Aan de Bevolking Staats Middelbare Scheel mm iHHHfE Plechtige Inhuldiging EERSTE JAAR I o centiemen hel nummer ZOADAR 23 SEPTEMBER 1921 Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. van Poperinghe. Oorlogsschade. Apotheek Frans Van de Pk.s l)o (iroonmosl. TE POPERINGHE. BURGtiVJEnSTCH I zomsg 18 Septemier Vr 1 11 Abonnementen 1 Jaar in stad. thuis besteld buiten stad. met de post Buitenland fi.3o fr. 8.oo fr. lO.m fr. Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. l nv.KVRKs-EiiïKWAKsGebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. 4S459 POSTCHKOKRF.KEMXG Nr werker Aankondigingen O.iO fr. de regel. 0.33 fr. Op 1'en 2'bladzijde Op 3' en V met minimum van 1 fr. Rouvvberichten o. iO fr. de regel, met minimum f fr. Bijzonder tarief voor Notarissen ca Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Genehte Medeburgers, Ouder de sphoonslo dagen van mijn le ven staal voor altijd de dag van Zondag IS Sepleml) t gehoekt, de dag waarop Rij mij plechtig len Sladhuizc held geleid. Zelden had ik een zoet eren plieht te vervullen dun den plicht van dankbaarheid welken ik op dit oogenb'.ik l 'geilover l* allen, en tegenover elkeen van i Ie kwij len heb. Nog ganse!) on Ier den indruk van hel b'ge'sierend feest mijner inhuldiging kom ik dan miine beslgemeen Ie bedenkin gen uit.-spreken aan atwie tot het opr ichten en welslagen van hel feesl heelt bijgedra gen, m '1 andere woord ui dus. aan 1 allt n zonder onderscheid, mijn i dierbare Mede burgers. Dank voor liet gro itsclifeesl, dank vo >r l'we in vt\ da ik voor d kos- bfii om mijnentwille gedaan, dank voor de machtige blijken van genegenheid mij in die praeliligc inhuldiging gegeven maar hoven alles dank voor het bewijs van ver houwen dal Rij mij zoo uitbundig ge schonken hebt. Daaraan vooral hen ik ge voelig. en.'t is om mij van dal vertrouwen weerdig te tonnen, dat ik zal ijveren uit al mijne krachten. (ieenc opoffering was I Ie groot om mij tc huldigengeen last zal mij nu te zwaar zijn om I le help m en 1 (iienst I bewijzen. l'we goede govo deus te mijnen opzich te heb ik aan mijn licrle gevoeld; ik be- loof L' op mijne l> *urt Ie doen wat in mijne machl is om die gevoelt ns wederkeerig bui t wen bate uil te werken, t >1 welzijn van ons allen en tol bloei van ons geliefde Poperinghe. Kil Poperinghe ZAL bloeien en heroolcyen wanneer al de Burgers een drachtig aan den zelfden streng willen trekken; DIT Kt'.N.NKN ZE, ze hebben liet Zondag IS September getoond, en wat zij op dien dag vermochten te doen. dat zullen zij in de toekomst des te beter ver mogen. wanneer hel gaat om de welvaart hunner lieve slatl. BEVOLKING VAN POPEIUNEIIE. Rij zult voor geen ondankbaren gefeest heb ben Nestor LAHAYE, Burgemeester. POPE» INRUK. Riem D.-siiv I .94 1.5 0 'e/.s Kuit» Eugenie 1.971 vesleman Louise Iitgaerl Charles Louis tnllhi u Kirmin ichcrouillc lekindl Bene Vanliuitte lsipore tieniRelina NV' (JuagbebeurElii Van llollebeke Alphons BEN ING HELST. )elpierre Rliarles Novelle .lules leleslrez Jerome Maliieu Evariste Opvolger van S. VANDEN BEBRIIK. Bertenplaats, 8, (Kleine Markt) POPERINGHE Terwij! de voornaamste scheikundige meststoffen, tijdens den oorlog, bijna bee- maal ontbraken en de hoeveelheid stal- mesl ook ncrkelijk verminderd was, heeft e groen mest niet geringe diensten bewe zen aan de landbouwers die hem aange wend hebben. Die diensten kan groenmesl ook voor aan bewijzen, doel) het zou overdrev ui zijn te beweren, dal de bebouwing met roenmest in de plaast kan treden van de bebouwing met andere meslstoffen. Rroamnest verrijkt den bodem aan or- janisclie beslanddeelen en aan slikstof. doch de potaseh, hel phosphorzuur en de valk der groene gewassen komen vóórt De SCHOOL bevat 1. Een lagerafdeeling: zes studiejaren 2. Een middelbare afdeelingdrie stu diejaren. ÖUDERDOM der leerlingenjaai (3 jaar 10 maanden op lrn October) De Kinderen moeten geen voorafgaandelijk onderwijs genoten heblien. SCHOOLGELD 0 fr. |>er drie maand in de i.aurr afdeeling. 9 fr. per drie maand in de middelbare afdeeling. VAKKEN Godsdienst door twee priesters N'ederlandseh. Fransch. Engelsch. Duitsch, Geschiedenis Aardrijkskunde, Wiskunde reken- stel en meetkunde Natuur- en Scheikunde, Dier- en Plantenkunde. Handelsweten schappen. Teekenen en Handarbeid. Tur nen. Toonkunde, Steno-Daetylographie. De Middelbare School bereidt lot alle loopbaan in bestuur en leger, handel en nijverheid en tol verder studiën in athe naeums en middelbare lieroepsscholen. INSCHRIJVING 30 September om 8 uur in het Lokaal. Vlamingstraat. 11 Ziet op ons bijvoegsel senige dijkjes uit den sloet van Zondag 18 Septemlier 21' 1.434.88 3.992.3C 1751.40 1.077.3» 4.372.31 1.489.42 1.5123.4'. 2.401 .49 I.930.48 3.5,74.24 2.<>49.90 1.831.89 gewassen wer- HULDE AAN DEN IIEEB ter gele <onh?id zijner t Plcchligs InlulJiging ais der stad POPERIMGHE °P 19 21. I van den heer Hestor LAHftYE als Burgemeester van Poperirghe. uil den grond, waarop dt den geteeld. Deze beslanddeelen koeren dus terug in den grond waaruil ze werden ipgenonien. Wal de slikstof aangaat, de lianten hebben ze gedeeltelijk uit de lucht *epul, indien de groenmesl uil vlinder- doeinigen bestaat, en zij koml nu in den frond onder organischen vorm. d. i. niet rechtstreeks opneembaar. De uilwerking van groenmesl kan ver geleken worden met die van stalmest, in wiens plaats hij ook gebruikt wordt doch 'venniin als bij stalmest, kan men bij groen mesl de scheikundige meststoffen ontbe ren. Tegelijk aangewend mei scheikundi ge slikslof- phosphor- en potaseh mesten, is groenmesl uitnemend geschikt om de vruchtbaarheid der akkers 1c bewaren en te verboogen. Onmiddelijk na het wegvoeren der graangewassen zaait men de gewassen voor groenmesldaartoe kiest men snel groeiende planten, zooals lupinen, boek weit. steek raap, enz. Best zal men twee of drie verschillende gewassen onder elkaar en zeer dicht zaaien^fen einde geen ledig- liggende plaatsen op den akker le hebben. Dm een grot de hoeveelheid organische stoffen in den grond te voeren, zal men de gewassen zich behoorlijk laten ontwikke len. doch men moet natuurlijk rekening houden met den aard van den grond en inet denoodige ontbinding der in te del ven groene gewassen om liet tijdstip van het onderploegen te bepalen. Hel feesl der inhuldiging mag prachtig genoemd worden. Hel algemeen oordeel was dat hel waarlijk schoon zou zijn, maar iedereen is in zijne verwachting be drogen geweest, want niemand lieefl zich ooit zulk een welgelukl feest kunnen in beelden. Onmogelijk de versiering der stralen en der buizen te beschrijven; ieder bur ger. heeft het zijne bijgebracht om gevels le pinnen, sierlijke praalbogen op te rich ten. en de wegen der Stad in overheerlijke lanen le herscheppen. Wal enne werk zaamheid, wateene geestdrift heerschte er niet bij het bereiden der feestelijkheden Reeds dagen te voren hielden zich vele damen en juffers der stad zich bezig met het vlechten van kransen, het maken van bloemen en hel vervaardigen van aller hande kleine en groote. vlaggen terwijl eenige mannen per wijk heimelijk plan nen mieken om de inwoners der andere straten in de versiering te overvleugelen. Hoe meer de week o.'derdc hoe koort- siger men wierd, en het was waarlijk aangenaam en levens hartroerend den ganschen Zaterdag en den Zondag mor gen die menigte arbeiders van alle stan den en van allen ouder Jom in de straten aan het werk le zien. De mannen verricht ten het lastigste en gevaarlijkste werk, de vrouwen versierden kransen en boompjes, terwijl de k uiers, zelfs kl 'ine bengels, het groen aanbrachten en de vlagjes luid ruchtig heen en weer droegen. Vreugde heerschte er onder het werk op ieders ge laat. vreugde omdat men den man zou vie ren, wiens benoeming aller goedkeuring ontving. En als eindelijk alles gereed was, en dt arbeiders bun werk fier bezagen, ontgle den aan menig lachende lippen de woor den «en dat al voor één manJa, dat alles voor één man, maar voor dien man die binst den oorlog zooveel voor zijne medeburgers beeft gedaan, die na den wa penstilstand alles in het werk stelde om van ons Poperinghe een gelukkig oord te vroegen mor gen .'n nirt gering voordeel van de bebou- [maken, om uil ons midden alle politiek te \\m Li'1! »,'nt'n™ëst is hierin gelegen, dat verdrijven, en aljen band in band samen e akker niet ledig blijft op een tijdstip dat merken voor den vooruitgang van onze si letkumligeen biologische verschijnselen I gelKXii teslad. En voor dien man was liet zich Merk voordoen jn den akker en aldus ,ja{ anen nu |ianj aan wei^ jjgdden ge- )l', van v°ëdende beslanddeelen Lja(,e,i. voordien man dien iedereen waar- woi'dt tegengewerkt. deert en gelukkig is hem als BI RGE- Hct gebruik van groenmesl is echter MEESTER te kunnnen huldigen, maai alleen in le voeren, wanneer er hak Maai' wat gezegd van het feest zelf t vruchten in de plant afwisseling voorko-J Zaterdag avond I7en dezer werd het men. zooniet zou de akker al spoedig door leesf m?t kanongesehot en klokkengeluid onkruid overrompeld worden. der parochiën van St. Bertinus en O. L. N Den Zondag van in den nam de stad een uiterlijk aan vol feestelijkc vreugde. .Men zag hel nationaal vaandel wapperen op het Stadhuis en aan alilc huizen waar den sloet moest voor bijtrekken en zelfs in vele bijslraten. Zeer vele huizen hadden eeup bijzonde re versiering en aan talrijke gevels zag men opschriften prijken. Om 2'. uren trok de prachtige Stoet, waarvan de samenstelling door bijzonde re programmas bekend gemaakt werd, langzaam door de Groote Markt. M. Lahaye stond met den Arrondisse mentscommissaris van Vper en do Overlie den der Stad op een verhoog opgeslagen vóór liet huis van M. Yaleke Emileom de deelnemende Maatschappijen in oogen- sehouw te nemen en le bewonderen. Achtbare Heer Burgemeester, Als Schepen der stad Poperinghe valt mij lieden de eer te henrl. U, .Mijnheer La haye, als Burgemeester te begroeten en als hoofd der stad te verwelkomenen het is inet de opperste voldoening en de levendigste blijdschap, dat ik deze hoogst eervolle, laat mij zeggen benijdenswaar dige taak kom vervullen. In naam van den Gemeenteraad, lieer Burgemeester, wees welkom en ontvang de meesl oprechte heihvenschen. Heden vindt Gij ons aan Uwe zijde om te doelen in Uwe vreugdegedurende heel ons be stuur zult Gij ons ook trouw aan Uwe zijde vinden om te doelen in Uwe lasten In naam der bevolking heb ik U nog ge luk tewenschen, Heer Burgemeester; doch hoe machteloos is mijn woord, om ook maar iels van de gevoelens weer te geven die vandaag Uwe ingezetenen bezielen. Vlaggen, bloemenkransen, zegebogen fin vroolijksteminende muziek, kortom het gansche feesl. verkondigen U luid. en mei oneindig méér welsprekendheid dan ik hel vermag, wat de bevolking U beden vvenscht te zeggenvan 't eene uiteinde der stad tol hel andere gaat er maar één kreet op: Heer Burgemeester, wees welkom; he den is t feeste om Uwe blijde intrede en heel ons leven lang zal 1 vreugde zijn om uw bestuur-.,, Het was waarlijk treffend wanneer men al die standaarden, vaandels en vlaggen zag wapperen, al die versierde paarden en praalwagens en die talrijke leden der Maatschappijen zag voorbijtrekken voor afgegaan van het Muziek der Saneurs msTT" ••en ??volgd Van de Muziek- maalschappii l>|,ilr.ar„i.,niecu de "tgem* der stadsschool Dt- 8tn-t was waarlijk grootsch en prachtig, en men kon génocg bestatigen dal in"ii lang bad moeten werken om zul ke praalwagens op le richten, om zulke groef ei lot stand le brengen. Talrijk wa ren de verecnigingen opgekomen om aan den Slo deel te nemen, om den Heer Bur gemeester door hunne medewerking hul de en g megenlieid le betoonen. Onnoodig over dien of dien praalwagen te spreken, overtollig over dien of t^ien groep te rep pen allen wedijverden om der schoonst en moeilijk ware het ze volgens verdien ste le rangschikken. Aan li 't Stadhuis gekomen plaatsten de Overlie len ziel) op den Peiron van waar men ganscli de Markt kon in cogen- sehouw neinen. De Schooljongens zongen de Brahau- eonne en d 1 Vlaamsche Leeuw, die door vele toeschouwers medegezongen werden. De Langhoirs-Viclorinen voerden eenen samenzang met dans uit, getrokken uit tiet schoone drama De Heideboeren Dan hief De l'hilhurinonie de Braban- (•onne aan en vijftien li mderd duivenwer- den losge'a en. Daarna greep de officieele ontvangst op het Stadhuis plaatsin de raadzaal. De lieer Brulsaert wenschte de Heer Burgemeester een goed bestuur en wak kerde hem aan om zijne lastige taak met moed aan te vallen en de plichten eraan rbonden wel te vervullen. De lieer Burgemeester bedankte in ge-- paste woorden en drukte de hoop uit dat lij ging mogen rekenen en steunen x)p de welwilllende medewerking van alle der tien de leden van den raad. De Eerw. Heer Deken, de E.II. Princi paal van liet Bisschoplijk Collegie en de E. II. Dejaeglverbrachten ook hunnegeluk- wenschen aan den Heer Lahaye. Daarna was het de buurt van den lieer Petit, Vrederechter, alsook den lieer Yer- faillie,Greffier en lieerHannebouw, Deur waarder. Nu kwamen de leden van het bestuurder Burgerlijke Godshuizen, van het Weldaads bureel en van de lloppeschaal. De Voorzitters der Maatschappijen die aan den Sloet deelgenomen 'nadden kwa men nu ook nader om hunne wenschen aan te bieden en den Heer Burgemeester hulde te brengen. Tal van jonge meisjes gaven hem bloemruikers, alsook de jongens der kneclitenschool onder geleide-van hunnen Bestuurder M. Emile De Keirsgieter en de Oorlogsweezen. Hel aandoenlijkste schouwspel dat me nig toeschouwer ontroerde was de hier navolgende aanspraak door de kinders der beide Weezengestiehten. Achtbare Heer Burgemeester, i. n. m. IV. Samenspraak aan den Heer Burgemeester. A. Zusje, Heer Burgemeester gevierd Kom, nu moesten we allebei Hem een bloempje en weuschje bieden Dat maakt wis zijn harte blij naam loose in 'jesotutea artikels tc orden gexce igerd Ieder blijft Het blad .-taat ter beschikking- \"fin al wie het goed meent met het algemeen nut en belang. med verantwoor delijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden zooveel m j- g -lijk tegen den Donderdag noen. B V m m Persoonlijkhede i nemen we niet on. Poperinghe, ilea 21 Sejiteiu her 1021 Ia de laatste z itting der Scheidsrech terlijke hom missies van het Arrondis sement gee nerd de schade tceerdc tOt4 als volgt vastgesteld voor na- vermeldt' personen: t F. tiodarf. [aangekondigd. tanspraak doorM< 1 'andoorenSche pen. der s/ado/t het verhoog bij het huis van den heer Yaleke vooraleer den stoet zich in gang stelde. De lieer burgemeester sprak alsdan eenige noorden van dank. en de stoet zette zich aanstonds in beweging}Ê Wat kunnen onze kindermonden, Op dees jrrootsche feestestonden Wel vertellen Waar zonden we de voorden vinden: Om dank en liefd.a saam te binden, Om vreugd e;, blijdschap uit te drukken Gevoelens uit ons hart tc plukken Wie heeft in ons, och arme Weezen, De wonden van de ziel genezen, tocgezaitd Geen Vader mocht ons ooit beminnen. Geen Moeder mocht ons harte winnen En toch, steekt in ons kinderharten Veel teerheid, spijts geleden smarten. Ons overheid zoo diep genegen Gestuurd door God. verrijkt met zegen behoedt ons teêr. Wij leeren hier in ons gestichten Gedachten, hart en ziele richten We leeren waarheid, liefde, en 'tschooone: We vragen God dat Hij 't loone Dccshiijde dag en mag niet henen, Eer Jesus U zijn hulp verleene I)at smeeken wij Hij geve U een vruchtbaar leven Met vreugd", geluk en liefd' doorweven Hij scheuk" l moed en zegestralen En d'eeuwige kroon in d'Hemelzalen. Dit zijn eenvoudig onze wenschen Die we hij die der groote inenscheu geerne voegen. door Je Jongens.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1921 | | pagina 1