ill Over Verkiezingen. lscn 67. tor comranc vak 1021 EERSTE JAAR .V I ZONDAG r.I OCTOBER 1021. Dit Nijverheidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Minislerioele Krisis. Rechterlijke Ilronijk. Rond de W ereld. I 3 centiemen hel nummer Apotheek Frans Van de Plas Opriogssphade. Abonnementen 1 Jaar in stad, thuis besteld 630 fr. buiten stad. met de post 8.00 fr. Buitenland10.00 fr. Plakbrieven bij ons gedrukt worden éénmaal gra tis in ons blad overgenomen, Iituevers-Kkjen.uus Gebroeders DUPQNT Yperstraat. 2. POPEïtlNtiHE. Pos «pist >KUtM SG K uijilrag-ón in to ^3 nut n -law-, zenden zooveel m<>- g lijk to^on dén r Persoonlijkheden tJpndprdaij nuon. nemen we niet on. Aankondigingen Op 1" en 2 bladzijde 0. to fr. de regel. Op :t en fr. met minimum van I fr. Rouwberichten o. V fr. de regel, met minimum 1 fr. Bijzonder tariel voor Notarissen ca Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamcn.prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Ontslag van M. Devèze, Minister van Landsverdediging. Je l a Louvière werd een vaandel ingC; l|i(lijig»J, waqrqp eei| soldaat afgebeeld slaat, die zijn gexyeep yerjirljaejf. Ite/e afbeelding kan nicd genoeg afge keurd worden. M. Anseele, Minister van Openbare wer ken. heeft te ha Louvière het woord ge voerd zonder rekening te houden van 1)3- fjoeld y^aij lej. L|^uqn| hoeft de Minister up Landsverdediging. M. Devèze, zijn qnlslag ingediei|1. hl zijij oijtslagsljrief zf'gl hij, dat hij. duur zijn anjljt, tqt laak Ijeéft ijeij eerbied yq ir d* vaderlandsliefde eij deij plicht in tj.d leger te qnijerljoudeij, eij dat Ijel hem ju deze omstandigheden niet meer moge lijk is langer te aetejeq in een kahjiiel. waarvan de l|>er Anseele deel maakt. De eerste Minister, M' Carton de Wiarl heeft M' Devèze gelijk gegeven en \b An gela verzocht zijn ontslag te geven, om dat het vaandel, dat te ha houvière over handigd werd, onder de bescherming van een lid der regeering, een zinnebeeld droeg van aard om tuchteloosheid enwederspan- nigheid in het leger te verwekken en aan te moedigen. Daarop hebben al (je Socialistisciie Mini sters' huh'ohtélhg' afangeï^ilen, waarop M. fyevtezé Het«W* ingetrokken tjcefl. De Mberale en Kallmlieke Ministers blij ven op hun post tot na de kiezing van 20" November aanstaande. De handelwijze van den liberalen Mini ster M. Devèze, wordt algemeen goedge keurd. Naar wij vernemen zou men overeengg- fcoifjèq zjjd dgl lijdelijk M Afnrtui|(|e w'iari Minister van Reimlswezen zou wezen. M. Van de Vyvere zou de openbare Werken aannemen, M. Ruzelle de Nijverheid, den Arbeid en de Bevoorradingen M.Franek' de Kunsten en Wetenschappen. van Tcpsrir.ghs |n Noyeipber zal er qvergegaan worden tot de herkiezing van Kamer, Sénaat en Provincieraad. De kamerverkiezingen zul len geschieden zooals in 1910. Dus vol gens het stelsel der evenredige vertegen woordiging met koppeling der lijsten. Mij gevolg worden de stemmen die Iper over ^ijq. pa de tqekuqqing dur zetels w aarvoor er ^temmen genqeg uitgebracht werden, overgebracht op een ander arrondissement en omgekeerd, t Is door dit stelsel dat de héere'n Glorie en Yandromme tot volks vertegenwoordigers uitgeroepen werden. j)e Senaat zalthans bestaan 1®uit leden pephtst reek$ gekqzeq door )]et kiezerskorps [evenals de kamerleden, ie uit leden be noemd duor de provincieraden en 3° uil leden' rechtstreeks.benoemd door den Se naat. hetgenp men noemt koöplqtie. In de ze twee laatste gevallen wordt ook de pyepredjgc vertegenwoordiging toegepast De leden der provincieraden worden be noemd door dezelfde kiezers als deze van kamer en senaat, ook met toepassing der evenredige vertegenwoordiging. Het zijn deze gekozenen die de provinciale sena- teurs benoemen. Voor de provinciale kiezing is het ar rondissement Yper verdeeld in twee om schrijvingen: bet eerste kanton A per met Passchendaele en Wervick beeft recht op 7 gekozenen bet tweede Poperinghe. Meessen en Rousbrugge met recht op 4 gekozenen. Maar de stemmers der beide kiesdistric ten worden bijeengevoegd voor het toe kennen der zetels. Evenals de stemmen voor Kamer en Senaat bijeengebracht wor den per proyjneje zoo worden <l<' stemmen voor de provincieraden bijeengebracht per arrondissement. Men zegt dat ervoor het eerste kanton drie lijsten zullen voorgedragen worden: liberalen, kqthqliekeq ep socialisten, En voor IjeJ 2s kuutqn Ijljeralen en katholle- ken. I|el schijnt dal de socialisten hier niet zullen strijden. Voor de Kam t spreekt men vaq vier lijsten: liberalen, katholieken, socialisten eqfrontistenyqur de liberalen zal MrGlo- rie de eerste kandidaat zijn voorde katho lieken spreekt men van «te hoeren Cqlaert en Vandrqniiije, i||ttre.deqde. |edcn. De so-, eialislen stelten vqop NI1 .\|essiaeu van Meenei| eii i|e fronters <|e l|eoron Pil «M» Rulnye. WOESTKW Caendaole Aiqéljq W wq andèvoorde UEMNGIIK. Mallien I. unie Wwe Cailliau Leuritlan llenri Lecomle .Mél'anie Wwe Glorie 1 >o,li[0 jaui'ih1 Caslrvek Julie Wwe. Fremaull Moulon Jules Dooghe Louis O tSTN LETKREX. Traversiqr \\t\^j\ Masson Sylvie Wwe. Vandewalle Deconinek Isidore Depuydt Floriimuid Eecloo IJeqrj Looi voet Edouqrd XlLLEin-hE, Revnaerl René YPER. Vermeersch Achille Welkenhuyzen Jean Wydhqoghe Cyrillo VLAMERTINGIIE. Barbey Henri Pareyn Theodore Buytaert Arthur Vancayseele René Vitse Félicjó Bouton Rachel Degryse Stephanie Demey Jules UICKEBl'SCH. 1.209 m 1.727 3.330 18.170 4.341 193 1.700 328 tua 1.030 8.130 Pittilioen Alois.*. Deman Henri Deneudt Louise RH1ELKN. Meyfroodl Constant VOOR.MEZEELE. Gryson Jerüme LOC RE. Tancre Alois AV ESTOFTME. Vanliouves Jules AN\Ne. andoulaegbe Sim<>en Ollevier Camillc Mourisse Nestor Odent Henri Duflo Camilla 3.933 3.213 3,732 2.390 1.223 1.140 1.023 3 720 4-30 1.223 3.143 1.283 1.850 1.340 i.333 400 23.403 1.003 4.323 340 1.040 1.300 1.100 893 Is het njel verbazend Ie beslatigcii. dal in hol verloop van slechts driejaren de wetgeving ons loegcrusl bccfl mei meer dan een honderdtal well en per jaar f In dien. dergelijke bewerking voortduren I moet gemaakt worden, mag men zic'i met bekommering afvragen \\v\t ey. «ai gebeu ren melde iuitelliiigeu gelast, ieder in de sfeer In in her amblsbevoegdbeid, de me nigvuldige regelen of wetsbemyljng,>nx aan dewelke \yjj ;yi^ moetcu onderwerpen Iqe |e passé q. En wal zal er vqn ons worden te mid den (jezer verwande verzameling van re gelen N\ ij hebben bel allen alree Is on dervonden met de nieuwe wel aangaande de persoonlijke belasting, ledereen heeft zich zei ven rekenschap kunnen geven daj; vooraleer iu slaat Ie ziin (Je hN&slbqrc slof hekcinl (c inqknU- Di't ons noodig vief zie.h lc hec-hlen aan eepc grondige studie van liet h(>hyslingsh!a I, bevalténde aan zienlijke verdeellngeri en onderdcelen. Is hel zoo beweren dat de b Oasiing eenvou dig is Eertijds, wel is waar, lyioordeolde men ile belastingen op deuren en vensters vhsigestéhi en dit om reden ze de luchl en het daglicht troffen, Uuelq (Jeze oyerwe- gingeq, hqe geldledenJ zij wezen mogen, wai-evn qouhlans niet van aard ons te ver toornen, en dit omdal de belasting een voudig was en dal man zich gemakkelijk de opgelegde slof kon verbeelden. Thans, hoe is het den belasting schuldige mogelijk delast inet wijsheid ofoiqzje!)|!gheid le regelen Men begrijpt dat de slaal zich hulpmid delen moei verschaffen en dal hel voor eenieder een plicht is er lot den goeden uitslag mede ie werken voor een aandeel. NA are het niet eenvoudiger en redeli jker geweest de oude basis vap oplegging le vermeerderen 1 U ton minste dil taaiste Itegrjp, dal de overhand heeft gèliad in de wet van 24 oogst 1920 w ijzigende de wel len van 39 april en 23 oogst 19)9 voor de huurparhlen. Maar indien er mei ge noegen diept h 'sUdigd te worden.dal deze wel de toepassing vermeerdering van pacht gemakkelijk heeft gemaakt, moet men nochtans van eegoq ani|ereu kant be kennen, dqt ham yegelon vuneeno moeilij ke aanwending voorkomen, alswanneer men ze m -I de w erken van de kamers mot elkander vergelijkt. Een vonnis verleend op 8 Juni 1920 door de rechtbank van F aanleg van Gent bevesligl fep volle deze zienswijze alswanneer het uitdrukkelijk, jn eêpe. kraent volle beweegreden zegt dal men moet bekenpep. dpi de wetgever. (|ooi de omslandigheden beJieerschl. in zaak van huurpachten vroegtijdige wetten beeft gemaakt, weinig onderzocht en over gegeven. voor hunne afdoende opstelling aan de toevallen van de besprekingen der Kamers -, dpi zeer dikw ijls de steller van het ontwerp uitecnloonende iptzjeJUen be- zat, ipel (jezsc vap de iqèerderheid der leden van de Kamers dat de besprekingen dei- Kamers verspreid zijn van tegensprekin- gen en onverbondenhedrn en dal in deze oin 'andigheden hel eerder onbezonnen is van den echten zin d.cr wel in de voorbe reidende werken te willen zoeken of in de regelen van de gezonde redeneerkunde dat het beter is zich te gedragen naar den tekst der wej en denzelfdcn sttreng na tc volgen dal wei is waar deze uilleggings- regel wat in onbrpik gevpljeu js: maar dal hij nog de beste leider is, alswanneer geen enkel onverzettelijke wil niet beeft bestuurd tot hel opstellenvan haren tekst, die uitgelegd moet worden, Is er middel qip zich duidelijker uit le drukkeni Wal er van zij. zal de weigever, zoowel aan den rechtsgeleerde of aan de onwe tenden zeggen dat niemand gehouden is de vyet te ontkennen Opvolger van S. VANDEN BERGHE, Bertenplaats. 8, iKleine Markt) - POPERINGHE - KONINKRIJK BELGIË MINISTERIE VAN FINANCIËN De openbare inschrijving F geopend van Maandag I01' tot Zaterdag 29' October 1921 Ite ohligulien worden uil gegeven legen den prijs van 0!) frank pn* 100 frank Xaumkapitaal bel aaibaar hetzij in speeiim. hetzij in sehalkislbons. GEN|1T DEM INTERESTEN. De obligation brengen va*; i.Nn October 1921 af, in terest op. YOOMLODFIGK l'ITELS. Voorloopige liluls voorzien van lwee zesmaandelijksche inleresleoupons mei vervaldagen op 13" April 1922 en op 13» October 1922 worden aan de inschrijvers |»ij de neerlegging hunner inschrijving verstrekt. DEI 1411IFA E DBLIti IIÉN. De voorloopigobligalién worden voor 13» April 1923, Hipgezel tegen definitieve obligalién. voorzien van 40 zesmaandelijksche ïplemsteoupous met vervaldagen van 13" April 1923 lol en mei 13" Delober 1942 BELASTINGEN. De belastingen op roerende zaken toepasselijk op de inkomsten der titels van de leening mag gednrendi' ganseh den duur van deze, 2% niet overtreffen. Alle inschrijvingen worden van beden af. kosteloos aanveerd in de Bank van Pöperinghe, die zich ter beschikking steil barer kliènten om alle verdere inlichtingen nopens gemelde leening te geven. LiMMOCWKnOMEK. l)r IvnlkmestiMi. Kalkmeslen woeden niet zoozeer ge bruikt om aan d 1 gewassen de noodige hoeveelheid kalk le verschaffen, als wel om den invloed dien zij uitoefen op de na tuurkundige eigenschappen van den bodem en op de tegenwerkingen die daar plaats grijpen U)en noemt ze daarom ook verhe- toriiigsmiddelen. Kahv vermimlei'l de kleverigheid van de kleigronden. Door aart hel klei een meer korrel,teliligeu vorm Ie geven, komt er meer losheid in den grond deze ver warm I gemakkelijker en laai zich beier bewerken. Kalk beeft een krachtigep invloed op de organische slotten, door amoniak Ie (Uit wikkelen. dk' daarna nilrifiecrt zij losl de silicaten, op en steil oploslviVe polaseh in vrijheid zij neut ral iseerl ook de zuur heid der gronden. wal voorpl belang heeft bij ontginning .van Uosschen en in gras landen. Kalk wordt verkregen door hel gloei end stoken van kalksteen, zij bevat van 00 lol 80 h- kplkoxied of levende kalk. Daar Iml w ater de kalk oplost en weg voert en, anderzijds, groole hoeveelhe den kalk. veel stikstofmesteu lot oplos sing voeren, is hel lader gematigde hoe veel lieden le gebruiken: 2.000 tot 3.000k. op lichten grond, 3.009 k. up ktotuohtigeu grond en deze toepassing qlte vier of vijl jaar le Herhalen, .Men zal liefst de kalk uitstrooien over het klaverveld voor wintergraan, op gronden die bestemd zijn voor rogge, aardappels en lieelen. De uits!rooiing en het inwerken van kalk moeien vóór den inter geschieden, of dan toch ten-laatste in Februari. Hékalkiitjgintu} nlechta plaats hebben ivp qffweejaar na de aanwending vmi stalmest. 8' bij de FRANKRIJK Roubai.x is bel getal slakers op 20.000 gedaald. Alleen de metaalbewer kers. de werklieden van de bouw nijver heid.de transpor! en textielarbeiders doen nog mee. liet getal had reeds' 40.ooo ge weest. De stakers zijn nog niet van ge dacht, hel werk te hernemen, niettegen staande de DE" slakingsweek. Hel Syndi- kaal geeft 3 fr. vergoeding per week aan stakers en de stad verstrekt steun en le vensmiddelen. De ellende word er zeer gróolReeds vele kinderen zijn naar Pa sijs. Douai. Ilellennes en Valenciennes ge- rtuurd. De levensmiddelen zijn duur ge worden een kilo brood kost 1.30 f". I il de Seine te Parijs, heeft men een drenkeling opgehaald. Men vond een pas- poorl op naam van Nicolas Syllberg, werktuigkundige, wonende te Londen. 31 R rad ford Place. Men weet niet of het een ongeval is of een zelfsnioord. De eelilgenooton A'iltemin kregen dik wijls ruzie in hel huishouden. Deze week had er weer eene woordenwisseling plaats De man ten hoogste vertoond greep zijn vrouw vast en w ierp haar door het ven ster der 3 verdieping naar beneden. De vrouw w as tw ee armen gebroken en vree- selijk verwond aan hoofd en knie. A illemin wei d dadelijk aangehouden. Langs het spoor Parijs-Orleans, bij het stut ion le Arthenay, werd het lijk van een officier ontdekt. Naar het schijnt, zou hel slachtoffer, toen hij de AV. G. verliet, ziehvan deur vergist hebben eu uit den trein gevallen zijn. A\ el ingelichte dieven hebben een be zoek gcie.rtchl aaneen 80 jarig oudje. AN e. Ruil^ I. die alleen woonde le Sl. Runnet te Chaste! (Pu\ de Dóme.) Zij hebben haar ontlast van 400.000 fr. in goud en geld waarden, Ken looneelspeelsler beeft te Parijs, haar lieveling Af. Eiffel, zoon van den to renbouwer te Parijs niet vier revolver schoten bezegend. De jongen was erg ge wond en werd «aar een naastgelegen kli niek overgebracht. Kort daarna heeft de looneelspeelsler haar gevangen gegeven. I Was uil rechtzinnige liefde Sedert een maand werden te Arleux, 24 gevallen van buikloop bestatigd, 10 w aren doodelijk. De aangetaste zijn voor al kimieren. Strenge gezondheidsmaatre gelen worden genomen. Te Hennes beeft eene vrojiw voor de derde maal een tweeling ter wereld ge bracht. Het half dozijntje verkeert in de liesle gezondheid. .Alej. Louise Gallien. 83 j. werd .Maan dag 1.1. in allen eenvoud begraven. Bij het openen van lietteslamert blijkt dat zij milliocn voorde «Verlaten kinderen» van Parijs achterlaat. l)e naam huize iage zouden arl/ke/s wardea geweigerd rptjpF ^octft\vpp|t, r - Hot hlnJ staat ter blijft verantsvoiir- ff A bi -rfiikkine van al 'klijk Yoor zijne h A- s wie hot mo. ru biklra^'p. mot h.-t aRj^nc-rn li. In dejaatste zitting der Scheidsrech terlijke Kommissies ran het Arrondis sement Yper werd de schade weerde 19i4 a[s volgt vastgesteld voor na- ver melde personen: V 2.220 "34 Kal kas*-h is afval van kalkovens. Del kalk bevindt zjek dpacin oiidec den vorm van carhonaalen heeft niet meerwaarde dan de vervoerkosten in de omgeving dei* fabriek. Mergel is koolzure kalk. vermengd met klei en zand het gehalte bedraagt 16 lol »3 t.h. kalk. Srhnimkalk van suikerfabrieken kan gebruikt worden tot verbeteringsmiddel in de nabijheid der fabriek. Zij lievat ge- miMel per 4000 kg. l.2o kg. sitkstof. 3.40 kg. phosphooi-zuur 2.90 kg. polascb en i77 kg- kalk. Aan de huidige prijzen der meststoffen is de waarde dezer bestand- deelen nogal aanzienlijk. Plaaster of kalksulfaat l>ev.»rderl de oplosbaarheid der polascb in den «rond en werd eertijds meer gebruikt teelt der vlinder bloemigen. J4fmis J)ecot(,v.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1921 | | pagina 1