Fabriek van Echte Honinqkoek «im»ot rixa.xo. o A. Verfaillie-Deconinek We J.Gaiam en zonen Brandverzekering H. Schmidt-Baudrez, NesiorLiétaBrt-VanfleifQüHiÊ Opvolger Louis f^onteyne H. ClBGflfiWfiFCMaHllgiiaite W. GOMBERT TEXACO f!. VanriieuwatiiiuyzB-Kasiier zonen, H. VAN CAMP, H. Moerkerke - Baudrez, E. Dondeyne-Gesquière meubelpapier Vierkant en Pocket Lijnwaad MEUBELS Yperstraat, 135, POPERINGHE. Impermeabels népótirij MARIE DEFEVER, I>r Louden Spade hij Eiluii'LmeiL üolersli'aal. ÖG. YPEIl. I vinden van alle Tli X IHü Yperstraat. 24. 28. 30. Poperinghe. raagt onze SPECIALE KOEK, I is <le lekkersle die er ooiI gemaakt is geweest. .1Yande\oonle - Leiiridan Oud Buis Ch. Ghillebaert POPERINGHE Dupnnl Zoon Verkoop Lijnwaad voor Hoppe. W M. BENTIN .MEMHXHAIMEH Maurice KttSM-LEHSUCK LANDBOUWERS, Grccte K!e\is va.n FOl II SU H i: j Vcrkooplmizcn Vlamingstraat, 7, Poperinghe. In (Ip PttpppH 1 Boterstraat, Yper. Hd Int is he last zich mpt hpl Iipps/pHph ph rornndoren SN DE l»l l>!>EN Aimó GRUWËZ We ALLAEYS Zonen, kalkcimcnl, pannen, Icgcls MHomliiwcllc-Dninnrlicr, tot IIlli KEN (Huis L. Monlevae) In den .Nieuwen Toren Albert DENUT-HUYS Kepers en Persen Arthur erhaeglie I)e Boode Lillen Mekaniekc Sehrijnwrrkerij Schoone on I Oordrpliffp Lederen, Noordstraat, 29, Poperinghe. Oliën, Vellen en Automobiel Naplile l>c hcslc, die minst verbruikt en <le goedkoopste. Verkrijgbaar hij Wwe (iasparil HEDDELEEM, Casseïstraat, 40, POPERINGHE. .Moderne Iliuirhouderij De hoste der MABGABINEN is wel het Atnerikaanseh merk Bruint cn schuim 1 als natuurboter, in alle winkels le \erkrijgeii. Er;»Bleu Band, Bo\alc, Délicieux, Supérieur, enz,, enz, In de (iroole Laars. Georges BEIIAT Oude MEE KEES N'ieuwc Eerste kwaliteit van KOLEN Uené DESCHILDER *7*/o*^o W ill gij t*tn wille zware en goedk(<<tpe (jrGStlCllt lil 1 O. Sl<'-f jnial en U-ziekl eerst waar gij nok zuil K mr A sl;u"'Gvn keuken In (Ir IUhhIp llnl. lilas, kleuren. Vernissen, Maslic. Siecalit S|HfialileU van (il.ACKX (IRAN TltK.X. Gasthuisstraat, 3, Poperinghe ii tmr de minneree Meessenstraat. POPERINGHE. iaal eenieder welen dal er hein wekelijks muilezels toekomen welke Ier trouw aan de landliouwei's ver koeld worden. DE VAN is de beste en tic voordeel igslc r~ t. Oiiul.it al il<* aaiiil<vlli<Mii|<-rs I*..,*rïn lll-WOIK'll. Allo inlichtingen tc hckoiocn hij J. Holcqutï, \jiorstrant. 7. Horlogerij - Goudsmederij - Juweelhandel Dépot der Mouters Lil' Verkooper der Monters llosuopr-LviKvr de eenige echte en gewaarborgde STATIK-MOXTKR. Regulateurs.Pendulen Wekkers Verkoop van Kelltiigeu in goud. zilvei en nickel; liij/omlere seinmiiic kous vai. itroeheii. Oorrittgen en Hingen in goud en Diamant. Aankoop van Goud en Zilver 3 <u S3 d cu =1 C_J S3 «3 O PS O ■sa HerstelHm/en m uilen tt*tt<! eti/i Ilorlofjirji en Jttteeelen Hij de Post. (iroole Markt (iroothnndel on Commissie Koffie - Kruidenierswaren - IVtrool -o- WIJNEN -o- Kssence cn Oliën voor Aulosen Molos Hépól der Belgian Benzine Gompanv dei I sines Punncnlmis en an I huis Martini llossi. Bruggestraat. I'OPKHINGHE. Zeer genadige prijzen. I OHinslluiissli'nnt. Poperinghe gerief in verlak garantiLand ziZ liouw- en Tim- ni -riitaiisalaani. xooaJs alle modellen van Schaven. Beitels. Ilain-rs. Zagen. enz. ook Spaden. York<'n,Givep4'ii. Pekken, Scïzeus, Pomjrii. limhicu Darm. \\a.sell keent. En- gelsehe Bedden. Basculen en hijzonder keus van Windmolens en kloeke Boter keerns. alles wel opgemaakt Genadige Prijzen Spoedige Bediening. Bijzondere Brijzen voor BKOOPKRS. coilFElH Justin DENUT=HUVS POSTICHKU 4-2, 3-r-'.v.:::r.!--a;, FOFEHINGKE. Br ii-van </e» nuk! g<-ed v>Damen en kin lers.Witen fanlaisie linnengoed i. i s r ■oesets. kansen en zokken schoone keus van stoffem P e. zjde. /lanelfe alle slaeh van breiirerk. merceriën. kabas, porie monna portefeuilles; alle veranderingen van gcinQakje arlik. U n woiden in l liuis gedaan.19 Pariumeriën, z.'èjM a. haarverwen, elm njio.'ngs, p iinlre dfë riz. haar- en land-, s.'i'tim.'iit van Fantaisie spellen vt !:el liaar i-? v. rsieren. Haarlrei- seu. Rouleaux, enz. Men aanvaardt Haar voor Itót m ik :i vaa a!l Ilaar.verk en I» 'geeft ziel) ten iiuizn v ui »ij .-ren van Bruiloften Peeste;:. Dépötder groote Stoomverwerij m WassJicrii van het oud gekend Huis LIOH van Brussel. GENADIGE BH IJZEN - SPOEDIGE HEDIENING. l.roole Lens \an allct'lutndc Toiles cirées, Linoleums, Alle slag van Matten. Gordijnen. Tapijten en Matrassen. Zeegros. Flöcon, Crin.Wolle Rouwbehangsels, Maken van Rouwkapellen 0 NOortlcelljje I'rljy.er» Gasthuistraat, 44, POPERINGHE. Verkoop! uwe Aardappelen. Strooi cn Knciheelen aan Meessenstraat, 1, Om! Ha is ('h. Ghillebaert Poperinghe. koopcraan tic hoogste Prijzen. Huis LIL (WOIS- MOS TE YXE, in 'iiiSlt'ciis/riHtl, ran til Ie vpHen. Vlainingslraal, 7, POPEFtlNGHE. Tf Pin MOTOS 1*HERSTAL AI 'TOS Ageat voor l'operinghe en omslrekeii. POPERINGHE Alle slaeh van Kolen aan zeer voordeelige prijzen hij Ypers!raat, 41. POPE/tl.XGUK. Nloden-Arlikelen in 1 Gronl Ellegoederen, Kleerstoffen. Merceriên, Honnelêrie, il Goed. Katoenen en Wollen Dekens. S/H'i'ialileil eau Sfoors eu Gonlijuea o Zelfde Huis Yper, Boterstraat, 6 Yperstraat, 43, POPERINGHE. Magazijn van ijzer waren, jacht- en ge- goien sloven, heet- raapmolens. I ml er en waschkerns has- eulen, Halanseu. ko peren. zwarte en gt1- galvaniseerde mar- milten. Groot assor timent van verlakt goetl en keukengerief. Alles aaa zeer t/eiiadiyeprijzen. Cusse 1st rant bij O.L. V. kerk) POPERINGHE. W IJNEN - PORTO - MALAGA Depot-Sigaar Dépasse'Tout TAHAk-SIG VHETTEA - G.-na lige Prijzen. («rootc ketts van Alsook IVrsen dienende v<M»r Gespannen Hebt ff ij goed Lijnzaad niMMli;/ eoor tie beesten, of out te zaaien icendt L' bij Bmggestraat POPERINGHE. genezende verstoptheid, zij maken het bloed zuiver, de maag nel en de inge wanden vrij.Zij vermijden en genezen hoofdpijn, draainissen. Irago spijsver tering. hel overgeven, hel zuur. s!a- perachligltcid na hel elen. de winden, de kolieken, de leversloorois. de len denpijn. enz. Te verkrijgen hij Xideedame, Ajiotheker. gn tde Markt. 1'ojte ring he. De doos i fr.: de halve doos 1 fr.i.'j en alle toelndioorten voor Schoen- en Gareelmakers, hij Alle slaeh van machïeneriemen, (t 'attrroies de transni ission). I itslag der Auto-koersen van Oostende, Generaal Klassement E -I n met 'IVxoeo E Twt'i'den met Texaco Essence. MoTos mei SIDI" EAU Eersten niet Texaco Essence. Ook erkrijghaar Gleis. Glas, Spiegels, Landers, Gigaren, alle slaeh van Kniidenierswaren, Wijnen, enz. enz. Doopcn, Hcrc-Communica, Huwelijken, Begravingen en Reizen fwendt l tot de afè Briltania 139, Yperstraat, Poperinghe Algemeen Dcpóthouder Nog le verkrijgen i Bruggestraat, Poperinghe MAGAZIJN VAN SCHOENEN. t Casseïstraat. 31, Poperinghe. bij O. L.V. krrk In 7 riXfOtIn t h leiII. Luxe en fanlaisieschoenen, Botlineu voor Mannen. Vrouwenen Kinders. Wa terdichte Werkschoenen. Pantoffels, Espa- drillen. Lijsleslaffers. Werk op maat. Bijzoudere prijzen aan Yüortverkoopers. in alle slaeh zijn fillijd ft' verkrijgengezuiverd en garanti proper In de Verkoopzalen, bij M* Ganlois. "2"2. IViesterstraat. tc l'operinghe. M Hector Boudrv, te Locrc. Mr J. Arnaert, Bellest raat, te West-Nieuw kerke. In die zalen is kef vrije ingang. De prijzen zijn op ieder Meubel uiVgeplakt. In I Groot. In 'I Klein. Goede Briquet ten voor hoppe te drongen aan zeer genadige prijzen hij Bruggestraat, POPERINGHE. Toilescirées, Linoleums. .Matten, Tapijten. Sponzen. Zeemvellen, Dweels, Stool's, Gordijnen. Briesbiezen, op maat gemaakt. <><ik nog alle andere Tapietsierarlikeleu. Yperstraat, 63, Poperinghe. can de grootste Engel se he huizen. Groote Keus van Wintermantels op maat en staal. Prijzen buiten Concureniie Duinkerkstraat, Poperinghe. Kloefen, Kloefriemeih I. Omdat il«' lii*Ntiinrrna<l is uit Popfriiitchniaars <li<* van i»*il«*rwii pcki-ml xijn. II. Otmlal liet jr»'st.irti'{jalil in l'i'jipriiifflu" lilijft. V. Oiinlat ili* Maatschappij rmU nu aaiitim- lijk rwwefiiiiils l»«*/.it. Oiiulal ili* liraiulti'liaili'ii U'i» -p«H« i,'«k r«*^«'lil «mi vereffend worden. li. Omdat de |>ri'iuii'ii langzaam vernaliuleren. Yperstraat, 2, POPERINGHE. - f- Pop. 57 YperGO Voor schoon Papier en Envelopfieii in diMVzeit. wendt l Ier drukkerij dezer. pi dt f RU Groote keus van allerhande

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1921 | | pagina 4