Burgerstand van: In I Binnenland. SPORT - Budget der lagere Schad van Poperinghe C. CARREIN-TRBWANT Justin Gekiere-Talpe V LiL\l A K LLIJ K11 KOEN. MARKTPRIJZEN. Versterkende Pillen, COLISEUM CINEMA, Iiiimlitg m**i geml. rond S uur. brak it*n zware hraiid uil in de uitgestrekte magazijnen l.e /V/e/ziw/w te l'anj-. Al de nieuwe magazijn mi zijn vernield. Ken elektrisch*' k«nésluiling in hel lh«i-sa- I,.11 S4-Iiijul ik' oorzaak der rump I zijn. D.i -cliade aan hel j; -Itouw liereikt I - uiil- liuen: II millinen daarbij Ie voegen voor de inwendige inrlehling en mitlioen v.*»r de waren. 7 brandweerlieden ge— kwelst. waarvan:! zeer ernstig, en :t |mh lilieageulen deelden hetzelfde lol. He zaak lamiru zal op 7 Novemlier aanslaande voor liet Assiv-uliui van er- sa j lie- komen. M Moro-Giufferi zal hem verdedigen. He zillingen zullen 's morgens en 's namiddag plaats hebben. Mevr. (K-Iavie llroelinrd. -»1 jaar mei. landlxuiw ster van lloiicevaux. had een oude merrie waarvan zij veel hield. Een ongeluk kwam op hel dier. dal onvermij delijk moest geslaeht woiilen.Oni 'lil le vermijden heeft de vrouw zieli met hel jiaard verdronken. komende van llangesiiml cm I Sun Ion mé- lende. werd Vrijdagavond, lengevolg van den dikken mist. aangevaren door de Hel giseh iiiaallKNtl Jon Itregilelwelk' op weg was naar Hover. He Sotioo zonk enkele minuien nadien, tien mannei wierden door de golven meegevoerd. I \\e< werden doorden seliok gedood. Hetwaali andere werden gelukkigfijk gered. Dt Joo Itregilel is dan enkel om S mi 's avonds Ie Hover aangekomen. In hel Kngelsch l'arlenient is een lwee- de vrouw gekozen me! 71M stemmen meer derheid. -u ii,.Fatty-pmees gaal allij I voort Fatty werd voorloopig in vrijheid gesteld onder horgsoin van a millioen dollar. Hl ITSfiHI.AND. Zondag morgen w erden «Ie slachtof fers der oidploffing van Oppati Ier aarde liesteld. He Hijkspresidenl Kliert was ei tegenw oordig, alsook de Jteierselie en Ra- disehe Haadsvoorzillers. Openbare Gemeentezitting van 24 September. He zilling wordt geopend oui U.I3 uren onder Voorzitterschap van den heer Biir- gemeesler. Al de Haadsleden zijn tegen woordig. M. Koullenier. fiemeenlesekrelaris geeft lezing van hel verslag der voorgaande zilling. Hit wonll eenparig goedgekeurd. Daarna w onII Overgegaan lol het be spreken der punten op bel dagorde. t PuiiL Slailsri-kt-niiigt'ii \an IMP' In »l«- laat-l»* zitting l»t*s|»r«k»it vtinlcn zij nu algriutvMt -l*ni)4<-r|)li<-|ilv |»-rio<ii>'k<' vcrliwigiii^ «Ier jaarwedde van den IJetneentesekrelaris. Aan- veerd «loor e»-uieiler. i l'nul Hekeuiiif- der lap*re st-holeii voor lUII». Algi'lilivn goedgekeurd. 3 Punt ItegTiHiling der lagere scholt-li vovr 1921. Verder in ons blad geven wij meerderen uitleg over dil |oiul dal met algemcene slemiiieu aangenomen wordl. *K»raleer tol de sleiuuiing ov«-r le gaan hottdl de S-lie|>eii M. audooreu eraan zijne Collega* van Hen raad Ie verwittigen dal bij voor 1922 eetie toelage ral voorstellen lot den aankoop v an prijzen voor de leerlingen van deGeiuerulearluM I v»M>r km-elilen llij meent dat rijn voorstel gun stig zal aanvts-r.l worden le ineer daar er in hel liiidg.-i van f'.fl ree Is -.ommen voorzien zijn vo« r prijsdeelingeii in de vijf aangenomen* seholen van P«»|»erinjriie. li l'nul. IV-n.tetiiing van eeuen ouderwijzer ill lie I o'Uief Utesfllool. hew enkele aanvraag is ingediend g.-weesl. M. andeiilM-rglie. zo-m van «hu lieer («enn-ei:- lesekrelaris van Walmt. bekomt de algemeenlieid der slemiueu. Al de leden van den raad lo-dinten lol bel Ih-- Itond d.-aer iurirliling. au lioogerliand w as er driiigfiid v erzih-bl «--ne liesli.'.itig over deze zaak Ie iienten. Ibarakken alsottk «Ie talrijke iii-tru- tyeiilen wordeu aan Slad kostebso. overgelaten. Kr zal een nieuw r.-irle:iMrut opjreinaakl worden Men zal trachten eene ge liploioeerJe na si lillik ziisier le v inden om Jeu dieu^i waar Ie nemen. Ik* gediplomeerde vro -lvrouw nu aldaar in werk zou als r» Iv rouw vau den anue lieaoeinu worden voor deze Slad. M l'iiiil. Ihmrletoeslag aan de sta IsIm-liei;- deti voorden i* Trim. I'.»il AlgenHvne bijlrediiig. IU r Ilp ee.ii* opmerking door ,teu lieer lk-VOS ge- >'aan verklaart de lie r Hnrfr.-:«,es-ster da er z.s- veel mogelijk rekening zal g -luuhlei Vthlmi van «IIMItige bijzondere g'-valbn langs t io-tl Vr.- Aide/-' wegen groolelijks H's-tiadigd door imiriiigsfeilen zullen als vergoeding van oorlogsschade lb*rslehl w ord *n. «i l- slappi'ii zuilen aaugt'weud wonlen out zooveel mogelijk werklieden dar Stad door de aannemers te doen aanveer.l ':t. He raad ketirl eenparig de inge; on li-ne slakken go 'd. I.aal ons dus e me spoedige aanj» - le ding afwaehleii en inoehlen er omierhau delen aangeknoopt worden oin denzelfdeu st-hoonen uilslag te iM'koinen voorde k<*i- wegen en de wegen van den Slaal die o >k veel geleden hebben door bel overgroot vervoer binst de oorlogsjaren. He openbare vergadering geslolen /.ijn- <le om 7 u. Mr zoo verlaat hel publiek (een vijftigtal toehoordersde zaal, Ier- wijl de raadsleden nog eenige oogenblik- ken onder elkaar blijven spreken. Vafl 03!) Mag ik u verzoeken hel volgende Ie willen overdrukken. Ik heli de inhuldiging van den nieu wen Burgemeester bijgewoond en be wonderd. ik heb nog inhalingen gezien maar nog ii* »oil geene. welke zoo praebligen groolsch waren. Hel is waarlijk builén- gewoon wal de Hojieringnaars do.m als ei'ii feest mei hunne goesting gegeven wordl. Ilier was iedereen vrij, niet de minste dwang werd gebruikt. Sleehls een klein getal welwillende personen hebben cciic omhaling gedatin om de koslen der vei-siering le dekken. Deze p -rsoniui hehlnMi z.xiwel gevaren, dal zij nog geld over li diben. Hal geld zal geslorl worden in de kas der Oorlogs weezen en dei* Oorlogsveniiinkleu der Slad. Voorzeker is iiogn->oil in geene Stad (vu man met zooveel sympathie tot Hui-gein -esler benoemd geweesl. Uil la'- wijst de algeme -ne deelneming, zonder uitzondering. Immers degene, die aan den SU» 'l niel li -bln-n willen «lt* dn mikmi. heblw-n hem op h d -Sladhuis hunne ge- hikwenselK'ii aangeboden. He Ik1 lanking van den H irgemeesler lol de bevolking gericht heeft eenieder met voldoening gidezen. Wij hehlNMi betrouwen in l'. lieer Burgeineesler. Wij zijn du> overtuigd, dal gij uwe l»eloflen zult houden en uit volle kracht werken voor het welzijn d.-r Slad. .1. Stadsnieuws. Hezi* oploebl genoot veel bijval en niel z-mder reien. Schoon muziek, flinke tur ners in nette kleedij e:i fiere houding. I erf/eten irij nooit wal onze v i; andeu ons ht-hlieii doen lijd»:*ii geduremk dien langen «mrlog maar vergeten wij ook niet dat wij sedert de uitvinding der inon«»p*vders, niet m -er moeten lijden aan Ihtofd- sch rh* hoofdpijn, zenuwlijden, raztuule landpijn. enz. T,- k»H»|» hij H. tiotredame, fir.«de Markt. Poperinghe. in di«o/en van 1. 75 fr en van 3. ÖO frs. i'ftiiffi'/seci'. Met liet uildeelen va»» den nieuwen reisgids zien wij inet spijl dal wij geene verlteleringen Inkomen met het Ircin-en Iramverkeer. Wij blijven vergelen. llcl Sch -|fcOikoih-gic komt ecu wr/ufk- sciirifl le ondersteunen, waarbij He Han- de s.iing van Poperiughc. I Kenen nieuwen Irein vraagt van l'o- jH-riiigh naar Vper 's morgens lussehen (i.iS en H.al», de eerste in de w intermaan den is Ie vroegen de tweede te laat. 2" Kenen Iraitt van Oaslvlelcren die bier aankomt rond H uren. dit voor de schoolkinderen ëu voor reizigers die van Kier mei den train vail 11 uren na het ver t ifenen hunner zaken naar Oostvleteren reeds willen lerugkeoren. Moeide een goede uilslag verwacht worden l il goed»'bron hubb.ui w ij vernomen dal bel SchepiMtkollegie aangedrongen b.'efl bij de (iasmaalscbappij om belere gas le bekomen. Voor schoon geld mag men goede w aar eiscben. Kris ook gevraagd geweeslgezien de winter aan de deur slaat, dat de veertig lantaarns die nog niet vernieuwd geweest zijn sedert den oorlog zoohaast mogelijk /ouden geplaatst zijndaarvan missen er drie of Vier op de firoute Markt. - ft l hoot)'A*. Donderdag avond werd eene vergadering gehouden bij Kin. hobcau om te spreken over de wel welke hel werk der H uren per dag regelt. He bazen w aren hel eens om te protes teeren legen de wel. die zij onuitvoerbaar vinden vooral in deze verwoeste streek waar er niet teveel vooruitgang in liet her bouwen kan gemaakt worden. Keoe petitie werd door de bazen onder- leekeud, en zal aan den minister gezonden werden, om de opsehorsing der wel le vragen. He werklieden moeien ook laten welen a'.szijjaof neen verlangen m er dan Buren per dag Ie werken. Het I» peleloii besloml uit de heeren Öeugnies Maur., Bollengier René, Helbeke Kamille, Herynek Kamille. Muylaerl Remi en Yandew ynckcl René. liet ir peleton uil B 'ral Aehille, Kos- sey Klie. Beschilder René. Messiaen Méd. Rappelet Km. en Vermeulen Jules. He coiuliat werd gespeeld om i partijen van :t en 10 punten ieder. De !e parlij werd gewonnen door het 2' l e'elon met lu tegen 2. He 2 parlij i»ok door hel 2* peleton met to-B. Kenige mannen van't F peleton liewverv den luidruehlig dal ze tegenslaggehad had den deze van 'I 2r peleton wonnen en... zwegen. ttetiobrtf en f/?zieri. II otulerbinre vitriot!iog. Door het gebruik van KarswoGd Poultry Spice, leggen de hennen grOoter eu int' r eieren. Vraagt Prijzen en Inlichtingen in den Dèpót Jéré- mie. Pottestraat. 62, Poperinghe. llcl Ih'sluurvan den Ou»l-Slrijdérsbond Kendracht le Poperinglie. maakt aan de leden kenbaar, dal iedere Zondag, van 10 lol 11.30 u. een bestuurlid Ier hunner b--ehikking zit in lid lukaal t Sas van Geilt» bij Maurice Kolieau. len einde alle kladden op te nemen, alle inlidilingen le geven, en Inschrijvingen Ie aanveerden. Abeele Ongsluk. Keil vreeslijk on geluk heefl alhier plaats gehad. Een Itali- aansdie tapijten leur* Ier. Angelo Vaeher. 70 jaar ,»ud. werd aan den liarreel bij hel oversteken van de spoorlijn, verrast door een Irein. De ongelukkige ouderling bleef »>p den slag dood. CombJt. Zondag laatst had alhier aan depers. (i-ne eombal sdiieting plaats on der de leden der maatschappij. He strijd was om liel meest getal punten. Oud tegen J'Mi^'. Nogmaals, geliik verlc I» n jaar, heb- liende ouden ferm bet >tof uil hunnen frak geborsteld geweest. Zoudenzijtoekomen de jaar wellicht den k*Mzerklop mogen ver wachtend zijn t zou wel kunuen gebeu ren. Proficiat Jongprén Proven. V, rieden Zondag bracht eene Turnmaaiscbappij van Meen mi. b-- staande uit een loC-'.al leden ons een be- z««*k. In den namiddag word mi eenige schoone oefeningen uitgevoerd, die in de -maak der I(e's!*h(»uwers. vieh 11 Nieuwkerke. O.ig^luk. He 18jari ge Amaat Kuttivz wa-b zig oorlogsschiet- pijlei» 1< »s tc wringen, toen er een ontplof te. De onvoorzichtige werd de linkerhand afgerukt en zal waarsriiijnlijk <»'»k het lin- keroog veriioz -n. Yper. lb-1 herlkuiwen van meer dan l(Ki woningen k»uiit in aanbesteui ïg Ie worden genooiCMide werken zulleu ir>g in den loop van dit jair kunnen aangeval worden. Loo. Me lar I ir.'ijui II. reed inel zijn gespan, waarop bij gezelen was. Imis- waarl. Onderweg verloor hij hel even wicht en stuikte len gronde, llij was op den slag dood. St-Gi'les. Dins tag iiac-h!, onlstond er brand in de groote stoelenfabriek van den lieer Pasguict*. Behoudens de bureelen en het huis van den portier is alles omgeko men. He bemkke.i schad is verscheidene 100.(HH) fr. Kr zijn geen persoonlijke on gevallen. voor 1921 Dit punt liesprokcn in de openbare zil ling van den gemeenteraad op Zaterdag 2'» September laatst gaf ons de volgende inlichtingen. liet budget voorziet He uitgaven verdeden zich volgender wijze AAMiKXH.MK SCHOLK.X Kaïfcrc jicntengde -.choi»! van S' Jan-Ier Biezen f.'i.liilO.ln SCHOENEN Wilt gij goe le kloek waterdichte werkschoenen, keus 01 fr., 2»' keus 34 fr.. die nel de hand gemaakt zijn, komt naar de (rota/en Monsbottin bij Florent OSrEUX-DAUCHAr, Yper straat, 34, Poperingiie. Yriondrii wilt fiij 1 voorzien van Goede Kolen, wendt 1 hij PiMvenslecnwcg, )»ij de Switch- rood 39. POPEHIMiHIv. 0<>h voert hij ~e thuis. ■MCCSSSBC*11"1""' Aan het Geachte Publiek, Ik breng Ier kennis dat ik niij ter hun ner beschikking stel, voor bet lossen en laden van wagens op de statie. Achter de Statie, POPERINGHE. BERICHT. Ik heb d<' eer l'etl. le laten weten dat ik in be/it ben van alle slaeh van gezaagd h.iut zonal- Popi i.ikrkn, If.pkx, Ksschkn, Abkki.ex Beikkn, alsuok alle slaeb van geheele Roomkx Bn.vxmioi t gespleten en ongespleten naar keus. M aan zeer genadige prijzen en sjxiedi- ge Iiediening. Houthandelaar Groote Markt. II. POPERINGHEr Laatste lloppeherieliten. Nieltegenslaande de aankoopen door enk'^le duits he handelaars gedaan, de hiHige prijzen doen stand houden, is de markt toch kalm. Kr zijn eene hoeveelheid andere koopers welke geenszins de hooge eiscben der landbouwers wenscben te voldoen, en vandaar de stilstand in de aankoopen En toch lieeftdie slapheid in het koopen niet v»j«»r uitslag eene daling der prijzen, He reden daarvan is dat de hoeveelheid hoppe dit jaar I buitengewoon klein is de schoonste ervan is reeds in de handen der eerste koopers. at nog in Kuiture is, is in 't alge meen van mindere hoedanigheid, en de koopers wachten lot de markt een gunsti ger uitzicht heefl voor hen, 't zij een rede lijker prijs. Poperinche, van 23 lot 30 September 1921. TEKOOP Ou Ie guz 'tten le minsten 23 Kgr. aan 1 fr. de Kilo bij Prosper VVullepil, Kassidslraal, 173. Poperinghe. Groote hoeveelheid Occasie en Nieuwe Pop- -M"a van alle lenglen aan 33 l"t 43 li*, het 100 Kil. Alsook zware rechte ca ron le platen vu. u- shdlingen en beet kelders le maken, bij Kamille Kovemaeker, Duin-" kcrslraat. Poperinglie Schoon jaehlsloof Ie koop. \'euii)eslraat 77, Poperinghe. ME IN VRAAGT: pi oede Mei I wordl gevraagd in de Ban- qu de Courtrai, firooti' Markt, Pop. Bekwame smidgasl hij Jozel' Desmylter, Reningh 1st. fioed loon. ^rukkersgasten, worden gevraagil U ter Drukkerij van (lil blad. NATIE Aandeel te koop best natie van Antwerpen. Geen bijzondere keu- nis gecischt. Men brengt op d' hoogte. Schrijven Léon De Mailly De Panne. VRAAGT PLAATS: Jbngeiing, vier talen Mc der land sr. h. Pranselt, Kngelsch, Uuitsch spre- k ui le en schrijvend, en over 5 vrije uren per dag b'seuikkend, vraagt huiswerk voor handelshuis of handelaar. Alle ant woorden in le sturen op't adres X.P. ten bureele van dil blad. Zondag 2 October 1921. Velo te verhollen. In Jean-Bart. Kasselstraal gegeven door Lupoid L' ti'ver. Begin om 4 uren. Vlamertinghe, Dansfeest. In nieuwe leut bij M. Benauwt bijge- naain 1 Tb'eten, M d prachtigen Orgel. Football. Zondagha 1 te eerste entrainementinatch plaats tusscben de twee equipen van I'o- peringhe Schoon spel werd er geleverd, op meesterlijke wijze gearbitreerd dooi den oud-speler, heer Jerome Delbaere. De F Equipe overwon met 7-1. Op Zondag 2 October, op het terrein van d 'u Poperingscïien Foolbqll-Klub, zal mi z -er belangwekkende match gespeeld worden lussehen de Kngelsehe plqeg vaq The Imperial War Graves Commission en de eerste épuipe van onzen Kluh. De matcii zal aanvang nemen oin 3 ure slipt. Vanaf 1 tot 2 1/2 ure, oefeningen van den ir: ploeg Poperinghe. POPERINGHE. 30 Sept. Tarwe, 70.00; Rogge, 70.00 Haver, 00 fr. aard appelen 33 fr.Boter, 10.00 fr. de kilo Eieren,73cent. 'tsluk Hoppe 1021 400 fr. Wisselkoers der Beyrs van Brussel op 30 Sept. tegen de bloedarmoede MANNEN, wier lichaamsgestel doop q- verdaad of ziekle geschokl is en hierdqor ondervinden dat zij lijden aan onmacht, zwaarmoedigheid, gevoeligheid, pijnen in il»*n rug en den bilnaad zullen st» pk te terug krijgen, dank aan de Versterkende Pillen. Te koop bij H. Notredame Groote Markt Poperinghe, aan 4.00 fr. de doos van 100 pillen. Maandag en Dinsdag om 8 ure. Begin der Episoden van de Verloren Wijk 4 deelen De geheime boodschap cow boy drama door William Hart 3 deelen Komielw iuaMran«M In eene lierheiv van llalliomri. kre gen .'i Manikkuanst'lii' wciilirliHi Iwi.-l mei «vu |W*t. IK* laai -It- nv»M l»-zwijL<*n nier «Ie -lagen, loen ik> |»l»«»egt»aa> In- -«-lien kwam. Ii«- man kreeg Iww nirI- -leken in rtf^n l»uik enb< zwck nik»- mi- nulen nadien, lie vijf Marokkanen werden aangehouden. Maandag l»«*»-fl eene l»el«»*«giiig I»* Rij- >■•1 plaat - gdinJ. lie li^ r VaiKlej-alle nam Im-I wimihI rn -eliaitdvlekU- de In «udinjf der Itazru. Hij vin'jfdr^iaaii loc, dal oneenijr- li.-id oiildaaiiis Ui-sehtMl de lia/. -li. I» -Iref- femle ik- fr»;*pcissiiig van d loonsvermin dering. ENGEL \N0. He Noorweegseliesloomer Salina 2 Punt. l>il piiut liivft liclri-k «»j> hel briH- l«-ii %an Im-I militair»-kerklmf jj**!»'g»-n siwiimcf naar I.*niiZoolang «-r jf«-<'n«' ontrigvninx li«*-ta;<l «limit <-r «-«*n ailvii-s jffffev.'ii worden over In-I I.Hi'.iid van zriMe ki-rklmf: (ioedge- keunl. Punt I'e-aadsi.iging nop -n- ln-i aanveer- deu «»f vrrwerj«eli van liet M.sslerliilis er van. aan fraok<-a «lm rirrljitlra iiirtrr zou aan <4e;t Staal re e- «rvti-rsite - :it kusi«-a iiiïs- srdiïeu w'e! franken terwijl «le ««iil-ijuia gen van d -a cs'irl wain<;< bij ligt aai l .fr. «Ie vierkanten nieter. zij tl!*i fr ««et gemH. ten bootste -»• •«■*.1 fmikrsi z iJ brio«|irii. «vj; Itier bij «Ie mik wir i van me brug aan den K*mj; n on in «Ie Itrijkeni - -r- brn van - inx-ii .7l.(Mö Ir Punt. Ik c *>iht oii lerw ijzi-r. - aansreiHvii.- seio^d van S' Jj'et.-rdli.-z n b?n gunstig Ivie~ w «ivll g.-^vv.-,, x.i:i «|«- Ins nneming van JufvrvHiw Ik-Sttudrvl. |U Pont. Beraadslaging ix>p« liet |e-b «m-! der Switehrua I U-ze zaak waarover er dikwijls gH«aiidekl W-er. Is eindelijk lol ee,M- i««sJLs>iu|r Met I - stemmen v.mmt en een stenuo.' i gen M U-vos worvli haar behoud In slist. M. Uhaye Burgeurester liad alvorens dil mint va» bel dagorde I.-r «temming v.—r Ie leggen Ik-I hul va„ .lezen weg late,, Leunen. He! uUbreken HilLtni. lleatbi zal l*rl vm .-r verse uak- geve:i aa:i «te lojwra vai aanpas-u-if e«gendo:iuu en li nieuwe W .>t:i .ii-J luog'-lijk luik" «ell <l«*f* wr -» «l««or »le;i Slavi «»v .-r^ -:i«.;i :i iif-eeil z«s-r tv iar-srbijn'ijk i. daar I - Inofjr.l Jir jsie.'i zijn l>rtu.Hi<l aanjirijzeii m v«oraUw. zot wordt It-I oiid -Hio t l ervan ,lo,r SI.- .1 ■ta«k j - Ir.-'.-ll Mei al^mtiw lodtredmg tni jrezien zijne ilrin^einlheiil w«.rvll er ecu punt l»e- sptitken «lat op het (laconic niet iit^es4-hti^- ven shuiil. Hit punt ha*l Irlwk «ip ile gB- kalsijih* steenwegen len gelalle van «ven ilie op It.-l gi-,,iiilo,.|,j,.i| ,h-r Sla I ligg.-n. De heep Hurgeine -sh'r maakl k'-nhmr dal lengevulge vaneen onderinnnl d tl hij en Sel»e|mmi VandiHiren gehad held)mi in d den heer Ingenieur Vanderglnd le Y|»er, h-I herstellen tier gi-kalsijtle g.»in «miI^wo- g«Mi (I.Mir den Staat /.al gedaan \v« l u zonder k«»-leu viwir Slad. li l'tinl. Mi'.le.lrelingen. I l« i werk van «l«-n Melkilruppel w,ir.il nog <-us besproken. He le-Ieti van <leu raad zijn algetu -e« van geduelit dal suiiuuige niisbriiikiit iliiM. u uitgeroeid le wor-leu om aan till ituUigwerk zijn waar karakter le geven en de geldelijke jus. dieri komst v an Stad zooveel mogelijk Ie veruiind.-r -n |)e lieer Brulsaert g.-efl Ier dezer gel -ge:ibeid ile bilauitderslc welsbepaling-'ii van It.-; wer van den Jlelkilmppel, bij doei er bet ware ih»el van uilsehijuen eu brengt lerloops bnldeeu dank aan de Hamen die zich gelasten uiefilit e,le!,n>«e- dig werk. Al <b' raadsleden «leelen de zelf.le gevoelens eu zullen de beste middels uitzoeken om alle mis bruiken te keer le gaan. Hel gedacht werd opgevat de aanvragen tol deelneming in de voordelen van dit schoon.' werkeersl .loor den Hi-cltraad en daarna nog door rene bijzondere lènnuiissie te doen onder zoeken. II.in ten intnsten zouden de Hamen mei de nitdeeliiig van de melk helaM zonder groote verat,woordelijk beid kumieii optreden. llij «leze I.e.preking vraagt Seliepen an.loo- ren. wal er dient gedaan Ie worden mei de reke ningen van 192(1 \an «len Melk drupel, llij tneenl dal de som van l'ilot 17 IMHi. aauib-el der Stad zou moeten betaald witr.len binnen korten tijd. M. Ilrulsaerl is ,a>k van zeilde geilacbl en vraagt dat de mandaten betrekkelijk liet aandeel der Provincie in zelfde werk eu die door bet vo rig gemeentebestuur nog niet afgeleverd werden zoohaast mogelijk te laten bestellen aan bet l.o- uiilell. II ij Qlit (til fff H <it!l fOhfCiUif*! hfiff". ZootLtffi't'Sf. Alle apotix-keii open lot middag lieden Zondag alleen M. XOTRRHAME. Sport. Z**ndag laafsl r«»ml mid dag d^«iurtruk ceu Turtiinaalseliappij van Me.-n.Miil-* Sia-f. ut tklar.' -tt icn muziek aan l»«-l lioofil. Wanneer helilien wij hier in Foperiogbe zulke Maal- happijAlhms! Sfiortvrien den. tem I aan 't werk tol gezondheid van It -I liehaain n ontwikkeling van den geest J-'i'o Sf>orleriemt. Ojteoh.tre Verf ie/ft hi yDe in woners. eu wel met recht, klagen over dt gasverlichting in hunne huizen en ook op straalzie eens de (Jroole Markt bij voor beeld. Ilerir/it. He bureelen van den Ontvanger der fionlribulien zijn open op hel stadhuis, in da zaal waar het Politiebu- reel seffens na den oorlog gevestigd was. CombatboUioff, Woensdag na- mi.blagwcr.l in de herberg He Papegaai een partij geb dd vu.».- een lekker avond maal. door li der beste ladders van Po- peringhe. Otul-Strijde rm SEX DRACHT,.— In oiilviiugsleti fil8.U19.KiJ lii niljMveii 'IMe som 208.049.Kil <;i-:mkk\tkk.ni ('.htk.vschdoi. iof.:i:j7.oi I.a^ere lUt'isje.sHehool ib-rZiDder-. I'anliiicn fO.717.ili l.ajjere nicisjcssclioul <ler Zusters ltenc.liktinen 21.990 l.ajC'rc nc-isj •ascli >ol Oer Zn t r> Penitenten 18.871.'.KI l.ajr.ir»' gi'iDen^ilesi'limil van <le:i Brul.and lK.ÜOit.iJit Sa:iic*4iiO.'i.7tf.79 tOii.712.79 AlxeniiH'n lotaal208.049.8iJ Genadige Prijzen. Georges DEHOUCK aan vagen makers, timmerlieden cn meubelmakers. GehoorUnWrbeke Suzanne, d. v. Louis -n Alphonsine Dedoyt-rhaever. Vander- -t at: a LV-niv, d. v. Ilenri en Irma Keyg- n -rr. Di gruvter Madeleine, d. v. Maurice Lilde Chatelet. Sierfg.-Tjl en: Pyck Rachel, 14 j., z. b., d. A« :ii!l eu Maria Uzeel, sectie E. Mene- I. ■■.::se, Ki j., hui-houd-t., wed., v. David Vinar. J, I rle-terstr. Ili.. j'ishcljftenDamon Joseph, Mee-- 1 -r- !vl«''*rta.. en Carnerlvnck Martha z. b. v. P«jp. Blanckaert (juillaume, bed. v. Pop. -n I It-hull'.! Julia. 7.. b. v. AVest-Roosebeke. Huw jieu: \ancayseele Jerome, 3: j., lan Jb., o. D'Hondt Ra hel, jj j., huishouder., b. v. «.p. Kabau Gi'rard, 22 j„ bloemist Lebbe Alice, 18 j., z. b., b. v. Pop. Maer- ten M t-jric-'. 28,)., tim.n -rman v. Wat01 en P «i >mil -r Mirtha, 35 j., z. b.,v. 1 'op. .-.V.V.\%V.V.V.V.V.\'-V.V^'J.V.,/.,.V/M'r.V.\,.VATWVg Amsterdam 449.00-439.00 Lomtim bi.K.10 Keulen 10.00-12.00 N.-Yurk 44.18-14 28 Geuève 244.30-248-30 l'arijs 101.30-101.80 bij Ent 'le Lobean. Groote Markt. Groote Familie vertooningen Zat. om 8 en Zond, om 1 4 en 8 ure. Spartacus dour Ausouia de sterkste man der Wereld in 7 deelen Cow-boy 4 d,

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1921 | | pagina 2