Fabriek van Echte Honingkoek W. GOMBERT RENE BERAT A. Verfaillie-Deconinek ihos LiÉ<;i:tns-M(t\ri:y.\i:, in ixn Nestor Liê(36Pi-Vanii6voop(ie H. OïeenewepfiR-YaniiePfïiapiiepe E. Dondeyne-Gesquièn O Joseph LEBBE Lederen, On/e SHLGIALK kOLk is wTvnnrdigd mei Honing uil Hopci'inglio en Omstreken Ai'llmr erhaeiihc IN Dlü Pt Hl»EN g* G. PlIjMMll Zoon H. Schmidt-Baudrez, We ALLAEYS Zonen, erknoj» Lijnwaad w M r> i N r i Albert DENUT-HUVS H. Moerkerke - Baudrez, Grccte Kieijis Ya.n FOl HIU KEA Opvolger Louis IVIonteyne Georges HERAT Maurice KU£M-LEHOUCS DOOM M A MILL De Hoode Pillen B.Yanniauweufiuyze-Kestiep Zones. TEXACO De hcslc der M AIUiAIILNE.N i H. VAN CAMP, Era, Bleu Band, Rovale, Dciicicux, Supérieur, enz.» enz» Gesticht in 1878. o litlllickltM'lk. 11, ilW/iiliJrl Yperstraat, 24, 28, 30, Poperinglie. Vierkant en Pocket Lijnwaad •Schoenen T. 4.B. Oliën, Yellen en Automobiel Naplile Yperstraat, 135, POPERINGHE. Handel in liihtmlselt Hout, (■route Kous van Kepers en Persen HUBERTY - GANTOIS Maurice Beauprez In don Aionv n Torent POPERINGHE. MEUBELS iM-koophuizcn Vlamingstraat, 7, Poperinghe, Ih </e Huppen Boterstraat, Yper. J. YI'EKMAN-üECOrii. MEI BELPAIMEB 1 IMPERMEABELS Verkrijgbaar bij Wavo (iaspnrd BEDDEEEEM, j| Bruint en schuimt als natuurboter. In alle winkels te verkrijgen. i(M Nutnlsi'li I It miI n*za;ijit I Hfrtlt, Bat ten?»Pöu|i*41hiip Persen, kepers. Oéjwt achter de spoors egs ia tie Poperipgr.e 4- Noordsiraat, 29, Poperinghe. Allo 'lach van iiiachionorionion, li "O/CS fit tlS 1141 S.SO't* ■■mm ir I Uil I lui» MpP th bt t/ij omul Lijnzaad ommin, cao» trend! l bij Aimé GRUWEZ lamingstraat7, PÖPKHIMillK. ritirMr 'ruggestraat In ih' Hnode Hol. kleuren. Vernissen, Nhislic, Sieealif DE Brandverzekering We J.Gaiam en Zonen P0PERINGHE is ilo hosto on ilo voonloolitfslo Gasthuisstraat, 3, Poperinghe .1jindoAoortle - Letiridmi o t Otf i' ile Oht ittei'i't' Meossenstraat, POPERINGHE. Oud Huis Ch. Ghülebaert laai eenieder welen dal er hem wekelijks muilezel» toekomen welke Ier Irouw nan tie landliouwcrs ver koeld worden. I. Oiiidjii ik* lu otMitrraail *aini*i»};<*»«l»*l«l i*> uil >1 it* van iish-rifti f»«*k<*inl rijn. j, Ihmlal al ili* a;»ii<l«*rlln».i«ti*r» |*«»|M*riiijcl»«* bfVoni*ii, II. Om.lal lu*f p'tliirli* jj«*l«l in l,i>|«eriii{{l»«' Hijfl. Oiiulal tli' \l;<al<M'lia|i|iij r«*»*«h ii*h aaii/i<*n- lijk ri"u*r\ t fiiinl*, Ix-zit. li. I Initial «Ie lir;»ii<l**<*lia<l«*it l«'i» *|MH*.lijr*,|e }{«*- r»*p*l«l i*n viTfffianl worilen. li. Onnlal tie {«reniii'ii Inn^inatii viTiniiuleri'ii. Allo inliriilingcn to hokomoit hij J* Rolcque, YjMM-slrnnt, 7. a CD t-m zt O O u cl o Cl O N Horlogerij - Goudsmederij - Juweelhandel 'z Aankoop van Goud en Zilver J lci*x/r fuitfcn in tillen aart! etttt Hoe tl CU ,ftljrpi'fpit Yperstraat2, POPERINOHE. Hij de H«»sl, Groole Mark) koffie - krtiidoiiiorsYvarrn - IVtrool -n- WIJNEN -«>- E-sonco on t Mien voor Autos on Motos IkjMit dor Brlginn Benzine Company dor I smes Hnnncnlmis on van t huis Martini A Hossi. IJrus«ts«raal. IMWKKIV.IIE. Zoor genadige prijzen. iG.(>nsllitiissti*natPoperinghe Benoodigheden voor Visschers, oor alle i'-selM'rarlikelen, z«n«al> Hoecii, Netten, t'eerdsluiar» liaaken. u|»- geslelde Lijnen, enz., wendt l hij Priesterstraat, 22, Poperinghe PA H A PU I KS-BAZAH. lliM'lden. I'aternuslers. kruixli vlden. Spiegels van alle grootte, S|M*e|goed vuur SI. Maarten. SI. Niklaas, kerstdag en alle slaeli van Niisuwjaargeselienkeu iu< l gruule |trijsveiTiiinderin Vlierstraat. POPKRlNtillE. Ophefbarend W ill gijslerke.mooie gewa irlnu-gtle sclioenen. koupt de lltM-lilslirekseln* ver koop ami de verhnii- ker <lth i' «Ie LEER* /fll'mLOOlL RIJEN van y^ANDLRLECHT. Ie verkrijgen bij Yperstraat, 117. Poperinghe. POPERINGHE Allo slarh van kalkeimoiit, j»;iiinon, triads Kolen aan zeer v«>unleelige prijzt^n hij MHonduwclh'-nuinorfior. r,~ ,~*!e<n>i. 41. POPEHIXGHE. Casselstraat (bij O.L. V. kerk) T M5AK-SIGARETTEN -(? nadige Prijzen. Mokanioko Sohrijnworkorij Sr fi of me ph I oovi leelitjp Bruggestraat. Poperinghe A leliën! teer kops d /johI bouwers in g wat van ziekle hij uwe legheti'nen 01 kiekeds, vraagt de Tegen C hu Ie ra. hiphh rilis. Dikke I.«- ver. enz. n< 4200 Ir. i.*>0 de pak Tegen Si,.»! RAF,VOL. tv. en T JHI I|G flo^rll. Tegen Hokken APSYLCL, fr. i.:»n en ,'i.lNi «Ie fles«*h. Te verkrijgen Ie IV»peringhe. I»ij II. NOTHEDAMK. .Modcii-AI'tikehoi in I («root ili*k*Ml.S. S/M'eiithti'if run stoor* en (lotu/ijiini. Justin DENUT=HUYS bloezen e> 'eet. eieo. corsets, kott.seo en zokken schoone keus van sto/'-f pnoe. Z'p.te, ft Uttel lealle slach van brenrerh, mercer ië etkubus, porteotonn'. portefex.tU.es: «11»* veranderingen van gemaakte artikelen worden in t hui-, gedaai Parfumeriën, mi. haarv rwen. ehainpt»ings, poudie de riz, haar- en ta iim can Fantaisie spellen v< »r liet haar te vei-sieren. Haartrcs sen, Rouleaux, enz. Men aanvaardt Haar voor het maken van aüe Ilaaisverk en begeeft zich ten h Dépot «ier gr e Stooniverwerij en AVasscherij van liet oud gekeinl Hu OU LION V311 Brussel. GKNAIJIGK HHIJZKN SI'OEDIGE HED1EMNG. Zelfde Huis Yper, Boterstraat, 6 Will gij een eehle zware en goedkoope Sloof kotsten gaat en l»ez«K*kl eerst hr I.ouden SjGide hij HoteistraatMi. VPEIt. waar gij <»ok zuil vinden van alle slaehjv keuken- gelief in verlak (garanli Laml- houw- en Tim- nierinausalaain, zooals alle modellen van Schaven. Heileis, Hamers. Zagen, enz. ook Spaden. S'ork en, (i reepen. Hekken, Seizens, Pompen. Louden Darin, Waselikeern, Kn- gclseli" Redden, Raseuien en bijzonder keus van Windmolens en kloeke Roter- keerns. alles wel opgemaakt Gentdige Prijzen Spoedige Bediening. IlijziMiriciv Prijzen voor ÈHKOUPEHS. iStppHstritfit, lllil VAUi. J Hel huis bi-lust zich met het herstellen en renuulerci run ui Ie rellen. in dr (ironie Lnars. Casselstraat, 31, Poperinghe. fti I (ri'OOl. Itl 'I hit'tit. Luxe cn fanlaisieseJioenen, Bollinen voor Mannen. Vrouwen en Kimlers. W*a- tcrdieldc Werksi'hoenen. Pantoffels, Kspa- Irillen, Lijsleslaffers. fii'oolo krus Nan nllcrhandc Mia HKLPAIMKH Toiles cirées, Linoleums, Nile slag van Matten, Gordijnen. Tapijten en Mal rassen. Zeegras, Flocon. Crin.WoIIe Rouwbehangsels, Maken van Rouwkapellen Gasthuistraat, 44, POPERINGHE. hol fl'tis ro Verirmtire» waa gi Occasie Motoren rii- aan hel Iliiis tot YPEBBX. G rraa-l in Magazijn vai Nieuwe .MOTOHEN en (,AZO(«ÈNES Locomobilen met Essence Namiêf rs. Altijd in voorradt volledige inslnllatiön Nan Maalderijen Fransche en Engelsche Steenen hi<« l wai i vrij.Zij ve iert g. i 'V* -V ra«'h<!g'." «I na liet t de k«>liek«1vi. de levers! i denpijn. enz. t. «V - a- wiodra. d<^ h^n- Te verkrijgen hij II. Xofee*lo-. Apotheker, grootté Markt, Pofte- ringhe. IE- (h»'«s i fr.de halve doos I fr.i.'» II V' «n a->••»{ - I n t Irani lleeren. W h>f< af. i van Man-en r «nw- l f ho',he i.aitie Sfx»edige Bediening - Genadige Prijzen. Lnv fMenaar .1 feester- Aeer ut a Ier, Noordstraat. 41, Poperinghe Verkoopt uwe Aaitlappelen. Hooi. Strooi en Koeiboelen aan Meessen straat, 1, (0»d Ifttis Ch; (ih'tlebocrl Roperirigfhe. kooperaan de hoogste Prijzen. Yperstraat. 43. POPERINGHE. Magazijn van ijzer waren. jacht- en ge- gufen slovt'ü. Ivel- raapmulens. Imler- en wasOikerns. lias- rulen, I-.danseTi. ko peren, zwarte en ge- ga I van i - eerde mar-1 milten. Groot assor timent van vertakt goed en keukenjerief. A lies aan zeer genadige prijzen. Oude MEI BELS Xieuwe in alle slaeli zijn altijd te cerkrijf/en, f/eznirerd rit naranti proper In de Verkoopzalen, bij Mr (ianlois, 25, Priesterstraat, Ie Pojieringlie. M Hector lloudrv, te Loci'O. M' J. Aruaert', Hellestraat, te West-NieuNvkerkc. Ia die zaten is het vrije ia (jan p. De prijzen zijn op ieder (Meubel ultgeplakt. In 'I GrtMit. In 'I Klein. Eerste kwaliteit van KOLE.X aan zeer genadige prijzen bij Bené O ESCII1 LDEB Bruggestraat. POPERINGHE 11 Groote keus van allerhandi Toileseirées, Linoleums, Mallen, Tapijh»! Sponzen, Zeemvellen, Dvveels, Stooi>. Gordijnen, Briesbiez'ïn, opmaat gem-iaki.( Ook nog alle andere TapielsierartikHen.. Yperstraat, 63, Poperinghe. «uMraaBBHOHmnHMi Gtoole Keus van Wintermantels s maat en staal. Prijzen kuilen Concnreutie iiijMAI1IE DEFEVEIt; Duinkerkstraat, Poperinghe j Kloefen. Kloefriemen r Do. pjn, Eerc-Coinniun'.es, HuwciPken, Begravingen en Reizen r\ wtmuII l lol de 4 Moderne llimrhoude Cttfè ni*il((tuitl S 139, Yperstraat, Poperinghe I)e hesle, die mins! verbruikt en de inoedkoopslo. i Uitslag der Auto-Koersen van Oostende Generaal Klassement Eorsh n met Texaco Essence Tweeden met Texaco Essence. MOTOS met SIDE-CAR Eersten met Texaco Essence. Casselstraat, 40, POPERINGHE. I Ook erkrijghiiar Gleis, Glas. Spiegels, Handei's, Gigaren. alle slach vs| Kruidenierswaren, Wijnen, enz. enz. Algemeen Depothouder Nog te verkrijgen t POPERI.NOHE •'II alle 11r'1 **liiKtfltMnoor Schoen- on Gareeliittikers, hij B i r U' H»k l'orscii •lien 'iiil1' voor Gcspmi Pop. 57 YpenGO POPEKMNGHE. oiackn A <aiAvna:\. van n r) l)e|M»l der M< nlers Lil* Verkoo|ier der Mulders Rosk6pf-PateNT «Ie eenige eehle en gow anrliorgdo statik-mo.vtkr. Regulateur»,Pcndulen Sc Wekker» Verknop van Kettingen in goud. zilver en niekelhij/.uiidere sela Mine keus van llriK'lwu. Oorringen en Itin^en in goud en Itiauiaiil .mot handel (Mi Commissie MOTOS r.\. hostal Al TOS OOI* IIO|)|H'. I'nra|iluies Ie tieginnen van Hl ir. Iier- >lellingen en overli*ekken. Mie slaeli van Gleis en (»la>. I'urle-Moimaies. Saeoeiien. I)ta|ieaii\ vuur l-Veslen. 1 n' 'k'* W IJNEN - 1»MRT(> - MALAGA - - Dépasse=Tout RU OAFkILBAHK KKMKDIK.N vi;n\iAM)i:i,»i: Kil.-g I *rea, Kleershiffen, Mereeri»*», Honie h'riie. d G««ed. Katoenen en AYuiten MM lilll KIyN (Huis L. MoutcvmA CidEFElH HDSTJGHEl mmnji «ifie ren van Bruiloften en Feesten. (iiiooï mkla.m;. MAGAZIJN VAN SCHOENEN. (hij O. I..V. k«rk Werk op titan/. dijzondere prijzen aan A'oörlverkoopcrs. Q Voordeelige Prijzen L\ DE SCHAAM. l i;Z* 'ivi' t geschikt voor uw •*r- en LWDBOrWEHS. tan de grovtslr Engelse/te hui zen. jfl i> ynel hel Amorikaanseli merk PEA Nül

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1921 | | pagina 4