EEI1STE J A Alt I a centiemen ltd nummer ZOADAG Hi OCTOBKH 10-21. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Belangrijk Bericht. .V I -1 Abonnementen I Jaar in stad. thuis besteld buiten stad. met d? post m Buitenland f».:^ Ir. S.iv ir. lo.oo fr. Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen. ml)naam loose ingezonden nrtikels >r den geiceigeed i' i .11' l m.EVER>-EiGE\.\ARsGebroeders DU PONT Yperstraat, 2. POPERINGHE. Aankondigingen U.40 fr. de regel. 0.3ö fr. Op lr en 2r bladzijde Op :V en V met minimum van 1 fr. Rouwberichten 0.4' ir. de regel, met minimum 4 fr. Bi jzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. it'n. Die hel tegenoverge- Wij zijnen blijven voorstander (Pr eveu- Iredige vertegenwoordiging in alle bcslu- ren. Vis ieJer partijganger van dit stelsel ■moet aanzien worden als een vuige lasle- I raar, dan moet de grootste helft van Bel- gié dit complimentje aangerekend \vor- I den. Alhoewel wij partijgangers zijn van e- venredigti vertegenwoordiging in den melkdrnppel zoowel als in alle andere besturen, die afhangen van de stad, heb hen wij nooit getwijfeld aan de eerlijkheid E der dam in die den melkdrnppel beslieren I noch in Rietstaal, noch in ernstige Uial werd hun nooit de minste oneerlijkheid jj|.( I ten laste gelegd. Dal weet ieder I stelde beweeren zeggen eene onwaarheid. M' Yisart, oudste katholiek kamerlid, |se leid meer dan 2d jaar burgemeester van Brugge, h Aft e m wetsontwerp Ingediend lom de hisliiren der burgerlijke goilshui- zen en discli t' vereenigen. Dit Ontwerp werd re'ds gestemd door de Kamer van I volksvertegenwoordigers en zal waar-- v schijnlijk. in 'I begin van 't toekomende jaar. dus na de kiezing. door den Sena I eveneens gesteni 1 worden. De li heerraa 1 van discli en hospicen I Q,epuydt Edmom r zal alsdan mo len benoem I worden m 't i)cln*?ui'k Herin liet stels 'l der evenredige vertegenwoor diging. Waarom past liier Mr Yisart de evenre dige vertegenwoordiging toe Om mis bruiken te beletten en kritieken te vermij den. Moeten daarom at die besturen, waai slechts eene partij vertegenwoordigd is als oneerlijk aanzien worden. Iloegenaann niet. Wann ai* wij dus de evenredige verte-1 Yanhulle Cyrille 0 vragen in alle besturen geene bijbedoelingen. Wij be- genwoordigin hebben wij twijfelen de eerlijkheid van niemand. Wij li >bben ree ls evenre lige vertegen woordiging in Kam >r, Senaat en Gemeen teraad. Waarom mogen wij het niet vra gen voorden melkdrnppel. Een lid der minderheid van den gemeen teraad heeft verklaard, dat er in den melk drnppel misbruiken beslaan of bestaan I |A,p>i,Vri hebben. Is dat een vuige lasteraar t Ds Gazst vaa Popsringhs Wet nopens de kwitantiezegeis. Volgens de wel van 28 Augustus 10211 Yercaygne Florent moeten de kwijllantién betaalbaar na 101 Nolredame Eudoxie, Wwe. Oktober 1921 voorzien zijn van eenen ze gel Van loc.voor de kwillanli n van 10 tot 500 fr. van 20 c. voor die van meer dan ->00 tot iOüO fr. en zoo voorts, telkens met loc. verhoog per 500 fr. De vrijstelling ten gunste der kwijt- schriften, die de 10 fr. niet overtreffen, blijft voortbestaan. L-cinui T>Ulvin is een mililairen- 1 111 1-elirya. provincie Sévilla. in hut- gekken™' versd»"W' H al P SIVflE< KRF.KKXIXG N' 48459 Teder mcjevrerker blijft verantwoor delijk voor zijne bijdragen. Bijdragen in te zenden zooveel mo- tegen den Donder Jasr nopn. Het blad staat ter beschikking van al wie bet goed meent met het alge.meen nut en belang. Persoonlijkheden nemen we niet on. a Leest en Verspreidt F.ene algemeene werk stak in g is in de

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1921 | | pagina 1