin ghe verkoeld daar liet te laat was ze verder to sturen; doeh deze en vol gende weken, zullende inwonersdei aanpalendegenuMMdenenderganselu' streek, de gelegenheid hebben ons blad te lezen en le verspreiden. (■ij ziel dus, geachte Lezers, dat allen ons blad een goed onthaal voor behouden luidden en zonder twijfel bet meer en meer zullen versprei den. Wij bieden l dus, geachte Lezers, onzen besten dank aan en verhopen eenezoo voortdurende toekomst. Met hoogachting, Gebroeders DUPONT. De Stad Poperinghe is in een zeer neteli- gen toestand \*oor wat de lievoorrading in water betreft toestand die zich meer en meer ge viielen doet naarmate deovergmo- te hitte, die wij voor 'toogenhlik hebben, steeds meer en meer putten verdroogt. l»c inwoners zijn verplicht w ater te gaan halen in nabijgelegen beken, w at niet zonder ge vaar is voor de gezondheid daar dit wa ter vele organische stoffen bevat die be smettelijke ziekten kunnen veroorzaken, bijzonderlijk zoo djt water ongekookt ge- jirujkt wordf Het is de reden waarom liet gemeente bestuur zich liezig houdt inet de bevoor rading der stad van drinkbaar water, en die zaak zoo rap mogelijk zou willen o|>- gelost zien. Ongelukkiglijk zijn de water bronnen in de streek zeer beperkt, zooda nig dat men maar aan de Yleterbeek denken kan, waarvan de oorsprong in Frankrijk (Galsberg) gelegen is. Heel moeilijk ware liet dit water bij zijne bron Op te vangen, daar de lieyolking dier streek en de Fransehe eigenaais zich oorzekerertegen zouden verzetten moest men het naar Poperinghe overbrengen. middel van chiinisclie sloffen. Wij zullen ons dus steunen op eene ver onderstelde bevolking binnen twintig jaar van hoon inwoners in slad alleen; wal dagelijks me! 100 I. per inwoner 000 np water eischen zou. .Met deze hoeveelheid water zou men kunnen voorzien in «dl» noodwendigheden, hierbij gerekend (h behoeften van het vee in en dichtbij deslad reliouden, het besproeien der straten, bel kuiselien der rioolrn. enz. Brussel, 27 Juli 1021. .Mijnheer de Senator. Als gevolg aan I w schrijven van 28Mri Vpril laatstleden, het» ik de eer l' ter ken nis te brengen, dal de vraag, lielreffende hel behoud of de afschaffing der lijn van Poperinghe nahr Duinkerke. of heter van de afdeeling van Proven naar Bergen, eerstdaags zal onderzocht worden door eene bijzondere commissie samengesteld uit Belgische en Fransehe ambtenaars. Deze commissie zat zjcli bezig houden met de verschillende spoorlijnen aange legd binst den oorlog en welke de twee lan den aanlielangen, Aauveerd, Mijnheer de Senator, de uit drukking mijner verkleefde gevoelens. De Minister, gebakend Xavier Neujepn, PLOEGSTEERT. NV we. RobayOK Van ■W'alleghem Yanlaeker Gossarl Yielor Lecoulere Pieri'e Yanlaeker Byekeboos GIIELl AYE. Deprcz Adel»1 Despeglier Gouschuydt Jules WERYIGK. audelailoole Dessau vage (liieyseii Desire Adèle Provost Yandenbroueke Xavier Vrnould Rosalie Pauline Wwe Yuylsteke Yanaeker Zulnia Martha Bertha Piirck Edouard A'we Jules tt»»ozc Deprez en Paul Itoose Jenorme Massetielein Henri Suil ten Irma en A lix \N we Alleman Demey Théodore ii kinderen A'we Bruggeman Dese;»ni|»s en kinderen Jouckenooghe Denys Itenri wmloinme Massetielein Aehille )emuysere Yervisch Léon ■dragier Lecomle Itenri Sys Degrhve Augusta en kindereu l)eli(Mif Derudder llenri Vandevondele Serruys Isidore Demand Braem August in teeorte Oudoux Itenri en kinderen Koopman Dujardin de Wwe en kinderen ie krock Cvrille BAS-\Y A RN ETON. Bourgeois Hubert Ouartier Six WARNETON*. Wwe Kaignaerl Yandamme vanbeylen Moenamd Emile Noól Louis Emile» •ekier Ferla Bené Del forge Germain llaezebrouck Allied Leroy 1 rys» »n Benard Lejeune COM INKS. .or ran AI lard Dry sou Polfliel Goudsmet Patlyn Delporle enfant Garrcyn Yandevetde Lemenu Dcsmarels Is. Yerbeke Scherrens AlphoiiMiie Ghyselen J. Deronne Secure». ropres. par Delioozer Deeaesteeker J. Bouneel Leon W we. L. Deseamps W we. II. Folens Dejonghe Alphonse Planque Leon pour Planque Augusle Willaert Albin Mort ren Abel Kesteloot Lemahieu NY we Dereuts Isaac Emile Gahide Eduvmd 1.879 1.738 3.992 1.303 1.0.77.00 011 1.0*2 78.271 1.787 1.777 1.7*7 2.770 7.207.70 1.047 7.080 777 4 ;*v 2.770 1.077 774 1.170 787 2.084.70 1.470 1.811 7.108 772 1.71S 801 77.700 7.017 1.700 7.701 1.820 1.700 2.171 2.804 7.700 014 4.008 1.807 1.200 1.780 1.720 4.474 4.747 2.070 1408 1.017 817 1.272 1.007 2.877 2.408 2.407 1.007 2.000 1.438 1.019 2.084 3.710 NY we Allcgaerl 4.000 Legrand Bosseel 7.840 Durnez Guslave 0.724 Lerouge Augusle 1.212 Sarrazin Emma 1120 Ch. Dejonghe 1.871 Wwe Boose Pernelle 1.012 Delhaye Henri 1.200 Dujardin Henri 7.407 llypolite Geutenaere 4.082 NY we Deseanii»s Lesaffre 2.130 Deneidin Grimonpivz 2.001 Paltyn Finite 0.077 REN1NGHELST. NY we. Yerdonek August»' 17.008.42 Yangheluwe Jules 17.777.20 Deberdl Emile 1.772 D'Hondl (lyrille 1.710 HOOGLEDE. NY we. Frédérik Yerhelsl 42.007 .abaere Biehard 077 Jeeleir Delphin 7.487 Jiifoort Alphonse 1.107 N an Meelielen Albert 1.847 Seurin Odile 1.770 N an Meelielen A mand 1.078 .Nlisplon Yielor .270 Yiaene Eudoxie NY we. Yerhamme 7.047 BE YEB EN- bij -BOESELA It Kaerr (.rymunpivzi.ynn»,-v I..»ys OrCkENE. Barron Gustavo 1.817 GITS. lerman Marie 4:>2 Yandevyvere Yitaal 70.077 NYweCompernolle Dulieim Julie 14.727 OOST - NI El'NY k EB k E. 7.110 CBDINGIIE. iietiaert Benoni 007.40 Nandooren Augusle 17.040.40 POPERINGHE. )ew ilte Alois 1.087.80 tra ban Is Blanche 700 >ave Georges 4.247.00 ilabau Bemi 000.00 Yandevoorde Gamille 447 iCfevre Hi (a ire 010 losseel Arthur 2.870 iielaert llenri 1.007.72 Jelplace Julien 071 ZILLKRKKE. NY we. August Yuyghebaerl Milleville Itlomfina ny we. Goppin Julien 7.770 ypeb. N ersohoore Alphonse t.210 Delahaye Guslave 8.100 MOOBSLEDE. Huygheliaei'l Charles 4.240 n andermeerseh kinders 1.770 •Vinhaeve Aehille t .270 Seys Camille 7,770 N a»i Halst Joannes 2.800 ZDNNEBEkE. Stamper Rene 7.(MR) Den Exter L. 1.0(H) Don Exter Leopold 7.(MMI passciiendaele. \an Hoorne Henri 2.(MM) ^erstraete Rosalie 1.0.70 sta den. Dcgryse Pharaïlde 010 ^andeesyppe karel 24o ^verlynek Henri 0.707 an (i°st Leopold 870 Routlegier Pierre 2 110 L»»gghe ('roniliez NN we Jules en kindi is 2.270 Yniilonrlioul Felix 0.710 Yerhulsl Yandenbroueke NY we Jules en kinders 4.727 Sainyn Oscar 10.727 lleyghe August 1.740 Sehollaerl Abeele Wwe. Augiisl en dochter 8.701 Yandeisyppe karel it.787 Schacht Einili' 2.977 Gromhez. Seharlsekeii Henri 1.980 Dcprrz Yielor 1.047 Casicr Gamiile 2.000 Lainnirc Yielor 2.820 Muyllc Gyrille 2.078 Dej-aeve Nugust 7.897 Yandenbussehe Jules 2.710 Boudry Felix 0.117 Terryn l elix 3.017 Saelens Biehard 1.720 Onraedl Jules 747 Soenen Karel 737 Yanmaeekelberglie Gyrille 1.830 VandtH'Osteele llillawaere NY we. Pieter en dochler 700 Priem Karel kinders 2.037 Zwaenepool Jules it. 137 jcmahieu Pharaïlde 480 oipvólger van S. Y ANDKN BEBGHE, Bertenplaats, 8, (Kleine Markt) - POPERINGHE FRANKRIJK In het kanton Luxeuil heeft er een rreselijk vliegongeval plaatsgehad. Een vliegtuig is van eene hoogte van 170 in. neergestorttwee inzittende soldaten wer den op den slag gedood. Het vliegtuig Iemand door de luite nanten Itrcnains en Goux en een soldaat (werktuigkundige van Belfortis, op het grondgebied der gemeente Baudoncourt, van eene kleine hoogte neergestort. De drie mannen werden zwaar gewond en zijn naar het gasthuis overgebracht. Gisternumiddagbrak een zware brand uit in de legerplaats te Satory waar een munitiedepot zich bevond. Yerseheidenemet granaten gevulde Kis- len ontploften, waarbij 2 soldaten ernsti ge verwondingen opliepen. De slachtoffers werdén dadelijk naar tiet krijgshospitaal Yersailles gebracht. Wij zijn niet alleen! De Eendenaars vroezen ook van in korten tijd, hunne ba den en menigvuldige wasschingeu te moe ien slakenen zoo weinig mogelijk, water tmogen gebruiken: Nooit heeft de Teems zoo laag geslaan. Yolgens officiêele cijfers bevat die stroom slechts het achtenveer tigste deel van tiet water dat hij verleden jaar op hetzelfde tijdstip bevatte. En de lucht in Londen en in 'I algemeen in Engeland hlijlt onbewolkt. ZWITSERLAND Te Sololhurst, bad Donderdag laatst een vreeselijk ongeluk plaats. Meer dan 70 schoolkinderen bevonden zich op een hou ten brug over de Aar. toen plotseling de brug instortte en de kinderen in den stroom werden geworpen. Vijf en dertig jongetjes en meisjes konden niet gered worden. Yis- sehersstellen alles in liet werk om de slacht offers die door den feilen stroom mede- gerukt werden, te ontdekken. AMERIKA* Tex Biekard vermeldt ons uit Was hington, dat de Bokspartij tussehen Geor- ge> Gnrpenlier en Tom (iibtxms aineri- kaanseh half zwaar gewield .waarschijnlijk plaats zal hebben te Madison Square Gar den einde October. De main too ze ingezom/e.t ai'l ik ets w trden geweigerd uein bijdragen. Bijdragen in te 7.0nden ii.ovrt'1 mo gelijk den Donderdag noen. 'Het blad >taat ter beschikking van al w ie het goed meent met het algemeen nut en belang. Persoonlijkheden nemen u e niet op. Gescfiiet!kaitdig perhaal door Doctor GHEYSEN. In de hi aisle zit tl» ff i/i'iScheidsrech terlijke Koot missies ran het Ar rond is- se me ut ter teen! de schafte neert/e Itill ti/s eo/f/t r ast tjest et tl voor na- Ferm e/t/e perst men: I)e nieuwe Gemeenteraad is onver poosd bezit/ met de gewichtige zaak der bevoorrading van drinkbaar water. Het Schepenkollegie had aan den Heer Jtigot een ontwerp van waterleiding gevraagd waarvan wij hier het verslag geven. Kr is maar enkel spraak, tot nu ft>e, ran een ontwerp, dat de stad geenszins verbindt, maart/af nochtans dient gron dig onderzocht te worden wierden er andere ontwerpen voorgeleid,wij zullen ze ook ter in zage onzer lezers overdruk ken Inleiding: Hoedanigheid van het mater, liet water der letertieek is niet drinkbaar, en a oo ra leer het aan de bevoorrading over le leveren zou het moeten gezuiverd wor den heizij bij middel van filters, hetzij bij Opbrengst der heek. Dool* de aan houdende droogte is het waterpeil der lieek zeer gezakt. Het genris aan lijd heeft ons belet de beek grondig te peilen, maar alles doet nochtans veronderslellen dat,niette genslaande hare kleine opbrengst,<!e beek water genoeg zou leveren om zonder ver kwisting eene behoorlijke water bevoor rading le bezorgen. Hoeoeelheitl nootiig water. Deze hoe veelheid water moet vastgesteld worden zoodanig dat zij niet alleen de huidige be hoefte voldoet, maar ook in staal zij d< later meer en meer aangroeiende bevolking in hare bevoorrading te voorzien. De stad Poperinghe immers gezien hare belangrij ke handel en hare nabijheid der FransetH grens,moet noodzakelijk hare bevolking zien vermeerdt re i. Wordt voortgezet Mijnheer A otf. Senator, voor t/e arrondissementen Korte ijk en I jter heeft eon het Ministerie run Spoorwe gen. Zeewezen. Posterijen en Telegra fen. volgenden brief' ontvangen I>»'ne'lt» ItiLlii'l Mi,-!

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1921 | | pagina 1