De Bestuurlijke Taalwet. zonder Kosten EERSTE JAAR I centiemen hel nummer ZONDAG 21 Al Gl STl S 1921. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. i geit. SCHATKISTBONS 5 «Ier Munlherslelling. Rond de Were Apotheek Frans Van de Plas Oorlogsschade. Gebruik van Nitraat. j; Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld G.Jk» fr. buiten stad, met de post S int fr. BuitenlandID.oo fr. Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De naam lapse ingezonden artikels u-orden geweigerd m m Aankondigingen Op le en 2' bladzijde 0.40 fr. de regel. Op 3'en 4' 0.35 fr. met minimum van 1 fr. Rouwberiohten 0.4«> fr. de regel, met minimum i fr. Bi jzonder tarief voor Notarissen en Deurw aarders. Voor dikwijls te herhalen reklamcn,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Het staatsblad heef! in date ran 12 Aagnstns 1021 de taalwet afgekondigd Ziehier de voornaamste bepalingen die vooral de inwoners aanbelangen Vlaamsche en Waalsche landstreek Artikel l. In de provinciën Antwer pen, West-Ylaanderén, Oost-Vlatuideren en Litnhurg,in hel arrondissement Leuven en in het arrondissement Brussel, behalve de gemeenten vermeld in artikel 2, S 4, ma ken de besturen van den Slaat, van de pro vinciën en van de gemeenten, alsmede tie ondergeschikte openbare overheden ge bruik van de Ylaamsehe laai voor hunne inwendige diensten, alsmede voor «lo brief wisseling met eikanderen mei de centrale departementen van den Slaat en van de openbare overheden aan deze w M onder worpen. In de .provinciën Luik, Luxemburg, Na men en llenegouw, alsmede in hel arron dissement Nij vel wordt, op dezelfde wijze, van de Fransche taal gebruik gemaakt. Aan de provinciale raden en aan de ge meenteraden slaat het echter vrij. aan de hij de wet bepaalde laai de andere landstaal te voegen voor al de diensten, die onder hun gezag slaan, of vooreen deel daarvan. De hij de wel bepaalde taal mag nooit dooi de andere laai vervangen worden. De openbare besturen zijn verplicht ge-, hruiktk.' waken, in hunne betrekkingen en hunne briefwisseling met de lagere bestu ren of met de ondergeschikte openbare overheden, van de taal welke deze gebrui ken. De meest gesproken taal Art. 3. In de gemeenten waarvan, volgens de jongste tienjaarlijksehe volks telling, de meerderheid der inwoners meestal een andere laai spreek! dan die der taalgroep, waarbij zij door artikel 1 zijn ingedeeld, beslist de gemeenteraad welke taal voor zijne inwendige diensten en voor de briefwisseling zal gebruikt worden. Al de openbare besturen, aan deze wel onderworpen, gedragen zich naar die keu ze voor wat betreft de diensttaal en de be- stuursbriefwisseljng. Berichten tot het publiek Art. 4. De berichten en mededeelin- gen, tot bet publiek te richten door de cen trale besturen van den Staat en van de daaraan ondergeschikte openbare overhe den, worden in beide landstalen gestelddit geldt eveneens voor de mededeelingen welke de provinciën en de daaraan onder geschikte openbare overheden tot bet pu bliek moeten richten bij plakbrief. De berichten en mededeelingen, tot bet publiek gericht door de plaatselijke «ben- sten van den Slaat, van de provinciën of van de daaraan ondergeschikte openbare overheden, alsmede door de gemeenten en door de daaraan ondergeschikte openbare overheden, worden in de taal der gemeen te of in beide talen gesteld. Zij moeten in beide talen gesleld wor den in de genieenten, waar zulks wordt aangevraagd bij verzoekschrift ondertee kend door 20 t. h. van de gemeentekiezers of door ten minste 15.001) gemeentekie- zers in de gemeenten met meer dan 70.000 gemeentekiezers. - De gemeenteraad blijft door hel ver zoekschrift verbonden voor den gansehen duur van zijn mandaat. De persoonlijke stand Art. 9. De persoonlijke stand der ambtenaren, beambten en bedienden in dienst voor t Januari 1920. kan door de bepalingen dezer wet niet gewijzigd wor den, wat betreft het behoud van hun ambt of hunne bevordering. Ingetrokken Art. 10. De wet van 22 .Mei 1878 op het gebruik van de Ylaamsehe taal in be- uurzaken wordt ingetrokken. In werking-treding Art. tl. Deze wet treedt in werking -lm t Januari 1922. De Zomerbevruchting om geheel het jaar melk te hebben. Alle jare zijn er geilen die met den herfst besprongen,1-niet lammeren binst de lente; hetzij dat ze bun lam afgestoken hebben, heizij dal zij de eerste maal niet zijn be vrucht geweest, en de eigenaar verwaar loosd heeft ze nog eens bij den hok le bren gen want een «lier dat niet vol is verlangt hu en dan den b«»k l«»t op bel einde der lente. Ilel .yooroordeel dal geiten moeten In sprongen worden tusschen Allerheiligen en Nieuwjaar is zoo ingeworteld, dal men zelf geen zorg meer heeft voor hel dier na «lil tijdstip, en dat men door deze verwaailoozing. niel alleenlijk de melk mist maar ook nog de jongen. Ilel verlies is zooveel D grooter daar men onder voorwendsel dal de melkeone smaak heefl van den bok na de dekking op houdt D melken. Die smaak koml mis schien wel door den eersten dag der be- vruchling, maar is reeds 's anderendaags verdwenen alhoewej wij zulke smaak nooit beslatigd hebben bij «le (luizende dieren die wij onderzocht hebben. Wat er ook van zij, met niet meer te melken doet men altijd de melk minderen, totdal men hel «lier legen een spotprijs verkoopten hl de geilen en hunne voorslaanders vor- wenseht. Nochtans hoeveel geiten zou den nog geven, zoo ze konden gedekt worden van .Mei tot Oogst en melk geven opeen tijdslij» dat de sehaarsehheid van fruit en groenten ze nog kostbaarder maakt bij het bereiden van alle gesuikerd voedsel. Vele mensehen laten de geil maar be- springen als bel lammeren mei bet eerste groen zal overeenstemmen, zich zoo van de melk heroovende als ze bet kostbaarst is. Wij hebben altijd als een geluk aanzien eeuè geit te hebben die luinmerl binst den zomer of den binst den herfst, en wij raden aan aan dezen die er verscheidene hebben ze niel al terzelfder tijde te doen besprin gen, om niel zonder melk te zijn. Aan de zen die denken dat bet dier min melk geeft als ze des winters lammert, zullen wij be wijzen dat met gepast voedsel de lioeveel- lieiil melk dezelfde zal zijn. Als des zomers het dier maar bet noodige voedsel ont vangt. zooals het dikwijls gebeurt, zal men meer melk hebben met het winterre- giem. als het meelspijzen en graan bevat, en bijzonderlijk haver, die gemalen, het beste voedsel is om melk en kloekte te ver schaffen. Telkens onze dieren bij liet mel ken verminderen, moeten wij gemalen ba- ver geven. wat reeds van 's anderendaags de hoeveelheid melk zal vermeerderen. De opw ekkende hoedanigheden van de haver heblieu nog het voordeel dat in ge val liet dier niet vol is. er middel is het nog eens le doen dekken en geen jaar te verliezenen dat zonder het melkgeven te onderbreken, zoodanig dat in geval van niel gelukken, het «lier toeli blijft voortge ven. ij raden dus aan allen die een dier hebben dat met de Lente niet gelammerd beeft, het nog eens bij den bok te brengen. Natuurlijk moeten de bokken wel gevoed worden ten einde de noodige levendigheid te bewaren. Misschien is hunne zwakte binst den Zomer eene oorzaak van de wei nige zomerbevruehtingen. Wij van onzen kant doen ze in alle seizoenen dekken en bevinden er ons goed mede: en daar de ondervinding der anderen geen voordeel bijbrengt, raden wij de lezers aan bet le beproeven, en zij zullen overtuigd worden tot groot welzijn van allen. In de laatste zitting der Scheidsrech terlijke Kommissies ran het Arrondis sement Yper werd de schade weerde JU Jd als volgt rast geste hl voor na- vermelde personen: POPERINGHE, Italiant Kamille 2.999.84 Truant Richard i .037.45 Piltelioen Gustave 493 Deroo Jules 581 1 tebyser Maurice en zuster 1.236.50 Blanekaert Louise 200 Deburghgraeve Camille 088 Verdonek Cyrille 4.543.56 Morisse Alois 407 Benoot Bené 4.341.70 Glaeys Camille 1.054.54 Dewulf Bene 1.151.40 Laeour Emile 9.858.62 Deweerdt Eudoxe 2.642.54 Lobelle Remi 898.20 Croüsel Sylvie 1780 Deconinck Edmond 379,10 Hosdey Camille 1.600 Descbilder Bene 1.047.53 Druant Honoré 1.776.50 Vandebussche Désiiv 1.345.36 Devos Octave 757.50 De vos A mand 125 Camerlynek Louis 0.056,58 Siinoen Jerome 1.151.40 Gouwy Emma Wwe. Gelein Art, 7.057.40 YPEB. Yansleenkiste Petrus 8.220 VanBecelaere Henri 1.873 Toussaerl Edouard 14.880 Bartier Florenl 1.715 Bolleyn Eineric 3.093 Hoorelbeke Aehille 2.325 Goethals Anna Maria Wwe. Lebon Polydore 1.900 Knockaert Henri 10.665 Bonneel Charles 7.155 BOESINGHE. Degraeve Camille 1.110 Yandamme Honoré 1.405 LANGEMARGK. Descamps Henri 1.700 Deiney Léon 090 Quartier Théophile 1.470 Morenl Camille 1.470 YLAMERTINGHE. Durnez Alphonse 2.750 Parreyn Henri 4.500 Croquette Théophile 1.420 Yandenbulcke Isaï 670 Delanote Marcel 13.740 Lemahieu Théophile 870 Logic Hélène 1.150 Louwagie Edouard 1.012 Glaeys Marie 720 Bruneel Charles 1720 ZONNEBEKE. Callemein Auguste 3.000 Yermeerseh Charles 13.450 440 St JAN. Legrou Jules Opvolger van S. YANDEN BERGHE, Bertenplaats, 8. (Kleine Markt) POPERINGHE De taks op de duiven gestemd. Het Ministerieel voorstel. 10 taksen op de duivenprijskampen. evenals op alle wedspelen, is Woensdag 10Q dezer in de wetgevende Kamers ter bespreking geko men. Een amendement van den Heer Wau wermans. verslaggever van het wetvoor- De Banque de Courtrai, brengt Ier kennis der houders van Kasbons 5 °/0 der Munlherslelling uitkeerbaar den 31 December 1921en welke begeeren de uitbetaling hunner titels le bekomen, «lat volgens de wet van 30 Juli 1921. de bons moeien nedergelegd zijn tusschen lOen 24 Oogst 1921, ten einde van een bijzondere stempel bekleed te worden. l)c Minister van Geldwezen is gemachtigd om Schalkistbons met vijf ten honderd intrest 's jaars le beginnen van I December 1921 en uitkeerbaar den 1 December 1926, uit te geven, tot beloop van hel noodige kapitaal om de Bons der Munlherstelling die niet binnen bet vastgestelde tijdverloop zouden nedergelegd geweest zijn, te verwisselen. De houders zullen, ten tijde der verwisseling recht hebben oj> de betaling van 1") een jiremie in geld, vertegenwoordigende vijf ten honderd van het nominaal kapitaal der verwisselde Bons der Munlherslelling; 2°) den koepon van I December 1921 tol deze Bons behoorende. De Banque de Courtrai te Poperinghe gelast zich zonder kosten der verrichtingen van vernieuwing en uitwis seling «Ier kasbons °/0 der .Munlherslelling. Wisselingen van vreemde munten Inning van intrestbriefjes —o ALLE BANKVERRICHTINGEN o- LEEST EN VERSPREIDT DE GAZET VAN POPERINGHE. stolwerd aanveerd als volgt Kr zal jaarlijks le betalen vallen één frank per duif en per ring, verkocht door de vereeuigingen en bonden, die daartoe aangenomen worden door liet ministerie van Finantiën. Deze inrichtingen zijn ver plicht registers Le houden, bel getal ringen vermeldende dat ze bezitten en de jaar- lijksche beweging van verkoop. De opbrengst der verkoopingzal geslorl worden op bet einde van ieder kwartaal in de schatkist, «loor de zorgen van gemelde inrichtingen, die verantwoordelijk zijn over liet bedrag. Zijn onderworpen aan een laks van 10% de inleggen der prijskampen waarvan de terugkeer der duiven voorzien is op een anderen dag dan den Zondag en evenzoo de inleggen van doublages of weddingen, welke ingericht worden nevens bet regel matig programma van «ie inrichtende maatschappij. Wanneer? .Men gebruikt het nitraat eenigen tijd vóór dal d<4 planten de stikstof moeten opnemen. Bij voorbeeld, in den Herfst op de wintergranen, welke laattij dig gezaaid werden, of in koude en in min of meer uilgejuilte gronden in de Lente, even vóór bet hervatten van den groei of vóór bet zaaien «Ier zomergranen in den Zomer, op de navruchlen en altijd gedu rende den groei der gewassen wanneer men ziet dat de vertraagde wasdom moet aangezet worden. Hoe Nitraat verspreid zich spoedig door de bebouwde laag en mag daar.»m als dekmest uitgestrooid worden, doch niet over natte gewassen. Nitraat mag ook in gewerkt worden met egge of extirpator, en op zwaren grond voorat, wordt nitraat al meer en meer ingeplocgd. Eertijds werd veel aanbevolen bel nitraat in verscheide ne malen toe te passen, thans zal men ook de gansche hoeveelheid in éénmaal uit strooien de plaatselijke ondervinding is hierbij niet zelden de beste raadgeefster. Hoeveel De hoeveelheid verschilt volgens de behoeften van de teelten en de vruchtbaarheid van de akkers. De landbou wer moet de vereischten der teelten en den toestand van zijnen grond kennen en ver der rekening houden met de waarnemin gen zijner omgeving. Zoo kan het gebeuren dat 200 kg. nitraat voldoende is voor bee- ten geteeld in stalmest en dat 400 kg. on toereikend isin een ander geval. Belgische handbonwalmanack. KB ANKBUK Ken geweldige brand brak uit in de maal schappij van aulomobileii Franco- Amérieaine te Issy-bij-Moulinaux. l)e brandvveeren van Issy en Parijs bestreden den brand gedurende langen tijd. Alles bleef den prooi der vlammen. De schade wordt gerekend op 0 millioen. Ken Kapitein der Kustvaart is Maan dagmorgen aan een buis van de Sint-Mar tinstraat h> Parijs, waar zijn gescheiden vrouw leefde, komen aanbellen. Kort daarop hoorden de buren een revolver- schol. De Kapitein, die zijne vrouw aan de rechterwang geraakt bad, Irachte daar na zelfmoord te plegen. Zekere Salomon Schwartz, Roemeen, verblijvende te Parijs, beeft, uit jaloerseh- lieid verschillende revolverschoten gelost op mevr.Elisa Golda. Daarop beeft bij zelf moord gepleegil. Dichtbij bet station van Saint-Saulge ontwaarde de machinist, dal bet spoor door groole steenen versperd was. Zondagnacht werd op de spoorlijn Belforl-Metz een nieuwe aanslag gepleegd M' Collard,'wonende te Chainpigneulles bemerkte een kerel die nabij Ramilly, uit den wagon j>oogde te springen. Na een verwoed gevecht, gelukte de h. Colaert er in den trein te doen slopj»en en den kerel aan de politie over le leveren. Men vond hem in bet bezit van verscheidene juwee- len en kanten toebehoorende aan een offi cier en eene reizigster. Een dronkaard, genaamd Mériaux,34 jaar oud, maakte zoowel van zijnen beer, in de herberg der vrouw Brugnon te Bijsel dat men hem op straat wierp. Daar begon de kerel le dreigen en te schelden. De her bergiersier liep naar boven en gaf een re volverschot door bet venster,Mériaux was op den slag dood. De pliebtige is opgeslo ten. Zekere Pieter Mahut, rond de GO jaar oud, wonende te Sedan, deed zich bij een schrijnwerker eene prachtige doodkist ma ken .Wanneer de bestelling afgeleverd was deed Mahut een der lekkerste maaltijden en. als hij goed verzadigd was. stond hij op, ging op zijn duizend gemakjes naar de vaartliet er zich invallen en eenige uren later haalde men zijn lijk op. Terwijl M.A.Russin zijn paard be steeg. om deel te nemen aan den koers te Laudixisiau. sjirong eene vrouw op hem toe en doodde hem met een revolverschot. Een autobus van de lijn Monniartre Saint-Micbel te Parijs werd door jonge bandieten aangevallen. Tijdens een pleziertochtje naar Le Havre werden verscheidene personen hand gemeen. Zeven personen moesten naar net hospitaal overgebracht worden. B ITctiEVEBS-EuiENAAHS Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. PoSTCHK» KREKKMNü N' 48459 Ieder medewt»rk»T blijft vf-rant woor delijk voor zijne bijdragen. Hijdragen in te zenden zooveel mo gelijk tegen den Donderdag noen. H<-t blad >taat ter beschikking van al wie h<-t goed meent met h»'t algemeen nut en belang. Persoonlijkheden nemen we niet op. B a

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1921 | | pagina 1