Hond de (TO In I Binnenland. Burgerstand van: r en II ie Daar i:ï>i:\ Familie Cinema. ite uitstoffen kunnen aanschaffen, welke 1 Zaterdagnacht ontstond er en Innige JJ,.j Villi 4* SeilU'Illlier nitodig zijn lot krachlb Ujuwing: do«»r J brandin Iwee l»c»l«lenfa!iri -ken. Ondank- menwerking van alle ineuscben vango.* jdc pogingen van de brandw «*er valte een den wil zullen veel moeilijkheden uil den rijtuiggassenlahriek vuur. daarna een op- weg \v<»rden geruimd en zal men kracht dadig medewerken tot den heropbouw van ons geliefd \aderland. Volgens Georges Eterard). .Ministerie van Lundlmuw IHslagen ran een pit*efreld oj> soor- tra rogge. t«'durende liet landbouwjaar 1926-21 werd er bij Mr Arth. Pieters te Poperinglit eeue |»roef gedaan over de* opbrengst van verschillende soorten rogge. Kr werd door het l^ndboiiwiiiinisterie zaaigraan afgestuurd van vijf variëteiten rogge, om de opbivngst ervan onderling, en met de door den landi»ou\ver geteelde soort te vergelijken. De af gezondene soorten waren IVtkus- Zeeland- Barbe-Ster-en Tempfde rogge; deze van den proefnemer ook Pelkusrog- ge, maar die reeds verscheidene jaren door hem verlxiuwd werd. De rogge werd vroegtijdig uitgezaaid, namelijk op 13 October: maar ingevol het druoge seizoen, kwam hij maar op einde der maand; dan bleek het dat df soort Teinpète wet voor deu helft te dun stond en zoo bleef zij ook ganseh den win ter. In liet voorjaar nochtans, struikte die rogge zoo fel, dal 't liesle ervan lever wachten was. 'I geen bij hel dorsehen dan ook lievestigd werd. Hieronder de opbivngst der verschiUen- de pereeetendeze hadden ieder eene o|i- pervlakle van 2 aren P Zeeland Itarbe Ster Graan 83 K. 1826 K. 4136 K Sli'(K»i 434 K. 3322 K. 7336 K Graan 76 1672 3866 Strooi 126 2646 6666 Graan 68 1496 3466 Strooi 4 40 3212 7366 Graan 73 1636 3736 Strooi 444 3168 7266 Gruun 83 4 826 4436 Strooi 134 2948 6766 Graan 73 4636 3736 SI rooi 4 42 3424 7466 Aangezien bemesting, grondbewerking en alle andere omstandigheden, voor ieder soorl dezelfde waren, zoo mogen wij ltesluiten dal Pe.tkusen Temjiète verre de bovenhand hebben, niettegenstaande deze laatste soort heet dun stond. De kleinere strooioplirengst dezer soort is hierdoor Ie verklaren dat het strooi e devij en straf; geschikt deze v ooi- gen tr worden, en geld uil te van kort is maar soort ware dan ook goed het pikken met de muchieii. He Zeelandroggt». gaf ook wel veel graan, maar het strooi is van mindere hoedanigheid; niettegenstaande het drooge jaar was dit perceel dan ook gevallen. l il bovenstaande uitslagen moetende landbouwers besluiten dat hel gemakkelijk te verwezeutlijken is 200 kg. giaab per geniet meer Ie bekomen, alleen reeds dooi *1 gebruik van beter zaaigraan. Dit laatste kan ofwel aangekocht worden, maar dan hoeft er gezorgd die aankoopen Ie doen bij gewetensvolle en vertrouwbare personen. en de goede soorl te kiezen; of wel kan liet ook bekomen worden, door hel uit te lezen uil de gewoonlijke gezaai- de rogge. Dan is er geen gevaar bedro- is hel niet noodig veel geven voor zaaigraan, dat men Ier goeder Irouw moet aankoopen. maar z.onder zeker te zijn van soort of hoedanig lieid. Dat uitlezen bestaat hierin de liesl ge vormde aren endie meest granen lievallen worden uitgezocht en verzameld, afzonder lijk uilgedorschen en als de lijd daar is. wordt hel graan uitgezaaid om Ie verme nigvuldigen. De uitslagen zullen voldoen de zijn om iedereen Ie overtuigen van de - belangrijkheid en de noodzakelijkheid van hel uitlezen. 'I Zelfde kan ook gezegd wor den voor de aardappels. I Is nu nog lijd. maar hoog lijd. om d« l>esle en gezonde struiken op de velden l« 1 eekeoen mei een stokje of wisje, om ze dan. als ze rijp zijn. nogtekimnenhei-ken nen. Deze struiken worden dan hel eersl uitgedaan en de knollen ervan afzonderlijk l»ew aard in koele en luchtige plaatsen om ze dan in 'I voorjaar uit Ie planten. Voor verdere inlichtingen en aanduidin gen stellen de Slaaislandliouwkuiidigen zich volgaarne Ier beschikking van eenie der. Alle inlichtingen worden kosteloos gegeven. FRANKRIJK Bijeen roeiwedstrijd le D-maraez, heefl een visscherssloep een jacht aange varen. Drie personen zijn verdronken. Zondag ontdekte een voorbijganger le Neuilly een zak. inhoudende een vrou- weulijk, w aaraan liet hoofd eu de armen ontbraken. De b. John P.... Kugelsch Diplomaal. verblijvende le Nizza. heefl gepoogd. door een verdoovingsmiddel in le nemen, zelf moord le plegen. Groote geldverliezen, bij hel kansspel geleden, ziju de Oorzaak zij ner wanhoopsdaad. dagplaats w aar 130.000 kg. I> <ler _'«*4>or- gesi was. O <k nanien de metaaifabrieken Ri- i liard» »i». en de winkels van den lullefa- brikaid Jouraoud vuur. De schade wordl o>i meer dan 3 millioeu frank geschal. Drie vrouwen kwam 'ii|»er rijtuig uil Gerpinne naar Acoz terug.Ipecos ging hel paard op bol. Twee der vrouwen spron gen op den weg en waren op den slag dood. De derde liekw am geen erg leisel. Zondag ontplofte de sloomkelel van een Amerikaanseh locomotief le Toulouse en kwetste den stoker en den liesluurder. Het locomotief is geheel vernietigd. In het huis n® 49. me du Temple Ie Parijs, vond men den |»ortier en zijn 1 wei zoons door de gas verslikt. Ken der kinde reu is reeds dood. men b«x>pt de andere 2 slachtoffers le redden. Te I.uchon is de vlieger Besson van een lüOlal meiers hoog mei zijn vliegtuig nedergeslort. De ongelukkige islengeyol- je zijner wonden overleden. In liet gaslliuis le Avignon was er een kind gelxnvn zonder handen, met eeltwol- venkopen langen lijk de kreeften in plaat van voelen. Niettegenstaande al de zorgen der geneesheeren, gedurende 38 dagen, te dit monsterachtig misliaksel Dinsdag ge storven. .Men zal hel zonderling menschen- kiml in sterkwater bewaren. Gaston .Moufflard, sekrelaris van de kommunistisehe seklie van Panlin. is d plaat gepoetst mei eeue kleine som van 400.000 fr. Mevr. (laho/.an uil Angers werd, oj den trein naar Moiilins tijdens het doorrij den van een tunnel, door een bandiet aan gevallen. Pierre Narinc Ie Montreuil, Iraehlb zijn vrouw inel een mes de keel over U snijden. Daarna pleegde hij zelfsmoord. Te Boubaix, Tourooing en omstreken zijn sedert eenigeu I ijd w erkstakingen h >sg( broken in de meeste bedrijven. Te Totir- eoing liggen alle spinnerijen en weverijen stil. ENGELAND In een huis der Wes-Kensinglonwijk te Londen, heeft men de lijken van luile nant Marken en zijne 40 jarige dochter ge vonden. Deze laatsle was de borst dooi scholenenden luitenant het hoofd dooi boord. Waarschijnlijk heeft de vader eei-sl zijne dochter vermoord en daarna zelf moord gepleegd. Deze w eek heefl eene Engelsehe damt getracht liet kanaal overtezwemmen. Ver trokken van de Kaap Gris-nez zwom zij gedurende 20 uren, t«>1 zij op 3 mijlen van Dael het moest opgeven. Haar lichaam was met eene dikke laag vet besmeerd. Zij ineen! binnen kort nog eens de proef aan te gaan. Donderdagmorgen walmen bezig ko ten naar lx>ven te haten in de Plcaslcymijii nabij Maimsfield. loep eensklaps de mijn kooi naar beneden stortte, w aar zij legen den bodem te pletter sloeg en 700 mijn werkers gevangen hield. Nu I 'i uren /.w a ren arbeid is men er in geslaagd ze uit hun onderaard se lie gevangenis te bevrijden. Tengevolge eener verkeerde zwenki viel de auto van M. Robinson in de rivier. M. Robinson, zijne vrouw en zijne schoon zuster. als gevangen inden auto. zijn jam merlijk verdronken. Spilsby. De groote bestuurbare ballon «Z 32» is tijdens een tochtje boven de stad Huil Er zal hier Ier slede feest gevierd wor den den 4 September aanslaande, Ier gelegenheid der overliandiging, door het gein Ciitelicstiiur. van het Vaandel aan iet Syn likaat der ij/erwegbedienden. Volgens liet «-hijnt weigert het Stads- miiziek of wel het muziek der Sa]»eur» 'ompiers deel le nemen aan dit feest. Kr kan hier noch!hans geen spraak ziju van politiek. Het Katholiek geaieentelic- duur van Roe» dare heeft o >k toegestemd iet Vaandel te overhandigen aan de ijzer- wegbedieuden. Zou het waar zijn dat hel Stadsmuziek •f muziek der Sapeurs-Pompiers den 4 September naar Rousbrugge gaat om een imeert te geven Het Stadsmuziek mitdelijk ondersteund met het geld der laslenbetalers en gebruik makende van de instrumenten der stad zou dus opcntlijk werken tegen de intresten der neringdoeners, liet is waarlijk een e« unble. Willen de uitvoerende leden weer eene vrije maatschappij uitmakent Dal is hun recht. Of willen zij de stad verplichten maatregelen te nemen ter afkeuring van hunne handelwijze. Wij hebben altijd gehoord, dat liet Stadsmuziek geen feesten mocht bijw onen eu geeiie uitstapjes doen zonder toestem ming van hel stadsbestuur. Sedert w anneer te het reglement verai derd. Sedert de taaiste kicziug wordl hel i*r- glenient over hel hoofd gezien en handel liet Stadsmuziek als vrije maatschappij. Deze handelwijze kan niet anders ge noemd worden dan: eene uitdaging. Een neringdoend'. den «-li bijgevolg hoe beier de meesiers lun programma zullen kunneu uitvoeren, lus hoe beter voor de schoolkinders. Di* geldelijke opofferingen die de stad doet voor het volksonderwijs kunnen niet e groot zijn. Het is immers voor onze kiu- dei>. voor hetgeen liet dierbaarst is op de aarde. Heb dus dank beeren Burgemeester en Schepenen. Ken h uheader, 11 mulerbare uitvinding. Door liet gebruik van Karswood Poultry Spice, leggen de hennen groot »r en meer eiereu. Vraagt Prijzen en Inlichtingen in den Dépot Jeré- mie, Pottestraat. 62. Poperinghe. Ond-St rijders EESDRA 'UT. Het bestuur van den Dud-Strijdersbond Eendracht te Poperinghe, maakt aan de leden kenbaar, da! ie tere Zondag, van 10 tot 11.30 u. een bestuurlid ter hunner beschikking zit in het lokaal "t Sas van Gent bij Maurice Lobeau. lën einde alle klachten op te nemen, alle inlichtingen te geven, en inschrijvingen te aanvoerden. ontploft. Van de 47 koppen der bemanning ontsnapten er 0 aan de dood. DIITSGHLAND. In Bitterfeld stootte een luclilballon legen een fabriekschoorsleen aan en plofte naar beneden. De vier passagiers bleven op den slag dood. Te Sloniin. in Polen, heefl een lievig»1 brand gewoed die ongeveer 100 huizen in aseli legilg en tal van gezinnen lot den l»e- delstaf bracht. SKRVIK. De koning Peter van Servië is over leden in den ouderdom van 77 jaren na een regeering van 18 jaren, bi l!H»3. na »le uitmoording der familie Obrenovitch. die Itien regeerde, werd Pelertot koning uit geroepen. Hij laat Iwee zonen na. De oudste heefl afgezien van zijne reebten ten voordeele van zijnen bnieder. Alexander, die reeds regent was. eu nu als koning Mexander van Servië uitgero»*|HMi werd. AMERIKA. Een kerel lot 5 jaar gevang veroor deeld voor diefstal en opgesloten in Cleve land, vr«>eg om den onderzoeksrechter le spreken. Hij verklaarde dat hij ineen Bank van Philadelphic. die l|ij gebuurd had. een l»ak dynamiet en vele andere onlploffings- tuigen ingesloten had. De w roeging nood zaakte hem het feit bekend le maken. Bij ••nderzoek bleek het dat de boef waarheid gesproken had. Er waren springstoffen genoeg om eene lieele stad in de lucht te doen springen. CHINA. ilgens bet officieel %'erslag nofiens d«- aar<]lte\ing in Kan-Sw zijn ioo.ouo bid den <»nder de ineengestorte heuvels bedol ven en zijn alle huizen op een gebied vau 73 vierkante mijlen verwoest. Stadsnieuws. Zondagrnst. Alle ujiotlirkcii open tol middag VANDKPLAS lieden Zondag alleen M Burgemees In den sleenpnf gevallen, Zon dagavond wilde W- P.... water putten Daar de steenpul van geene borstwering vcMirzien is, gleed de vrouw erin. l il n den dat bel water leegstaat, bleet ze g» lukkiglijk met liet hoofd boven w ater, en kon ze hij middel van eene ladder geren worden. De ongelukkige is er met eenigi kneuzingen van afgekomen. Vergelen tv ij nooit wal onze vij anden ons heblien doen lijd«'ii geduimd» dien langen oorlog maar vergeten w i ook niet (lat w ij sedert de uitvinding »h moiiopoedcrs, niet meer moeten lijden aan hoofd- sclieele hoofdpijn, zenuwlijden razende tandpijn, 'enz. Te koop hij H. Notredame, Groole Markt Poneripglje, in (loozeii van 175 fr en van 3. 00 frs. Inhuldiging van dea Ihtrgentee-t ter. Maandag laatst had de eerst» vergadering plaats om le spreken over dt inhuldiging van den nieuwen t» Al de maatschappijen der stad, op /e»'i weinige uilzonderingen na. Iiadtdenden »»|i- roep van het schepencollege beantwoord. Mr Vandooren bedankt de aanwezigen voor hunne talrijke opkomst en doet het doel der vergadering kennen. De inliuldigingsfeesteu blijven bepaald vastgesteld op 48 September aanslaande. Eene nieuwe vergadering zal gehouden worden op .Maandag 30* dezer om het pro gramma van den sUwt vast te stelten. De maatschappijen, dte door vergetelheid of door onwetendheid, den eersten oproep niet beanhvoord heblien worden vriende lijk verzocht zich te laten vertegenwoordi gen in de bijeenkomst van 30* dezer om 7 uren 's avonds op liet Stadhuis. Er is overeengekomen dat alle verbeel dingen en opschriften van tien stoel tloor «Ie feestcommissie moeten goedgekeurd zijn. .Yie mat. lie Irojrr in Brussel. IN>- peringhe en elders, gaal llians 4 4 - 43-40 franken de kilo. en alle burgers gebruiken iiu op hunne boterhammen van die vette pare-crème kaasjes van 2.(Ml fr. van d«m Dépot der Pottestraat N 62. Ia de Stadsschool Ik hoor nog mijne kinders spreken over het ltez<»ek dat de Burgemeester eu de Schepen aan de Koutersehool gebracht btjbben. Meesters en leerlingiMi. die nog nooit de sladsoverlieden iu de school gezien had den. sprekeo met de meeste voldoening over deze lofwaardige handelw ijze. Indien ik. sinipele werkman, een raad m«i<-hl geven, ik zou die heeivn vragen die bezoeken van Ijjd lot tijd te vernieuwen. Zij zouden dan zelf kunnen la-statigen als er te veel leerlingen per klas zijn en als de meesiers over de ooodige hulpmiddelen te-schikken voor liet geven van huu ouder- richl. BEHICHT. Wij li -blien ile eer lief G»'aehte Puliliek kenbaar te makeii dat wij «»us komen te stellen als KLEERMAKER en KLKKR— M \KSTER in »l<-Peperstraat, 4, Poperinghe Om er Desagiier Kleernmkei Anna Vandooren Kleermaakster BERICHT Ik heb de eer het geacht publtek ken baar le maken, alsdat ik mij kom le stellen als Coiffeur ill liet oud gekend huis van Mr Caniillc Vandercruyssen, Gasthuis straat, 27, Poperinghe. Door mijne anliseplique inrichting en mijn verzorgd werk hoop ik eene goede kliciitecl le maken. Joseph MELIS. Een hceetle aardappeloogst moge- Ijl;. II t schijnt dat, indien men zich haast liet nog mogelijk zou zijn een aardappel oogstte ti lil»-li. lleeils in 1830 werd de pi (èfneming gedaan door Savarteen land- boiiwer uit Montreuil. Wie thans vroege aardappelen plant, in een voorbereiden grond, zal nog oogsten in oktober. Zoo verklaart ten minste een deskundige. .Men zegt dat er vele vossen zijn in de Ardennen, 's Nachts hoort men ze keffen dichtbij de dorpen, als zij op buit uitgaan. Zij verrichten groole schade. Onze jagers zullen dus werk hebben dezen Herfst en de dames zullen den volgenden Winter, mooie vos kunnen dragen. De liekende poolreiziger Ernesl Sha- eketoa is aan boord der «Quest sch3t?j> gegaan voor zijnen vierden tocht naar den Zuidpool. Hij heef tl wee vliegers en drie watervliegtuigen met zich genomen. De tocht zal waarschijnlijk twee jaren duren. De gr»lotsle stad der wereld is Lon- *n (t; -7. '»7<». IH8 inwoners teltNew-Vork .*».(»20.(MH1 en Parijs 2.8:»<».00Ö. In 41)1'i li liep liet totaal helaslingöi in Bélgie de som van 331,248,000 fr. Decs jaurzalditcijferlot I miljard 732,234,000 klinoiién. Zoo een klein verschil maai-van I miljard 307.080.000 fr. en do l<9sis nog altijd ledig. Naai* li -t schijnt zullen de wetgeven- «té verkiezingen maar in de maand Novem- lije plaats hebben, M. John Rockefeller, de Amerikaan- sclie pétrolkoning, is de rijkste man der wereld. Zijn fortuinfje bedraagt de baga tel van ongeveer - liij weet liet niet juist - 2.400.000.000 dollars, 't zij 37 miljard 800 miljoen frank, In Europa is Rotschild de man met 2 miljard, SCHOENEN NViIt gij goede kloeke waterdichte werkschoenen, te lo-us 04 fr.. i<- keus 34 fr., die in't de hand gemaakt ziju. komt naar de randen ,\l<tnsbottin hij Florent OSTEUX-DAUCHY, Yper straat, 34, Poporinghe. Crombeke. Grouilieke heeft Zondag herdacht door de Kcii l )S.sen feest zijn 40 dooden onthulling van een prachtig gedenkleeken. Op deu zelfden dag w»-rd een mooie vlag aan «Ie Vlaamselie hul-Strijders overhandigd. Het feest had duizenden nieuwsgierigen gelokt. Aan den stoet die 'snamiddags gevorine werd. namen niet min dan 43afdeclingen van de O. S. deel. terwijl de muziek maatschappijen van Stavete en Öoslvlete- ren den stoet opluisterden. Bij de onthulling werd de menigte toe gesproken door Dj* Albert Denijs en DrJe- room Leuridan. Hun kranige woorden verwekten vee bijval onder de aanwezigen. Oostvleteren. Van 23 dezer, za (1 ontvangerij, van het postkantoor, dooi dit van Loo vervangen worden, ats hoofd kantoor voor de onderonl vangerij AIverin ghem. Reninghe. De minister komt de aanbesteding der nieuwe kerk goed le keu ren en toelating om de werken on vermijd aan te vangen. VlaggeinhnldigiagZondag 23 Sep tember wijding en inhuldiging van d< prachtige vlaggederYlaainselie Oud-Strij ders, mei vaderlandsche aanspraken en muziekfeest. Yper. Ontsporing. Dinsdagmorgen onlsjxiordeii twee wagons, door de slechte regeling der w isselnaald. (ieen ongelukken zijn te betreuren. Kortrijk. Aan de s<'hand paal. Op de Groote Markt luid de schijntuilvoering plaats van de halsrecht ing van Jozef Over- wiuden. Roeselaere. De Eerw. Rioeder Adolphe. die zich gelastte met het ontgra ven der Franscte' en Belgische soldaten, tijdens den oorlog, is met de Fransche ine- dailtie van 1 klas vereerd.. Oostende. Diefstal. Maandag w erd er in hel Palace Hotel ten nadeele van e»*n rijke dame, voor 120.000 fr. parels ge stolen." Brugge. Oereeht. Een inwoner der Ar> liaalslraat werd dooreen derOoivaar- slraat. drie •óessteken toegébrachl. De officieek* uitslagen der volkstelling in Engeland werden Dinsdagnamiddagge- keudDg Ijèvplking die 40.831.396 zielen ft tji-oeg in 4941, is nu tol 42.767.330 ge klommen. waarvan 20.430.023 mannen eu 22.330.907 vrouwen. Londen telt nu 7.476.108 inwoners tegen 7.231.338 iu 1911. De stad Birmingham, de volksrijk- ste na Londen, telt 919.438 inwoners. De algemeene toestand in de verwoeste streken. l il een verslag van den heer R. Venvii- glien, Bestuurder der Verwoeste Streken, putten w ij volgende cijfers Het aantal woningen vernield ol' onbe woonbaar gemaakt bedroeg 78.000 13 per honderd van het aantal bestaande wo ningen vóór den oorlog)in \VestVlaan deren werden 63 der huizen ongebruik- baar gemaakt. Daarbij zijn te voegen 1063 openbare gehouwen, waarvan voor West- Vlaanderen alleen 230 kerken, 300 scholen en 16 kloosters geheel of gedeeltelijk ver nield. Op 31» december 4920 vinden wij in de door de Staat aangenomen ge meenten. de volgende toestand Aantal bewoonbare* buizen R slaande vóór den oorlog 136.397 Nog bewoonbaar 34 dec. 1948 94.333 llersleld op 34 dee. 4920 42.273 Barakken getimmerd 34 dee. 4920 43.(524 Totaal dei' op 34 december f920 beschikbare woningen 4 4 7.349 'l zij 73% der op 4 Oogst 4914 bestaande buizen. Wal de landbouw' aangaat, daar zien wij dal 84.079 Ha. grond door oorlogs verrichtingen werden onbebouwbaar ge mankt van dit groot getal werden reeds alsdan 70.000 Ha., "Izij 80%hersteld. Die uitstag is ongetwijfeld merkwaardig. Vp.-rslraal. tel. POPFdUNOllK. —o— Kiaders a-orden toegelaten o- Zalerdag om 8 en Zondag-om 4 en Sure Hof van 't Paradi js Komedie Het Geluk van de witte man drama; komiek. Maandag om 8 ure. Schurk uit Liefde draipa De 2 straat jongens drama 40e en I te episode. Poperinghe, van 19 tot 26 Oogst 1921. Gebonrtt-nDeseyne Robert, z. v. Jules en Bertha. L<*f. ver Moore Marie, d. v. Harry en Josephine Rooryck. Therssen Marie, d. v. Camille en Julia Gesquiere. Meyfroodt Joseph z. v. Camille en I.eonie Charles. Le- mahieu Omer, z. v. Polydore en Leonie Desodt. Decorte Maria d. v. Emileen Maria Lemahieu. Huwelijksbeloften DesramMix 0eorg( s." kleermaker, v. Ploegsteert en Milleville Maria z. b., v. Pop. Thore» Lucien, werkman v. Pop. en Leterme Madeleine, z. b., v. Herzeele. COLISKUM CINEMA. bij Emile Lobeau. Groote Markt. Groole Familievertooningen Zat. om 8 en Zond. 0111 4 en 8 ure. Sportleven, dramatische komedie De nederlaag'van Satan, drama Komiek. Maandag eii Dinsdag 0111 8 qj? Den eed van den banhchn» '0A„. drama De schoone liefhebher «t. °'V tische komedie - Komiek dm~ ynn'„-rr v.v v.*.- •■v.'-T' v.,.,,wr^7"rmi Vr 2 Aren FVr Gcmrl Per Heet. Pelkm Hel Stadslwstuur heefl eenpurigijk l»e- slist een toestemmend antwoord te geven omdat dit ft-esl nogal veel voordeel kan bijbrengen voor eïe neringdoeners der la 4. Hoe ju eer belang de overlieden aan het onderwijs hechten hoe liever de oudei*s hunne kinderen naar de school zullen zeu- Sterfgevallen* Devos Zelie, j., winkelier ter, echtg. v. Maurice Hauwen, Yperstr. tedieur Emile, 66 j., z. b., wed., v. Emerence Di-vloo, sect. D. Kesteman Justine, tij-, echtg-, v. Edmond Papin, Boescheep»-tr. Huwelijken: De Coninck Germain, 25 j-, pottebakkersgast en Druant Bertha, IQ j-- z* b., b. v. Pop. Lesv Hector, 28 jaccynsbe- diende en Lermytte Slartha, 23 j., z. b., b. y. Pop. Allaeys Urbain, 31 j., werktuigkundi ge en Yer.»tappen Elise. 23 j., z. b., b. Pop- Suffis Jtilien, 25 j., timmerman en Gouden- hooft EnVma, 19 jT, naqipter. h-1 v, Pop. \'erack Marcel, landbouwer van Poperin ghe tn Cailliau Maria, bijzondere, van Boesin- ghe. - Crousel Albert, handelaar; v. Pop. -^n Vercouter Jeanne, z. b., v. Schaerbeek.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1921 | | pagina 2