ALMANAKKEN 1922 Burgerstand van Binnenland. Samenstelling der nieuwe Kamer De Nieuwe Kamerleden. S P O RT 1 1 1 1 1 SENAAT Verdraagzaamheid. Aan de Bevolking Iu 'I Hen Raadsel. ei n ee:e Ta scie lescireigirg Kluchtspelers. COLISEUM CINEMA.' Arrondissement Brussel. raki )-! iialó 1 iUf**4et» ion 3 katte s -•;»-« 2 »-u«t -trij r> z C* •iw-;>arlii. n I iuiil»i< >ia .»i1 uale brrkvin^ <111 frotrtcr. 4*»koa*n 7 laibulkVu. 63l5i i,..H •Ie Wiart. Ken kin. De Bue. \Vattft.'rwais. IVcfJi-r, Bra--ii»e. IVuiliirti) ti lii< -a- |-j|, tVC»ji> (Brveaf. Mo. llv.ua .-. L*- lit'iiitiief. i *«ci|. Griek B - "i'Kij! i V Kil»*r- B Hrrtiul, 1 i-«fc-r. M«drWruan-. l ylröfvrt'. Mrw m;iu. llalM 1 oud-lrij*k r. 1,33! I l\ail- ttetMMirtel); 1 frowlcr. Mfi63 <G.D*vl«iv»|»; 3 kritiUne vt4l«tMriij- jSi'üHVattlbnt. i. Verguis, (pillier, ih katholieken w Ik* i«uil-strijders. mtiiNt>ilid<ii ril tk iiiiditi'üslaii'i v«*rl»«*z*ii rik 1 ïHi4. 1 "ÏC i -"ï «2 7. Uitwerpen 3 0 Meubelen V 1 TiintlHKit 4 Brusëcl 10 9 K L'llVCt! Nijvel 1 f Brugge 1 Kortriik 3 IJ»»*I.A eurue-Hiks, 3 IbieseLire-Tliielt 3 1 ICfier Geilt 11 4 St-Niklmi* 1 Aalst •f 1 1 Oiidi'itaarde 1 1 1 Hemlertii<»n»le 3 1 T« «ugeren 3 1 llaASCR 3 tk'fgeii 1 Glinrteroi Hywunik- Kilt Zinnik 3 Thilili 1 1 Luik 3 s Verviciw I H«H»i-B« irgw. 1 1 Vai'len-Maretu* Basl 1 Nt'iffeb:-Virtttli g Namen 2 Himuil-Pliiltipp<'V. 3 Samen 33 GO 73 I i v i i ovttt-aicCrn xvfmw*« x /rlels fvau 73 Op NI Ik1 lilKinicn Vi'Hiea'n I sHH (van 31 «•p 33). IV socialisten verlie/.«'ii er (van 70 lili). Ik' ftMiljwti'lij iH'ltoiitit haar zei «Ir krislciMleiiiokralcn livlt*»u«l«*n hun •i'higrii z«lpl Ho oiul strijders verliezen i>k I z«UH. Ik' loiildt'iisliiiKliH's rn «l«* nali««nalisl» verdwijnen. 38 Na f\X« Vt»lk>v J<-ltX\ j'l'v zullen il«' volgende maand hun intrede in «Ir hamer doen de lnfivti ttrassimie rn Kiridlirn. katholieken (Bru>sc|) Colli van«h'hii-l«»n Yolks|»ariij (Brussel); d« llnrlelkalli. XijvrlPocher. lilt.I'icard froiiter (Antwerpen)Utobitrrllr. lil». (Meêhehm) Boonc. kalh.. (Turnhout) It lie Bruine, kalli.BbedL lib.. CBrugge Bm—rlmans en lïörlgelioir. katholieken «•n Van Glabheke. lili., ((Mv lende): Bu lave, fronler. (leper)Van Severen. fr»»n Ier. (Roeselare); Van Acker en leiilenrerl katholieken. Gevaerf. soci&is'. (Genh fweinsd'EpcktimiHe. kalh.. (AtidcnaaitK- M«»yers«»en. kalh.. en Roltyn. lil».. (Aalsl RiilihfflSi kalh.. Dendermoml» Van «l< AYalle. kn-fen dcm««kraal, (St. Xikla.t- SiiuM. kalh.. Delaltre. vtr.. Bergeni Drion. kalh.. Paler, lil».. (ChaHeroi S-hrvenals. -<•«., «Zinnik»Ffagey. lil». (Tlwin)Rlavier. kalh.. (IbisseH)"; Don na?m*'.. iLuikPjt'fwt» lil»., (Hom) f<«"thomme. lil»., en Dwhesne. - (Wr xien) Vnnden aarpulkalh.. (Aarlen) Bii-hard. kalh i. r ,v w. lil» lVamen» Ihm- anv. kalh.. Ilinanl). Iknieuw* ha»»i »- x - hill «hi- iii»! vtvl van oude. Ik kalholi* vu alV n »n .va virion* kraairii. maar zij h»hl*-n n*»g d*- imvr «leriuHM n f. Ilrf /al d»i- n«j* een- cvr »u«»e« lijk Tijn «»m een nieuw minislerie - -lellen. "f i- n i.iel „cxxeLn a n wir «Ie Koning «Ie *|»lraehl zal geven ihm *n nieuw minMerie Ie vormen. Men - i*«»K >rV'-| valide lieeren Ja-|«ar en Berrye j. i-zru kaflndieke minislers. \-<">r cr.> arr *ndi>- men m*el*n wij vfa.ka: «f v - -a» ief-- I - (r?> v» rwaebf beldien. W ij /ij ti»-lr>»grii 7. Kidk'reeii vv »j Iwtfmren z»s-r dal Mr G!.»ri«' niel me*^r S^ri**z-n w. /„vr s. ijl v*>*r de %vnv«■---!*• slreefe. waafr«> nr hij \N »j 111 »gru «at «h- hjHa «j^ «l f tte-r-- ik if- partij t* d in 'lt' laat-; 1H «l>t- tü kl'i 1 Hi lij 11 IM -* vrdk«t IV a'le brnnrtiiiu! ™l dr 2 soeial. Arrondissement Brugge I 2 /r(r. h«A«*2**ii 1 hatliolk'k f Ru/ -ïf«* •-»« I lÜM'raal l)uiu««u Arrondissement Kortrijk z»4«ds h *(i«i/..ii kalk. l-ieba1H I kn^u-ii vv -r-l. A'aadevoordi* 2 -«-ial. Mart«*n- II Ut't—Irl Arrondissement Oostende Arrondissement Roeselaere 3 /r|els (ii-kit/eil -t kulhoin'krii Mahieu. VïU» d*ii Bus-rite enfiillesd** P««Urtiy. Arrondissement Gent-Eecloo 0 zrlels (•rk««/»*u 3 kalt». I lilt. Arrondissement Aalst Zelels j (>rk««/ri) 2 kalh. I lil». 1 sorial Arrondissement St Niklaas V z»'lels (ióknz<ii 3 kallndirken I socialist Samenstelling van den nieuwen Senaat. Werden i-erlslrivk- »l««««r hel kiezers k««rp-aangeduid als -< iial >n'lt'»2 kalh««- lii'keit. |M liln-ralen en 33 s«a*ialislei). In ffllil werden er reelitslreeks »l«»««i' de kiezen- verkozen na ongeldig verkla ring van sommige verkiezingmiS" kalholieki'u, 31 liberalen. IS -<>«-»ali-len en I nationalist. Il»» oorzaak van die verandering is d« wijziging van tie voorwaarden van kies- lianrlieid. I)«' volkslige sauieiistelling van tien Snaai zal natuurlijk maar ua de vork ie zing der provinciale en gi'k'Hiphi'rtl»' S»1 naturen lM'k«'n«l zijn. Eeolge Uiiirexse s uii de Brosse sche Dagfiisden nopens onzen Niejwei Dcpjié. l.ii /Vi'i/ic/V /ifi'l'i' IKlucht i> in hel nrroiulis-rmeul hm ges|aH'|«| gewei'sl. |)e fronlpnrlij iser in geltlkl in dal ar roiidi'-si'iiHiil ui volksvertegenwoordiger Ie d«H'ii kii'zendie «I«mi léiiler wasIer heel- li4«o(<lei) die verleden Jaar de KauieiS Ih slorindfii. Hel was waarlijk 'Ie wé wile uiel waard van hel Parleineiil van eeue dillilieh' en slerki'grillie Ie lieseberiiten.de l«M'k«»inen de keer zullen «l«* lieshmners iimiaud iu hel huis \iudeii uit hun den sleiilei Ie overhandigen. (Inderal de gekkerijen van deze kii zing. i> deze laatste zekerlijk de voot nanuisle. llclf/e (lp «lil iHigenblik heefl men «Ie noodigc inliehlingeii ««ver den volksverlegenwOor diger Ie |rf'r. gekozen door de froidpartij. Heze parlij iiiel eruslig iu dit arron- disseuieiil ingerielil zijnde men ha«l «»ei>s| gedaehl dal ih* gekozene niemand anders w;is dan M. \rlhur Bulaye. voorziller der federal ie van gelèislerden. fleze vergis sing zou haren oors|«r«»ug hehlten iu hel di-triel Vjteren zelve waarde plaal-elijkc daghliuien nog niel »»pnieuw verselienen zijn en waarvan tie helfl der kiezers n»»g elders wonen. He Kamlidatiuir Bulaye heell zeker een grool gelal sleintnen van misnoegden lie fiaald, maar vele van hun zullen niel wei nig vervv» «nderd zijn Ie vernemen dal de gek««zene dezelfde j e s<>«>n i- die in d» Kamers bin mm drong«»p«len 20 Juli BfcZO aan hel h*><«f«l der v»«s>en van Wal«»u IM was. -«-hrijfl men uilV|«eren den eersten aanval welke dezen gewezen omlerwijzer deed. Hij von I in «I »n «s»ri«ig eene gHegenlieid van zaken te don en (rad laler in de politiek om hem Ie wreken van zijnen handel Ie hel»l*eu «noelen <!a- ken do»»r zijne inlijviftg in Ir-S I* g«*r. Bij plaalsgehrek vei- -hui\* n wij l«d laler eenen arlikef van Ij» Melr-«»j»«i|e gr»«o| Kalhtdiek dagblad vers* liijie ntle Ie Anl w enten. j- ii of U-rrid b -a lie k( ir. u zelfs wanneer, zij lot I* uriaj tli 1 leiden Kooit li 2» ik onze •- leluiOfdip* viaau» r lmilseher- »ii!_ j V au ü'ktr g -legeiihehl heb ik ge Itruik j in iakl om mijnen grool-ten tvs- bkille l*ew ijzen len op/.i«Hile. «»nzer sj.eïiveld mzer vertninklen,en al!»* ver- dedigers van ons B-IgtiJ md. HiOit li «ikiu'j b -/ j g -ho i I -u in *t h. I Iteschuldigeii van Vau (lauwe'arrl en 11 j min van Julius Ih'sle wiens gedachten ik tfriiitilig zelfs wanneer zij s *m- |t .nislrijdig /ijninel »h* uiijne. Ziedaar in -t welke mi Melen de lieer Bulaye «len polïli«*ken -trijd heeft welen Ie v«»eren.| llel jtubliek zal daar. *ver oui-duden. Max (jlorie |(l)i Zaterdag 19* dezer had de ivgio- uale ali«male (lud-SlHjderslioud van hel ar»-«iiuli--♦•inent |»«*r een jihikhrief uil gehangen w aarin hare leden verklaar «len ziel» mei geeue p«diliek liczig Ie hon den. Ileze Hu»l-SI rijders die «rzeker /«xivifl vaderlamlsliefde Itezillen als de Vossen en Meesier Bnlnye, »lie geslnslen en geleden hebben v<n»r de l>evrij«liiig van den gehoorlegrond. z«»og««'d als «Ie boni- mannen, badiien nog maar -enige uien huu manifest anti de mimni geplakt »«l eene liendt' -iiolneiizen ouder hel geleitle van zekeren p<»ii!»ée<laiiser van mini de (ir»M»b' Markl. waren Itezig met gele affi elien vim eundidaal Bulaye op de drie kleurige vm» den ualiofialeii Slrijdersltond Ie plakken. /.ij meeuru aldus de riiehll»üaHi«'i«l van zelfde manifest te Itelelleu. maar zij zijn mis. M|«dal iedereen den inhoud ervan kenne. geven wij hiemnder een ufsehrifl Regionale Haiionaie (y-Sifijdersüoiid vón hei Bffordissemem YPER. ASV/AW 3000 voorstanders. ASVASSV Onze si a lid regels getrouw uu ngeu wij ons in gecne |«oliliek. «tenroin liebli ii wij genie Kandidaten Onze slnudregels getrouw kpiiijieii wij voorde Aalioimle Ivendrarhl van hel land. zooals bins| «len oorl«»g wij geslivdeit en geledll» h«dtbt«ii-\>tor «lezelfd*1 zaak. llel is daaroin dal wij lrwe aamlaelil trekken (ip hel feil «lal vele politieke par tijen legen de \ali« nal* Keiidraehl slrij- deib daar zij opium f>r«»granima heblieu I" He adiitinislralieve -eheidingvau hel l.and 2" Ken legr«:«»le inkorting vau tien mi- lilaireu dienslijtl 5' He indeeling van hel leger in Vlaam sehe en W aalsehe rcgiuieiilen. 4' Helregi«»naab«|iroe|teneii««nderriehl ,\Ue ffii' (h'n ops fonden <w (tCt'ipllHf rail htt Laad lardrfiri'afp'a Li naam ran ">/:e hal slayrr^ti rjfSUMrfhifih ia aaaia raa nazr apijr ixa/ifru. 'ii nadut ran a a je tfv tri ftCr- dra. 1 rat/fa irij dat dr llrlr/isrhr Kcadtïlf ld zaa fifi/rra ln*slaaaoiathu alle slachtoffers ha a lr>ca f/c/rrra gr Ir rfra hfhhra ia, ar llcL; f/ajrfcf tics. har gris. raa I ar stem za! dr tor ka mat raa hrt 1 adrrla ad, afhaagradart f ara dicht onafs irij dra Oasen grtlaan hrhhra ra svllea roarfdoen. Namens «Ie Kommis-ie Oe Onder-Voorzitter, MI NI Hond «Ie ereld. FHANkBUK K i zware braud he. f; het lu-pilaal «h*r rue du (ien.-ral-Faidherbe te Havre gedeeltelijk vernield. De /.ieken koiulen tijdig worden gered. He lirand moet vy«»r- tlen I *gesehreveu aan kortsluiting. I'e Sa al-bhain a li- de ploegbaas Jani- eaud M jaar, ei» de werkman J. Ilartwïjk, \H jaar door de vlammen van een smelt- oveo vreeselijk v.-rbraud geworden. V ijf andere werklieden werden even«*ens. maar bellier, gewond. bi de Frufist-he gemeente in»;a werd «•r e -li rngby-inaleh gespeeld, waarliij de b getislrevers elkaar op drukke w ijze de ««verwinning tielwisHen. la lietbeelsl van den -Irijd Inkwam degenaamdé Abel een zo g 'W«'!<ligen stamp op liet hoofd «lal hij als een -leen len gronde sluikle. He «mgolukkige kauijter wasoptleu slagdopd geideven. He landbouwer Jan Jouliert. van Pro- I i was bezig riet te -ui Uu. Hij bad Zijne vest waarin eene -<*m vatiVOOOfr in bankbriefje-, slak. wat verder gelégd. Ke 11e geil. die iu de aanpalende weidt graasde, ging snuffelen aan de vesl. r««b- 'r«le er de briefjes uit en bum de la0(1- iMtiiwer bijkwam liej» liet «lior weg. V an de bankl«liefje-, heel hei l»ezil van den ongelukkige man. hiets meer over Ken lijarig knaapje. Adriaaa Paeha- leux. wonende Ie Issy. had een revolver welen vast Ie krijgen en speelde er meth in de loge der («orticrsMr van een tiabiirig huis. Kt nsklAfts ging een schot af en dt arme kleine, door den kogel iu de redder laap gelroffen. viel jen gronde. Men hem naar hel gasthuis, waar hij mdaiiks de liesle zorgen geslorveu is Hiustlag liaahle hieu uit de Hurgeou Ie Nexiul. hel lijk van hel I kjarift m i-je Chapnis. llel kuub dal enkele dagen [de.Ion hol ouderlijk dak ha l verlaten, had zelfmoord gepleegd, lie! meisje zou uil tiefdeverdriel hebben gehandeld NKHKBbANH. In di' Ooslerparkslraai 'e Vinsleialani li.'efl gisleravoiul «Ie fiOjarige vrouw S. haar 7(»-j.ii igeii vader mei een mes iu den luiik gesloken, mei hel gevolg, dal de oude man spoedig moei zijn overleden, IMITSCIIIAND. r,en Parijsehe daim', die eenigeii lijd ie Berlijn ging dooibieugen. liet zieh van hel Vnhaller slalioii in een laxi naar d< Kiirfiirsleiulamu brengen, waar z,ij pen -•ioen had genomen. Haar vroeg zij' een kamermeisje 0111 den nuto- hesluunler lebelalen en haar k«»ffers. di( kleereu en kostbaarheden ter waarde van 33o.Onb mark bevallen, uil de laxi l( halen. ITAbIK Ten gevolge van een zeer geweldig onweer, isile vine I Klieotm uitzijn oevers gel reden. Hel w ater heefl de stad Falcom onder gezel, en den spoorweg Min Mes sina naar Palermo ««j» Si 1 meiers lengb 1 jtgefiroki n. Kr zijn aeht .slachtoffers te Aanf raym raar Politieagent. D GetneetiU'raa J d«*r stad Poperinghe zal in I de aanstaande zitting overgaan tot 1s t l»e- «oeineii van twe j> «litieagenlen. Zij di« beg«*eren dez«* bediening aan le vragen, moeten eene s hriftelijke aanvraag op hei Sekretariaat indienen ten laatste den 30 dezer maand. Hm tot de Ix-diening van Politieagent aanveerd te kunnen worden [moei men oudstrijder zijn of in het leger I zijn inilitiedienst geëindigd heblieu, min- deiis 21 jaar en hoogslens 33 jaar tellen len 1,70 meier groot zijn. He aanvragers I zullen daareiilviven aan een klein examen 0!iderw«»rpeti woorden, bedi-agende een diktaal in t Maauiseh en in t Franseh len de vier ftoofdbrwerkingen der reken kunde. He a an vaugs wedde zal 4300 fr. Iloven de kleêdij liedragen alle iwee jaa w<*:*dl eene verhooging loogeslaan van |3', s op deze wedde. Wonderbare uitrlading. Door het gebruik van Karswood Poultry Spice, leggen de hennen groot er en meer eieren. Vraagt Prijzen en Inlichtingen in tien Dèpót Jéré- mie. Pottestraat, 62, Pcperinghe, Kiezing iel tegenstaande dfl kiezingen liep d«' week heel rusiig af. Des te beier. I Winkeliers en Grossisten. Will gij uwe zaken uilbreiden, ver koopt goede ware verlangt uiel altijd vreemde waren als wanneer I heler»- hoedanigheid kunl vinden in uwe streek Deeehle I toning koek van Dl: WER KENDE BIE Yperstraat 24-28-30, Popcringhe. is de besle van I land Bijzondere Pri jzen voor Poperinghe en Onisireken (Zie annonce 4' bladzijde), l f iradra Laudhouirers, (Om dat ik een nieuwe ben laat ik aan mijne kalanten welen, dal ik van heden af, begin Ie hel alen aan dezen die hun uiikerlieeten uitgeleverd hebben, Alsook kan men van mij verkrijgen. eerste kicalitcit raa kalk eoor den laad- homc. evenals Persen en Kr fiers, alles aan prijzen builen coueurenlie. Emile TRUANT. (Block) Roeselare. (i< recht. - Zondaga vond had ine 'iiedanszaal derSjianjeslraal Iwisl plaals lussehen Ciaytnub en Bemi Debakker. toen eensklaps eerslgenoemde zijn mes nam en Debakker er een sle in»-1»* (oebraelib Zijn linkeroor was door sneden. hij bekwam nog een wonde onder hel linken-kaaksbeen. De dader werd aan gehouden. Moorseele. Hoefslag. Zaterdag ging de landbouwer Aehiel Gbesrpiierc, gi'liuehf Ovcr-Heule. zijn paard in den slul Verzorgen. Kensklaps kreeg bij een geweldigen hof-fslag o|> de borst. Onge rust over zijn lang wegblijven kwam men zien en vond hem bewusteloos liggen. Hij werd in huis gedragen. Hij had twee ribben gebroken. Zeebrugge 'hiaces rermoord. Aan boor«l van een petroleumsehlf»- wer den Iwee Ciiineezen gisternacht handge meen. Ken der mannen kreeg jilolseling een dolksteek in volle horst en was op •lag dood. De dader werd aangehouden en (e Brugge opgesloten. Meenen. Prand. Dezer dagen is »'on begin van brand ontstaan in de pan- drrfabriek. Busbeekstniat. He helgische lolbeambleti. die het gevaar gezien hadden I gaven liet noodsein. Spoedig kwamen de Poperinghe, van 18 tot 25 Koiember 1921 hco ten Christian Witty, z. Aebiile en Rachel He Backer. Lebbe ir z. v. .Marcel en Bertha Saesen. I^nnlielin Kninianuel,' z. v. Hesirc eti Augustine Vanhuysse. De Corte Ib«ger z. v. Julien en Maria Goudenhooft. Sa lome Marie, d. v. Julien en Alice MaJystor Tatty Atphonse, z. v. Prosper en Ga- brielle i uylen. I aire André. z. v. Aebii le en Kmelie Hebeuf. Persoone Hoger, z. v. Gaston en Pareyn Angèle. Steefgeeallen Couture Sophie, 72 j., we l. v. Henri Deprez. sect. 1. - Benieit Anielie. 74 j., wed, v Louis Mortier. Sr Mietiielstr. Yandevoorde Kngène H7 j.. wed. v. Sytvie Vanteene, AIeessenstr| Hevos Maurice. 2b j., z. v. Julien e® Marie Bruynaert. Carton Julie, 78 j„ wel. v. Vincent Kouseré St. Mi- chielstraal. Ha a-el ijken Tal fill tlolltur. 30 jfl werkm. en Hoghe Klodie, 43 j.', landaT wed. v. Maurice Gumbeir, t». v. Pop. h tfoerliave Pierre. 24 j., voerm., v. Bxie- schejM? en Vancnyzecli- Augusta. 2Sj., m b. v. P««p. Builleul Jules, 33 j., mole naar en andenabeele Lydie, 34 j., huisbj wed. v. Gheeraert Julien, b. v. Pop. Itairelijhshelof'lca Melis Joseph, coif feur en Gerber GabrieJIe, w inkelierst.. li. Pop. O.-bie Felix, bediende der ac cijnzen en Melis Alice, z. b.. b. v. Pop. Copjienoll Achille, wed. v. Beauprez l'r-l bauie. marktganger v. Pop. en HeJonck- heere Martha, z. b. v. Bousselaere. Football. Zondag laatst warende voetballiefheb bers vau Poperinghe iu groot gelul naar «nis terrein opgekomen ten einde eerc le verslrekkon aan onze niet sporttalent l>e- zieldi' vooroorlogsche vöelbalspelers. He voorgangers van onzen hedendaags selieu bloeiemleu club hadden indeidaail op voorstel van hunnen ouden champion Onder-Voorzitter llilaire Notredame— on der luidm 'hlige toejuichingen, liet besluit genomen de jonge elementen tot eenen match uit le dagen. He volgende lieeren stelden zich Zon- «lag laatst om 2 ure op ons terrein in liet gelid GoalJerome Dolbaere Backs: lleclor Be rat en Nestor Lietaert Half backs Octaaf Devos, Alfons Declerck en Julien Trawant ForwardsJozef l."bhe Ncslori Bentin, August Timperman,. Arl-* Imr Acrineerseh en Sadi Schaballie. I Ter wille van de waarheid dient gezegd le worden dat sommige van deze uude spelers met hardnekkigheid hunne jonge legen L-evrsen den hal achtervolgden. De hoeren N. Lielaerl, A. Timperman, S. Schaballie. A. Vermeersch en N. Bentin verdienen in 't bijzonder lof om hunnen «(fond». Tot het einde loe spaarden zij noch adem noch zweet om hunne kleuren le verdedigen. Jozef Lebbe was bij den ba! onzeker en bij zijn man benauwdook draag! hij z'jn aandeel van schuld in de F zware nederlaag welke hij en zijne mak kers 011 Jergingen. Gedurende de eerste «half time» hirtij pompier-- van llatew ijnter plaatse, maar Idea beide jnrtijen nogal goed stand. N l»eireiin*n. StadsnieuNVs. D« Sehrijver, CII K M KR S Vper De Voorzittc-, J. GEITEN, K'»nieii. Vlet ssp». OSesretatis. E. CIIKBCIIIÊ. 4 f»»'r. 1 !u:i: THwrrx. Ijfige. K* n kambdaal. dk'. i!»rje(i. in «I» k «ii»i «1-r »lksv«*rb?g mv» •rdi_-»rs. mo «fsServe? «Ie partij zat verf j *n- v. «r*bg"n h >-fl I I Lnd« n. iet laat>G* j*< nb'ilii» vin hlsrhrifl D** Vla» bij le x 'fspreiden waarin ik v s -rb* a I*- »l _;l l«*n vlaMmschhse 1 He I l»|ieii «lal de x ia- - «l l<fri I. - u I _r» - vt iemK'ii 'U-r Duilx-hers ziji n Frare Va C we J - II - v« r er- Rolers uil te maken. Delieuk» Lvr's ftariijgeno I h efl na- uuri'ijk vergelen te zeggen. I» -f. waar n Mei «li- muting ven «i* muren «Ier -lad miniMdmols i «'plakl m-'l allerbande ki»*srei laui.'n. Kr war» n er van alle k!« n- ivn en gonifbn Van erne piscine «»p «ten h"C!, «Ier Peer- !ci.markt'I w,e r« - v« - leeligi' (Maats w a- er een» in I zw art _«*«1ni xt »>p i«l»n ve!«l. Kh wai --biiiil er !aar««pb Ie/en Luislpri wel entraehl te i- -'rijpenKalh Heken s'e,.,{ «>e err,, Hod ra Lsber&len sfemf raar me gea~r~ Deze raadselaehlige -pn-uk sl««eg de kiezer- «r te»! 1» «le kiezeo v«H*r ZondagrastAlle apotheken open l««l middaa heden Zondag alleen AI. NOTRKDAMÉ. Vergrim tig nooit wal onze vij anden «»us lieblien doen lijden gedurende Ihm langen oorlog maar vergeten wij !'««tk niel dal wij sedert de uitvinding der m««ii« »p<*e<1ers. niet meer moeten lijden aan hoofd- scheele Ikmfdpijn. zenuwlijden, razende landftijn. enz Te ko««p hij H Notredame. Groole Markt. Poperingtie. in «Ir»«zen van 1. 75 fr en van 00 frs. I het vuur. onslaan aan een hoop afval, in de machinékamer. was reeds kunnen uit- 1 gedoofd worden. Zulte Werkongeluk. Vrijdag werd Henri Van de Maele, werkzaam in de Tahnerie moderne Beige met de hand I in een draairaachien gevat en zeer erg ge- kwelsl. Dr Vanderschneren heefl liet slachtoffer verzorgd Zie annoik e Ratflieu-Ghesquièrr, «»p 3* titadzijd»*. Heitnem ng. Bij Koninklijk l»e- -liiit i- M. Vandromme. Imrgm"<*sl«*r van A\ »sl«»uler en v««lk-verlegen\v*'>»rdiger van Y|»er lienoemd lol ridder van het Leopoldsorde. hize weigein 'f*nd«' gclukwenselien. Den grooten Oorlog. Iladde P "Hen d i) Du sell g»*.<*elï* -len met Pürs- wanofvr ik zulke iaat z»m gevoerd lede z«*»v»v g»itaan t*efC Hij is langen lijd 'tien. ik zat hem ioiieiilen: albtm geweest in d» K «o ».*r o b -pr» k ->-;-»!»• de d»*r ?»*i-f»rii»ii. MrBfoax* tK-hio t /«-j, - (f, s-,v z«g«'praai. Nooit 1 -cï n «];e k vla g» -Wis he» tiefg *en ni**i wil zeggen da; ik (é*n vlaanisehen Cale«d»i>mus «ier z«««v| gezegd»' vlaamsche leidees altijd wil 11a i S x zi g n Crème kaasjes »an 2 frank van Dépot iedereen vrtKg zich vruchteloos af wal «tal liedniden wilde Dnnoodig le z»*gg< n «lat led «Je naam was van eenen gepen>i»> «len «»n«ler- xvijzer van Walon die ••mier «lat fameu plakkaat stond- tl Bijzonder groote keus van O O ter Drukkerij dezer. Jeremie «ai--van d k 'znkk- den eenen u den anderen ^ing maar r- nd t" »|i» n met een kaasboofd »«f kaasnetis hij ging lieter winnen «»f Ih ler kunnen lie- talee en minder -lachte:fersgemaakt IM»- l»en. Belangrijk Bericht. In Ons Huis A «e -rant Iikan nvii aHe mliehlingen lekoM nopens d« kiezing van 27 <b*ziT. Men kan er altijd leeren stemmen. Naar men zegt is de lijst der kantonale belangen aangeboden en geteekend door dezelfde kiezers die de lijst van frontman Butaye vooren-tonden onze Toim is [er ook bij. Wat kluchtspelers Zij zouden strijden en sterven voor liet Vlaamseh en zij teekenen eene lijst waarop de eer-te kandidaat geen gebenedijd ,roord eloatnseh kent om dr moorden raa dm Voperinghcnwc le gebruiken Inderdaad At Lepoolre i- een Waal van Waasten. zegt zelfde reliagelirhf hhtd liij zal misschien zijn Vlaamseh toeren aan M«rster Butaye. die heeft lijd over sedert hij gepensionneerd is. Daarachter maj men de ladder optrek ken Idj Km de Lohcau. Groole Markt. Groote Famïlievertooningen Kinderen worden toegelaten. Zat. om 7 en Zond. om t 4en 8 ure. De g«»ede Princes eomedie I deel Ir* Mpjvttfferde bijzonder schoon dra ma in 4 «leelen. DE AIKKSTER DER AA ERELD in t« episoden, met den herculej ELM0LINCOLN Den 2 episode V deelen Iloe Robioet komiek komt, komiek Af aan dag en Dinsdag om"'- uren. De Wanhoop vau de 2b bijzonder drama in 4 d. 3e en 4' episode van de Zoon van Tarzan 4 deelen - Tartaria van Over; Zee. Komiek 2 deelen. alleei Li«'Hert was buitengewoon gelukkig in zijne ««defense» en liet enkel twee goal* maken. In het begin van de tweede «hal time» stampten ATimperman en A. Ver mcerseh den bal niel zonder brio in het net der jongeren. Doch stilaan ver minderden de ouderen in snelheid de «defense» xvas weldra overmand, J. Del- haere had veel van zijne vroegere ver maarde plongeons vergeten en het resul taat w as dat den bal nog viermaal in het net xoin de «veterans» kwam ploffen voor aleer de referee liet cindsigi a d gaf. Het gerucht xvas 's anderdaags in de stad in omloop dat de «veterans» de re turn malch maar moeilijk zouden kunnen aanveerden. He toeschouwers hebben niel een aangenamen achtermiddag brachthunne genegenheid voor hef voél balspel werd tegelijk aangewakkerd .bjj het zien va»i de moedige pogingen en d*1 verdediging van de oude spelers die tharëff de leiding hebben vandenhloeienden CliSF Op Zondag 27 dezer om 2 tire zal onze eerste ploeg een Engelscli elftal ontmoeten. Alle liefhebbers op ons tefl rein dus. Aan 10 ure af, oefening voor alle spelers. B De wekelijksehe vergadering zal Dirné dag 20 gehouden worden bij M. Dexvach- ter. Casselslraat. Herberg «Ue Reisduif^. A rienden, zeg het voort Beetje. Handboog. Nu hebben w ij er nog eene van het ras. den heerRemi Dewiekere heeft Dondfl dag ««ok de liggende pers leeggeselucen in I ure 27 minuten. In 3 schoten trok hij den opper- en zijdvogel af. Hartelijk proficiat voor onzen wakkeren liefhebber Radnuèkee. Gouden ketting met medalie verloren, Tegen goede belooning terug te zorgen ten bureeie dezer, - 2 /Hk*ts. Ik- kridettt' v«»lks|«artij I - x jc 4 «I 4 4 4 4 4 •t 4 1 <4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 - 2 it'lrh t (i»i«a«ii I kalli llatninan I lil*rraal S**niiy bleef er hoegenaamd Het meisje had «Ie dame, die gebrekkig Huilseh sprak, eehb-r niel goed In-grepen en rekende sleehls mei den aulobesluur der af. die vervolgens mei de koffers weg reed en niets meer van zieh heeft lalen hooren

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1921 | | pagina 2