We ALLAEYS Zonen, Laatste Afslagen op DOOM M VIII EU F. Bianckaert-Verleene A. VAN DER ELST Bank: van Poperinghe. Alfred REYNAERT FEESTELIJKHEDEN Laatste lIoppelMTiehten. Aan Yperen Versterkende Pillen, VAN CAYZEELE 4 MOTOS F.N.HERSTALAl'TOS IN DE SCHAAK. J. YPERMAN-RECOÜR, kalk, cimenty pannen, tegels MBonduAvelle-Dumortier, Lijnwaad voor Hoppe iÉ Stad Poperinghe. Luisterrijk Muziekfeest, gege ven door de Symphonie «YPRIANA in het groot park van het Hotel Skim/lea. Gasth ttiss 'raat. 43. Op Zondag 28 Oogst, 1921. om 4 ure 's namiddags ten voordoek' van het werk der Oorlogsverminkten. INGANG VRIJ: Er zal cene omhaling gedaan worden ten voordeele van hierbo ven vermeld werk. Spelv-rljser V DEEL Voorliet 'oio Heit I)e Voorzitter. E. VALCKE. A Gruwez. H. Notredame. Stad Poperinghe. Nationaal Syndikaat van Y. P. T. T. Z. Op Zondag 4 September 1921 ter gelegenheid van de Inhuldiging van ons Vaandel zullen de volgende feeste lijkheden plaats het then Een PRACHTIGE STOET, waaraan ver scheidene muziekkorpsen zullen deelne men, zal gevormd worden op de static- plaats rond 14.30 ure, en de bijzonderste straten der stad doorloopen. Om 10 ure, op hel stadhuis-perron Plechtige overhandiging van ons vaandel, door den lieer Nestor Lahaye, Burgemees ter van Poperinghe. Om 17 ure, Groote Yuitrvogelsehieling, op de Statieplaats, voorde leden der Pliil- harmonie van Poperinghe. Om 11) ure, Concert op de Staticplaals, door de Philharmonic. Om 20 ure, Groot Bal inliet Hotel Bri tannia. Ten einde een treffend Itewijs te geven, van de broederlijkheid die beslaat onder de staatsagenten van alle gewesten, zal er op 4e September, eenen grooten toeloop zijn van volk te Poperinghe, waaronder de grootste geestdrift en vriendschap zal lieerschen. Wij vragi'ii aan onze medebur gers, opdal ze hunne huizen zouden be vlaggen, als hulde aan hetstaatspersoneel. Namens liet bestuur De Schrijver, 1'. GÉRARD. jle markten van Saaz en Nurenberg zijn vast. finals ten auderep do Amerikaanselie. Mengelwerk van de Gazet van Poperinghe ('0 ia Lwea en in Sood - 1914-1918. Ges<'hirdkundig verhaal door D Gheysen. I ervotg. Anderen, min bevoordeeligde. bloot- voets of met klompen aan, een' dubb'l vracht op borst en rog geladen, mot. aan beide hahden. een kind dat zich van ver- ifiQeinis 'bijna liet voortslepen, zweetend Urn lamheid.' honger en verborgen leed. hopelooè schier, zonder vast doel. aan Gods wil overgelaten, den weg der ban ning te zien opgaan. En wat nog al anderen oudeen jonge, blinde, gebrek kelijke, aan den arm van eeneii vader, moeder, liroe- doi» oi zuster, of welkdanigen liefdadigen persoon vastgeklampt, zieken, gewonden op eene strooikoefs uitgestrekt, slecht ge dekt, aan de geu-heid van herfstweder blootgesteld, op wagens, karren, kruiwa gens. stoolkarren, houdëngêsp.amien weg gevoerd. Maar wat het meest het hart heneep. was het zicht dier vluchtelingen die van hestaqnsnpddelqn tijdelijk beroofd, en zonder onderkomen, door gendarmen be geleid. tegen wil en dank, de fransche grenzen moesten overtrekken om tot Ber SPORT Eampiosaschap vas Vlaanderen op de liaan voor Beroepsrenners. (ooder de reglementen run den lielgik- srhe 11 >et rijdershond) Deze baankoers. -ganseti Vlaanderen door hekend en waaraan telkenmale onze beste renners deelnemen zal dit jaar op- nieuw tiet wist worden Ie Goolseamp. op kermisdonderdag 15 Sept. a. s. Het sportkomiteit houdt zich reeds ern- slig I ezig met de noodige voorbereidselen en alles laat voor/.ien dat er ip half Septem- lier Ie Goulseainp nogmaals eene ontetba- re menigte toesclniiiwers zal samenslroo- inen om onze baaukoningen Ie begroeten aan te moedigen en toe Ie juichen. 1250 fr. Prijzen. De afstand blijft bepaald op 100 Km. teloopcnope nerondeSKm. I zij20toeren. De inschrijvingen woiften van heden af aanvaard bij Raphael DEJOA (Hl]'. ooi scamp. Do Begiftiging der Oud-Strijders. n.t Staatsblad r/ni Oogst kondigt de ifoov ft*' Kamers tft'sit'Huh' \r,'t of. ile regeling roor- schcijrende tot het reeeff'eneii dee begiftiging der Oud-Strijders. Ommddehjk op dese o[bondiging laat het Staatsblad liet volgend' Kaniiihlijli He- sluit rol gen gen. Duinkerkeen andere verzamelplaat sen,in vluehtelingslreinen gestopt om ver der dieper Frankrijk ingezonden te wor den. Hoevele tranen wierden daar niet ge stort! Hoeveel harten bloedden niet bij dit ellendig afscheiden van den geliefden Ya- derlandsgrond voor wiens behoud en vrijheid onze moedige Soldaten wel licht van vele dier ongelukkigenook hunne Zonen streden en... sneuvelden) en die liet noodlot nu dwong, voor langen tijdjaren misschien wie weet voor altijd Uv verlaten. Grievend afscheid Wreed vooruitzicht Sombere toekomst! En in I Oosten donderde 't kanon onop- houdend en was liet in stillen nacht als een overpoozend leeuwengebrul in de verte. De heinel was afwisselend verlicht, door losbrandingen van vuurmonden, sein- en crkenningsvuurpijleu van verschillende kleuren, waarbij de lange stralen der grooteen menigvuldige zoeklichten, die zich up de zwarte wolken als groote blin kend»". plompen of nenupharbladeren sa menpakten. tiet reeds zoo prachtig tooneel nog meer kwamen opluisteren. Telken dage kAvam ons de droeve mare dat rienden of welgekende personen, die gepoogd ha lden. niettegenstaande de l>e- sebieting. binnen of dieht bij uwe muien te blijven huizen, door eene bom verplet terd werden of onder de puinen het leven verloren hadden. MUiKTPliUZEk. poperinghe. 2<» oogst Tarwe, 75.U0; Rogge, 70.1)0; Haver, Go fr. aard appelen ON fr.Boter, 10.00 fr. de kilo Eieren,NO cent. 'tstuk Hoppe 1020275 fr. 1021 375 fr- Wisselkoers der Beurs van Brussel op 25 Oogst. TE KOOR Groote hoeveelheid Occasie en Nieuwe Pot rellen van alle lengten aan 35 tot 45 hel 100 Kilos. Alsook zware rechte en ronde platen voor stallingen en beet kelders te maken, bij Camille Govemaeker. Duin- kerstmat, Poperinghe. ME IN VRAAGT: Men vraagt goede keukenmeid, meid vooralle werk. huisgezin van man en vrouw of kamerdienaar. Adres ten bureele dezer. Twee meiden, zich wenden Gasthuis straat, 10. Poperinghe. Spoedig: .Man of vrouw, dienende voor bureelwerk te doen. Zich wenden G. Camerlynek, Rousbrugge. Goede keukenmeid, en goede bovenineid hebbende goede getuigschriften; voor Ditinkerke. Inlichtingen bij M. Paul De Wulf Consul de Belgique Dunkerque. VERLOREN Gouden Bracelet, op de markt, terug te brengen tegen goede belooning ten bureele dezer. De Versterkende Pillen door de vele lij ders gebruikt, zijn wonderbaar in hunne uitwerkingen. Waar velen dachten, dat voor hen alle hoop verdwenen was, wer den zij gered door de Versterkende Pillen. Te koop bij H. Notredame Groote Markt Poperinghe, aan 4.00 fr. de doos van 100 pillen. Kleutertje Pierken is een zoogenaamd vreeselijk kind Gisteren zei het tot zijne mama, terwijl zijne groote zuster Liese erbij zal Mama, wist gij dat ons Liese in den donkeren kan zien, zooals onze kat Neen kind. Hoe weet gij dat Wel gisterenavond, wanneer zij Mijn. Albert naar buiten geleidde, hoorde ik haar zeggen, in den gang Bert, ge ipoet u drie maal per week doen scheren, want uwe wang gelijkl wel op een stoppen vel <1 Studie van den NOTARIS (c l'OI'KHI V.HI-: VIUJDAU September 1921 (in (V'uezitting) om 2 uren namiddagter estaminet «Het Handelshuishij ft. Massuhts, Wa- toastma thipering he Openbare verkooping van Stad POPERINGHE - Rekhofstraat Een WOONHUIS en afhankelijkheden met t are 45 centiaren, Sektie F, n° 1255» zijnde t sterfhuis van MrLs Delbaere. Handslag met de geld telling Het recht op oorlogsschadevergoeding is medeverkoeht. Dat nu de prachtige hal beschoten en geschonden, naderhand gedeeltelijk ver woest... eindelijk door brand iu puinen gelegd was. En dan verder de zelfde mare betreffen de uwe St-Martinuskerk en andere, uwe kloosters, praalgebóuwen, boekerij en historisch vleesehhuis; verder nog uwe marktplaats en omstaande huizenen zoo, van dag tot dag, tot er eindelijk van t schoonsteen merkweerdigste tot hot ge ringste, van wat gij Afteren, ooit bezat, niets dan puinen meer overbleef. DE DOOD HAD l GERAAKT! Eu heden Vrijdag, veertienden 14cn) Februari negentien hóudgrd negentien, vind ik u weer, rampzalige Sla»i, maar in welken staat Nog slechts het verbrijzeld geraamte van wat eens een der schoonste der edelste maagdeheelden uitmiek. De eerste woorden die mijnen zwoegen den en bevangen lioezem ontsnappen, zijn: «Ongelukkigste der steden, wat hebt gij doorstaan, wat hebt gij geleden I? o Onder den sneeuwm^ntel die lieden uwe puinen t^ls met een doodlaken omhult komt gij mij als een uitgesirekt verwoest en verlaten kerkhof voor, aan den voet wier verbrokkelde, hier en daar nog half recht staande zuilen, vrouwen en maagden, m blank gewaad, op de onteerde graven hun ner eehtgenooten. kinderen, broeders, zusters of verloofden, vooro'vergebogen, knielend bidden. Vper, Statiestraat, Telephoon 73, Poperinghe, Groote Markt, Telephoon 71, Stoffen, Pane, Moleskien,\VaterinaiiteIs, niemce rayon YKOl WMAXTELS Kostuum, Maat en Confectie vanaf 75 fr. in 6 uur geleverd. Naamlooze Maatschappij - Schaalstraat, 6 - Geld plaatsingen in loopende rekeningen op Spaarboekjes van 3.5t) tot 5% volgens den duur der storting. Aflevering van Checks voor België en in den Vreemde. Actnkoop en verkoop van alle Beursweerden. Alle insclt rij vingen op nieuwe uitgaven van Staatsfondsen of andere beurs weerden worden kosteloos aanveerd. Uitbetaling van koepons. Leening van geld op titels van Oorlogsschade, alsook op Beursweerden. Allerhande Wisselbewerkingen. Verhuring van Brandkoffers, onder de volgende voorwaarden N" 1 Hoogte 11 cm. - Breedte 21 cm. 12 32 15 Fr. 20 25 30 Deze koffers.gemaakt volgens de laatste stelsels, leveren volledige waar borg van veiligheid op tegen Brand en Diefte. Studie van den NOTARIS te YPER. Woensdag 31 Aiigusli 1921 o o om 2 ure namiddag, te ELYERD1NGHE, ter herberg «Het Gemeentehuis» bewoond doorM. Henri Raes Openbare verkooping van: Gemeente WOESTEN Een WOONHUIS met 4 a. 30 ca. erf en tuin, op de plaats; sterfhuis van Jufvr. Silvie Raes, titans ledig, seffens handslag. 2 a. B8 ca. Bouwgrond nevens voor gaande. Seffens handslag. Vijf perceelen Bouwgrond, langs de groote baan van A'per naar Yeurne, sa men groot IS a. 44 ca. Gemeente MERCKEM, Knockehoek 1 Ha. 12 a. 40 ca. HOOILAND in twee koopen. Vroeger "gebruikt door de W° Yandewoude-Lehoiu'k. Maandag 20 Septombor 1921 om 2 ure namiddag, tor herberg Hotel des IJras&enrstbij H. Vermeulen, Statie- plaats to YPEH Openbare Verkooping van Gemeenten Bussehendaele d- Moorslede Keuc HOFSTEDE met vernielde ge bouwen, groot 11 Ha. G9 a. 70 e. onder bebouwden grond. tuin. weide en land verdeeld iu 7 koopen» Gebruikt vóór den oorlog doorJ. Van- de pitte. Gemeente MOORSLEDE. Twee HUIZEN in puinen met50a. en 50ca. onder bebouwden grond en land. Vroeger gebruikt door Camille Malfait en Ch. Masseüs. Gemeente WEST-NIEUWKERKE Eene Weide groot 2 Heet. 57 a. ka daster sektie B, nr304. Vóór den oorlog verpacht aan Leon Charles van Ploeg- steert. Gemeen» e Z A N T V()RD E-iwj- W EU Y1GK, Waterstraat. Woonhuis in pui nen, met 27 a. 24 ca» grond en land. Gebruikt door Leon Devis. Het reoht tot oorlogsschadevergoe ding wordt medeverkoeht Vooraleer nog Occasie Motoren te koopen, vraagt prijs aan hel Huis tot YPEREN. Groote voorraad in Magazijn van MOTO HEN en GAZOGENES alsook Locomobilen met Essence, hijzonder geschikt voor Landbouwers en Aannemers. Altijd in voorraad volledige Installation van Maalderijen Fransche en Engelsche Steenen. Agent voor Poperinghe en omstreken, - POPERINGHE - En wat nog van uwe St-Martinuskerk overblijft, sle-U mijne verbeelding mij voor als de puinen van Gods huis, voor en om hetwelk uwe zonen manhaftig streden in wiens nabijheid zij met hunne Engel sche niet min dappere wapenbroeders vie len, en tot den jongsten dag nu rusten Puinen immer en overal, puinen in wier hier en daar nog rechtstaande hoeken, de snerpende wind nu klaagt' of huilt of ook wel aaklig giert. Wat nog van uwe hal en hoofdkerkfo rens t' ontwaren is zijn als twee verminkte armen die- gij, in uwen val, smeekend nog omhoog steekt als poogdet gij ons nog toe te roepen «Gij ten minste die mijne bewoners, mijne bewonderaars»»., mijne aanbidders waart, lieljl medelijden met mij, komt niij ter hulp, de kwade hand van oenen woes- ten waanzinnigen veroveraar heaft mij geraakt Lijk eene maagd, die haar niet onteerea laat, hela ge, ongelukkige» weerstaan en geworsteld, en de marteldood aan de on eer verkozen. Uwé straten die ik in vroeger tijd blin- deling aou doorloopen hebben vind noch verken ik niet meer, en wandel, of beter gezegd, dool ik zoekende lusschen uwe puinen lijk een verdwaalde reiziger in een ongekende woestijn. Pal my re de turksehe aziatieksche stad die in 272 door Karei Aurelius vernield, en waar van, in vroegere eeuwen, veel «e Oud Huis van Vertrouwen Sohoone keus van gemaakte Kleederen, en op maat voor Heeren, Hamen en Kinde ren. Groote hoeveelheid Pane, Engelsch leder en genre Lafont, gemaakt en op maat. Schoon assortiment van Man-en Vr >uw- stoffen, Gabardinea. Velours de La ine, Pardessus, enz. Spoedige Bediening - Genadige Prijzen. Uw Dienaar Meester- Kleerm aker. Noordstraat, 41, Poperinghe. IN DEN NEGER. Meester-Kleermaker Gasthuisstraat., 25, POPERINGHE. Lakenstoffen Nieuwigheden Regenmantels Specialiteit van Peigné en Serge, Werk kleederen in pane, engelsch lederen Lafont - :- Ongelooflijke Prijzen. Aanneming van alle Uniformen sproken werd, mag, onder opzicht van volstrekte vernieling, u niet vergeleken worden, daar, inde zeventiende eeuw, nog vele merkwaardigheden onder hare [tuinen zijn teruggevonden; wijl bij u. mijn Yperen, alles.... alles ten gronde verdelgd is. Hoe ziet gij er eenzaam... en verlaten uit! Slechts nu en dan ontwaar ik, tus- sehen uwe puinen een dolende wandelaar, wellicht een uwer geteisterde inwoners, die, uit ballingschap teruggekeerd, de plaats zijner vernielde vroegere woning opzoekt om er verborgene voorwerpen of waarden te pogen terug te vinden... ter wijl zwermen van krassende kraaien in zuidwaardsche richtting van 't slagveld vliegen waar rijke buit hunne hongerige magen ongetwijfeld te wachten ligt. Wordt voortgezet. Alle slach van Kolen aan zeer voordeelige prijzen bij Yperstraat, 41, POPERIXGHE. ALLE SOORTEN VAN COl'YERCLES Meulesehettestraat, 15, AALST. Bindkoorden. Kabels. Oude en .Nieuwe Zakken» i. Tzigane, ïnarclie II. Slaz 2 La Gnqnantaiiie, air dan-- Ie Style am i--n ialiricl-Muric 3. Suite Printannière a> Aubade Kin. Werly. b) 1 it >r< nu >t 11 Fleurs et Pa|>il!oii d> Nocturne Ronde Yillageoise 4. Serenade Hadine Gabriel-Marie DEEL: 1. iva el Torero, marei ie es|>agnole Fr. Popy 2. Rendez-vous. (lavotte NV. Atelier 3. Marivaudage. Intermezzo II. Mouten 4. Detilali-Valse. hesitation 11. Nicholls o. Blaze Away, march and two step A. Ilol/.nianii De Schrijver, De Onder-Voorzitter, Di- «pluk» is in ouzo strook aangevangen en zal toekomende week algemeen aan den gang zijn Do planters beweren dat sommige hoven door roodo spinnen overvallen zijn. Do aangetaste ge deelten worden in der haast geplukt, ook beproe ven sommige boeren den vijand te bevechten door bet bespuiten niet Zavelznnr. Het is te wen- sclien dat die plaag zich niet uitbreide, als men inziet, dat die hoppebooren welke bot geluk zul len bobben sohoone loten in te oogsten, NVaar- sehijnlijk winstgevende prijzen zullen bekomen. Te Aalst is de oogst nog daar nietEngeland echter is ook aan 3 werk. buitengewone sohoone hoedanigheid aldaar. Jion rgkenl er op 9.000.000 k- tegen 14.000.000 k. in 1920. Ik» Honrs van Unissel is van Woensdag tot Woensdag uiterst afwisselend; den 17" eindigde men met een weinig helovonden koers: Woens dag laatst integendeel op een slap begin volgde eene koortsachtige sluiting met 430 fr. Artikel t. De persoonlijke titels uitgegeven in uilvoering van artikel 1 van tic wet van 10 Au gust! 1921. vermelden naam. voornamen woon plaats. plaatsen datum van geboorte van den titu laris. bet totaal der hem verleende toelagen, als mede bet jaarlijks in hoofdsom beschik baar bed rag Zij voeren den naamstempel van den voorzitter van den beheerraad van bet St rij dersfond Art. 2. Van I Juli van ieder jaar af, mag de opneming van hel beschikbaar gedeelte van bet kapitaal alsmede van de verschenen en op bel hoekje aangeteekende interesten op zicht geschie den a ui de loketten derAlgenieeneSpaar-eu Lijf- rentekas te Brussel, in de agentschappen der Na tionale Rank van België en in aide postkantoren des Rijks die voorden spaardiensl geopend zijn, op vertoouing van den persoonlijken titel, van de eenzelvigbeidskaart en van liet militair verlof van den belanghebbende. Art. 3. Van 1 Juni van ieder jaar af, en voor de eerste maal in Juni 1922 mogen de persoonlij ke titels, tegen ontvangbewijs, nedergelegd wor- d 'it. in a! de onder vorig artikel bedoelde kanto ren. tol onderzoek en beschrijving der verschenen interesten. Zij worden binnen eenen termijn van twintig dagen teruggegeven, tegen afgifte van bet ontvangstbewijs. Art. 4 De titularis van een verloren, gt'slo- len of vernietigden titel moet om zijne rechten te Iwl muilen, onmiddelijk aangifte doen van liet feil voor den burgemeester dergeineente zijner woon plaats. ten overstaan van twee getuigen door dien ambtenaar gekend, dewelke de persoonlijkheid des aangevers bevestigen. Deze aangifte zal blij ken uit eene akte waarin de titularis de eveutueefe verbintenisaangaat om van den titel geen gebruik temaken zoo bij hem ontdekt, maar hem onver- wij bl over Ie leggen ten kantooredat bel naast bij zijne woonplaats ligt en voor den spaardiensl geopend is. De akte, onderteekend door den titularis, door de getuigen en door den burgemeester en bekleed met liet genieentezegel, wordt gezonden aan den algenieenen bestuurder der Algenieene Spaar- en Lijfrentekas die een duplicaat van den titel ver strekt. Dit duplicaat wordt, tegen ontvangstbewijs, aan den belanghebbende één maand na bet indie nen der aanvraag ter band gesteld. Art. o. De totale uitkeering voorzien bij de artikelen 4 en 7 dor wet geven aanleiding tot liet indienen eener voorafgaande aanvraag, door de belanghebbenden of door een dezer die zich voor de anderen sterk maakt te onderschrijven in een voor den spaardiensl geopend kantoor. Die aanvraag, gestaafd door den titel indien er een verstrekt werd, en door eene akte van be kendheid opgesteld vóór den Vrederechter def. woonplaats van den overledene wordt overge maakt aan den Algenieenen bestuurder der Al genieene Kas die. na onderzoek der overgelegde bescheiden, de geldopneming toelaat tegen k wijt- Schrift van aide rechthebbenden, (leidt bet eenen door den overledene in paijd gegeven titel, dan vordert de algeiueene bestuur der der Algeiuoeno Spaar- en Lijfrentekas. optre dend voor rekening uor erfgnuamon, de vrijma king van bet pand en geeft daarna machtiging tot opneming van hel saldo van den titel, in hoofdsom en iu interesten, legen kwijtsehrift va» al de recht hebbenden. Art. Op 31 December van ieder jaar sluit ie Algenieeiie Spaar- en Lijfrentekas. in overeen- -Uetniniiig niet den Minister van Finaulicn. de af rekening af van de onkosten door haar tijdens het dienst jaar bestreken uit hoofde van liet beheer der bijz.«mirre boekje-. De verleende voorschotten orden haar door middel van een mandaat op de Schatkist terugbetaald. Am-terdam 409.25-410.25 Londen 48.oU-49.00 Keulen l4.«HMli.i»0 N.-Vork 13.20-13.3U (Jenève 223.50-227.30 Darijs 102.50-103.50 tegen de bloedarmoede .1/ de boffers hebben eene diepte run GO cm. JAAR HALF JAAR

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1921 | | pagina 3