Vaderlandse^ Seieaging Se wiffmeucjster van het Plechtige Inhuldiging Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. i centiemen het nummer ZO\l)A(i IS SEPTEMBER I92l TE POPERINGHE. Ziet op 3de Blad Stadsimr werk Apotheek Frans Van de Pies Op Zondag 18 September 1921. te Veurne. Oorlogsschade. De Vloeimest. V" r o O Abonnementen I Jaar in stad. thuis besteld buiten stad. met d? post Buitenland Plakbrieven bij ons gedrukt worden tis in ons Wad overgenomen. éénmaal gtv. J)e nnnnilooze iw/ezon len, o et ik-Is troeden g^treigee M U 3 3 B *i m a ES ti J! l ituevers-Miuknaars Georoeders DUPONT Yperstraat, 2. POPERINGHE. l' TCEIK' K Rf-'KFXI ti \r 4S4S9 I- r nude -rkfr Il't blad .-iaat ter t v rant-.» >r-# A *v,«£a3 b.-vhifcking van a! dcliiK. v .->r /One wie het goed meent l.iidran. Ajj j^v met h<-t algeméén Bijdragen in te Jr£\ nuf en belang. ii; t- n di i Persoonlijkhede n 'l>« derd.i -n. nemen we niet oo. m r B R m m B v u P Aankondigingen Op I' en 2' bladzijde O. 40 fr. de regel. Op :r cn v 0.33 fr. met minimum van I fr. Rouwberichten o. 'Ml fr. de regel, met minimum 1 fr. Bi jzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwi jls tc herhalen reklamcn,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zi jn vooraf te betalen. sJlfl Ik» Shuts Mid delbare School loslaat uil een voorbereidende en een middelba re afdoeling. De voorbereidende afdeeiing om val zes studiejaren, waarin men volgende vakken aanleertGo Is lienst. Ne le:- lan lseh. Franse!»-. schoonschrijven. reke nen en metriek stelsel, aardrijkskunde, geschiedenis. begrippen van natuurlijke wetenschappen en gezondh 'idsle m', b' ginseien van telkenen, iiehaiiiisoeleniii- gen en zang. Nederlandseli en I ransc'i- worden, van liet eerste studiejaar af, tegelijk onderwe zen. D' middelbare afdceling omval dele studiejaren, waarin in 'n volgende vakken aanleert (io Is lienst, Ned m*- lan lseli,Fi*ansch, Kiigelscb. Duitse!), aard- l ij.iskimde. ges diieil mis. rek Mikunde, al gebra. in ilkun I dierkunde, plantkund nalmirkund sell 'iknnde. I) lekbouden, teekenen, hand niarb *id. lichaumso d'enin- g ii. muziek, steno-daelylograpliie. Deze afde jlipg is dus liij/oinler nuttig Vojir leerlingen die lagere studiën hebben voleindigd, en die verlangen meer inlge- Invide kennis te verwerven, liet zij om Ir'- kwariP in >c ri ms of werklieden le worden, hetzij om als beambten in besturen van Sta i!Provincie of Gem'enk', in nijver- h'idsgesliehlen of handelsliuizen di Mist Ir j nemen. Hel godsdienstonderricht is in b nde al- tle dingen, aan een pre st m* toevertrouwd. Aan di' zedelijke opvoe ting van de leerlin gen wordt bijzondere zorg gewijd. Dm tól.de middelbare afdeel mg lo'ge- hdon Ie worden, moeten de leerlingen len volte 4 2 jaar oud zijn en de kennis bezit ten, aangeleerd in de zes studiejaren van d lager onderwijs. Wij hebben onlangs gelezen, dal de Br- gStuurder der .Middelbare School en eeiiigo [professoren definitief benoemd warende Vper. Sommigen denken, dat deze Iheren daarom de stad zullen verlaten. Dat is to taal mis. Deze lleoren zijn definitief- be hoenid in liunne bediening te Poperiugb noch min, noch meer. Met de opening der .Middelbare School zal nog een nieuwe regent benoemd wor- den. De School zal dan volledig zijn. Indien het getal leerlingen zulks ver- Eej.ichfzal ook het getal onderwijzers ver I nieerderd worden voor de bereidende af- I deeling. Kik zegge het ccort. -tl Bon Ou I-Leerlingen. Waren, otidci indere, tegenwoordig: de lieeivn R. De irufn boogleeraar, plaatsvi'rvaugea i olksvertegenwoordleer en E u'o-Yoorzit- er van den Bon 1: Senator Aug. Serniys: iel Gemeentebestuurvele Burgerlijke en .Militaire overli len .M..M. Deeuyper en" oéarJ. gewezen Bestuurder en il.d. Bc- sluiir.ler van liet gestichtde Voorzitters n afgevaardigden van den Bond dei,\gjft- wazfMi Soldaten van Yrurne-Ainbaehl an den Bond der krjjg-werminkten van len Nationalen Strijdersbonü met hunne Vaandels; de Daders d m* gesneuvelden ei; n groot getal Oud-Leerlingen. De ko ninklijke Harm nie Ste Cecilia verleende hare medewerking aan dit intiem feest. Hoogleer.iar D v Bruyne sprak eene aan- ioenlijke rede uit. ik xei liet daar zoo wen» dikwijls re Is heeft 111 mi sedert de wapenstilstand, ieeiilneringsfeesten als dit gevierd en hel ui/.' komt. iu zijnen eenvoud, misschien vel «"Miig/ins laattijdig en gering voor. lier onthullen wij immers niet een p'ootsch kunstgewrocht, tot wieroprioh- ing prijskampen in 't premi mi werden 11i- schreven, o neen, eepeenvou lige plaat, loor liefdevolle handen ontworpen en kunstig geboetseerd, zonder da geringste ilïieieele lo 'lage. enkel m d inschrijvin gen onder de Oud-Leerlingen der Mid lel- iire School bekostigd. Maar minder har- lijk. minder innig erkentelijk en daarom min Ier grootsch en heerlijk, is deze Va- lerlaudseb1 belooging voorwaar jiiet. vaarden wil van dezeii-diege hebben ont worpen. is zij enkel een roerende lm|de, mi lol van.dankiiaarlieid aan dezen die, iüón M'oude school tere -r, zoo trouw in iet hapt de lessen hebben bewaard van in mis Oil) 'i I, van eer en van plicht, die ze lier o:il vingen. Deze z 'digc. maar keurige n'ouKMi eerelafel, vermeldl'de namen van 'en Lee raar en van zeventien Out-Leé:- ingen mei dit soliér onderschrift. Zij vielen voor het Vaderjand». Hoogteeraar De Bruyne deed verder een iproep tot eenheid onder de Belgen,-- Aan- luLMiing, hoop en liefde overweldigen ons >m li 'I in st aan den voet van deze uede- •ige plaat en van hier uit. ijls van uil <1h )orl0gspuinen. als van uit de lieldenkeik- ïoven, stijgt, als 't ware, eene machtige iproep tol eenheid en verstandhouding inder d» Belgen. Willen wij ons beproefd and, waarvoor onze jongens sneuvelden, waarvoor zoovelen eene levenslange ver minking opliepen en waarvoor alle andere won edelmoedig hun leven le pand stel- I Bs Gazet vaa FöpsriugiD Voor enkele weken, hadopden koer van I de Staats Middelbare School in Veurne. ■eene hartroerende plechtigheid plaats, ter leere der aehtjien Qud-Leerlingen van di" gesticht, gesneuveld in den laalslen oo; log. In tegenwoordigheid van eene talrijk» ■menigte werd eene prachtige ge denk plaa ^ingehuldigd, waaiaap de namen prijk n r van de jonge helden. De gedenkmaal is I zeer kunslig afgewerkt en strekt tot eere van den uitvoerder de heer Honoré Buys sen gemeenteraadslid te Veurne. Het feest werd voorgezeten door den beer L. lloutsager, Voorzitter van den len, willen wij hel weer vrijgevochten Vaderland tol den bloei van vóór den oor log op werken, willen wij het uil zijn pui- nèn doen verrijzen, zoo berust op onsallen le Va lerlandselie plicht die eenheid le vrijwaren. Die noodkreet, van uit de liel- lengraven opstijgend, kan noch mag ge smoord De Hoer Bestuurder Dysons, in ecm hartroerende rede lot zijne leerlingen ge- iclit. moedigde die aan de gtwallenen iut- nier le herd aken, de Verminkten le lie' >eii en bij te staan en diepen m'rtned aan >ns Vaandel t Wij len. c< Aan 1". kin fei'on, lien roem uwer Vadeis oil Broeders im- iiier te gèdenk^ii en oögesc'ionÜ n Ie be waren. Wanneer gij door li d slagveld reist met zijn onuilw iseiibare sporen van loo i en vernieling door dat heilige veld. waar de ple 'g nog jai-en en jaren de vei -preide gel» enten der gevalleiUMi.zal o.,»- woelen. gedenkt de dood mi! eest tegenwoordig bij elke pleeditij heid ter hunner vere ring, uw piicht ge- liiedt zuiks. - Ontmoet gij een verminkte Oud-Strij Ier levende ruïne uil den groeten oorlog groet hem zoo minzaam, dal hel gebaar alleen hem uw achting en deelneming her wijst in zijn ongeluk. We si gelukkig hem dienst te bewijzentis zoo weinig be laa'd voor z«»oeen gr >ote verplichting^ Kn Wiinn i'i' de lieve Va leriandsehe vlag ver schijnt. kinder-n. Iniigt diep voor haar.... /.ij trok met onze jongens op naar ht slagveldvoor die trouw e gezellin voeld» de nederigste soldaat eerbied en liefde Diepen eerbied, kinderen, voor dat roem rijk vaandel, nooit besmet door hoogin<> dige veroveringszucht, zuiver zinneb -ei. der eerlijke bedoelingen van een vreed zaam volk». lit te Itci/sle zi!Ui)'/ de)' St'heit!si't'i'h- 'erlijhe Kommissies run het t r ramt is men! (rent ite s hmle tree,ede JU 14 - (t Is rnh/t rust (/est dd rooe ttu- ~eemelde personen YPKIt. lo II kipoen Rug.Mie 2.701) 'illaerl Lydie Wwe. auled-' (lanvillé 17."ï(>4 Migoni J 'an Krans Lesag' -2)S V Van Jerin -erseh Mari 3.7110 kiuw els Alphonse «sI ia -ne JulesDeloye 1 .(iii) Van Neer Arthur O.'ióO b'iin Louise Wwe. Vereoliler Keh. l.'idO 4.100 000 2.70Ó S.0S0 van Verti 'inienian Helleni Knmia Haoys Louis Boseamp tl al lei is Bomaaie Wwe. Sambaere ZILLKBKKK. 'y i leltiehard LANDK.M ABCK. 0'ovoosl Julien Vanderm 'crseh Pieler )egryse Vei'staMe II »nri Itiyghebacrl Ivo SI. JAN bij YPKfi. Volekii 'rl Heelbr Ireyre Alois WKST-MKl WKKBKK. tocope Marie el Kiiiiiir Maroeau Isidore lehaegliel Isidore lelbec.pie Marie BOKSINdlIIv, lovaerls Beiioil N allaeys Tli 'Ojihtlé Vanliuyse Bené alioulte lliarles-Louis WVTSCIIAI'TI'. reeve Klodie POPKIHNDHR. Van Rayseel Henri 23.024 i iy Henri In.280.HI Wwe. Duin >1*1 ier II. 3.020 Duniorlier Kloi'ent 4.244 Minne Henri 3.301 Lebbe-Devinek ll 'iiri 400.34 Uk'iis Jos »ph 073 "remault Emma 3.000.30 llespe >1 Justine 820.30 Vannieiiwenhiiyze Arlhur 3.333 Lobeau Bené 4.421 Rlabau Debys 'i-Rainille. 003.02 Oonclie RamiDe 0.007 1.800 3.330 4.038, 1170 2.000 1.411 4.138 3.820 1.374 0.027 1,300 1.300 3.747 1.840.30 308 1 kg. 300 gr. stikstof in ammoniakalen toestand ofalsaiiimoniakzouten. 3 kg. ]>ot- aseh earponaat, ehloruur en sulfaat), 400 gr. phosphoorzuur. Moeimesl heeft dus eene wezenlijk w aarde op de hoeve en moei dan ook met de grootste zorg Verzameld worden. De vloeibare uitwerpselen cn andere vloeibare stoffen zullen door afleiding:- buizen en groeven naar den w aterdichten en gesloten beirput gevoi rd word -n. Weinige hoeven bezitten een behoorlij ken put, en dit is een groot nadeel, waarin zonder uitstel moet worden voorzien. Slaat. Provincie en Reineenle geven toe lagen wanneer men b i 'putten volgens de voorschrift (mi desaangaando inricht, 't Is z 'er nuttig, in de hoeven de gemakken bo ven dojieirputten le plaatsen. loeinied komt zeer spoedig in gisting, waardoorslikslolverliesontslaat, liet bés te middel om in den vloeinirst de nuttige beslanddeelen le bewaren, beslaat in het toevoegen van e n weinig zwavelzuur of chloor/uur, aangelengd op 1/10 met wa ter na de toevoeging wordt de inhoud van den put omgezet en riie.ii herhaalt de ze behandeling telkens dal men weer reac tie waarneemt. Het gebriiik van den vloeimest is zeer eenvoudig, 'lis voldoende den akker er mede Ie besproeien. Zijne uitwerking is zi'er snel, omdat de verspreiding door den grond gemak kei ijk geschiedt en de bemos- lingsb'-sianddeelen onder zeer opneemba- rt'ti vorm aanwezig zijn. Vloeimest kan jebruikt worden tot besproeiing van den mesthoop, of van den mèngmest, tot be- smetjting'der bezaaide akkers en der gras landen. In den Winler besproeit men de gras landen en in de Lente de zaailanden met 100 tol 300 Hectoliters vloeimest per hectare. Volgens Denmei). gSSSÏSlïïSSiSSISiSIS ons nieuw mengelwerk WOLVEHBOSCH. zeer boeiend verhaal uil het einde der zeventiende en hel begin der achttiende eeuw. Dit treek is nog niet uitgegeven gen-eest en is dus gansch niente. sisisisisisissssisis In zijn nummer van 2a<v" dezer lezen wij in Hel LaatstNieuws. In 't jaar 2000. M anneer die goede keikoppen in t jaar 2000 de ge volgen van den wereldoorlog zullen lie sproken, zullen ze eventjes -wijzen naai den toren van St Brrlinuskerk en mis- Opvolger vail S. V ANDKN BKitBHK, Bertenplaats, 8, (Kleine Markt) - POPERINGHE Vloeimest beslaat uit de vloeibare uit werpselen der dieren, waarbij zich liet af spoelwater der veestallen voegt en het wa ter dal door de mesthoop mi heenzijpelt en laaraai de opbisbare minerale bestand de den oi taééml. In deze vloeistof vin i n wij de ammo- niaeale zouten verbonden met de bruine j zuren en liet grootste gedeelte der polaseh De phoaphaten blijven voornamelijk in den eigenlijk mest. Vloeimest is zeer verschillend van sa menstelling en van wrfarde volgens de voeding der voortbrengende dieren. Een kukieke meter goeden vloeimest kan inhouden STAD POPERINGHE. van den lieer Nestor LA H AYE als Bur gemeester der Stad llistoeiesche stoetPenoIwagens PennlhogenMn ziekenZingende (jeoe- penVaandels, llanaieeenenz.: FEESTWIJZER Zaterdag 17 September, om ti u. 's avonds. Aankondiging der fe.esteu door klokkengeluid en kanongebulder. Zondag 18 September Dm I 3/4 ure Vergadering der Plaatse lijke Overheden op het Stadhuis. Om 2 ure Vorming van den Stoet. Groei der deelnemende Maatschappijen aan den lieer Burgemeester vóór het Imis van M' Emile Valcke Groote Markt. De optocht gaat uit van ile Groote Markl doortrekt de Vlamingstraat, Bertenplaats, Boeschepesl raatKeer van den hnmegang Casselstraal, Noord st raat, Gasthuisstraat Groote .Markt, Schaalstraat, Paardemarkt Bruggcst i a a IKI vordi nghesleenweg, Sla - licplein, Yperstraal en eindigt aan het Stadhuis met zingen van Ynderlandsehe Liederen door de Sehoolkindcrs, liegeleid van muziek waarna Ken.' Monslertoshiling van DUIVEN.- Om 4 1/2 ure opliet Stadhuis; Ontvangst der Geestelijke en Wereldlijke Overlieden door den Heer Burgemeester. CONCERTEN op de Groote Markt, ure om 3 4/2 om 0 1/2 ur< gegeven door hel Muziek rlcr Sapeurs-Pompiers. door liet Muziek van Welluidendheid. Om 7 1/2 ure: Prachtige Kleelriesche Yerlichliug der Groolc Markt. Stadhuis eu Poslbureeten deze verlichting zal "driren tol middernaelil. Om 8 ure LuislerJijk VIT'BWERK. De InwiHiers der SI ad w orden vriende lijk verzoelit hunne huizen Ie bevlaggenen de gevels le versieren. Bijzondere Treinen en Trams naar Vper Oostvleteren en Beveren zullen ingericht worden en vertrekken om 4() ure, 't zij na het Vuurwerk. A. li. Hij zonde er Peogea mm a's ge rende ile omstandige besch eijeiag dee feestelijkheden en de)' deelnemende geoepca zullen vee/ioeht moeiten len rooedre/e dee Ooelogseei mink/en en -treezen. Dupont Camille, Eteheyt Charles, Cleenewerck A bert, Lefebvre Hilaire. Roffiaen Emile. IkM'iclit aan de Im\oners. Daar een groote toeloop van volk op dit Iroostig zeggen.Men vindt geen middel I feest verwacht wordt, wordt de bevolking om Il't uurwerk dal slukg schoten werd, le herstellen «Het zal 3 u. 30 wijzen tot op den laalslen dag». De correspondent van dat blad schijnt niet le weten om welke redens dit noodige werk nog niet uitgevoerd is geweest. Ten eerste li d vorig geniMMitebestuur li eft een vo >r|oopig uurwerk geplaatst op liet stadhuis, nuttelooze uitgave, daar het getuig verscheidene houderden fran ken gekost heeft nog al dikwijls ziek is en schudhoüfdt in plaats van de juiste uur aan te wijzen. Ten tweede het vorig gemeentel) s uur heeft eok vergeten in de ourlogseha te v: n stad. het vermaken der Kerkhorlogie te brengen, dus eene tweede mis. Het teg« n voordig bestuur houdt zich ernstig met de zaak bezig, e?n vakman is reeds gekomen om de schade te schatten, deze zal verscheidene duiz?nde franken beh (Open. Eene bijvoegeli.ike aanvraag zal dus moeten ingediend woisten voor deze geledene schade. Ken weinig geduld. Bonv is ook in gee- nen dag gebouwd I vrit n lelijk verzocht strikt de bevelen der jrde'ioudende wachten uil te voeren, zich kalm op de trottoirs te scharen om alzoo ten gang van den stoet niotle hinderen en alle ongevallen le voorkomen. De deelne mende Maatschappijen, van hunnen kant, zullen stipt de voorschriften der feestkorn- missarisseu volbrengen. Te één ure eu half slipt, moeten deze Maatschappijen zich volgenderw ijze gerangschikt bevin den Nummers t tot 20, in de Yperstraal, te beginnen aan het Politiebureel. Nummer 24 en volgende, in de Schaal straat. te beginnen aan den hoek van het Stadhuis. o Het DANSEN wordt alleenlijk toegela ten Den Zondag 48 September, vanaf 10 uren 's avonds lot 1 ure na middernacht. Den Maandag 10 September, vanjrf 4, uren namiddag tot middernacht. Wie buiten deze uren laat dansen stelt zich bloot aan vervolging. Medegedeeld door den heer Politiekorn- mtssai'is. k C X B - ♦»- Leest en Verspreidt FKESTROMITEIT

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1921 | | pagina 1