Liberale Zegepraal Welke Vrijheid! Aan onze Abonnenten. Gebr. DÜP0NT EKIISTE J A Aiï .V it) ZONDAG DECEMBER 10-21. Dit Nijverlieidsblad voor Poperinghe en omstreken verschijnt wekelijks. Aas ds Kieners Over de Verkiezingen. Die wat verdient moet wat hebben. Distrikt POPERINOHE=MEESSEN=ROUSBRUOOE. Uitslag der Provinciale Verkiezingen van 27 November 1921. De nieuw gekozenen voor de Provincieraden, H orlog er ij Buree'.gerief Seliookjt sp *eh-H iA n Speriu it ViiHtl |>ni*r ill <L r./zoii. AK.EP.H VXïiE Drukwerken I lr verkrijgeii l»i; verstraal, 2 P>ij$*JhsO 'Joperi n 'he. i .3 (-(Milicnicn li«*t nummer Abonnementen 1 Jaar in sis J. thuis besteld - huiten stad. met J? post Buitenland Ir s ui iV 12»»' fr Plakbrieven bij ons gedrukt w orden éénmaal gra tis in ris blad overgenomen. lhtl ma tl*» -ze >nzow'te.i itbrden geit m m M a a l -Ei». m.!;v Gebroeders D'ÜPONT Yperstraat, 2, POPERINGHE. zr lM U "lit Persoonlijk! eden nemen niet Q&* m m m m m a m m m m m m m o. bi fr. de regel. 0.35 fr. Aankondigingen Op l' en bladzijde OpJ cu V niet minimum van 1 fr. Rouw he rich ten 0. l'r. Je regel, met minimum V fr. Bijzonder tarief voor Notarissen en Deurwaarders. Voor dikwijls te herhalen reklamen,prijzen volgens overeenkomst. Alle Aankondigingen zijn vooraf te betalen. Goudsmederij Jmveebiambd Mooters Lij», lioskopff-Pnteut, Statie-Mouters. lh.*g«diitetus Pendufen \Vckkffs KETTINGEN ia fetwri, lllvffBkid PARHIKEN in Goud, Diamant. h >j G.Dtij^nlaiw Vjierslraat, 2 Poperinghe Ik hel» de eer de kiezers der kan Ions Pojveringlie, Meessen en Hons Lrugge te lx.'daukeii voorde stommen |lie zij Zondag 21 dezer aan dn lijst NV 1 gegeven hebben. Ik zal tnij waardig tomen van het vertrouwen dat zij ill mij gesteld tiebbeu en in alle mogelijke omstan digheden hunne nvliten weten te verdedigen. Aan allen mijnen innigslen dank. COLAERT SYLVAIN. De Provineikivziug van 27 November iHteter uitgevallen dnn de K uucrkicxin^ van 20 Novemter. I Dank zij. <tc eveurgdige vertegen woo;- Bi ging zal Pop ringluMmk door een iite- |navertegen woord ig»I woiden in den proviafieraa 1. [•Ouzo provinciale roa teh ««r zal er in »t lijue vrienden de intreden van opo slreek jiveten Ie verdedigen, i Wij zijn vooral tevreden over den uit- *lag van Poperinghe, Oil is voor ons cene Biiijlerende overwinning, een mtinuiilcn- de zegepraal. O liberalen rangen fier zijn piet de^co triomf. Zulke üilslag geefl on line liooj» \»H»r toekomst. Onze jong» Kiemden, die ons verlaten hadden in de stemming van 20 ik»/ T, zijn ons tcrug_-e- V» ent. Wij zijn h<*n hierover dankbaar. In de bvek'MUSt mogen zij »>ok op ons reke- fcen. r In hel e- rste opnemingshurcl hestaan- d>* uit drie Poperings«te -Imbu reeten l» liaalden tte kaïtediekeit 700 stemmen, de literaten 383. d socialisten -17 en dé kan- jtpnale belangers 8* stemmen. De kallx»- ileken hebben met moeite »l" m 'nterteud In Poperirgh^. Dit verheugend nieuws zat Voorzeker door do Pop^ringsehe vrienden pt void' uii g v» cn men Worden. Heil aan onz m gekozenen. P. Ir* berichtgever vaneen Brus-elsehegij- et kent voor hel Jaar toto al «Ie-temmen a ra de liberalen. Omn»odig le zeggen ai die berichtgever zich Iccncmtiul ver- isl. tn 1919 behaalde de liberale lijst rond 2X90 stemmen en in 1921 ongeveer IMIO. De liberalen wonnen dus rond de 200steiniu ui. Die vooruitgang was onvoldoende *>m II. Glorie le doen pa» -eren maar zijne teiiim ai werden ni<*t verloren. Alzoo kwam het *lat er tw«v literaten passijer- n Ie Oostende. Zooals wij het ov er aeht dagen geschre ven hebfienwij betreuren zeer «Int M. ilorie diet herkozen werd vooral voorde vei*woesle streek, waarvoor hij zooveel p*wroehl lieeft. M. Bruneel de .Moiitpeltier katholiek se- naleur voor per werd ook niet herkozen. <oodal de front slreek niet meer vertegen- ivoor ligd is door hare hesle verdedigers. De oude katholieke lijst lieoft bijna geene temmen hijgewonnen, De berichtgever epl daarover geen woord. J.li. lezen. Kr waren blauwe, gele. will fo«>de. om zoo Iezeggco. van al kieu- >n der is-gcatevt/g. ch' droegen d» Saam van den drukker, andere niet. Wij r 'p'o bier ^»k Welke Vn hei»l Wanmvf driddkets werkén voor de ka tholieken rre»vten zj niet hu mem naam op rftrooihrielje* «d plakkaten le zei ten. Wan- Beer zij drukken voor andere padijen freezeo »j hitme n raam te -teUen.Waar- >»r, al'ijl d v» - I der»vr, lOftltans Leve de Vrijheid \>le briefjes van Nr 5 waren zonder Laa,v:' van drukker. Ofwel de dnikker taoebt ziri» niet laten kennen ofwel bij troe-dt' vv ra k Welke Vrijheid y |/:v,:5tn?tl-s see:; - fetuurd 'Lkit h^ n on i deekend maar zoe.- Ber D®810 vdn V veranlw«»or- delijkhrid v»n »!d schrijven valt op den onde^^kenaar en hoegenaamd niet op den dnikker Wain u gt v ret- 1 Wélke Vrijheid KA Mi W POFKRIVr.HK I. I'oprriiiftlip I. IV[»*rii^jhe S. r»>pr»iiipli* III. Popprinplir 3-<J, Wfi»lot!|cr T> <l m Ij-t-1 fn im r ii KANTON ROCSRRrCGK. II léombiif j, l»f<i\ Mi !l, Wilnu il. LUST V l VOOBKKI RSTEMMKN i s :Ui :«i I I un fi 1. li. ui. tv. -A Waa-ltn I. Mri*--on (i. Plwjslirrl K, Waa.lsn 2. IWir-l -srl 0. Wyl-rlmc'f li. V\"aj-I>*ii II, l.iK-rr "i. Wulvptfftimn 10. Kffinn- 4. WylS'liadf 11. Ni-nn kf7. Totaallij») ruimen SAMKXSTKU.IM; PKR KAXTOX. l'n|irrin|Hi' R llariii^hf li \|ff~wii li Tulalfli ïli Op einde veiieden week «lexlde men in stad <H*n strooi briefje rond, drogende voor opschrifl ()PKN BR1KK in nnhvoont »p r/t'/t l'uitjen f.aslrrarfi'kcf verschenen in de (tl) Poporinghenaar van 20 novein- »er 1021. Dal briefje was omterlwkcnd door M' .epoulre Robert, kandidaat der lijst N*° '4 voor «le provinciale kiezingen, en daarin reeg de Pojieringhcnanr niel weinig van p tl i.fStt. Hij had legen de Knrrr geredtm van Hoer Lepoiilre mïtar deze taaiste is niet inks gevallen, en zonder aarzelen beefl lij «lefnjPitpminghenaar seffens hij zijne lekke gestekt en hij heeft hem met zijn neuzo in zijn eigen..yinktpot gedopt. Volgens men ziet maakt \P IjCpnutre iaarmede zooveel geene eompiimenfen al» lilMTalen. en andere vrijzinnige "wegers van Poj»eringhe die hun gedurende m httico jaren helften laten >eleedigeii in die gazette. Mr L' poiifre is nochtans katholieke schepen van Wtasten, en hij w as door de afgevaardigden van liet kanton .Meessen aangeduid geweest als eerste katholieke kandidaat, zoo hm eert hij. hij heeft ge, teüjke cn wereldlijke, overheden onder zijne familieleden, hij is noch socialist, noch liberaal, bijlange niet. Mr Lepoutre. w el is w aar bpkoort tot onze politieke denkwijze niet. maar wij moeten !»»eh zijnhandelwijze g: e«tkiniren Wij weten hier allemaal wat kwaad en ia l 'i de Popoi inghenaar aan zijn eige ne r»artij berokkend heeft. Do r/éh wek'dijk-clmaanvalien tegen treffelijke luitgers der stad. omdat zsj zijn- p/.ilitiekegeda--hfen lifetaaokfeefden m «t" »r I' n uil te g, ven voor vijanden van den godsdienst, htvfl hij de eerste kiemen A <»n mi-n-, gdheid gezaaid in de agen «Ier katholieken. Met zijn artikels gete kend <l«v»r Ke, o»ga^ onzen Herten cn ab tere ortrdve- ene 1 ossen heeft hij in zijne partij sctienring v< t irbereid die met «te laatste eni s ntekiezing eern^ nieuwe meerder-1 heid naar tet Stadhuis ge|>racht treeft waar «k kath dieken sedert vijftig jaren alieen teas speelden. In de laai-te kiezing van de Kamers en Senaat heeft de Pop- ringhenaar de kandi- iatuurvan.M. Glorie testre«fên e-' die werklieden en die van M. Bit'ave niet De prijs is es volgt va>tgcsteln wil!-n te-kampen en z dfs w inig gevvac jaar 'm «qad. thuis besteld 6.5Ö fr. gemas! de - ahst n te M G b^ton stad. per iinst 8,00 fr. gevalh i zon er n ar.d> en. Nevens r 1 AA tiem zien wij M. Bruneel van K. mnvd als BwUMtL.twl senat'jr m -hikken. Had de P»>pe- Zend ons I w adres vergezeld van ringhena tr met apenh t<g).e, deaiz n- en ons blad wordt l rr- dertijke tratholieke lijsten bestreden, Vi. 0>j .- trvul^ {^«rhJ Bruaecl als ytetvo»rende en >1. Bnils*rtJ?t,n,au? wmm nl DVCT ate plaatsvervangende senate-r kwamen J liHHt. Dl nJNl. ;t - -t -V •*- ir.i ;i i ut a 3 i ik i -J i 73 'J 3 UXÏ 1 )H 110 tl UM l it M/ IS :»s van lij-i I ~595~~ LIJST N' 2. MNiRKKt 'RSTKMMKN. c A c 3 j Jt I JfcÜ 602 ;w Tl tl .'iO \r.\ IKK 13 :iw A|K K0S It.t *.r. :»0 K i 0 co K IW 'JJo tg 177 u st Ui :it 1.3 .01 Cl -JU :ni on 1 z s <1 «1 ts li» •20 lOSKf :w iè" MO K KIO 1-2:1 10 37 170 ts;, t-«: li» J- 4 Kil ',s (Ei li ü6a s SDn 1 1 f)->- 1 130 tl «vto 10 3/ ',l»-J -2US g.»9 173 )>-, s07 ^498T fickozen MM. Lebbe, Hiutsa«'i1. kathol iAo uittredende leden (AV.acrtlilteraal lafpoutit LUST' N tORKKCRSTKMMEN t T T L X «KI Jgl 0 ■10 'ito -JSX lln st •J00 d09 LIJST Y VD0R K KL'RSTP.MMKN i J1 A i a X T 71 W K ad 2»X. 1155 Ito 2K7 to tl" Kic—<-ijte-r van lij-) 3. ".87r kantonale Manger. tuio tos Iti) li «kit oo ito n i i.ta iSOK ♦r» 113 t llgi t W vt tOij er «toor in de plaat- van »te --xiali-trn. I dat lijitl g«vn twijfel. Di-n Feniks zoo M. t,e|xmtro hem noemtheeft daar nogeens schoon werk verricht en hij verdient de eeuwige erken telijkheid van de katholieke partij in dit arrondi-vunent. Om te eindigen zeggen wij. metM.f.*- p utreWelaan, -til u. texlvving u en fractd uw slecht karakter te verteleren die a reeds eet k»raad en nadeel berokkend beeft. Kn «x»k nog vooraleer tomaiul te I ve la-1 err n ia liet vervolg, te,-- eens aan dachtig het stisvoibriefje vaa «leu niemrrn Provincialen raadsleser l. qtoutre. daarin kant gij n spiegelen. It. Ten eiiwte alle veraehteringen. in het bestellen van ons blad. te vermij den. raden wij onze geachten Abon nenten aan. reeds van nu af bun abonnement te vernieuwen. Provincie West-Vlaaruleren. BfU GGK. Gekczea 9 katholieken, kicscijfer 2Uld23 literaten, kirseijfer 883% 3 socialisten, kicscijfer 7%% I. OSTKNDK, Gekozen t kal!ioli»'kcfi, kicscijfer 9731»2 literaten. kie-*'ijfer tH'dl 2 socialisten, kiescijhsr 3G88. KDBTRUK. (i«Hï<«zefikalboltekmi. kicscijfer t07(H» t literaat, ki»->oijfe;- 29G2 2 socialist-a, kits^ci.'fi^r 3971 3 kristen werklieden, kicscijfer 7%77. ROKSELAKRK. (tekoz n kalh - lieken. kiesrijfer 7913; I s eia'isf, ki»- - cijfer 2f»0%. ISEGIIEM - ARLiO YE -HOOGHLEDE. Gekozen: 3katImlieken. ki»*scijfcr 10*91% t vX'ialist. kicscijfer 2308. MEENEN. G -kozen 2 -'»»dal;-t€n. ki» -cijfer 1839 2 christen werk li len. kicscijfer 3137: 1 kafholiek. ki-- tjP r 3U09 literaten 833. MOESKROEN. - k zru 2 - - ial - ien. kicscijfer 5382 I kalb»di« k. kir - cijfer 3001 I liberaal, kies* ijfer iWlfl 1 kri-i^n werkma kic-eijfer 3%99. D1KSMI DE. Gekozen 3 katNolie ken. kiese ter (k»l 1 literaten, kie— -ii- ter 3801. VEI" RN E. t^k zen 2 ka«te«lieken. I literaal. APER. Ge kozen kalboliekcn (Aertmeghc, d tlnvelfere. Van E'.-teutte ep A sii Ne-irjI literaat(Massctetein) t sfuialfedf.Mahtfit): I kriste» werkman: «De Weirdt Dr pr,»\ inctcraad van We-t-Vlaamleicn iresteat «lus uit katholieken 13 socialisten 12 lite ral n l> ki i^t«Mi werklieden en I kanio ns \e telangen (Pop. samen 80 leden. Provincie Oost-Vlaanderen. - GENT. Gekozen3 katholieken 3 litetealen 6-* via listen. KVERGEM. Gekozen katholieken: -Kialisten. LEDEBERG. Gekozen kattedie- k i2 ste^ialisten f literalen. DEINZE. Gekozen 3 katholieken 1 literaat: I -xialisl. ST-MKLAAS. Gekozen: 3 kalludic- ken J üteraal 2 socialisten. TEMsCHE. - <te n: «kaf: k- n; 2 socialisten. EECKLOO, Gt koz»m: kalliotiekeir. 1 lil»eraalI socialist. AALST, Gekr«cn t kristen «1 mo- kraai I - ialist literaat3 kattuv lieken. SOTTKtiKM. Gekozen 3 kalledie- k' 1 iiteraal I -ocialist. GEERA ARDSBKRGEN. Gekozen; 2 V, HieltekenI - :»'i- 1 lil- raa I kristen <tem<«kraal DENDER MONDE. Gekozen kath»v lie sen t literaat 2 -vei&ijsten. ZELE. Gekozen 3 katholieken 1 - - alist. Ol DENAERDE. Gekozen: 3 kutte- ken t lit^rnatI socialtel. RONSE. Gekozon: 3 katholieken 1 literaal 1 socialist. D.' provincieraad van 0o-4 VlaamJefe« testaat dus uit 30 katholieken 2% socialisten 1% ti- tx-'ralen 2 kristen (te mok ra hui samen te le«ten. Samecstilling der provincieraden. De provim icrodru zijn als volgt samen gesteld BR ABA ND: Mi knlliolieken ca eluisten d nok raten. 271iteralen en 27 socialisten. ANTWERPEN 38 katholieken. t% lite raten. 28 sociatf-ten en 2 froötisten. WEST-VLA ANDEREN .32 kafholivken. 12 liberalen, l5-*«'ialisten cn t vertfgen- woordiger der kanlonale l>rlangrn van Poperinghe. OOST-A LA ANDEREN 30 katholieken. 2% socialisten. t% literaten e« 2 Dacosi-- ten. HENEGTK W 27 katholieken. 13 lite- ralcn en %8 -o*ialis!en. LI IK: At socrati-teti. 2t Uttetek«m. 17 literaten en I landt«onwrr. LI XEMBLRG 30 katholieken. 12 lite raten cn 8 socialisten. NAMEN32 gt-s-n. |i| i-a»ral«oj f« 18 socialisten. LtMBI RG%0 kaltetteken. 9 lUoalrti en I soeiatrsl. 6?' 59 14 vl^r mrupBTfk^r bi ijlt lYranltroor- fijne bi jjilrdt IMjd ra^a iu te t fflo- Hik t den li [>tit|e rjd1/ Cbij post) Binst d-m kév»irijd deed De Po;-erin jjjiienaar opm»rk n. «Int »1-4 »»}»-< q» Ie liberate ktesvergad»M ing enkel ro bnderleekcning dr wg het ki» >k»>mileit. Welk»* Vrijpheid vo^pte dit l»la«l er bij Binst den kiesstrijd haseft men all -lag an maaifosten en plakbrieven kuim u zien - II. I'riptriiighf i. IPsiinjihd,! 7. I. llDiisliruj-f I. Wntoii 't. Wulmi li, TnUallipM -.nn -a sz KANTON MKE»K\. alleen, hij heeft de lijst van de Kristen? "7 7 Oil rn 170:1 |K.i :»at Pi iS 3 K i i i i\ 1 t t 1 Xi\ KliNflJIn van lij-« 5. i 11 1 IA*» ikl 11 13 1 IfN l* 0 2 011 :tï K 1 tS 2 tooo toi II *1 'J 30 lot K«t3 11 - ii" 7 c n>3 IVO 7 09 1 ion 2t 1 t« K 7 iït7 :W hl AU C>0 x» 6 Kir-^-jjfpf vao lij*) t.

HISTORISCHE KRANTEN

De Gazet van Poperinghe (1921-1940) | 1921 | | pagina 1