Ds Gorechtelijke Bijstand. EERSTE JAAR ZONDAG 9 OCTOBER 1921 Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Vroeger en Nu. L&EH 6'/,, TOT CONSOLMRING VAN 1921 Beh^Sc'vrUle I o centiemen hel nummer Herstellingswerken Wetgevende en Provinciale Kiezingen, Apotheek Frans Van de Plas Oorlogsschade. ï)c lNiospliormrstoii. .V I I Abonnementen 1 Jaar in stad. thuis besteld G.30 fr. buiten stad, met de post s.<Mi fr. Buitenland10j.ni fr. Plakbrieven bi j ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. J)i' n muilooze ingezonden artikels trnrtvn geiceigerd. l itukvers-Kigexaars Gebroeders DUPONT Yperstraat. 2, POPERINGHE. Iftlcr uif'dèwfrkfr blijft verantwoor delijk voor zijne bijdragen. H Aankondigingen de regel. Op 1® en 2' bladzijde O.iO fr. Op 3' en V 0.35 fr, met minimum van 1 fr. Rouwberichten 0. b» fr. de regel, met minimum 4 fr. Bi jzonder tarief voor Notarissen cn Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Sedert dal ons bestaan, betreffende on ze volkseigenaardigheid, bevestigd is 'geworden, heeft de weigever nooit den behoeftige, die aannemelijk recht in rechte deilló willen slaande houden, aan zijne eigene middelen overgelaten en heeft hem den toegang van lief gerecht toegelaten met frèui te vo irzien van eenen raad, gelast zijn ambt kosteloos te verieenen en deze zienswijze, ofschoon zij uitging van eene gi'ui Iwaarheid van minzaamheid en door dezelfde beheerscht werd, was nochtans eveneens noodig als nnltig. Men zou, in- (P«lJaa1, moeilijk kunnen begrijpen, dal df^ene. die op de hoogte niet is gebracht geweest van de rechtswetenschap in staat zotyde zijn de voordeelen der wetten ten mille te maken, gebruik te maken van de schranderheid van hunnen geest en de twistpunten van de herstellingen van de rechtsspraak te vertoonen deze overwe gingen zijn geschikt om eene zaak kracht dadig te verweren en ontsnappen al Jus aan den onwetende. Moest men aldan den be- hoeftigen pleiter, zonder verweermi Idelen, verlaten De eerste wetgever ha t zulks niet gemeend en degene van den tegen woordige!» lijd heeft het ook niet toegelaten Nochtans, boe welwillend en hulpwaa - dig de zorgvuldige bewerking en traps wijze volmaking van eene «gunstwet» wezen moge, behoorde 'taan den wetgever in *t eene bijzondere bedachtzaamheid te werke te gaan, in dezen zin dat het hem opgeleg I weft eene vaststaande uitdruk king te vinden, die, ter eener zijde, de gewichtige of belangrijke rechtsvorderin gen niet verhin lerde vóór het gerecht ge bracht te worden, hetgeen het"geval zou geweest zijn indien men de toegang tot den bijstand moeilijk had gemaakt en, ter an dere zijde, de belangen eh te gelijk deze tegen dewelke de 'bijstander zijn geding inspant, niet benadoeligde, hetgeen zou gebeurd zijn indien men den toegang lol den hijstand aan te vele personen had ver leend. Is het van toen af verwonderlijk dat, door deze hinderpalen de wetgever somtijds in zijn werk afgekeurd is ge weest Wat er ook van zij. onder de tal rijke wetten en wederlandsélie verdragen die de kosteloosheid huldigen, treedt na melijk de wet van 30 Juli 1889 op, dewel ke in haar art. 14 over den rechtsbijstand handelt en bijgevolg aan den onvermogen de toelaat zijnen toevlucht te nemen tot de kunde van eenen advocaat. Deze wet, ver van af te wijken van den stelregel, die Onze eerste wetgevers aanvuurde, heeft denzelfde bevestigt met echter te zorgen voor de vormen in dewelke zij inoesl toe gepast worden zonder nochtans de waar borgen, waarvan zij moest omringd zijn. uit 't oo£ te verliezen. Echter, brengt zij eene wijziging aan de voorgaande wets bepalingen; zij weigert aan alle burger lijke personen (personnes morales) voor deel te trekken uit hare schikkingen en om den twijfel daarover te mijden heeft zij haar verbod in den vereischten vorm op gesteld en duidelijk uitgedrukt in tiaar art. 10 die schikt dat de wet. waarvan gewag, niet van toepassing is op de bur gerij jke personen, teqzij er doqr eene bij zondere wet andei's over beslist worde. \)e Jus miserabilium of de wet betrekke lijk den rechtsbijstand is dus maar alleen lijk toepasselijk aan een zeker soort van personen, Ih weten, de beboeftigen, die vóór de rechtbank gedaagd zijn gweest, of die een betwist recht te doen gelden hebben ten einde de herstelling te bekomen van eene geledene schade. In deze netelige zaak is het de rechter die op oppermach tige wijze den staat van behoeftigheid van den persoon waardeert en 't is genoegzaam dat de verzoeker bewijst dat zijne midde len, ofschoon toereikend om hem toe te la ten te bestaan, hem nochtans niet veroor- looven een deel van dezelve af te trekken om ze te bestemmen aan de kosten die de tusschen komst vaneenen raad veroorzaakt jn de zaak in dewelke hij betrokken is. WTcljt u wel nochtans te tjenkei]. dat er zinverwantschap bestaat tusschen de op permachtige wijze, waarvan spraak, en de willekeurige waardering, want der echter put de bestanddeelen zijner overtuiging in de stukken door den verzoeker voorge legd. Werkelijk, alles geschiedt op de volgen de wijze. Degene die begeert eenen ver dediger. ambtshalve aangewezen, te Im> kooieu. sluurl aan den heer Voorzitter der Beeldbank alswanneer hij gedaagd is om in rechle te verschijnen of aan den li 'er Onderzoeksrechteralswanneer de zaak nog in onderzoek is. en, in dit laai sle geval vanal zijne eerste ondervra ging een verzo 'k oplos papier, in het welk hij korlhondig het voorwerp ver toon! van zijne vraag, mils de rechtvaar digende bewijsstukken te voegen en be slaande uit een uittreksel uit de rol zijnei belastingen of e m getuigschrift bewijzen de, dal hij geene belastingen betaalt, ei. uit eene verklaring van onvermogen dooi hem bevestigd "vóór een Burgemeester vai het Koninkrijk of zijnen afgevaardigde, mei aanwijzing van zijne wettige woonst en van zijne verblijfplaats, uitvoerige op gave zijner bestaanmidde'en en aandui ding zijner lasten. Wat degene betreft, die begeert zich ab burgerlijke partij aan te stellen en van dt voordeelen te genieten van gezegde wel. in >et hij insgelijks de hierboven aangewe zene stukken voorleggen en ze richten tol den heer Vrederechter, de Rechtbank ol het Hof volgens dat de verdachte vóóreei dezer rechtsmachten moet verschijnen. Kr dient in aanmerking genomen h worden, dal de wet eene leemte bevat ei dal zij niel toelaat aan dengene die vóó. hel Vredegerecht gedaagd is, eenen kostt- loozni verdediger te mogen eischen. Wi durven nochtans verhopen dat de wetge ver weldra deze betreurenswaardige na- laligbeid zal herstellen en niel langer zal toelaten dal de rechten van de burgerlijk! partij vóór deze laalsle rechtsmacht meei uitgebreid weze, dan deze van den betichte. Onder den titel van Eenvoudige Ik'- statiging heeft het mijnheer Ons gepast te handelwijze van de nieuw gekozenen te beknibbelen. Over eenige jaren gaven de twee ga zetten van Poperinghe niet liet minste verslag over de gemeenteraadszittingen. Het is maar nadat hel Progrèsvan Yper een opsteller zond om d e zittingen te volgen en verslag te geven, dat men ook begonnen is de gestemde punten in te lokap bladen op te nemen. Ilel Progrh van Yper was dus de eerste om te spre ken over de gemeenleraadszillingen van Poperinghe. Wij hebben nooit gehoord, dal ervóói Jen oorlog besprekingen plaats luidden in openbare zittingen uitgenomen ten tijde van Mr Yerscheure en Mr Schaballie. A lies werd in 't geheim voorbereid en men had nog enkel ja of neen te zeggen in openba re zitting. Nu is 'I anders. Nu is iedereen ingelicht nu worden al de voorgestelde punten in 'I openbaar toegelicht. Voor melkdruppel en voor moederhuis, waarmede men nu zoo hoog oploopt, heeft de oude gemeenteraad nooit geen centiem widen beluien. Zelfs werden de mandaten door de provincie in betaling gestuurd, niet ontvangen men wilde er zich niets van aantrekken. En het heeft aan Mr Ons nooit gepast hierover een woord Ie spreken Wanneer de vrienden van Mr0ns in meerderheid waren, was alles goed, niets viel te beknibbelen of af te keuren. Bleven de melkdruppel en het moederhuis bestaan dat liet hem onverschillig. Maar nu zijne vrienden in minderheid zijn is alles wat de meerderheid doet. te beknibbelen of af te keuren. De handelwijze van den voorgaande go. meenteraad. die vijftig jaar het bestuur in handen had, werd den 24™ April met klank afgekeurd en de handelwijze van onzen syhipalhieken Burgemeester werd op J8- September laatst eendrachtiglijk en geestdriftig toegejuicht. Het feil door M- Óns aangehaald was nochtans reeds geheyrd. VolgensM: Ons heeft de nieuwe gemeen teraad reeds vele oofjen van Poperinghe- naars doen open gaan. Wij geloóven hel ook. De nieuwe gem 'cnleraad heeft reeds iu sijnebestuif rlijke on at ach t en ontcetend- hekl de kwestie van de Switch rea I opge lost niettegenstaande de tegenwerking van personen, die van hunnen macht wilden misbruik maken om dien weg ledoen uit breken. De oude gemeenteraad heeft voor leze zaak meer dun eens vergaderd, maar men heeft de kwestie niel mogen, kunnen tl willen oplossen. En nu met de nieuwe gemeenteraad is alles, na <le tusschen koinsl van den Burgemeester bij de Iioo- jere overheid, tot eenieders voldoening ipgelosl. En wal is er gebeurd mei de openbare .vegen, liet vorig bestuur bad geene oor logsschade gevraagd voor de steenvVegen. Door de werking van den Burgemeester m zijne vrienden konil hel herstel der steenwegen van Poperinghe welhaast in lanhesteding zooals men in de laatste vergadering van den gemeenteraad heeft uinncn beslaligen. Hel oud bestuur had nochtans zeer ge- nakkelijk deze werken kunnen doen un- lerzoeken en uitvoeren. Maar in hunne rlwijsheid in bestuurzaken moesten alle ïplossingen tul na de kiezing verse!loven .vorden. De Poperinghenaars waarvan de Óogen open zijn, zien dus zeer wel wie hot meest werkzaamheid aan den daglegl. M' Ons zal hel zeker met ops eens ',ijn hierover Tgi tater. aan de Gemeentelijke Steenwegen. De herstellingswerken welke binnen kort alhier aan de gemeentelijke sleeuwe- gm op oórlogsschadevergóOding zulten aan hesleed worden, zijn de volgende l« lol. Kalsijde van Poperinghe naar den Ouderdom lengto2.700 m. i'~ lol. Kalsijde van Poperinghe naar Wostoulcr 3.190 m. 3" lol. n) Kalsijde van Poperin- naar Boeschepe 3.450 b) Kalsijde van Abeele naar Watou(Zon) 800 4.250 m. 4' lol. Kalsijde van Poperinghe naarWatou, van 'I Hooghe lot St. Jan ter Biezen 2.470 m, 5« lot. Kalsijde van Poperinghe naar Qronjbeké 3.040 m. 0" lot. Kalsijde van Poperinghe naar Wocsten 3.475 m. 10.125 m. Dus ruim 10 Kilometers steenwegen op hel grondgebied Poperinghe door den oor- in zeer slechten staat gebracht, zullen weldra hersteld worden. Alhoewel maar eenige weken ons meer scheiden van de Kiezingeu is er alhier nog maar weinig beweging in de politieke ver enigingen. Voor de Kamers en Senaat zijn de Kan didaten der liberale en katholieke partijen nog niet officieel aangewezen.Men spreekt nog al veel van eene lijst der frontparlij, met Berten Pil als effectief en Meester Bu- laye va» Watou, als plaatsvervangende kandidaat voor de Kamers. Volgens De Ontwaking» zou de Werk lieden partij opkomen Edg. Messiaen, van Meenen Van Baes, van Wervick Barbry an Vlamertinghe. als wezentlijke kandi- Jalen en Maliieu. van Wervick en lleeck- hout, van Yper. als plaatsvervangers voor Je Kamers, Voor wal de Provinciale kiezingen aan gaat. de wet zal maar deze week gestemd worden, naar alle waarschijnlijkheid zul len de vrouwen aan de kiezingen geen deel ipogeu nemen. - De kandidaten voor deze kiezingen zijn ook nog onbekend. In den Katholieken Kring alhier heeft men reeds meer dan êéne vergadering gehouden over dit punt, men geraakte tot nu toe nog tot geene op lossing. KONINKRIJK BELGIË MINISTERIE VAN FINANCIËN De openbare inschrijving is geopend van Maandag !0' tot Zaterdag 29 October 1921. De obligation worden uitgegeven tegen den prijs van (,M) frank per 100 frank Xaanikajiitaal betaalbaar hetzij iu speciën, hetzij in schatkistbons. GENOT DER INTERESTEN. De obligatie» brengen van 1511 October 1021 af, -in terest oj>. YOOlfhoOPIGK TITELS. Yoorloopige lilels voorzieu van tvvee zesniaandelijksche inleresleoupons met vervaldagen op 15» April 1022 en op 15» October 1022 worden aan de inschrijvers bij de neerlegging hunner inschrijving verstrekt. DEFINITIEVE OBLIGATION. De voorloopige obligatie» worden vóór 15» April 1023, omgezet legen definitieve obligalicn» voorzien van 40 zesmaandelijksebe inleresleoupons met vervaldagen van 15» April 1023 tot en met 15» October 1042 BELASTINGEN. De belastingen op roerende zaken toepasselijk op de inkomsten derlitels van de leening mag gedurende ganseh den duur van deze, 2% niet overtreffen. Alle inschrijvingen worden van beden af, kosteloos aanveerd inde Bank van Poperinghe, die ziel» ter beschikking stelt harer kliéntcn om alle verdere inlichtingen nopens gemelde leening te geven. Ia de /natale zit/ing der Scheidsrech terlijke Kommissies ran het Arrondis sement Yper irerd de schade weerde ld 14 a/s volgt ras!gesteld voor ria- rerm et de pc rso nep POPERINGHE. Policy floneré Gambron Elavie Truwant Leopold R EM NG HELST. Reoour Maria Dellestrez llenri Derudder Henri Mylle Bene D'llondt Eugenie Billiau llenri Del va Jules l'eryn Marie Depuydt Jutes YPER. Ghesquiere Omer Dauchy Theophile Roacamp Charles Gheysens Eveline Devos Marie Melanie Buseyne Isidore Worme Alice Seghers Thauvin Jean Vandenjiroucke Gadeyne Eugenie we, Dauchy Honri Duprez Maurice Maes Michel Devos Louise Defieuw Camille Lannoote Bruno Despagne Désire 2.023.54 2.431.40 I.505.00 352.80 810.30 520 4.102.05 1.408.05 1.404.30 41.735 552 2.880.44 4.325 053 2.105 8.080 2.505 2.402 0.300 4.400 4.005 2.052 3.080 2.425 1.100 3.444 Deleu Mathilde Wwe. Bekaerl Camille 5.005 WES T-NEl WKLIKI'- Noteau Isidore Bailleul Hector BouckeJules Bruneel Henri Barroó Auguste KE-MMEL. Vietoor Cêlestin Dervaux Isai TouquetCamiil' n«. it»r> ux PrOjVy- lUirihreuN \V\ve. ^YpsTOt'THF-- 1.800 4.732 1.500 2.054 4.810 t405 315 7.880 2.485 4.299 1.200 2.325 4.835 4.343 4.903 Opvolger van S. VANDEN BKRGI1E, Bertenplaats, 8, (Kleine Markt) POPERINGHE - Boedszijn er zooveel verschillende |»Iios- phalen op de mestsloffenmarkl dat de landbouwer maar moeilijk daarin nog klaar kan zien. Sape) ph osjdt a tea worden verkregen door minerale phospbaten met zwavelzuur le behandelen. De gehalten zijn meestal liisschen 12 tol 18 t. li. phosphor/Jiur, welk grootendeels oplosbaar is in waler; eèn gedeelte van hel phosphorzuur is oji- losbaar in eitraal en het overschot in de zuren. Superphosphaat is een uitmunten de meslstof, vooral bij krach (bebouwing. Er wordt ook dubbel superphosphaat vervaardigd; dit bevat meer dan 40 I. li. phosphorzuur. Metaalslakken zijn een afvalsproduct Ier staalfabrieken hun phosphorzuur is slechts oplosbaar in de zuren, maar de ondervinding heeft hunne werkzaamheid aanhef licht gebracht. Goede melaalslak- Ivcn, bevatten van 14 lol 22 l.h. phosphor zuur, waarvan 75 l.h. oplosbaar in Wag- nereilraal. De fijnheid inoet 75 LIL teems n» 400overtreffen. Metaalslakken werken overal zeer guns tig. (Joch voornamelijk in de gronden die weinig kalk inhouden en op de graslanden. (teprecij)iteei'd kalkphospkaat werkt minstens zoo goed als superphosphaat en kan in alle gronden voor alle teeilen aan gewend worden. Gewoon gehalte van 35 lot 40t.1i. phosphorzuur oplosbaar iu ei traal. De phospbaten van Bergen, zelfs gecal cineerd. hebben niet zooveel uitwerking dat ze tusschen de pliosphormesten kun nen gerangschikt worden. Het rivianiet der Kempen heeft in de proefteelten »i> kleine schaal opbrèngst- vermeerderingen gegeven, die toch veel lager slaan dan die met superphosphaat. Het gehalte gaat van 3 tot 45 l.h. oplos baar in eitraat. Opgelost gtiosphnat, tegenwoordig te Hiourg gefabrikeerd. door verbranding en vermenging van mineraal pliospbaal met een potaschhoüdeode rots. de phono- iithe. bevat 0 tot ti t. h. phosphorzuur, oplosbaar in eitraat. De proefteMteii. wel ke tot op heden werden uitgevoerd, plaat sen deze meststof op eene lijn met de su- perphosphaten. k J. Graftiau 1*1 STCHE KKFKKNINfi 48459 Bijdragen in te zenden zooveel mo- g -lijk tegen den Donderdag noen. Het blad >taat ter beschikking van al wie het goed meent met het algemeen nut en belang. Persoonlijkheden nemen we niet oo. ZILLKBKKK, VTSGHAETE. langemabck. wilvebghe Titeljo» Alois Minerale phospbatenDe pliospliorar- m? phosplialen van Haspengouw, afval product van hel wasscheu der phosplialen hebben ecnigen uitslag in de praktijk ge geven. doch hunne uilwerking kan niet vergeleken worden met die der hierboven genoemde phosphaten.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1921 | | pagina 1