Strengere Wetgeving SCHATKISTBONS zonder dooien ËÜINATIOWALE STEIJDERSBOND EB EERSTE J A AU A la centiemen liel nummer ZONDAG 28 AI Gl STl S 1921 Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Zeer belangrijk bericht 3 der Munilierslelling. Apotheek Frans Van de Plas op den Schoolplicht. Oorlogsschade. Let wel op Ds Fopsringschs tSameawerkeade ■ragp-ars.? Abonnementen 1 Jaar in stad. thuis besteld O. io lr. - buiten stad. met de post S.oo tr. Buitenland10.00 fr. Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. De naamlooze ingezonden artikels worden gewrigen! l itgevers-Eigenaars Gebroeders DUPONT Yperstraat. 2. FOPERINGHE. Aankondigingen Op I' en 2' bladzijde 0.40 fr. de regel. Op 3* en V 0.35 fr. met minimum van 1 fr. Rouwberichten 0. B> fr. de regel, met minimum 4 fr. Bi jzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen.pi ijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Vooraleer in verlof te gaan hebben de Kam vs m?t eenparigheid van sleniin *n lid nieuw wetsontwerp goedgekeurd be- trekkelijk den schoolplicht. Ziehier de hoofdpunten van de We! die hjt familiehoofd dienl te kennen en w aar aan het zich zal moeien vervoegen op slrai van boet. Het toezicht over de aanwezigli id op de school is aan de overheden vergemakke lijkt en de straffen verzwaard voor dezen die d wet overtreden. Daarom zullen de kantonale opzien *rs in'l vervolg de afwozigheidslijslen opma ken met medehulp van de gemeentebestu ren alsook van de schoolhoofden, De scholen, niet aan loeziehtonderwor- p,ni, zullen niet verplicht zijn hunne lijsten mede te deelen. De politie zal de óu Iers opzoeken die doof blijven aan de vermaningen van den schoolopziener. De nieuwe wel schaft de bepaling ai die drie halve dagen per maand afwezigheid toelaat. Het geneeskundig b wvijs ingeval van ziekte word! niet in ervereisehl.manr de p tlilie zal door e *u I) 'zoek ten Iniiz1 of door een oproep tol verschijnen op hel po- liliehureel, hel bedrog b 'lellen. De leer lingen zullen ge turende liet schooljaar van on lerwijsgeslirhl niet m vr m »gen verau- dei* ft y.oml m;'e *n sriirilJéÏÏjko'loeslem- ining van den kaulonalen loeziener, noch tans w uias'.ver ind -riiig maakl uilzonde ring. Bijzondere maatregelen zullen geno men worden voor kimlers van loorkra— m os, schippers, enz. Voorlaan zal de lijst der onregelmatige leerlingen tweemaal inde maand aan den schoolopziener beliaudigd worden en niel zooals voordezen éénmaal in twee maan den. De polilie en de gendarmen zullen de hinders die bnsschen maken, zooals m mi hier zegt, ter school geleiden. De ouders zullen niel meer zooals vroe ger in geval van nalatigheid voor den vre derechter geroepen worden voor verma ning. maar rechtstreeks gedagvaard w or den. De straffen beloopen lol eene boete van I tot 2'i franken, bij hervalling I tol 7 dagen gevang. Het aanplakken der veroordeelingen is afgeschaft en het selioolopzichl mag de tusschenkomst aanvragen van den kinder rechter. De kin leren zullen nu verplicht zijn 40b halve dagen in de school tegenwoordig Ie zijn in plaats van 293 geheele dagen. Het verlof zal geregeld wordendoorden schoolopziener. De ouders zullen hel recht niel meer hebben, zooals onder de voorgaande wet om li d aanvangen der studiën een jaar te verdagen, noch ook niet het einde ervan met een jaar te vervroegen. Het is tewenschen dat deze nieuwe wel een gelukkigen invloed zal hebben op hel regelmatig schoolbezoek en op liet onder wijs van ons volk. liet is ook te hopen dat de ouders hel zich ter hertezullen trekkende bepalingen der wet stipt na te leven en voor de ge leerdheid en opvoeding hunnerJvinders te zorgen. Met de goede wil van de huisvaders kan de tusschenkomst van Staat. Opzieners. Gendarmen en Politie veel vermeden wor den. In de laatste zitting der Scheidsrech terlijke Kommissies ran het Arrondis- semen! per /rent de schade meerde Id 14 a/s rolgt cast-gesteld enne na- jee nicht e personen: Wij brengen ter kennis van alle belanghebbenden, t is te zeggen aan de inwoners van Poperinghe en om liggende gemeenten dat de schade veroorzaakt door Cantonnement van Fransche en Engelsche troepen, niet valt onder de toepassing dor wet op de oorlogsschade en dus door de rechtbanken van oorlogsschade niel kan vereffend worden. Me personen die dergeli jke schade onderstaan hebben, moeien vóór 30 September aanstaande limi ne aanvraag tot vergoeding indienen bij het Ministerie van Landsverdediging, Kasteelheerstraat, 46, BRUSSEL. Elk zegge het voort. ■Opvolger van S. YANDKN BERG1IK, Bertenplaats, 8, (Kleine Markt) POPERINGHE - A'AWWAVAVAVH MEESSKN. Bamoii Leopold Yandevviver Ëlody 1*1 all eau Ehnlie -Mariehü Emil1 Bossue Pierre MEI WKEBKE. Dessein Ileelor Deprinee Bliilom Mie WYTSCII VETE. Ticrsen Marie Dezeure Gharlos WESTot TUF. Sehahaille Finite Decrbck Edouard K Ë.M.YIEL. Ilernaui Désiré Yenin Henri Wwe. Fmile Gaemni Aeibroueq \Ywe. Priem Iluygglie eelitg. C. \Y nessen DICKEBl'SCll. Van Issaeker Leun Timpcrmau Bene Lauwyek Jules BBIELEX. Keslelyn Marie VLAMFHTIXGHF. Provoost iclor Deplaccie Emma St. JAN. Dewysc Ileelor Dechy Jules BOES ING HE. Desmadryl .Marcel l)e Meersseman Theophile Declereq Wwe. Isidore Yandamme YOOHMFZFELE. Van Assche Celine Aelbroucq Isidore Easier Emile Slaelens Maurie LAXGEMAHCK. Verkindercu Auguste Depoorler-Stephanie Wwe. Lerqiinez Milleville Emile Lerminèz Leopard Debergh Camille BSO 1.294 1.734 1.124 19.197 9.923 3.994 3.499 10.949 3.083 4.379 1.323 3.313 4.220 303 1.39.) 1.093 3.000 3.300 2.373 7.943 1.099 3.939 3.291 1.323 1.180 1.230 1.530 3.010 1.773 2.900 2.433 2.700 8.070 2.940 Deze nulligc Maalsehappij wierd alhier ingericht dooreenige mannen van goeden wil. mannen die zich (en dienste stelden van hunne s a lsgenooten, oorlogsgeleis- trtrden zooals zij zelf, om gemakkelijke! voorschotIen te bekomen <>p de geledene oorlogsschaden. De slandregels der Maalsehappij wer den op 29 Januari 1920 vastgesteld en reeds op 9 Februari 1920 daaropvolgende slon- len zij goedgekeurd in het Staatsblad. De werkzaamheden begonnen oniniddelijk na Ie goedgekeuring. Op 22" Mei werden de eerste krcdiiten geopend en van maand b>l maand zien w ij de cijfers op zeer voldoende wijze stijgen. Ilieronderslaande tabel geeft een goéd gedaclil van liet gedane werk en van den schoonen uitslag die er de belooning van is. I11 mi (icoponc!»'' Krwlielrn. I!)20 luni 4 luii ai ijog!»i ai Scptcrniic!- au 13 33 08 80 130 f:7 Zoodus dal er op 90 Juni laatstleden aan de geleisterden van Poperinghe door hel toedoen van de Samenwerkende Yennoot- sehap voor Oorlogsschade op 497 dossiers voorscliolten lol een bedrag van 4.111.090 toegestaan zijn geweest, waarvan er reeds 9.423.400 in geld uitbetaald zijn en nog 983.900 lor beschikking der aanvragers liggen waarlijk eene mooie som die bij al le personen die zich lot de Vennootschap gewend hebben welkom zal geweest zijn. Yele geleisterden die zondergeld ston den hebben bij middel hunner verleende voorschuilen meubels, kleederen en alaam oinnen aankoopen, andere luinne huizen (tinnen herstellen. Ongelukkiglijk vinden wij nog vele on zer medeburgers, die gansclie dagen zitlen te klagen, te kriepen, le beknibbelen en Ie w achten naar de betaling hunner oorlogs schade lerwijl hunne gebaren reeds ronde sommen opgestreken hebben. Wij zeggen aan die klagers; gebruikt het beste middel u l u* hand gesteld om in afwachting van een definitief vonnis aan geld Ie geraken. Daarom Wendt u tol de Samenwerkende Yennootschap voor Oor logsschade van Poperinghe waarvan de bureelen gevestigd op de Botermarkt al hier alle werkdagen open zijn voor het pu bliek van 9 ure lot middag en van 9 tot 9 lire namiddag. Daar zal men uwdossie hel pen opstellen of velledigen en uwe aanvraag tot voor schot naar bel Verhond der Vennoot schappen opsturen. Daar belast men zich nog met hel uit wisselen der titels door vonnissen toege staan en sedert korten lijd ook mét de overeenkomsten, dus met definitieve be- lissingen. tot een b doop van 10.090 weerde van heden. Bestond deze Maatschappij niet, voor zeker ware er geen derde van de bovenge melde som van 4.000.000 alhier uitge deeld geweest. Sedert einde Juni lot 13 Ongst laatst is er nog volgens wij vernomen hebben rond ,l,i 930.009 als voorschot alhier in stad toegekomen langs zelfden weg"t Zij dus le saaien sedert het bestaan van de coöpe ratief de totale soin van 5.000.000 vijf miilioen cijfer, dal iedereen moet aan wakkeren om zich tot deze nuttige instel ling te wenden en er deel van te maken. Ken Oorlogsgetekderde. De Banque de Courtrai, brengt Ier kennis der houders van Kasbons 3 °/o der Munilierslelling uitkeerhaar den 91 December 1921. en welke hegeeren de uitbetaling hunner lilels te bekomen, dat volgens de wet van 9o Juli 1921. de bons moeien nedergelegd zijn tusschen Dien 24 Oogsl 1921ten einde van een bijzondere stempel bekleed te worden. De Minister van Geldw ezen is gemachtigd om Schalkislbons mei vijf ten honderd inliesl's jaars le beginnen van 1 December 1921 en uiikeerbaar den 1 December 1929. uil te geven, lot beloop van hel noodige kapitaal om de Bons der Munlherstelling die niet binnen hel vastgestelde lijd verloop zouden nedergelegd geweest zijn, le verwisselen. De houders zullen, len lijdc der verwisseling reelil hebben op de betaling van l") een premie in geld. verlegenwoordigcnde vijf len honderd van het nominaal kapitaal der verwisselde Bons der Munlherslelling 2°) den koepon van I December 1921 tol deze Bons behoorende. De Banque de Courtrai te Poperinghe gelost zich zonder kosten der verrichtingen van vernieuwing en uitwis seling der kasbons 5 °/0 der Munthefstelling. Wisselingen van vreemde munten Inning van intrestbriefjes —o ALLE BANKLRRICIITING L N o— LEEST EN VERSPREIDT DE GAZET VAN POPERINGHE. Handelskaai, II, BRUSSEL. Kerhied foor «He denkwijze Xie/s dan de het an gen der ()«d-S/rijders, We~ dn men. Wee zen en rechthebbenden op ons program ma AUtkkers Oud-Strijders (ij verzoeken. I de vergadering Ie koipen bijwonen, welke voor E belegd is op ïdag 28 Augusti om 3 ure, in hel Hotel Skindies Statie, Yper. Spreker Afgevaardigde uit 'i Middenbestuur. Het geldurne. Hechten (leen onverschilligen Alten das er Xaartoc Zondag l)e Landbouw gedurende den oorlog. Onder dezen titel schrijven n\ ij thans het overzicht dat eertijds verscheen onder de hoofding: «.Het Belgisch Landbouw jaar Wat heeft men al niet gezegd en ge schreven. tijdens de bezetting en na den wapenstilstand, over dit onderwerp! Hoe dikwijls bracht men oordeelen uit zonder voldoende overweging, w aardoor dan een gedachtenstrooming ontstond zoo partij dig als onrechtvaardig. Zonder het noodzakelijke onderscheid te maken is het gewoonte geworden de land- houwers voor le stellen als slechte vader landers, dorstende naar goud en harteloos Voorzeker, wij willen de verdediging- niet opnemen van hen ze zijn ongelukkiglijk te talrijk die vóór alle andere bekomme ring do belangen hunner beurs stelden, die al zoo hunnen plicht verwaarloosden en. zonder hel voldoende t<> begrijpen, in de kaart speelden van den vijand die ons zocht Ie verdeelen; w ij zouden zelfs stren ge maatregelen tegen die slechte Belgen willen zien nemén. Maar nevens ben. wat al schoont' voorheelden van naastenliefde en vaderlandse!ion plichtIn hoevele pachthoven stond de deur niet dag en nacht, open om gastvrijheid te verleenen niet alleen aan onze ongelukkige landge- nooten. maar ook aan de soldaten der verbondenen, die. van lum leger geschei den. een onderkomen zochten Indien het waar is dat de meeste land bouwers rijk zijn geworden en deze rijkdom is dan dikwijls meer schijn dan werkelijkheid, want de beschikbare kapi- talcn komen voor van het verkochte vee 7 N het zóó niet gesteld met den eigenlijken landbouw die. vooral door ge brek aan meststoffen, nierkelijk verarmd ,s' «Ieinf hoeveelheid beschikbare meststoffen. de vermindering van den na tuurlijken mest door de verdw ijning van het Nee hebben de vruchtbaarheid ver- 'Twin ^a" !)n5 akkers, vooral inde sti eken w aar de bebouwde laag ondiep en de voedingsvoorraad spoe.lig uitgeput i^ Onze veestapel is merkelijk verminderd door de herhaalde opeiscningen onze trekpaarden, waarop wij trolsch gingen, werden in groot gelal weggevoerd, en eeni- ge der meest verdienstelijke heeft men slechts door listen aan de handen der mo vers kunnen onttrekken. Niet anders is hel gesteld niet ons hoornveeslechts na langen lijd en met groot e onkosten zullen onze stallen weder bevolkt geraken, alhoewel de zegepraal door onze legers bevochten ons heeft toe gelaten de mogelijke teruggaven te eischen De handenarbeid wordt eiken dag zeld zamer. omdal de hoogt* dagloonen de land bouw werklieden weghalen; liet gebruik der werktuigen wordt meer algemeen, zoodal door de omstandigheden onze hoe ven zich meer tot nijverheidsinrichtingen moeten hervormen. Gedurende den oorlog heeft de nood tal rijke mensehen gedwongen als voedsel te benuttigen sommige landbouw voortbreng selen. die lot daartoe slechts voor vee voeder w erden geteeld, o. a. beetworte len, ko drapen, aurdpeeren, e iz. De drin gende noodzakelijkheid om zooveel men- schenvoedsel mogelijk voort te brengen heeft eene belangrijke ontwikkeling gege ven aan dezen landbouwtak; de hulp-en voedingsinrichlingen, zelfs de gemeente besturen, hebben uitgestrekte groenten- velden ingericht en ook daarbij veel baat gevonden. Dit is eene aanduiding, die men in de toekomst niet uit het oog zou mogen verliezen, w ant de strijd om het beslaan is zoo lastig geworden, dat men zeker meer moet voortbrengen om het duur leven te verminderen en om 's lands heropbeuring te bewerken. Terwijl nu de syndicalistische beweging aan de orde van den dag is. moeten de landbouwers niel ten achter blijven, zij moeten zich vereenigen om hunne rechten te doen gelden, zonder evenwel hunne plichten te vergeten. Door de vereeniging moeten de kleine evenals de groote land bouw ers nut kunnen trekken uit de ina- ehienen wier motoren door den oorlog zijn verbeterd geworden, maar die door de vrede ter beschikking van den landbouw w orden gesteld. De landbouwersvereeni- gingen zullen aan gunstige voorwaarden OE GAZET VAN POPERINGHE IV Irdrr medewerker blijft verantwoor delijk voor z:jn< bijdragen. Bijdragen in te zendm zooveel mo- üjk tegen den t Jonderdag 'noen. iTCHK< KRKKEXIXG N 48459 Het blad >taat ter beschikking van al v ie het goed meent met h »t algemeen nut en belang. Persoonlijkheden nemen we niet op. e m Sommen in field )iil vangen lil i Ml Ie ml vangen. )cL»ln;r 31 November 30 December 31 lüil Januari 31 Februari 28 Maart 31 April 30 Mei 31 Juni 30 220 201 333 378 VU 437 407 130.300 328.100 807.>00 1,037.400 1.484,800 1.808.000 I 2.030.300 1 113.700 208.001) 300.000 (489.100 .0li!>.800 .184.1)00 2.348.000 1.304.700 2.001.000 1.027.300 3.433.300 2.133.100 3.020.800 2.080.000 .3.011.100 2.001.300 4.111.000 3.423.400 130.300 214.300 030.701) 337.400 708.700 844.200 834.000 1.243.300 1.304.100 1.300.400 042.000 010.800 083.000

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1921 | | pagina 1