EEliSTK JAAR Openbaar Onderwijs Staats Middelbare Schoei i Roggebouw. Bond de Wereld. 10 I3 centiemen liel nummer ZONDAG 2OCTOBER 1021. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Apotheek Frans Van de Plas Pensioenen wegens Slachtoffers Duitschland en hare Schulden A\onds(diooi TE POPERINGHE. Oorlogsschade. tegenover de Verbondenen De Melktlruppel, De Stikstofmcstcn. Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld B.'IO Ir. buiten stad, met de post fUOofr. Buitenland10.00 fr. Plakbrieven bi j ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. ïDe naamlooze ingezonden artikels v.,.-,ten geweigerd M l it(.kvei!s-Ehje\a\rs Gebroeders DUPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. m a a H B P Aankondigingen 0.iO fr. de regel. D.Ti fr. - Op 1' en 2' bladzijde Op 3C en V met minimum van l li". Rouwberichten0.fr. de regel, met minimum l fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen.prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Opening der Klassen Maandag 3 Oktober beginnen de leer gangen weer aan de gcmeenlesehool. Deze gelegenheid wordt Ie haat geno- óm am (1 ou Iers te herinneren dal al d kinders, gehoren lussehen I Januari 4 008 en 31 December 11)13, verplicht zijn de dagschool hij te. wonen gedurende heel lid schooljaar dal nu begint. I)e wel werd in dil "opzicht verscherpt, en straft nu met e'!ie geldboete de ouders die aan dezen plicht zouden te kort komen. 1) v.e winter wordt de school voor vol wassen heropend. De lessen zullen gege ven worden in de klassen der gemeente- Lschool, en toegankelijk z:jn vooralle jonge lingen van hoven <1 veertien jaar die van go41 gedrag zijn. D I vrgangen hegi i- nen den 17 Oktober aanstaande, en woe den gegeven den Dinsdag,Woensdag. Don derdag en Vrijdag van elke week.'s a- vonds van zes tot acht uur. I) »or dtMi oorlog kregen veel jongens een zwak onderrichtanderer vergalen al le gauw wal zij bnmiddelijk vóór den oor log leerden hier wordt nu de gelegenheid geboden aan allendie van goeden wil zijn. om hunne schade in te halen en hunne ken nissen uit te breiden ofte herhalen wat zij vroeger lecrrl mi. De Photos genomeu uit tien stoel welke uitging ter gelegenheid van de inhuldiging -van onzen nieuwen Burgemeester, en die in ons blad van 23 Sept. II.verschenen,zijn le verkrijgen op praohtkarlon, legen 0.73 fr. 'tsluk, <er Drukkerij dezer. De SCHOOL bevat 1. kenbaukrafdeeling: zes studiejaren 2. Ken mu»>ki.k.\rk afdeeling drie stu- iejaren. DEDEBDOM tier leerlingenjaar 3 jaar 10 maanden op l'n October) De vinderen moeten geen voorafgaandelijk mderwijs genoten hebben. SCHOOLGELD t> fr. per maand in de i.aof.h afdeeling. 1) fr. per drie maand in de middkmiark afdeeling. VAKKEN Godsdienst gegeven oor Iwee priesters Nederlandseh. 'ranseh, Kngelseh. Duitscl», Geschiedenis A Aardrijkskunde, Wiskunde reken- stel en m eetkunde Natuur- en Scheikunde, lie.- e i Plantenkunde, Handelswelen- scliappen. Teekenen en Handarbeid, Tur nen. Toonkunde, Steno- Dactylographic. De Middelbare School bereidt tot alle oophaan in hesluur en leger, handel en nijverheid en tot verder studiën in alhe- naeums en middelbare heroCpsscholen. INSCHRIJVING 30 September om 8 uur in het Lokaal, Vlaniingstraut, 11. Opvolger van S. VANDEN BEltGHK. Bertenplaats, 8, (Kleine Markt) POPERINGHE 0\cr PrijsdDcliniïon Reeds sedert jaren wordt er gevraagd, dat er in de Gemeenteschool prijsdeeling zou gehouden worden evenals in de ande re scholen der Stad. Aimé Lava, gewezen Notaris heeft reeds over een twintigtal jaren aangedrongen oin prijsdeeling te hebben in de Stads school. Ongelukkiglijk werd hij doorgee- ne van zijne politieke vrienden onder steund en aan zijn wensch werd geen ge- voig gegeven. Kr was geen zaad in T bakje. Zaterdag laatst moest de hegrooling dei vijf aangenomen scholen gestemd worden Hoe stond iedereen verwonderd toen M. Vamlooren, Schepen van onderwijs, deed opmerken, dat er in de hegrooling eene som van drie duizend franken geschreven staat voor prjjsdeelingen. Dus de Stad geeft drie duizend franken a^n de aangenomen spin den orn prijsdee lingen te hóuden en zij heeft nog nooit niets gegeven voor de Stadsschool lk beu partijganger van prijsdeelingen en keur volkomen goed, dat de aangeno men schoten prijsdeelingen houden maai ik kan niet begrijpen waarom de Stads school moet uitgesloten worden. Men heeft geld voor scholen waar men niets te zeggen heeft en men heeft niet? voor onze School. Had M. Vamlooren de aandacht der raadsleden opdat punl niet getrokken dan zou alles weer onopgemerkt zijn voorhij gegaan en wij zouden niets geweten heb ben. Onder de katholieke gekozenen zijn er nochtans leden, die zeggen voorstan ders te zijn van prijsdeelingen en zij laten zulks voorbijgaan zonder een woord le spreken, 't Is waar ook. zij hebben een gebiedend mandaat ontvangen en mogen slechts spreken over de punten waarover zij op voorhand de toelating gekregen hebben; Daarom moesten ze zwijgen. Wij hebben met genoegen vermanen dat M. Yandooren ook eene stun in lie budget zal doen schrijven voor prijsdee ling in de Stadsschool. Iedereen zal het zeker met ons eens zijn om deze zienswijze van den Schepen van onderwijs goed te keuren. In de laatste zitting der Scheidsrech terlijke Kom missies eau het Arrondis sement Yper werd de schade meerde i014 ah volgt vastgesteld voor na- er meide personen: YLA.MKBTI.NGHE, iebruyne Victor 1.200 Yandroinmc Remi 700 torman Alphonse 2.700 Knockaert Pharatldo Wwe. .Maelbrancke Hector 307 Yerhaeghe Emile 1.380 Maelbrancke Eniile 3.200 Yandamme Pauline 2.030 Seys Maria Wwe. Maerlens Louis 8.410 Vermeulen Leonard 380 YOORMEZKKLE. Lenialiiou Emile 27.430 Bail leu I Amile 2.340 BHIELEN. De Messeinaker Jean 3.000 YPER. Collez Charles Louis 1.100 KKMMKL. Lemahieu Thèopliilö 3.404 Saraain N. 3.320 Wwe. Henri Yictoor-Vereecke 13.370 Leo Gryson - 1.070 Yandevoorde Bené 1.803 LOCBE. Lemeire Kdouard 880 DBANOITBG. Yandamme Henri 3.073 AVESTt llTBK. Lermyte Henri 3.047 Bourgei lis Flora l .010 genslaml van wegens de bankiers en nij- verlieidslrazen, dewelke niet aarzelden een verhond Ie sluiten met de nationalisten en Ki'izersgezimten, li n einde de fiscale poli- liek der Begeering te krenken. Dil verbond heeft geleid tot de moord aanslag op de Voorzitter der Republiek M' Ei/.berger. Bewust van liet gevaar welke de Repu bliek liep, is d 1 tegenpartij der Keizersge- zinden, kraehtdadigopgekomen zoo ge weldig en sterk(lat de Rijkskanselier, zonder gevaar op lum steunende, de noodi- ,re maatregelen heelt kunnen nemen om de hatelijke politiek der nijverheidshazen te doen ophouden. Dat de Kanselier zijn doel heeft bereikl hel feit, dal de groot e Nijverheid en Finanliemanncn hem luinne Imlp heb hen beloofd in het ojizoeken der middelen om hel goud te vinden welke Duilsehland verschuldigd is. Die belofte werd onlangs gedaan door hel c Rciehsverbo id der Deutscli m Indus- Irie anders g z»gd Bijksverhond der Duilsehe Nijverheid >3 in den loop van eene vergadering waarin verklaard werd dat het noodzakelijk en mogelijk was, dal alle de economische krachten des Rijks zich vereenigen, ten einde eene leening te bekomen len prol'ijle van het Rijk, lee ning welke dienen zou om in de eerstko mende jaren de geldelijke stortingen te doen in handen der Verbondenen, en dit voor zooveel de Staat niet in machte zijn zou zijne verbintenissen na le leven. Di> Sociajislen bestrijden lipt voorstel van eene leening gedaan dóór do Bftrfkiers en Nijverlieidshazen. Zij zijn van meening dat zulke leening alleen voordeelig is voor die mannen, welke gedurende en na den oorlog onzeggelijke fortuinen hebben verzameld, en welke nu die leening voorstellen met het doel het gevaar te vermijden van eene ge deeltelijke inbeslagneming hunner waar den. Ter wille van de w aarheid moet gezegd worden dal de socialisten niet ganseh ge mist zijn. Zoo hel gouvernement gevolg geeft aan zijn voorstel, dan zouden de grouteNijver- heidsondernemingon en de groóte banken wier huidige voorspoed nooit geëve naard werd een gedeelte van hunne waarden moeten afstaan, welke dienen zouden als borgtocht in handen van den staat om eene buitenlandsche leening aan ie gaan. De onderhandelingen over dit verschil van meeningen zijn ten volle aan den gang en het is te hopen dal een voldoende uit slag zal bekomen worden. Voor ons Verbondenen is het gerust stellend dat wij mogen aanstippen dat de zaak van de herstelling welke Duitsehispid ons schuldig is, eindelijk het domein der onzekerheid heeft verlaten en weldra eene werkelijkheid zal wezen. van den Oorlog. Gezien de onmogelijkheid waarin de Duitsehe Republiek zich bevindt, door middelde!' belastingen alleen de milliarden goud te verzamelen welke zij zich verplicht heeft aan de Verbondenen te betalen, heeft Het derde trimester is nog al wat ver- achterd geweest ter oorzaak van eene verkeerde mededeeling van het Ministerie zelfnu lieginnen de mandaten toch af to komen. Yoor het viertje trimester 1021 moeten de levensbew ijzen naar liet stad huis gehaald worden op de volgende da tums Den 14 Oktober, vaat» militaire wachtpen- sioenen en wacht ren ten voor Nationale orden. Den 17 Oklober.voor de tegemoetkomin gen aan de ouders der gesneuvelden. (Den 10 Oktober, voor de uitkeeringen aan Burgerlijke slachtoffers van den oorlog. Den 2o Oktober, voor de chevronsrenten en de pensioenen aan we duwen en weezen van militairen. Let wel op Om het lecensbetcijs te l)r zaaitijd van de rogge nadert snel. en op vele plaatsen is 't ploegen aan vollen gang: ook is het einde September de beste tijd om de akkers, voor rogge bestemd, om te keeren. In de eerste helft van October moet immers AL de rogge gezaaid zijn. Vergeel niel landbouwers dal ge anders u zalven benadeeligt. Onthoud! verder dal tiet noodig is versch omgeploegde grond, aelil tol veertien dagen le luien zinken vooraleer hem le bezaaien. In 't algemeen gaat men anders tewerk en dat is ver keerd door in '1 pas bewerk Ie land le zaaien, zooals het dikwijls gebeurd op de rauwe voor. is veel zaad dat verloren gaat. doordien hel te diep valt en ofwel niet kan ontkiemen ofwel verstikt wordt ■door de sneller opgekomen planten. De grond voor rogge bestemd wordt best ta melijk diep omgekeerd en enkel nadat het voerlien dagen kunnen zinken heeft, be zaaid. Dan is men zeker dat er van liet uitgezaaide graan weinig zul verloren gaan, en mag de hoeveelheid per gemet te gebruiken, zaaigraan merkelijk vermin derd worden. In t algemeen wordt de rogge ook nog te dik gezaaid. De uitslagen eener proef, in het nummer van 28r Oogst hekend ge maakt, foonen aan dat rogge, die, volgens gewone beoordeeling, half te dun stond, toch 4130 Kgr. graan per bedaar opbracht I zij 1820 Kg. per gemet 'I is te zeggen meer dan tie opbrengst hij gelijk welken landbouwer. Dun gezaaide rogge struik! immers veel feller dan dichtslaande, des te meer in dien de grond in vruchtbaren toestand is. Daarbij komt dat, waar bij dichtslaande gewas er vele halmen ten onder blijven, of onvolledig ontw ikkelde aren leveren, alle halmen en aren, indien er dun ge zaaid is, tut volledige ontwikkeling komen. Verders dient gezorgd le worden dat de rogge goed geworteld en wel ontwikkeld de winter ingaatzaait dus niet te laat. Indien gij verplicht zijt laat te zaaien of als de grond niet heel vruchtbaar is, geeft dan hij hot zaaien 30 100 Kg. sodani- traat per Ileetaar. Uw graangewas zal dan flink opschieten en zijne verachteriug min of meer inw innen. Om u dus zooveel mogelijk te verzeke ren van gaode uitslagen te bekomen, moet gij h 't voor rogge bestemde land vroeg omploegen, dun zaaien zooveel mogelijk met de machine, vroeg zaaien hij goed weder en een weinig sadunrtraat geven hij het zaaien. In de lente geeft gij dan nogmaals wat sodanilraat van zoohaast de rogge gaat beginnen groeien. Indien gij, landbouwers, in zulke om standigheden zaait en op vruchtbaren grond, met voldoende losfoorzuurbemes- ting, goed zaaigraan gebruikt, kunt gij volstaan met 80 tot 100 Kg. zaaigraan pi i Hectaar, weze 33 tot 43 Kg. per gemet. Gebruikt gij daarbij uitgelezen zaaigraan dan rnoogt gij verzekerd zijn opbrengsten te hekomen die 300 400 Kg. hoogor zijn dan 't gene gewoonlijk per hectaar bekomen wordt. N. SlMOENS. I)e Siaatsfatidbouickundigen beaat voorden kosteloos alle aanvragen be trekkelijk den landbouw. willen heialen. Ge moet welen, achtbare lezers, dal de Slad een vierde der onkosten dezer instel ing mod betalen. Haar aandeel zal voor 020 rond de vijftien duizend franken indragen. Naar ik Zaterdag vernomen heb, zal de Stad zieli niel meer tevreden hóuden met schoone woorden, waarmede men niets an verrichten, maar geld geven aan de amen, die zich belasten met de uitdeeling er melkdoo/.en. Dit zal hun voorzeker meer genoegen doen. alle besturen (Ier Slad zou de evenro- vertegenwoordiging moeten toegc- besluur zij het gedacht opgevat, in geval van nood halen, moeten de gerechtigden zich op de hand te leggen op sommige mobilaire] het stadhuis aanbieden, met hunnen waarden, toebehoorende aan de inwoners, \pensioenbrief of boekje, en met hunne Dit voorstel ontmoette een hevigen te-1 een zei dgheidskaart. Sedert bijna twee jaar beslaat hier eene inrichting De Melkdruppel genaamd gevestigd in het klooster der Penitenten. De melkdruppel werd ingericht om de moeders te helpen in de voeding hunnei kindei's. De damen, die zich met «lit verdienste lijk werk belasten, verdienen voorzeker allen lof. Maar de lof toegezwaaid dooi Mr Brutsaert koml wat laat. Hij wil nu het groot nut dezer instelling doen uitschijnen. Waarom zegt hij niet wa zijne vrienden inden gemeenteraad gedaan hebben om dil werk te ondersteunen. Zij die zelfs het verschuldigde aandeel der Stad in de kosten voor 1020 niel hebben ige >asl worden. Hetgeen het nooit gew ild heeft, zal het nieuwe onge- wijfeid Iraeliten in werking te brengen. Alle inwoneis zijn liet eens om le zeg- jen dal evenredige vertegenwoordiging, vele misbruiken zou beletten en vele kri- ieken vermijden. Verhonden stikstof vormt een groot ge- al verbindingen, w aarvan cr verscheide ne hIs bemestingsiniddel in aanmerking vomen. De heinestiiigswaarde der verbindingen is niet altoos dezelfde, integendeel, zij verschilt volgens den aard der verbinding Hel w are redelijk dat de handelswaar- e steeds met de bemestingswaardc over eenkwam, doch zulks is niet het geval; zeer dikw ijls kan men breede afwijkingen waarnemen. Een meer grondige kennis der stikstof onder hare verschillende vormen zal er oe bijdragen om de handel in de stik- stofmesten meer redematig en de aanwen ding dezer meststoffen meer doelmatig te maken. De verbindingen die de stikstof onder nitrischen vorm inhouden zijn het Chili- nitraat, het kalknitraat en het potasehni- raat. Onder dezen vorm is de stifstof hee- emaal opneembaar en benutligbaarzij >ezit aldus hare volle waarde, zonder eenig verlies'l is de hoofdvorm der slik- slof in de voeding der gewassen. Men vindt de arnmoniacale stikstof in ammoniaksulfaat, am. chlofhydraat, am. nitraat en am. phosphaat; de ammoniaca- stikstof moet veranderen in nitrische stikstof vooraleer door de planten benut- igd te kunnen worden. Deze verandering kan niet plaats grijpen zonder een zeker verlies van stikstof en een zeker verlies van tijdde prijs van een kilogram arn moniacale stikstof zou dus altoos lager moeten slaan dan de prijs van een kilo gram nitrische stikstof. Aniidische stikstof bevindt zich in calci- um-cyanamid of nitrolim; om tot plan- en voedsel te kunnen dienen, moet deze stikstof zich omzeilen in urea, in arnmo niacale en dan in nitrische stikstof. Deze omzettingen gaan niet zonder verlies van stikstof, waardoor de waarde van aniidi sche stikstof vermindert. Organische stikstof bevindt zich in een groot getal zelfstandigheden van dierlij ken en plantaardigen oorspiong; deze zelfstandigheden moeten eerst zich ont binden, daarna kan de organische stikstof zich omzetten in arnmoniacale en verder in nitrische stikstof. Een kilogram orga nische stikstof moet dus niet alleen min der kosten dan nitrische, maar ook dan arnmoniacale stikstof. Kraehlbebouwing is niel mogelijk zon der stikstof onder nitrischen vorm. P. Pipers. FRANKRIJK Te Monastrei, Haute Loire, heeft Yrouw Banc het leven geschonken aan een jongen die niet minder dan 8 Kgr. 430 gr. woog. De kleine verkeert in den besten gezondheidstoestand. Alen voorziet een toekomende reus in dien hengel. Het dorpje Chirac went deze week in asch gelegd .De schade wordt op een half miljoen geraamd. a P 1 oüer medewerker blijft verantwoor delijk vonr zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden zooveel mt<- g -lijk tegen den Donderdag noen. 1hf.< krkkf.vin'g X' 48459 Het blad ?taat ter beschikking van al wie het goed meent met het algemeen nut en belang. Persoonlijkheden nemen we niet on. n a

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1921 | | pagina 1